De godsdienstige week van Vlaanderen

370 0
18 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 18 September. De godsdienstige week van Vlaanderen. Geraadpleegd op 14 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zs2k64bs7w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

WEEK VAN ITE AD JOSEPH. VLAANDEREN VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTINti. 18 SEPTEMBER 1914 ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de /eden des Genootschapsj. ^ ZEVEIV-EIV-VEERTIGSTE JAAR — N< 21 Dit Mad vcrschijnt aile Vcjjdagai 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. sien schrijft iu bij A. & Y. YAMffifi SCUELDl-N, Uitgevers, Onderstr., 20 's jaars en met den post fr. 4,KO. — Aimoncen aan 35 c. den drukregel. te Gent. — Ilet abonnement kan siechts eindigei' met' 30 April elk jaar. Geloofd zij Jésus-Chris tus, in der eeuwiglieid! DAGWIJZER. 20 September. Zondag, 16e na Sinksen — De goddelijke Zaligmaker werd gedurig door de Farizeërs en schriftgeleerden vervolgd. In plaats van Zijne mirakelen te bewonderen en dankbaar te zijn voor Zijne uitstekende weldaden, legden zij ailes uit in eenen verkeerlen zin; Hij kon niets zeggen of doen zonder beknibbeld te worden van Zijne vijanden, die vol zonden en ondeugden waren. Zoo gebeurde het, dat zij Hem gadesloegen toen Hij op eenen Sabbatdag in het huis van eenen Farizeër eenig voedsel was komen neraen, en er eenen waterzuchtige gênas. Hun inzicht was den Verlosser te beschuldigen als overtreder van den rustdag ; doch hadde Jésus den ongelukkige niet gene-zen, zij zouden Hem voor onbermhertig en onmachtig he'u doen doorgaan. Misschien zijn wij ten opziohte van den evenmensch met de kwade gevoelens der Fariieërs bezield, en spieden wij hem af om in hem eenige zonde te bespeuren, en dan van hem kwaad te spreken, of zijn gedrag te veroordeelen. De christelijke lietde nogtans gebiedt ons aile woorden en werken van den evennaaste ten beste uit te leggen, of ten minste zijne inzichten le ver-schoonen. Zij die anders doen, zullen op den dag des Oordeels door den Oppersten Rechter tôt stilzwijgen gedwongen, en beschaamd gemaakt worden. De Heer zal hen veroordeelen en tôt de eeuwige straffen verwijzen die, gedurende liun leven, zonder goede redens of onmeedoogend, hunne medebroeders zullen geoordeeld hebben. Om bermhertigheid van God te ver-werven moet men zelf bermhertigheid doen, en geene schulden zullen vergeven worden, tenzij voor zooveel men goedhertig en bereidwillig zal geweest zijn tôt verschooning en vergiffenis. In plaats van den evenmensch gade te slaan, vestigen wij onze aandacht op ons eigen gedrag, op al onze woorden en werken, om ailes te vermijden, wat onze medebroeders zou kunnen ontstiehten of God vergrammen. Gewoonlijk schrijven wij den evenmensch onze eigene gebreken toe, en veroordeelen wij hem om de kwade gevoelens, die niet zijn hert, maar het onze beheerschen. Hoe zouden wij vorderen in volmaaktheid, waren wij zoo streng ten opzichte van ons zelven als wij het zijn ten opzichte van anderen ! Gelukkig zij die, liever dan het gedrag van den evennaaste te beknibbelen, hun eigen geweten onderzoeken, en zonder meer hunne aandacht te stellen op de j te Gent. — Ilet abonnement kan siechts eindigei' met' 30 April elk jaar. 11 fouten van anderen dan het noodig is, bekommerd zijn met hunne eigene zaligheid ! Om tôt die goede gesteltenissen te komen, wenden wij ons tôt den Zaligmaker, Die te midden Zijner vijanden, nitmuntende te voorbeelden gaf van hertelijke beleefdheid, wijze voorzichtigheid >n en oprechte liefde. Jésus maakte Zijne vertolgers beschaamd ;n door Zijne goddelijke liefdewerken en zalige lessen, vol genade en waarheid. Wij ook, om den evenmensch tôt de overtuiging >n van zijn ongelijk te brengen, trachten wij een onberispelijk ;n leven te leiden en voorbeelden te geven van aile christelijke ;n deugden. Zijn wij gedienstig, en nemen wij aile gelegenheden itr te baat om het kwaad met goed te loonen. lO ° s. — Feestdag van de VII Weeën. — Zie verder. er — Herinnering van den H. Eustachius en Gezellen. — e- « Zalig zijt gij, » zegde de goddelijke stem aan Eustachius, toen hij van zijn doopsel terugkeerde, « omdat gij aan de genade deelachtig zijt geworden en den duivel nebt overwonnen. Doch le van nu af zult gij, gelijk mijn dieuaar Job, beproefd worden om af de kroon der verheerlijking te verwerven. Vrees echter niet, »d want ook, gelijk Job, zal mijne genade u ondersteunen en ik zal de u gelukkit, maken Kies nu of gij de beproeving thans of later in ite het leven wilt onderstaan. » Eustachius antwoordde : « Heer, uw sr- wil gesc'niede. Indien het U behaagt, laat reeds nu het lijden ils mijn deel zijn; doch verleen kracht aan mijne z>vakheid. » (1) en 21 September. Maandag, feestdag van den II. Mattheus, en apostei — Op zekeren dag, dat de Zaligmaker langs de /.ee van n, Galilea wandelde, zag Hij den publikaan Matthoiis, gezeten aan jrs het tolliuis; deze had voor ambt de lasten voor de Romeinsche a- heerschers in le zamelen. Jésus zegde tôt hem : « Volg mij. » Ailes en verlatende, stond Mattheus op en volgde Hem. Welnu, de tolle- en naars waren in haat bij de Joden, als vijanden van hun land, verworpelingen en openbare zondaars, die rijk werden door vij afpersing en bedrog. Geen Phariseër mocht met hen aan tafel e„ zitteu. Onze Heer alleen had deernis met hen. Mattheiis dan, ou maakte een groot gastmaal gereed en noodigde Jésus en zijne en leerlingen uit, alsook een groot getal publikanen, die voortaan en aandachtig /-ijne woorden aanhoorden Het was alsdan dat de iet Zaligmaker, op het gemor der Phariseërs, de woorden uitsprak : id, " De gezonden hebben geenen geneesiueester noodig, maar de iet zieken wei lk ben niet gekomen om rechtveerdigen te roepen, ict ilj « Levensschelsen der Heiligen voor elken dag van het jaar », len (XVI-atiO bladz. in-8°. Prijs : 2 franken), franco per post fr. 2,40, bij de J. vander Schelden, Onderstraat, 28, Gent. t DE GODSBIENSTIGS

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De godsdienstige week van Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1868 tot 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes