De godsdienstige week van Vlaanderen

297 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Mei. De godsdienstige week van Vlaanderen. Geraadpleegd op 24 januari 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n29p26tf7m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de feden des Genootscbaps). ZEVEN-EX VEEKTIC.STE JA\R. — fj 1 ITE AD JOSEPII VLAANDEREN VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN STiCUTING. \ MEI l ui Dit blad versehijnt allr \ ritdageii 'f avonds. — Pri.js: voor Cent i fr. 's jaars en met dei) jiost fr. 4,r 0. — Aniiincen aan 35 c. den druklegel. Geloofd zij Jésus-Christs, in der eeuwiglieid! DAC.WiJZER. 3 Mei. Zondag, 5d« na Pa se lien. — Jésus sprak tôt Zijne discipelen: « Gij liebt nu droefneid; maar îk zal u wedirom lien, en uw hert zal zich verblijilen; en iiiemand 7.al u uwe blijdschap ontnemen. » Leeren «ij uit die vei mailing vau den goddelijken Meester de ware vreugde zoeken. die het aandeel is van hen die zich in den lleer verblijilen, en het loon van allen, dit toi (iods eer kwellingen en beproewngen ver luldig en met een zuiver geweten verdragen. De bnozen verblijden zich 0<>k op de wegen der goddeloosheid en der ondeugd ; maar hunne vreugde verandert welhaast in eeuvvig spijt en onuitsprekelijke torinenten; op deze wereld zelvegenieten zij geene ware vreugde, hunne blijdschap is slechts eene bedwelmiug der zinnen; hunne herten onderlusschen zijn vol stoornis en wroeging des gewetens. De christenen moeten zich door het onderhoudeu van Gods geboden en door zalige verstervingen van die kwade vreugde vrijwaren; integendeel mogen zij de ware heilige vreugde des Heeren zoeken en finaken. Deze is eene vrucht van den 11. Geest, en eene gratie des Heeren waardoor de mensch met goeden moed het lijden des levens verdraagt en den strijd tegen de ondeugd voortzet, oui tôt het einde toe in den dieust des Heeren te volherden eu de kroon des llemels te verkrijgen. Die heilige vreugde sluit de beproevingen niet uit, en verblijft in de herten der reehtveerdigen, 7elfs te midden der bloedige vervolgingen, die zij moeten onderstaan. Immei s de Apostelen, veroordeeld en gegeeseld voor de trihunalen der Joden, verblijdden zich en dankten den lleer te zaïnen met de eerste christenen, omdat /|| vveerdig bevonden warcii voor deu N tara van Jésus te mogen lijden. Gelijk de verilerfelijke vreugden der weield slechts uitwendigztju en tôt in het hert niet dringen, zoo blijven ook île stooriiisseu en kwellingen der wereld buiten het inenscielijk hert, en ontiieineii niet gausch en geheel de ihnige tevredenhéid, die saineiigaat met de zuiverheid des gewetens en de neiiig-makende giatie. De heilige vreugde heeft hare bron in de goddelijke tegei'-wooriliglieid : ik zal u vvederniu zien, sprak de Veilo-s,-,r, en uw lieit /.al zich verblijilen. » Door de heiligmakende gralie is de lleer iu onze herten tegen wonrdig ; hoe krnclitiger «lie baml van vriendscuap is, waardoor " ij met God verbouden zijii, line overvloediger ons wezenlijk geluk en onze vreugde is, huevtel, Si m MeD schrijft in bij A. & V. VA M) Kl! S0HF.LD1 N, Uitokvers, Ondeistr., 20 te Cent. — Het abonnement kan slechts eindigei met :i0 April ejkjaar. wij op aarde tôt de volmaakte vreugde niet kumien kuiueu (1er geluk/aligen, die den lleer aanschijn aan aanscnijh aaiisctiou>«mi, noch toi de blijdschàpf van Maria en van île Apnstelen, loen /ij den verrezenen Zaligmaker wederzagen. Knsibaar iwchians is de vreugde, die het gevoelen der goddelijke legenwnoriliglieid in on/.e heiten slicht. Immers zij is eene bereiding tut de hemel-sche vreugd ; zij is er het ouderpand van en de voorsmaak. Meiiianil kan ons die blijdschap onlnemeii ; zij is nnstei f<-lijk .ils de heilige liefde, waarvau zij de blneiu en de vrucht is. I) • dood zelve zal tegen die heilige vreugde niets verinogen ; maar de/.elve lot hare volmaaktheid brengen in de zalige eeuwiglieid. De /ondaars verinaken zich terwijl de reehtveerdigen, vreKilzaam en verduldig van herte, trancu stnrten \an bnetveerdigheid eu van zalige droefheid ; doch dit duuit maar zoolang als het inen-chelijk leven, dat brous is, met diii/ende gevaien bedreigd «ordt en welhaast een einde neeuit. Integendeel /ulleii de rechlveeidigen vertadigd wonlen aan eene onuilsprekelijke en eeuwige bron van wellusten, ter vijl de zondaars iillen tranen storten van ijselijke wanhoop, en lijden zonder eenigen troost in de Hel, waarvau het vuur nooit /.al uitgeblusclit wnrdeii. Daar zal een oogenblik van zondige verinaken »estraft worden zoo lang als God, eeuwig en oneindi;; rechtveerdig, /al beslaan. — Plectitigheid van den II. Jozef liiu iniGOn van niî Aixf.riieii.igste M\agi> Maria, beiijder, patroon van de Il Iverk en van België — IJescherin ons, o Voed-tervader van lesus, en verlaat ons niet in deze gevaarlijke tij en ! /.ie guns'ig ueder op zoovele Christenen die tôt U mine loevluc t neuieii ; vertroost onzen II. Vader den PaUs van Itniue, beviijd het Vailer- I.iiiiI, en verijdel de pogingen on/er vijainleu ! Sci.enk liclit eu slerkte aan allen, die het Vadeiland bestureu, opdat 15. Igië geloovig en kalholiek blijve ! — Hedeu liei f iu de parochiek>'rk"n de Algemeene Vergadéring pl ints dpr ledeu *au llel geuoolscliap dei' 11. Famille vuur liel \eiuici.«eu de, akLe van Inewijiliiijî. Voile all.iat te verdienen dour de leden va il het Genonl sella p die, geliiecht en gecniiiiiiMiiice.'id liebhende, de pai oi'lin ker, ni' eene npi iili ire linlpUais b. znekeu, eu daar eeuigeu tijl bidUt-u lojgeus de îuU'ude \au Z il. deu Paus. 4 Mei. M.vv.NnvG, feestdag van de II. Iim ISVlMllftG. — De II. Ilelena genoot eene oiiuil-pieki'lijke Vieu^ile, t.ien zij t.et II. Kiuis vtedervoud. Z j vereerde die II. lielik^ie als eenen nuwaardeerbaren scliat: het Kiuis uerd een leeken van eèi eu /.egepr.ial. \ ereeren v\ ij nok al nelgeeu ons lesus lv- nii lierimiect : de Kclikwieëu vau het Kiuis des llcercn, lie' lûuisbecld, l-rf 8r% PSjS)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De godsdienstige week van Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1868 tot 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes