De godsdienstige week van Vlaanderen

267 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 27 Maart. De godsdienstige week van Vlaanderen. Geraadpleegd op 09 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/g73707xg9v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAÂNDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (1ÛO dagen Aflaat voor de leden des Genootsehaps). ZES-EN VEEHTIGSTE — IV' 48. ITE AD JOSEPH VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICI1T1NG. 27 MAART 1914 Dit blad verschijnt allé \ rijdagenavonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. 's .iaars en met den post fr. 4," 0. — Aunimcen aan 35 c. den drukiegel. , I Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCIIELDb'N, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigeu met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jesus-Cliristns, in der eeuwigheid! DAGWIJZER. 39 Maarl. Zo.ndag, od« van de Vasten, Passiezondag. — Jésus sprak tôt de Joden: « Wie zal er mij bewijten schuldig te zijn aan zonde? » om te toonen dat hunne vijandschap onredelijk «as, en zij tegen Hem niet de minste gegronde beschuldiging konden inbrengen. Jésus, zelfs als mensch, door de ovértuiging van Zijn geweten, gevoelde Zich sterk tegen de lasteringen der Joden, en bleef kalm te midden der woedende aanvallen Zijner vijanden. Het heilig leven van den Zaligmaker was ook het teeken van de waarachtigheid en de heiligheid Zijner leering. Men kon Jésus niet zien zonder in Hein te Gelooven; de minste goede wil was genoeg, om de goddelijke leering te aanveerden van Hem, Die een voorbeeld was van aile deugden. Mogen wij ook altijd een rein geweten hebben, onscliuldig leven volgens de getuigenis onzer conscientie en voor het alziende Oog des Heeren. Te midden der droefheden van het leven zal de getuigenis van het geweten troost in het hert verwekken, en sterkte inboezemen om de menschen, hunne v.ilsche beschul-digingen en blinden haat niet te vreezen, vermits wij zullen gevoelen dat God met ons is, wat men oo i van ons mogedenken of zeggen. Tôt reinheid van geweten moeten wij komen door het zorgvuldig vluchten der zonden, niet alleen der doodzonden> maar ook der dagelijksche fouten. Want deinwendig volkoinene rust kan niet samenftaan met den staat van lauwheid, die voortspruit uit menigvuldige dagelijksche zonden en uit toe-gevendheid ten opzichte van driften, die, wanneer men ze niet aanstonds en krachtdadig bedwingt, stoornis brengen in het itienschelijk hert, de goddelijke liefde doen verilauwen, en welhaast den mensch brengen tôt de doodzonde, tôt den staat van vijandschap en openlijki n oprner tegen God. Leeren wij ook uit het voorbeeld van den goddelijkcn Meester, dat de beste verdediging van het Geloof hierin bestaat, dat wij wel en deugdzaam leven. De heiligheid der Kerk is een bewijs harer waarheid; de goede voorbeelden, door eenen braven christen mensch gegeven, maken de vijanden van den Godsdienst meer beschaamd, en trekken tôt den Heer ineer onvers îhilligen, dan de geleerdste redevoeringen. Voorzeker zullen er altijd kwaadwilligen gevonden worden, die, gelijk de Joden, vrijwillig de oogen zullen sluiten voor het licht ; inaar het goed voorbeeld van een christclijk leven bevat eene kracht, die Jesns en het Kruis overal doet zegepralen. De heidenen in de eerste tijden der Kerk waren getroffen door het schonwspel der goede werken, die de Christenen oefenden ; werken van liefdadigheid, van zelfopoffering, van zachtmoedig-heid ten opzichte hunner vijanden, en van heldhaftige verdul-digheid. Nu nog is het eenigste middel om Jésus' Rijk te midden van ons te bevestigen, dat Hij leve in onze herten, in onze zeden, in al onze werken. Willen wij de Satrenleving verbeteren, wij moeten beginnen met zelven wel te leven, en onze huisgezinnen te vormen volgens den wensch der Kerk. Dan ook zullen wij de goddeloozen mogen uitdagen, zonder vrees van door he.i tegen-gesproken of wederlegd te worden ; missciiien zullen zij ons boosaardig vervolgen, gelijk zij Jésus wilden steenigen; naar men zal ons niet het minste kwaad kunnen ten laste leggen ; onze tegenstrevers zullen gedwongen zijn hulde te brengen aan de reinheid onzer zeden, en de deugdrijke voorbeelden van ons christelijk leven. Heden wordt de omhaling, op Palmzondag en Paschen voor de Katho-lieke Universiteit te doen, aangekondigd. 50 Maart. Maandag, Mis en getijden van den dag. — Te dien tijde, zegt het Evangelie (Joan. Vil) zonden de Oversten en de Phariseërs dienaren om he n te vatten. Jésus zeide dan tôt hen : Nog een weinig tijds ben ik met u, en ik ga tôt hem die mij getonden heeft, gij /.uit mij zoeken en niet vinden, en waar ik ben kunt gij niet komen. De Joden zeiden dan tôt elkander : Waar wil de/.e heengaan, dat wij hem niet zullen vinden ? VV'il hij soi is naar de verstrooing onder de Heidenen gaan, en de heidenen leeren? Wat is dat woord, dat hij sprak ; gij zult mij zoeken en niet vinden; en waar ik ben, kunt gij niet komen? Op den laatsen dag nu den grooten dag van het feest, stond Jésus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tôt mij en drinke! Die in mij gelooft, gelijk de Schriftuur zegt: Stroomen van levend water zullen uit zijn biunenste vloeien. Dit nu zegde hij van den Geest, welken zij die in hem geloofden, zouden ontvangen. 31 Maart. Dinsdau, Mis en getijden van den dag. — De bloedverwanten van den Zaligmaker zetten hem aan om naar Jerusalem te gaan om daar, op het Joodsche feest der Loofhulten, /.ijne almacht te openbaren. Doch, Jésus antwoorilde hen dat de tijd nog niet gekomen was om zich aan de wereld te openbaren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De godsdienstige week van Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1868 tot 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes