De godsdienstige week van Vlaanderen

716 0
16 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 16 Januari. De godsdienstige week van Vlaanderen. Geraadpleegd op 18 januari 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pz51g0n97x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ONDER DE BESCI1ERM1NG a. FltAXCISClS SALESILS, D, V. 0. (iQij d»gea Aflani voor d« kmUii des CfiietUt-bttpt). es-e\ vKEnTir.sTE jwr — iv» sa. 1TF, AD JOSEPH. VLAANDEREN VAN DEN II JOSEPn. 05DERW1JS EN STICIITI.NC. 1G JAXUARI 1014 Lit Mud MTfcftijnt all< > riidaircii a\omis. — l'ri.js : vnnr finit t fr. 's jaafs m met den | <>sl lr. — Ai.n--n<-<>n aan :î.'> c. den druku-tu'l. Gcloofd zij Jesus-Chj isti^'., in dcr eeuwiglicid! DAGWIJER. 18 Jartunri. 7o.nd\g, ua Dripkouingendag. — Jpmh dppd Zijn pprsfp openbaar mirakel ip G ma i• i Galilpf1, w«ar llij met Z imp unifier pii Zijne Ippilingeu Ipjjpitwininli}; was np ppii bi uilofisfVpst. IIpI is tiipf ouv*aarscbij ilijk il.it dp Zaligmakpr rrpils 'p vorpii vrle vtomipipii v#|Mict»l bail, yp|fs in Iip» oudeilijk huis le Va'areib ; maar liPt ni'aka-1 viiu Cm;» is bel p**Me, waardo«»r 1111 Zi|iip godde|i|kp Zpiiding ;» 1 h Oppprste leeraar en al» Yprlosspr in »»Pt op»»iib.l.ir hpa-ff bpvp*ti*«c|. M .11 i.i dppd a a ii JfMh bpmirkPii H.it er j^ppu wijn g^oopg wa«. iiipI lipt vpr/ork van iloor peu uonder dp biiisgpuuotpu lut dp %pi|pgp|ibpid tp willpu lipIp# n. |)p goddplijkp Mpp>lpr gaf aau Zijiie iimpdpr ppu autwonrd Hat ppiiig<ius aaustootpli jk /ou kiiuupii voorkoinPii, bop*p| dp/e sprepk v\ i]/p in de t «al, viaar-van de /aligiuakpr zicb ba d if-mi p, iiipIs amlprs vias dan pcp viiendplijke afwij/iug dpr «p lane vraag Yooi/eker bepH Jésus Zijne Moeler nie! willeu bedroeveei f vpriipdprpn : maar llij had r*pds Zijii oppubiar Ipvpii bpgoniipii; ili] uas daar oimingd v.hi Zijup dheipplen, ah Meesfpr m l.eeraar dpr unddplt)ke Waarlipid. Ilij *p«ak dau, /,*•«' de II. Ail .u^inu*. ni»*t ah /.o ui eener steifeiijke uiaagd, uiaar ah Zomi van God, eu als (ami /.Hf Ook muet lipt uns iiiet vervrmidereu, dat JesUs a.ni Zt|?ie heilijje Mopdpr den Naain van « Vmuiv » g-if; die beuamiug iiiiii.piS bad m de la.il, ilie Je*us spiak, zoo nipf pphp leedere, toeb ppiip gopdjjtinslij>e pu eerbiedvnlle befpekenis IIpiîmiipipii wij ons dat aiiueer Jps»is, stervpude aau bel km h. Maria met de/org vau iIpii II. Jo.mues eu v.m ous alieii bel isMe, Iltj deze woordeu, als Jiefdeibjk ahcùeid, sprak : • \rouw, /iedaar uwen Zoom,» fit dit allps mopten wij leprpn, dat er in liPt leven om^tan-dighedeu /.«ju, waaiiu w»j on/.e tamiliebelaugen mue en vpi/.akpn, en de vprwilliijfg oiiapt plic'ilPii j»*geiis (àod boveu iIp gpnegpii-beiil stellen, die wij ou/e nuders pu hlopdvp»w.iii'pu topdra;;pii. AN ij be'iooieu eersl en vooral ian <»od toe, iMe de M**psipr is vau OIiapii leveiisluop, NViens g^'-ag « ij in liPt gp/ag nn/.er ouders eikpuitPii. Dau alleeu is d** lifftlp, die wi| j»*,;»'!!» oii/.p ou lers en tiaasibe-taandeu koesterpii, epue heiligp liefdp, viauueer 7.ij gpppgpld in door de lief'le lioiU, in Wiens pla i's on/.e ou 'e»s ons rpgppreu. De oudpit uiogeii /.ich te«pn den uihh ukkHijken v% i| GuU» uiet Teiielten, wanueer bet de piiculen »eldt die bumie I Bien schrnfi in l»ij A. A- V. YANM-lt SCIII 1.1)1 N. t'itc.rvKiis, Ondeistr., iO tfOont. — Mpi nlM'iiixiiirni kan derhtseuiditsei iihM :io April «'Ik iaac. kiudprpu tpn opzii'lite van den llppr te veruilleii hebbeu. Zoo iIopimIp zoiideu /i) «ipu jjoddflijkpu /pgpn af * pii leu, I un gp/.ag voor fti n ii ne k i n * I ptpii \eriui*>deieu, eu /icli /elveu met liunue kindpipu in ppii oiiliprstrlhaar oii^eluk vierppu. Mafia \pisloud al|erbe*t de v%nordeu va i liaren goddelijkPii Zooii, bewondprdp Zijue v-\ ijs i i«l, aanha l ll^in ah den Z-imi vau làodt pii vopl le liaar vertrnuweu aaugme-pu. De Zali^uiakpr v\il»le dau ook Matia's «rbed vpiliooieu. T«:pii Maria Hem haro vraig dpfd, v\as /ijn lij l, oui » et mii'akt'l le doen, nog met j'/'konif ii. Jpsu-» wilde waenteu totd.it liet «ebiek aan w-|ii van al de aaii^ ezigeu /ou b**kpnd /.i)i», oui hpt uirakpl luislei r ijker t© iiiakeil NNelliaa^t xpiscmppii, volgeiin lief god<leli|k r«l nhbesloit, het voorbesfpnide oo^eublik. Jésus op^uba r le op v\ou'lerbaie v^ij/e X-1 iip (àodlieid, vpi lie. i lt|kfe Maiia, eu veiiroostte de buis^euôoieii in i iiiiiipii upt' ligpu toes'and. — l'Vpstdag van deu ZoK'l l.N Xa \M JrstN. (Zip verder). — Ilei iiiiieiin« van deu feest.lag vau S1 IMethIISSTOKI. IE Rome, vau deu II Pau.t s eu de II puise v.iuaagd eu maiteiares» — Yoll»» • fin il op df i.cwone vo"rv>aafdeii voor a lien die in de lin £iuis |a>gi»ii\VMonJ'g / i j i. ». I!) lanilari feestdng van dp II. Grm*ï.\. tinagd. — Op ppiipii avornl dat < ii'liila, voIj»piis bare vionie «ewomile, /.ieli uaar hel kapp||pkpn van MooispI b^af. blips dp duivel haie kpprs ni», oui liaar te belptlpu in de duisteinis\erder te gaan l*e lieiligp maagd bpgou aau^touds nie! jjiooIp v m ig eid tp bitldpo, en ✓ ie! iiipI baie kpprs. ilip v\ondeidaaiig v\ppr mihioken v^enl, ber» iklp /!) dp bidplaals, vvaar /i) iIpii gelie'eleu uaelil overbrac t met iIpii llppr Ip lovni pii Ip biddpn. — Dp keeis van liet ^eloof wordl ons in IipI I. Doopsrl 1er baiid gpsIpM oui de duisieiuissen vau iIpii levpuseg te veiltclileu en ons veilig le breiigen in de peu vx i;'(e bidplaals. im lithunri. Di\->i»\g, feestdag van de IIII. F\lîi \rcrs K!V Sf.BASTIAM s niai Iplaais. — De II. Palis Fabialills niaokle gebiuik vau den vjpIp, dieu dp kert- voor ppiiîjjp j«'en ^enoot, oui de keikpu liprop le boiivvpu, de gravpn dpr uiar plaais te vpisiprpii, eu /irb loi eeupii nipu^eu blopdigeu shijd ipgeii ,et lipidpii'tom Ip bpreidpn Wplnaast vpry* ekie kei/er Dppi'u> ppîie ui'ppde vervolt;iug : l abiaims slipif uiai 'plaa*. — Seba^tiai>us uiopdigde ne »p|oofsbeli|diTs aau oui slandvastig te blijvpn. en s i i i f /cl f voo'r île vprdediging van bpl (Iplouf Mpii aanrop t Iipiu als btj/ondprpu bpse piiiip! Ipgpn dp vi)amleu van deu gods* dipaast, en ook ah uiaclili^eu palioon tegen de besmeUelijke /iekien.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De godsdienstige week van Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1868 tot 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes