De houtbewerker: maandelijksch orgaan der Nationale Federatie der Houtbewerkers van België = Le travailleur du bois: organe mensuel de la Fédération nationale des travailleurs du bois de la Belgique

2759 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 April. De houtbewerker: maandelijksch orgaan der Nationale Federatie der Houtbewerkers van België = Le travailleur du bois: organe mensuel de la Fédération nationale des travailleurs du bois de la Belgique. Geraadpleegd op 21 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jq0sq8r88f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr 3 — APRIL 1914 Het Nummer : 5 Centiemen ACHTSTE JAAR De Houtbewerker M AANDELIJKSCH ORQAAN der Centrale der Houtbewerkers, Ameublementwerkers en bijhoorige Vakken van België ALLEN VOOR ÉÉN ÉÉN VOOR ALLEN Redactie : Volkshuis, Brussel Abonn emeritsprijs per 12 nummers : België fr. 0.75 Buitenland 1.00 Zedelijk en Geldelijk Verslag over cte Oefeningen onze Centrale gedurende het jaar I9I3 Onze jonge Centrale heeft gedurende het jaar 1913 groote moeilijkheden te doorwor-stelen gehad die voor gevolg zullen hebbeu hare kaders te versterken en den moed en de wilskracht harer voorkampers aan te moedigen. Om goed het sociaal leven onzer vereeni-ging weer te geveri, geven wij verslag van 1 Januari tôt December 1913, nochtans zullen wij ons toelaten een kort pverzicht te geven over zekere toestanden va.u het ver-leden om eene vergelijking te kunnen ma-ken.Na een en twintig jaren van 1887 tôt 1908 geleefd te hebben onder den Federalen vorm, de landelijke Federatie der houtbewerkers centraliste rde hare weerstandskas in October 1908 en in Juli 1912 vervormde zij gansch hare bazissen om volledig de Cen-traJe vorm aan te nemen. Die gelukkige hervormingen brachten goede uitslagen te weeg, zoowel tôt zedelijke macht der bonden als tôt indringen onzer propaganda in het land. Wij geven hiernevens de tabel onzes leden-tal op vier tijdstippen,eerst op October 1908, bij het centraliseeren onzer weerstandskas ; tweedens, in October 1909, wa.nneer Léon Vander Haegen als landelijke schrijver aan-gesteld werd ; ten derde, in Juli 1912, bij het aanvangen van ons volledig Centraal stelsel, en ten vierde, in December 1913, die de sluitdatum is van deze versla.gen. ONZE PROPAGANDA Onze leden zullen in het vakblad van Juni 1913 de verslagen gelezen hebben van Hole-mans, Coole en De Vlaemynck, over de propaganda der Centrale gedurende de 6 eerste maanden van 1913 die voorgelegd werden aan het kongres van Juli van verleden jaar. ivaar De Vlaemynck aangesteld werd als landelijke schrijver. De algemeene werkstaking voor' A. S. en de uitslag der staking die indrukwekkend was, gaven geene tevredenheid aan de werk-lieden die aan de beweging hadden deelge-numen. Redekaveling en redetwisten gingen daarover overal op en maakten dat de syn-dikale propaganda in het algemeen wat ver-waarloosd werd. Dit had voor nadeelig gevolg dat in de groote centrums de vakver-eenigingen een zeker gctal harer leden ver-loren.Voor ons gebeurde dit le Brussel, te Gent. en te N'ijvel. Integendeel te Ath, waar de staking volledig was wonnen wij leden. Maar indien wij van dichtbij de tabel yan ons ledental nagaan, dan hebben wij geene reden om misnoegd te zijn. Het is waar dat in Brussel den aehteruitgang nogal gevoelig was, doch men mag niet uit het oog verlie-zen dat van degenen die den bond verlieten, het grootste getal jonge vereenigden waren van een of twee ja.ren en die nog niet het slagveld betreden hadden of nog geene op-offeringen te doen gehad hadden, zooals de afdeeling Brussel er vroeg aan hare leden. Hooge buitengewone bijdragen of met hon-derden de strijd gevo^rd. Ook niet vergeten dat Brussel erg be proefd werd door de strijd en' de lock-out m de koetsnijverheid, die ook in Gent en in Antwerpen wat aehteruitgang te weeg orachten in de orgajiisatie. Onzin zou het iijn ook geene staat te maken der krisis die 3ent trof onmiddellijk na de Tentoonstel-ing, die te Brussel een leger werkeloozen maakte in de bouwnijverheid, de meubeï-nijverheid en in de koetsnijverheid, waar de poorten gesloten waren voor onze leden. Wij verklaren dus met overtuiging dat het jaar 1913 voor de -syndikale organisatie een schrikkelijk jaar geweest is en dat wij er met eer uitkomen en tevreden mogen zijn. Wij hebben weçrstaan aan de aanvallen van het samenspannend patronaat met de burgeràj alsook aan de moeilijkheden des tijds en hebben wij geen vooruitgang ge-maakt, wij mogen fier zijn over den strijd die wij geleverd hebben en over 'den iever onzer mannen die op de bres waren. De lange en pijnlijke ziekte van onzen be treurden eerste landelijke schrijver, Léon Vander Haegen, die ons, helaas, te vroeg ontnomen werd, heeft ook wat liindernis ge-bracht in onze algemeene aktie. Ons kongres van Juli 1913 gaf gelukkiglijk wat nieuw« opbeuring aan gansch onze organisatie.Het uitvoerend bestuur werd vergroot en drie gezellen van het Walenland namen er in plaats. Hieronder geven wij zijne samenstel-ling met het getal tegenwoordigen aan de 7 zit-tingen van Jnli tôt December 1913. Teroat-Tegen- schul- ifw#-woordig digd «îg Laur.Vandersmissen,voorz. 6 1 Jan Lampens, van Gent 3 3 1 Henri Holemans, Mechelen 7 Jozef Coole, Kortrijk 6 1 Edm. Devriendt, Antwerpen 7 Georges Blairvacq, Ath 7 François Van Belle, Luik 4 3 Adolf V. Haverbeke, Gent 7 Albert Jacqmotte, Charleroi 7 Arthur Limet, Brussel 7 Ed. De Vlaemynck, secretar. 7 De gezellen Holemans en Coole werden behouden als propaglin'disten, voor het stichten van afdeelingen en om de propaganda te voeren, de eene in de Vlaanderen, de andere in de provincie Antwerpen en om de sekreta.ris te helpen in de algemeene propaganda.De landelijke schrijver trad in dienst den 15 Augusti 1913 en deed tôt December 1913, 27 afvaardigingen in provincie voor 11 algemeene vefgaderingen, 5 meetings, 2 onder zoeken, 4 bestiuirvergaderingen van afdeelingen, 2 geschillep, 1 kongres der zie-kenkassen, 2 provinciale kongressen en 3 voor het stichten van afdeelingen. Zoo begaf hij zich 2 maal naar Ath, 3 maal naar Doornijk, naar Gent 3 maal, naai Brugge 1, Jolimont 2, Luik 3, Antwerpen 1, Boom 1, Nijvel 1, Aalst 1, St-Nikolaas 1, Mechelen 3, Blankenberghe • 1, Ronsse 1, Bergen 1, Manage 1. Onze drie provinciale kongressen van Bergen, Luik en Antwerpen, voorspelden goede gevolgen. Inderdaad zij lieten ons toe van. naderbij de werktoesta.nden te kennen in de verschillige gedeelten der provincién en wakkerden de propaganda aan door eene vriendschappelijke toenadering der afdeelingen. Daardoor werd het stichten van nieuwe afdeelingen zekerder vooriatgezet en een proviniciaa! propagand'a-comiteit werd elk dier kong-ressen aangeduid. Die besturen zullen van tijd tôt tijd ver- gaderen om de propaganda en de toestand in de provincie te bespreken. Zulke congressen zullen insgelijks gehouden worden in de andere provincies, waar ze ook de beste vruchten zullen afwerpen. ONZE PERS De wensch volbrengende van ons laatste congres, hebben wij in Oktober 1913 ons vakblad uitgegeven in eene vlaamsche- en eené fransche uitgave. Ons orgaan, dat niet verscheen in April 1913 ter oorzake der Algemeene Werkstaking, werd in de 11 maanden van 1913 ge-trokken op 85,530 exemplaren. Ons blad van Juni verscheen op 6 bladen ter gelegenheid van het afsterven van den eersten schrijver der Centrale, het nummer van Juli verscheen in eene fransche en in eene vlaamsche uitgave om de verslagen van ons kongres van 1913 aan te kondigen. Met het verplaatsen van onzen zetel van Gent naar Brussel, besloot het U. C. het blad in Brussel te laten drukken. De druk-kerij « Lucifer » ontving de bestelling en diende ons op voldoende wijze, nochtans de « Volksdrukkerij » van Gent bood een voor-deeliger prijs aan en er werd dan besloten ons blad in Gent te laten drukken. Wi| zonden speciaal naar Iseghem 2000 bladen meer in November voor de beweging tege.i het stukwerk, in die bladem gaven wij de photos van verminkte ledematen der maehienwerkers. Bijna al onze afdeelingen bekomen een supplément van bladen voor hunne propaganda..Wij veronderstellen dat ons vakblad gelukkige veranderingen onderstaan heeft die er een orgaan van maken meer en meer ge-schikt om onze propaganda te behelpen. Wij hebben er nochtans de besturen der afdeelingen moeten op wtijzen, hoe noodig het is hunne medewerking te verleemen aan het opsteflen van het blad, met ai de bijzon-derheden er in te melden die zich in hunne streek voordoen betreffende onzeivakken. Te weinige besturen gebruiken de kolom-men van ons vakblad. Wij hebben 15,000 propagandacirtfulairen verspreid door de zorgen van 24 afideelin-gen.Het uitgeven van circulairen/zullen wij doen van tijd tôt tijd en erin melden de lokalen onzer a.fdeelingen alsook de i tabel der bijdragen en der vergoedingen. ONS BESTUUR Het zal onnoodig zijn te zeggen dat'in 1913 ons bestuurwerk wat te lijden heeft gehad. Het afsterven van Vander Hoegen kwam daar voor een groot deel in en wùj hebben gelukkig geweest gezel Van Haverbeke, heden schrijver der aideeling Gent, te hebben gehad om het bestuur in hsnden te nemen gedurende de ziekte van onzen eerste schrijver en tôt zijne vervanging. Vervolgens gebeurde het verplaatsen van den zetel naar Brussel en het instellen van den nieuwen sekretaris. Het is noodig ^geweest eenige meubelen te koopen,als buresel, kassen om farden en briefwisseling te klas-seeren en eene brandka.st. Wij hebben insgelijks een schrijfmachien gekocht met duplicator om onze circulaire» te maken, alsook voor onze korrespondea-tie en ander schrijfwerk. Geroepen om dikwijls in provincie te gaanl sn zeer dikwijls in de week, voor geschil-len of moeilijkheden die voorkomen in onze, afdeelingen, 't ziij over arbeidsvoorwaarden; of andere zaken, heeft het U. C. voordeeligj geacht een a.bonnement op den ijzerenweg te nemen voor de sekretaris, en oordeelde1 het noodig den dienst onzer administratie,. die van dag tôt dag be8angrijker wordt} 1 I A- naarmate de afdeelingen bewuster worden van hunne roi, te verzekeren door het bij-voegen van een jonge bediende. Gedurende de vijf maanden van onzen dienst verzonden wij 290 brieven, 100 post-kaarten, 514 circulairen, 81 verzendingen van bijdragezegels, en 63 verschillige verzendingen.HET UITVOEREND KOMITEIT Het^ uitvoerend komiteit cler Centrale hield elke maand eene belangrijke zittnig. Deze in de beginnen werden gehouden des namiddags, doch de besprekingen werden zoôdanig belangrijk en de kwesties aan de dagorde zoo menigvuldig, dat het noodig werd twee zittingen te houden, eene 's moi:-gens en eene 's namiddags. De minste geschillen die voorkwamen in het la.nd kwamen ter bespreking en telken maie had het U. K. een oordeel te vellen. - De sekretaris werd afgevaardigd naar het kongres der mutualiteiten, die gehouden werd te Gent, in Augustus 1913. De gezellen Holemans en Van Haverbeke werden afgevaardigd aan het kongres der Internationale Associatie tegen de Werke-loosheid, die insgelijks in Gent plaats greep. LUIK. — Het U. K. hield zich onledig met de samensmelting te bewerken van het onat hankelijk syndikaat van Luik en onze Ceri traie, doch zooals te Mechelen, werden onze pogingen verijdelt, door de leiders der on afhankeliijke bonden, die de Werklieden Partij en de moderne vorm van organisatie in haat dragen. Zoo kwam onze afdeeling te Luik tôt stand, nadat Van Belle en De Vlaemynck op eene vergadering der onafhankelijken der voordeelen der centralisatie hadden gaan uiteenleggen en geen gevolg zagen aan hun pogen. Een provinciaal kongres had te Luik plaa , op 30 November 1913, waar Limet, Van Belle, Vandersmissen en De Vlaemynck van het U. K. op tegenwoordig waren, alsook afgevaardigden der verschillige arrondisse menten van de provincie. De propaganda middelen^werden er besproken. 's Namidda.gs was door de zorgen der Cen traie eene meeting belegd waar Vandersmissen en De Vlaemynck het woord voer-den.ANTWERPEN. — Het U. K. heeft het be stuur der afdeeling scheepstimmerlieden van Antwerpen saamgeroepen op eene zit-ting waar Holemans, Devriendt en De Vlaemynck op afgevaardigd waren, om yol-ge.ns besluit van het kongres de sajnensmel ting der twee bonden van Antwerpen te zien verwezenlijken. Die vergadering gebeurde slechts op 24 Januari 1914 en bracht geene oplossing te weeg. Er werd besloten de besturen der twee Antwerpsche bonden te ver-gaderen en daar te trachten de samensmelting volledig te bereiden. ^ De 14 December greep te Mechelen een provinciaal kongres plaats opgeroepen door 't U. K. en waar afgevaardigden der afdee-, lingen der provincie Antwerpen aanwezig waren. Holemans, Coole en D.evlamynck, vertegenwoordigde het U. K. op dit kongres. Na er den algemeenen toestand der afdeelingen besproken te hebben, werd er met algemeenheid besloten de propaganda in de stad Antwerpen dapper door te drijven om er eindelijk een macht te kunnen worden. De gezel Devriendt voor de afdeeling Antwerpen, liet aan het U. K. een verslag ge-worden over den toestand in die stad en het U. K. besloot zedelijk en finantieel die afdeeling te helpen in haren propagandatocht De 15 Februari 1914 had eene nieuwe bij eenkomst plaats der afgevaardigden in « Da Werker » te Antwerpen, waar onder andere

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes