De humaniteit: staat- en letterkundig weekblad

130 0
21 december 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 21 December. De humaniteit: staat- en letterkundig weekblad. Geraadpleegd op 01 december 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1g0ht2gz4z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

w * ' lste.Jaargang - N° 1 15 Centiem Zaterdag 21 December 1918 De Humaniteit Staat= en Letterkundig weekblad Leert leven „ als mensch onder menschen Redaktie en Administratie : Carnotstraat, 91, Antwerpen Elke medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrijven De Wereldoorlog heeft uitgewoed ! De bezinning schijnt weergekeerd en het oogenblik aangebroken waarop de Rede weer aan 't woord mag komen. Van die gelegenheid maken wij op het eerste oogenblik gebruik. Wij nemen het woord ! De Lente der XXe eeuw loopt ten einde ; de Lente der eeuw van het licht en der beschaving, eene Lente, die nogthans niets dan onzinnigheid en verbeesting heeft aanschouwd. Doch in deze Lente te midden van het geweld, het onrecht en het krijgsrumoer, te midden van al wat barbaarsch mag heeten, ia deze Lente heeft gebot en gekiemd, heeft gebloeid en gebloemd, de bloesem van wat eens de vrucht zal worden van 't streven eener gansche wereld, van wat eens de wereld zal overschaduwen : de menschelijkheid. Thans komt de menschelijkheid aan 't woord. En met het gloren van het voile licht der XX eeuwsche Lentezon, met de heilzame warmte van nieuw goudstralend leven, ontstaat thans het ware mensch-zijn. Gedaan thans, met onrecht, verdierlijking en moordzucht. v Gedaan thans, met verarming, vernedering, verdrukking. Het woord is aan het Recht, aan de Rede, aan de Menschelijkheid. Eene nieuwe Menschheid wordt geboren ! Toegelaten door de Censuur. BERICHT Wij deelen onze lezers mede, dat de prijs van ons weekblad, slechts voorloopig op vijftien centiemen is vastgesteld. Weldra hopen wij dezen merkelijk te kunnen verminderen. Aan de Lezers Eindelijk kunnen we verschîjnen. Zoolanj hebben we er naar getracht het woord te nemei en het uit te schreeuwen tegen het voortdurei van den oorlog, tegen die onteering en vertrap ping van onze beschaving en onzen vooruit gang. Thans echter, nu het Vaderland, vrij en ge lukkig, weer kan gaangenieten van de weldader van den Vrede, thans nu wij weder zelfstandi^ zijn, en verlost van eene dwingelandsche bezet ting. die hare ijzeren, militairen tucht ook oj: de b^volking toepaste, nu wij bevrijd zijn var die ijzere hand die ons drukte, thans kunner wij weer gaan genieten van de onafhankelijk heid, waar wij, klein, vrij Volk, zoo fier of waren, van de vrijheid die ons zoo lief was. Deze vrijheid hebben wij terug heroverd en, wees ervan verzekerd, wij zullen er goec gebruik van maken. Thans kunnen wij verschijnen, thans kunnen wij den strijd opnemen voor onze idealen, vooi ons Volk. Wij binden den strijd aan tegen den oorlog en tegen het onrecht. De belangen van ons Vaderland, van ons Volk zullen wij verdedigen tegen heel de wereld ; deze belangen die dezelfde zijn voor de gansche menschheid. En met vôôr ons, ons verheven doel, gaan we recht en eerlijk er op af, het hoofd recht en het vertrouwen in het hart, dat vertrouwen welk iedereen gevoeld, die eerlijk, eene goede zaak verdedigt. Ons doel is schoon en verheven en alhoewel den strijd zwaar zal wezen, zijn wij overtuigd dat we zullen gelukkea, dat we zullen over-winnen.Wij aanvaarden onze taak onder den kreet : « Heil het vrije Vaderland ! » « Heil de Menschheid ! » De Humaniteit. Ons Standpunt en ons Programma Voortzetten wat voor den oorlog vooruitgang en beschaving, wat gedurende den oorlog vre-desbeweging werdt genoemd, en wat wij thans de « Humaniteitsbeweging » noemen zullen. Dat de Vredesbeweging in ons blad aan de dagorde zal blijven is stellig, maar alleen daar-bij kunnen wij ons niet bepalen. De huidige samenleving heeft nog wel andere feilen dan de oorlog, en mag deze laatste als de ergste kwaàl geboekt worden, er zijn ook nog andere> — ook erge — ziekten, die moeten ge-nezen wo'den. Op hoogst-menschelijk standpunt staande; zal ons blad zich niet alleen voor Vrede in de bres werpen, doch vooral waar het geldt de veredeling van den mensch en den bloei der beschaving in de hand te werken, zal het zoo-veel mogelijk het zijne bijdragen om in die richting vooruit te komen. Nu gebleken is dat onze beschaving slechts een verguldsel was, zoo is het nu meer dan ooit het oogenblik om mede te werken aan het tôt stand komen eener nieuwe wereld-orde, gegrond-vest op liefde en wederzijdsch betrouwen, waarin men zal weten te leven als menschen onder de menschen. * * * Wat ons programma betreft, het is zeer kort : Wereldvrede, Maatschappelijke belangen, Beschavingsemancipatie Op deze drievoudige basis zal ons blad zijn streven richten. Het zal ijveren tôt verwezen- lijking van den Volkerenbond, de algemeene ontwapening, voor het invoeren eener wereld-taal, en voor ailes wat de Internationale banden nauwer kan toehalen. Ziedaar wat de « Humaniteit » beoogen zal en wat wij zullen nastreven, om onder geen enkel opzicht van den ons voorgenomen weg af te wijken. Door het standpunt waarop ons blad staat, kan het op aile gebied eene groote variatie mogelijk maken, welke echter gansch ten goede zal komen aan de verheven punten van ons doel : Beschaving,Veredeling,Menschelijkheid. Onder die leuze gaat ons weekblad zijnen weg op, sterk en oprecht Mocht het eenieder in handen komen, dan staan wij er voor in, dat weldra « De Humaniteit » met ongeduld zal worden verwacht. De Redaktie. Geen annexatie Hoezeer de geruchten over het inpalmen van Hollandsch Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen hier in België de ronde doen, bewijzen ons de talrijke stemmen van protetst die uit de be-doelde streken tôt ons doordringen. Op korten tijd na den intocht van ons over-winnend leger, was het vuurtje volop aan 't loopen. Hoe het eigenlijk in de wereld kwam is erg vaag, maar duidelijk was de dagorde welke gestemd werdt door den « Cercle des Installations Maritimes » die voor goed de geruchten bevestigde, en die gevolgd werdt door nog eene andere motie van de « Handelskamer van Brussel.» Dat al die eischen en wenschen niet konden doodbloeien zonder door Holland opgemerkt te worden spreekt vanzelf. Een storm van verontwaardiging is dan ook in Nederland opgegaan, toen men daar vernam welke de maatregelen waren die men hier zou wenschen te treffen om aan onze dânkbaarheid jegens het Hollandsche volk uiting te geven. Onmiddelijk werden in de betrokken gebieden

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De humaniteit: staat- en letterkundig weekblad behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Antwerpen van 1918 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes