De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

3472 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 23 Mei. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7m03x84d51/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

5e jaai - N. 21 Zaterdag 2o Mei 1914. Beheer en Opstel : KLOOSTERSTRAAT, 6, LOMMEL Inschrijvingsprijs voor België : 3 fr. Gewone aankondiaiiigen : 15 cent, den regel DE KEMPISCHE ARBEIDER Geloof d zij Jezus-Christus. Katholiek Voiks- en Vlaamschgezind Weekblad ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN AAN DE WERKLIEDEN. Het ouderdomspensio^i, dat koste-loos verleend wordt aan de behoeftig* ouderlingen,is gebracht van 65 op 12C franken. Die wet werd den 8 Mei 1914 gestemd DOOR DE KATÏÏOLIEKEIS ALLEEN. De werklieden zullen het zicli bij do kiezinger herinneren en den rug loekecren aan de liberalen ei socialisten, die bij de slomming van de sociale wettei de zaak der zvvoegcrs vcrraden liebben. Het "afgezaagd deuntje,, Niemand heeft vergeten welke geestdrilt onze katholieke bevolking bezielde, toen over twee jaren de laatste smet van Limburgs blazoen werd weggevaagd. Niemand heeft vergeten de vreug de die in onze dorpen heerschte, toen wij onze schitterende katlio lieke zegepraal beliaalden. V/eer staari wij aan den voor-avond eener kiezing. Dezen keer heeft de geestdrift zoo hoog niet opgelaaid. lir heerschl kalmte in het land. ls het de kalmte die den storm voorafgaat ?... Kiezers, wat gaat gij doen? gij beschikt over het wapen vvaarmee de strijd van morgen zal uitgevoch-ten worden. Kiezers, wat gaat gij doen ? Zal het vonnis in 1912 over de liberale parlij in Limburg geveld, bekrach-tigd worden ? En waarom niet ? De toestand is niet veran-derd.Indien Limburg in 1913 zoo luid gesproken heett, was het onidat Limburg katholiek en katholiek wil hlijven; dat willen wij no y. De kiesblaadjes van den Ileei Neven noemen dat het «oud en afgezaagd deuntje » van den gods dienst. Zij weten al te goed dat voot ons, vlaamsche, katholieke men-schen dat ond en atgezaagd deuntje het eeuwig jongeen eeuwig schoone lentelied is, dat ons altijd even zoet en nieuw tegenklinkt. * * ★ De liberale strijdwijze kent vvei nig afwisseling en nog minder fier heid. Niet eens openlijk zijnen naarr durven noemen, niet eens durvei: zeggen dat men opkornt aïs Iiberaal — en dat durit de Heer Neven niet — getuigt van weinig moed en wei nig zelfvertrouwen. Neen, de liberalen zijn bang vooi onze katholieke Limburgers. Maar, al houden ze hun vaande verdoken, het zal lien niet helpen de Limburger kent hen ook zondei vaandel, en zal zich niet latën mis leiden. De Limburger weet dat de liberale partij op hare lijstei geen kandidaat duldt dit zijn Paaschplicht vervult Dat de liberale partij ver■ broedert met de socialisten ook in Limburg, omdat de libe raie partij nooit denken kan ti regeeren zonder liulp der r-ôoden Dat de liberale partij me de Loge heult. Ilaar groot mannen zijn de groote ina'nncn vai de Loge, en de Loge heeft maa een groot doel : den katholiekei godsdienst bestrijden en vernieti gen. Daarom moet de liberale vlagzo zorgvuldig bedekt blijven : een Lim burger stemt voor geen Iiberaal. * ★ * liens sprak de lleer Neven d waarheid : Dat. was toen hij i kamerzitting van 30° April 1912 zich de bekentenis liet afdwingèn «Ik ben overal Iiberaal en ik ben e fier op » Alleen die «fierbeid» en da «overal» waren te veel, maar d£ de lleer Neven Iiberaal was hadde zijno daden lang bevvezen. Nooit is weerlegd geworden dt Neven ondervoorzitter was van lit liberale congres, waar ter stemmin gelegd werd de vvensch, dat de libi raie besturen alleen onderwijzer zouden noemen uit onzijdige noi maalscholen. Meernogdat de vooi keur moest gegeven worden aa hen die ontslagèn werden van d godsdienstlessen. Neven zetelde daar aan 't bureo en vertaalde de redevoeringen. Datheeten.wij medewerken,goec keuren, aanbevelen. Om voor die mannen stem men is de Limburger no: niet rijp : dat zal hij morge: bewijzen door te stemme boven de kath. lijst. Duc. Katholieke Limburgers, denkt er aan ! Morgen zal al wat socialist of libe i raal heet in Limburg stemmen voor den lleer Neven. Wilt gij met socialisten en liberalen samen gaan ? Dan denkt er even aan hoe onze missionarissen maanden lang door het slijk zijn gehaald door socialisten en liberalen. Wat de lleer Neven zou gedaan bebben weten wij niet. Maar wij weten vvel wat hij gedaan heeft toen hij nog in de Kamers zetelde. Toen Vandervelde onze Missiona rissen aanrandde en hun hande wijze dorst vergelijken met die va de houders van ontuchthuizen, hee Neven niet geprotesteerd, rnas meegestemd tegen hen. Kiezers, de Missionaris sen zijn zonen uit het voit, het zijn uwe moedige offer vaardige jongens, uwe on sterfelijke helden, uwe ge kroonde martelaren u\ eeuwige roem. Vergeet het niet, verges het nooit, i De Sociale Wetten. Ziekte- cri onbekwaamlieidsverzekering, ALGEMEENE BEPALINGEN. 1° Aile werklieden, mannen of vrouwen, beslendig wêrkende voor rekening fan een patroon lielzij in den landbouw, netzij in de nijverh- id zijn verplicht de irievoudige verzekeringen bij te treden. Vallen niet onder dezen regel : de werklieden die meer dan 2400 fr. 's jaurs ver-iienèn ; diegene welke den ouderdom van 35 jaren overschreden liebben; de onaf-liankelijke werklieden of zij die aan huis werkon voor rekening van versehillende palroons : deze nogtlians kunnen vrijwil-lig bij ti-edeii gelijk het geval is in vele onderlinge bijstanden van onze provineie. 2° De verzeliering tegen ziekte on wor-keloosheid geschiedt door lussehenkomst eener erkende mutualiteit of onderlingen bijstand ofwel rechtstreeks door den Ge-westelijken Eaad der mutualiteiten eener provineie. De werkgever kan niemand verplicliten deel te maken van eene bepaalde verze-keringskas. De arbeider is geheel vi'ij il zijn keus. De werkgever mag niets afhou den van het dagloon wanneer de werk-mstn bewijst dat hij voldaan heeft in eonc mutualiteil zijner keus ; deze levert heiy een bewijs af dat geldig blijft zoolang hi zijne stortingen geregeld doet. Verzekering tegen ziekte en werkeloosheid Worden erkend door de wet de maat schappijen van onderlingen bijstand dii volgens liunne standregels volgende voor deelen verzekeren : f° Kostelooze verzorging van den ge neesheer. 2° Aan hunne leden uilbelalen f franl daags in geval van ziekte of werkeloos heid van af den 10lle" dag ten laatste ej dit gedurende drie maanden, en daarn: tôt den ouderdom van 65 jaar 1 fr. daag verzekeren door de aansluiting der maal schappij met de herverzekeringskas. 3° Aan do kraainvrouwen eene toelag geven van 30 fr. ten minste. 4° Voorzien in het toezicht door eoni missarissen of toezichters onafhankelij van de werklieden en van den werkgevei 5° Bij het hooger Bostuur van voorzit nigheidsinstellingen een waarborg stelle van 5 fr. per ingeschreven lid, tenzij doo dit bestuur daarvan vrijstelling verleen worde. 6° Geen lid dat een jaar proeftijd hee; gedaan uitsluiten op voonvendsel dat d lid te kort komt aan godsdienstige, pol tieke, vakkundige of gezondheidsvooi waarden. 7° De mogelijke twisten slechten doc een onafhankelijk scheidsgerecht. In g( val van betwisting wordt de Gewestelijk Raad ingeroepen. 8° Gedurende het tijdverloop der g( brekkelijkheid 0.50 fr. storten per maan voor het pensioen van hare verzekerdéi 9° Den overgang tôt andere maatsehai pijen voor hare leden vergemakkelijke volgens de regels nog bij Koninklijk bi sluit te bepalen. Welke zijn de bijdragen der leden ? Een belangrijk punt zijn de bijdrage der leden. Dezo worden bepaald door c standregels van iedere maatschappi Iedereen vat hier dadelijk welke belan; rijke taak het bestuur der maatschappije daarin te vervullen heeft om de bijdraç in de mate der lasten te bepalen. Diegenen welke niet bij eene bepaalc mutualiteit aange'sloten zijn, betale rechtstreeks aan den Gewestelijken Raai Voor deze is de bijdrage 12 fr. in het jat voor de verzekering tegen ziekte en 6 f jaarlijks tegen werkeloosheid. Voor lie die minder dan 15 fr. in de week verdi nen kan eerstgeuoemdo bijdrage op c helft verminderd worden, docli dan ve mindert de scliadeloossteliing voor iedi ziektedag ook op de helft. De palroon of wurkyever is verplicl 2 fr. ieder jaar en voor ieder werkma te storten in de lias tegen ziekte en in gelijks 2 fr. in de kas tegen werkeloo heid. Deze bijdrage gaat naar den Gewe telijken Raad of naar de mutualiteit nà< gelang de werkman bij een of ander aangesloten. De tweede bijdrage tege werkeloosheid treedt om bijzondere red nen der ouderdomspensioenen eerst i eenige jaren in voege. De Slaat verleent 0,25 fr. voor iedej frank die door de leden in de kas tege ziekte wordt gestort lot beloop van ( eerste 12 fr. Voor de leden geboren vçk 1865 is de Staatstoelage0,50fr. per franl Ve Staal geeft 1 fr. toelage op iedei frank voor de stortingen tegen de gebrel kelijkheid der personen ouder dan ' jaren. De Staul geeft eene toelage van 1 tôt. frank voor den doktersdienst der ledt die ver verwijderd wonon. De Staat geeft nog buitengewone to lagen op de vergoeding van 30 fr. bij ( geboorte van een kind aan de bijzondei kassen daarvoor ingericht. Knechten en meiden. De personen die inwonen en don ko hebben bij den patroon kunnen op aai vraag vrijgesteld worden van de stortii gen le doen, de patroon moel niettemin voor ieder van hen jaarlijks 2 fr. storten om hun den doktersdienst te verzekeren, de Staat geeft 1,50 fr. toelage. De palroon is van dezo storling vrij op voorwaat'de dat hij zelf den dokter en apotheker voor zijue dienstbodeu bekostigt. 5 Millioen. Een krediet van 5 millioen wordt ter beschikking van de Regeering gesteld om een sanatorium op te richlen voor de verzorging der teeringlijders en andere ge-vaarlijke zieken. Toepassing der wet. Het deel der Sociale Wetten botrekking hebbende op de verzekering tegen ziekte en werkeloosheid treedt in voege op 1 Januari 1919. Het is van het grootste belang dat overal de ziekenkas opgericht worde, de on-dervinding heeft bewezen dat de plaatse-lijko inrichting veel voordeeliger werkt dan de geweslelijke. Er zijn plaatselijke ziekenkassen die de vereischle voorwaar-den vervullen om door de wet erkend te worden en waar de deelgenoten niet 12 + 6 = 18 fr. maar slechts 12 fr. en soms minder storten. Na de toepassing der nieuwe wet zullen de kassen boven-dien de bijdragen van den palroon on de toelagen van den Staat ontvangen, waar-door zij nog gemakkelijker hare verpiieh-tingen kunnen nakomen. Diedekik. ; Yoor ons Yolk. KIEZERS OPGEPAST ! Om geldig te stemmen maar L één puntje zwart maken, bo-j ven nummer 1. ' De staking der stoelmakers i te Mechelen. Deze staking die drie maanden duurt j kan lhans foilolijk als geëindigd be seliouwd worden. Door wederzijdsclu eoncessies zijn de beido partijen het tei ^ slotte althans voorloopig eens geworden en de arbeid zal in bijna aile voornaam ste werkplaatsen hervat worden. a Menschen- en r dierenbescherming ^ Volgens don Mijnwerker. Ieder edeldenkend mensch zal met be ( langstelling het slreven bevorderen, da de dieren beschermd worden, Maar niet ontkend kan worden, dat di streven soms ontaardt. In Beiersn liad zich eene vereenigin; van dames gevormd, die zich ten doel stel 'j de een « asj'l voor zieke dieren » te slich c ten. Eene deputatie dezer vereenigin; wendde zich tôt koning Lodewijk vai 'î | Beieren, met verzoek het beschermheer I schap over deze stichting op zich te no t'_ men. n Do koning gaf aan de dames.echter lie volgende anlwoord : « Hooggeëerde dames 1 Zieke dierei worden gedood, zieke menschen moe men echter helpen. Gebruik uw geld voo die arme, zieke, werkelooze menschen II Hun kan het geld van dienst zijn, maa ,G niet de zieke kalten, honden, paardenenz !• Geef gehoor aan deze mijne woorden ei >" gij zult een nuttig werk verrichten™. !1 Eon trefï'end anlwoord. Duizenden ai e beiders zijn werkeloos en lijden met hun ne familio bitteren nood. Is het daaror e geen schande, dat, waar zulke toestande. 11 en zulke armosde heerschen, voor de re delooze dieren geld wordt verzameld, tei r wijl men de arbeiders achteloos voorbij '■ gaat? n j- Het voorbeeld le van Frankrijk. "" In Frankrijk hebben de laatste kiezin gen bewezen, dat de liberale partij mee eu meer wordt opgeslokt door de socialii ten. Zoo gaat het ook in België. Zonder d 11 socialisten kunnen de liberalen nooit aa: 3~ het bewind komen, en dan zullen ze moc 5_ ten dansen naar de pijpen der socialisten 3" Hoever zulke danspartij een land brer ï1' gen kan, leert ons wat dagelijks i 's Frankrijk geschiedt. n Ziehier hoe Ons Geloof den toostan 3" samenvat. a De hoogste maclitenvan een groot lan houden eene boschermende hand bove: 'e het hoofdvan eenellendigen aftruggelaai n die honderden menschen op den strooiza^ 'e bracht. ir De reohtèrs worden belemmerd in hun '■ ne taak en krijgcn te kiezen tusschen d 'e gunst der machtigen, en plichtverzakin en meineed. !° De magistraten in plaats van hunn eer en hun geweten onbesmet te houde 3 en de vordrukkors een krachtig <• neen 11 in 't aangezicht te slingeren, buigen la en kruipen voor de machtigen. '■ De hoogste belangen van een groc 'e land, oorlog of vrede, koloniën en kooj handel, worden dienstbaar gemaakt aa de beursspeculaties van ministers en hur ne handlangers. De hoogste belangen van dit land woi st den als inslag gebezigd van scliertsend i- minnebrieven aan eene overspelige vrou^ i- Langs aile kanten stoot men op ve: stoorde huwelijken en overspel, met Fransche geestigheid en lichtzinnigheid voorbereid en uitgovoerd en echtscheidin-gen die de vrouw verlagen tôt een kaats-bal voor de mannen. Een heel land wordt bestuurd, neen, uitgezogen door een bonde kwajongens en door en volkje dat trots uiterlijke verfijning, juist leeft gelijk het personeel van openbare ontuchthuizen. In liet Parlement durven ministers de waarheid ontkennen mot do onbe-schaamdheid van een boef, en als men hun de geschreven bewijzen liunner schelmstukken voor de oogen houd, komen zij nog spreken van eer en geweten. Eene vrouw — gevallen vrouwen tocli zakken sneller nog dan mannen lot op don bodem van het bederf — doodt don bekamper van haren man, en beweert, met den rookenden revolver in de hand, dat zij liaar plichl heeft volbraeht. Kamerleden roepen «bravo»! tôt de moordenaars, vrienden en vriendinnen zenden haar bloëmruikers, dagblad-sehrijvers, die op andere dagen geen slijk genoeg hebbon om de Inquisitie, enz. te bekladden, slaan eene welwillen-de absolutio over het moordend revolver schot. Wie zou ons eerlijk Belgenland dier weg willen op doen gaan ? Niemand. Welaan, stemt dan nooit voor eener Iiberaal. Kiezer, weeg 't belang van uw stem In Frankrijk was 't kiezing over oei paar weken. Op 12 miljoen kiezers wa ren maar eenige duizenden stemmen ti verplaatsen geweest om de meerderheii omver te werpen. 't Is slechts met 100 200, 300 stemmen meerderheid dat di socialisten daar triomfeerden op vol plaatsen. Voor 43 zetels samengenomei hadde men slechts 6037 stemmen ruoetei verplaatsen en aile zetels waren naar d> betere partij gegaan. Is 't niet jammer dat in Frankrijk zoo , vele kiezers zijn, die 't belang hunne ; stem niet begrijpen. De Kiezing en de Godsdienst. De strijd gaat in België voor en tege den den godsdienst : die dat niet inziet i . stekeblind. De tegenpartij gehoorzaamt aan ' ordewoord der Loge. L M. Neven stemde altijd met de teger partij en zou het nog doen. L Die verkeerd stemt, stemt tegen zij geloof. : Y an week tôt weel< r J De Liiefdezusters in de geschiedenis Zondag werd te Antwerpen het 70C jarig jubelfeest der gasthuisnonnen gi t vierd. Z. E. Kardinaal Mercier, de Gouvei i neur baron Van de Werve en van Schilde t een aantal volksvertogenwoordigers, si r natoren, hooggeplaatste heeren brachte • hulde aan de opoft'ering der edele liefde r zusters, aan diezelfde zusters die onlang • door de kartelmannen met uitdrijving bi i dreigd werden. Bij dio gelogenlieid verschenen in d - bladon een korte schets van wat de zu: - ters voor Antwerpen waren... i « De eerste liefdadige instelling die i i de geschiedenis van Antwerpen vooi - komt is het O. L. Vrouw gasthuis, n - Ste-Elisabeth genaamd. Grammey vernoemt het in zijn boe Antverpia, in 't jaar 1304, docli vo gens de overlevering zou zijn oorspron wel.tot de elfde eeuw opklimmen. In 't jaar 1333 heeft de Kerk hare - stempel op deze inrichting gedrukl e r zulke kracht geschonken dat zij, trol i- aile vervolgingen, beroerten, ketterije e en plunderingen, zeven eeuvven dooi i worsteld heeft, en op onze dagen breede - dan ooit haren hoilvollen liefdemanti . over do lijdende bevolking der Scheidi .- stad uitspreidt. i In 't jaar 1237 was hun gasthuis I eng. Zij moesten een nieuw ziekenhu 1 buiten de stad bouwen. In do maan Mei 1338 betroliken zij het liuidig 1 Ste-Elisabeth. i In dit nieuw verblijf hebben zij onat , ge,broken 505 jaren doorgebraclil in eer, i 'afwisseling oan slrijd met oorlogen, liai gersnood pest en clioleraplagen. In de troebele tijden der 16° eeuw, i e 1585 moest moeder Wellens haren huii 5 raad verkoopen om de zieken te kunne voeden. Tijdens de Fransche omwenti e ling bezaten zij geen brandstof meer oi i spijzen te bereiden. » En wat zeggen van hunnen strijd tege f de besmçttingen ? In 'I jaar 1438 lijder de pesl tijri alleu op het veld van eer g< t vallen ; éone enkele zuster Catharina va - Lymaio heeft de plaag overleefd. a De onderseheidingen, herhaaldelij - van minister Charles Roger bekomen, d gedenksteenen door het stedelijk bestui •- en de dankbare bevolking opgericht gi e tuigen hoog genoeg van hunne opollerin . en toewijding tijdens de verschrikkelijfc •- choleraplagen van 1832, 1848 en 1866. Erzijn hier nog vier heldinnen in 't leven die kunnen getuigen, hoe zij in 1866 hebben te kampen geliad ; eene harer is zelf door de plaag aangetast geweest. » De liaat, die zulke instellingen, waar de arme en de werkman troost, genezing en opbeuring rindt, wil vernietigen, kan niets anders dan een helsche haat ge-noemd worden. De zaak Golfs tegen de stad Brussel. De reclitbank van Brussel heeft duide-lijk in hare zitting van 16 Mei, haar vonnis geveld in deze zaak : aanranding en verwonding van den achtbaren Volks-vertegenwoordiger tijdens eene kieswoe-ling, bij het verlaten der zaal Patria. De stad wordt veroordeeld tôt schade-vergoeding ten bedrage van 60,000 fr. met voorbehoud van verhooging dier som in geval van eventueele verergering van den toestand des slachtoffers. De stad is tevens tôt do kosten veroordeeld, min een vijfde ten laste der ge-meente Sint-Jans-Molenbeek' Congo. — Een beschaver. Onder deze hoofdingdeelt het Handels-blad volgende akelige bijzonderheden mode nopens de zaak van luitenant Martin.Hippoliet Martin, geboortigvan Gent, was luitenant bij het Belgisch leger, toen hij dienst nam in Congo. Hij werd sek-toroverste te Diloli, aan de Portugeesche grens en tevens aanvoerder aldaar der i openbare maciit. Uit het verslag, opgemaakt door raads-î heer Rollin, zou blijken dat Martin zich l schuldig maakte aan gruweldaden, die . aile denkbeeld overtrefl'en. ' fn 1912 zou hij op enkele weken i niet minder dan 17 personen, mannen, i vrouwen en kinderen, hebben doen om 't 1 leven brengen. ' Het verslag somt eenige gruwelen op, door Martin bedreven. In April 1912 doet Martin willekeurig r overgaan tôt de aànhouding van een stamhoofd en van zeven kleurlingen. De negers gelukken erin, hunne boeion te verbreken en devlucht'te nemen. Martin stuurt zijn volk uit om ze in hechtenis te 1 nemen. s Ingehaald, worden ze teruggebracht en aan eene koord vastgebonden, Martin schiet ze allen neer met een browning-pistool.Een weinig later worden nog twee kleurlingen door Martin gedood. Hij deed 1 ze op een eenzame plaats leiden, waar hij ze zelf neerschoot. * Kort daarop gaf Martin bevel aan het - stamhoofd Makata, drie vrouwen en een L knaap te dooden. De lijken werden in gevorderden staat van ontbinding ont-dokt door Amerikaansche prospectors. ' Een onderzoek werd ingesteld en Martin i- zelf belast zicli hiermede. :- Hij maakt een valscli procos-verbaal op, zeggend dat die vrouwen zijn gedood •- tijdens een gevecht in het dorp. s, Een tegenonderzoek wees uit, dat Mar-i- tin, zonder de minsto reden, bevel liad u gegeven de vrouwen le dooden. i- Verdeîr bleek dat Martin militaire ex-s pedities op touw zette, om zich op zekere i- stamhoofden te wreken. Hij brandde gansche dorpen plat, nam zekeron dag e een stamhoofd en drie kleurlingen ge-i- vangen, die hij onmeedoogend deed neer-schieten.u De reclitbank van Elisabethstad in '- tweeden aanleg, verklaarde Martin toe-u reltenbaar. Zooals wij zegden, zal Martin opnieuw door drie dokters worden on-k derzocht. „ Van Seraing naar Luik. Te Seraing gaven de socialisten een n slaallje van holl'elijkheid tegenover hun- ii ne kartelbroeders, 't is maar een paar s weken geleden, de liberalen waren niet n meer meester in hun eigen lokaal. Zondag was het't zelfde te Luik. De-r vèze en Hymans moesten er spreken in ■1 de cirque des Variétés. Gezel Troclet kon-digde aan 't komileit der liberalen aan dat hij zinnens was eenigo vraagskons le e stellen. Heel inschikkelijk werd hem ge-,s antwoord dat hij na de twee sprekers d het woord moclit nemen. e Maar wat gebeurt er weer, de socialisten van 't echte soort bezetten voor r het uur de groote helft der zaal. e M. Devéze nam het woord maar werd !- keer op keer onderbroken door allerhan-de lief geschreeuw. Na hem was het de n beurt aan M. Hymans ; maar als hij den mond opende om te spreken was 't een n geliuil in de zaal : de socialisten eischten ;- Troclet te hooren. n Hymans wachtte tien minuten, te ver-geefs, men stampte op den vloer, men n zong de Internationale, enz. is Troclet trad eindelijk op het verhoog ; luid toegejuiclit door de zijnon. n Dan volgde een korte beraadslaging onder do liberale kopstukken... en er k werd beslist de zitting te hefïen. Rede-e naars, kandidaten, enz. namen overjas, r lioed en stok en verlieten het tooneel i- onder 't gejouw der socialisten... g | Hymans, de h :.1er der libérale partij, e I de stichter van 't kartel, moclit niet eens I een woord spreken...

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Lommel van 1911 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie