De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

1661 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 04 April. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Geraadpleegd op 16 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j38kd1rg0c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3e jaar. N. 14. Zaterdag 4 April 1914. Beheer en Opstel : KLOOSTERSTRAAT, 6, LOMMEL Inschrijvingsprijs voor Belffië : 3 fr. Gewone aankondigingen : 15 cent, den regel DE KEMPISCHE ARBEIDER Geloofd zij Jezus-Christus. Katholiek Volks- en Vlaamschgezind Weekblad ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN De Priester en de Zondagrust In de Revue Ecci.esiast.que van 't Hisdorn Luik, 9°jaarg. n" 4, Janu ari 1914, vinden wij eene belang rijke bijdrage van li. H. Leroux, leeraar aan het (iroof. Seminarie, over... Slafklijke Werken. Daar gaal bel. natuurlijk ook overZondags nusT. Om de belangrijkheid dezer kwestie ten opzichto der bestaande en opkomende nijveclieid in Lim burg, vertalcn wij hier wat de ge zagliebbende schrijver zegt van dit punt : « lletZondagswerk doetzich voor al voor iu degj'oolenijverheid. Noch-tans zekëre worken, somtijds no» wel aanzienlijke, zijn te rechtvaar-digen. Zulks zijn de werken voor bel. aanhouden der vuren. voor bet on-derbouden en lierstellen van het materieel en andere die op regel malige tijdslippen moeten gedaan worden en die niet kunnen verricbt vvorden te gelijk met de voort-brengst. Men kan sleclit van de nij -verbeidsboofden vergen dat zij de voortbrengst opschorsen gedurende een dag in de week, bijzonder wijI zij 'lit niet kunnen zonder talrijke werklieden te doen stilliggen. Zij zijn dus dikwijps genoeg te veront scbuldigen, wanneer zij zicb tevre-den stellen met den arbeid te voren vereiscbt tôt het regehnatig herne-men van 't vverk des Maandags. » « Wataangaatde voortbrengst zel-ve, willen wij niet ontkennsn dater somseene dringende noodzakelijk hetd bestaat om die voôri te zetten, ten rninsto gedeeltelijk op een Zon dag of een feestdag. Men moet on-derzoeken voor ieder bijzonder ge val of de onderbreking van ëén dag een wezenlijk groot nadeel zou voor gevolg hebben, daarbij rekêning boudende van den aard der nij ver-heid, van de eisçben der koopers, van de bestellingen waaraan moet voldaan vvorden en van de moeilijk-heden in den slrijd tegen concur renten die zich weinig om de Zon-dagsrust bekommeren. Maar in ons land, laat ons dat vrank bekenneni blijven een groot gelai dergenen die aan bet hoofd staan der groote uit. batlngen, zelfs onder de katbolie-ken, te kort aan bunnen plicbt. Zij noemen volgaarne onmogelijkheden de moeilijkbeden die heel gemakke-lijlc te overkomen zijn. Zij bekommeren zicb meerom de winsten der onderneming te vermeerderen dan om de kerkelijke vvet te onderhou-den en zij beelden zicb te gemakke-lijk in dat zij in regel zijn met hun geweten als zij in regel zijn met de burgerlijke wet en de arbëidstoe-zicbters. » a De bestuurders en de beheer-ders der koolmijnen, fabrieken eu werkplaatsen, moeten aile pogingen doen om het werk op Zondagen en geboden feestdagen op te schorsen of te verkorten zooveel het maar kan. En als het werk noodzakelijk is moeten zij dit regelen dermate dat elk werkmande gelegenheid heb be de H. Mis bij te wonen. Tergele genheid moet men hen met kracht-dadigheid (énergiquemerit) weten te herinneren dat dit voor lien eene zeer zware verplichting is. » Totdusver de geleerde en gezag liebbende schrijver. Die kvvaal waarover Iloogleeraar Leroux aidas spreekt, — de schen-ding van den Zondag. — wordt in Frankrijk geheeten de Nationale Misdaad. (le Crime National.) Het is daar zoover gekomen !l Die kwaal beerscht ook reeds in 't Katholieke België en niet meer als een uitzon-derlijk geval maar vrij algemeen. Hebben wij dan niet het recht ons al' te vragen wat er in 't katholieke Limburg gebeurt en zal gebeuren, of hier ailes in regel is. In Limburg wordt er thans op verscheidene plaatsen 's Zondags ge werkt. Ër dient ernstig onderzocht te worden door werkers en werk-gevers in hoeverre het zondagswerk daar verplichtend is. Ook voor hen bestaan de geboden der 11. Kerk. In hoeverre dit tôt nu toe wierd gedaan willen wij niet bevestigen, maar zeker is het dat, er op Zondag gewerkt w-ordt, te Ascii, le Water schei, Winterslag, Beeringën, te Overpelt, te Lommel en op de grens te Baelen, te Buelen. Op plaalsen gebeurt het sedert lang en wordt een talrijk personeel gebezigd. Te Rolhem in de nieuwe zinkfabriek wordt nu ook 's Zondags gewerkt ; in de Maasstreek was het Zondagsvverk tôt beden nog onbe-kend. Zal de zinkfabriek die te Loo-zen wordt opgericbt ook 's Zondags doen werken ? Wat zal er gebeuren in de koolmijnen die binnen eenigen lijd in voile ontginning zijn ? lîn in de fabrieken diedaar rond zullen ont-staan ? Ja of neen — is Limburg dooreen groot gevaar bedreigd ? Wij meenen van ja on denken dat iedereen het zoo met ons meent. Welnu, wat wordt er dan gedaan om dat gevaar te keer te gaan ? Als ergens het mond en klauw-zeer beerscht, dan worden de mark-ten verboden, of ten minste dan moeten de koeien met de pooten door den kalk alvorens op de markt te komen. Men waakt.. en men neemt beboedmiddelen. Als de fabrieken van Haspengouw burine vuile watersin denJekeront lasten en daardoor de visschen doo-den, dan wordt de Minister in de Kamer ondervraagd en., tniddelen worden gezocht. Maar als het lichamelijk, zedelijk en godsdienstig leven van duizende arbeiders op 't spel staat... ja, de toekomst eener gehee!e provincie, wat wordt er dan gedaan ? Welke middelen worden eraangewend op dat de Zondagschennis ook in onze streekgeeneopenbare misdaad wor de gelijk in Frankrijk ? Mogen wij iets verwachten van de wetgevingen de openbare bestu-ren ? Wij denken van neen, men zie slechts naar betgeen in andere gou wen van ons land gebeurt en dat gaat ongestoord voort. Zullen de werklieden vereenigin-gen, nu in wording, den toestand redden ? 't Val t niet te ontkennen dat zij er veel voor kunnen bijdra- gen- Doch wie is 't die hier zou moeten optreden ? 't Zijn do priesters, de vertegenwoordigers der 11. Kerk. DeZondagsrustisop de eerste plaats eene kerkelijke wet en wie is bet anders die de kerkelijke wet moet doen onderhouden, tenzij de gees-telijkheid ? Deze heeft het recht en de plicbt van te spreken. Limburg is diep katholiek, doch zijn geloof is bedreigd... wie moet op de bres staan ?'t Is de priester, in hem slelt het katholieke Limburg zijn betrouwen voor het behoud van zijn geloof. Besluit : er wordt in Limburg 's Zondags gewerkt ; door dat werken zijn vele menscben belet 's Zon dags mis te hooren. Wat volgt daar uit ? Daaruit volgt dat bet recht, en plicbt is voor de geestelijkheid : I" van den patroon in name harer ka tholieke onderhoorigen rekenscbap te vragen over de noodzakelijk heïï) van dat Zondagsche werk ; 2" is die noodzakelijk heid bewezen dan moet zij er de hand aanhouden dat het. werk zoo geregeld worde dat ieder werkman (en ook zijne ecbtgenoo-te) 's Zondags kunnen mis hooren. Twee dingen schijnen ons geheel klaar : 't is dat ten eene de geeste-lijkheid toezicht moet houden over het gebod van den Zondag te heili-gen en ten andere dat in een katholiek land de patroon verplicht is indien bij 's Zondags doet werken de redens daarvoor aan de bevoegde vertegenwoordigers der Kerk te doen kennen. Is dat geschied,dan mag iedereen rede hebben, maar in afwacbling 3 het een valscli be'grip zich den alroon voor te stellen als een on enaakbaar wezen, Ireer en meester î zijne fabriek, nn'jn of werkplaats n buiten aile wet. Théo. Vastgestelde Meetingen VOOR DE Vetgevende Verkiezingen va n 34 Mei aanstaande Zondag 5 Aprit : Meetingen in het kan-sn Sichen. Zondag 12 April (Paasolidag) Meetin-en in bel kanton Loon : Te Alken, Ul-eek, Wetlçn, Iloupportingen en Borg-jon.Maandàg 13 April (Paaschmaandag), loctingen in het kanton Mechelen a/M. Zondag W April : Meetingen in het anton NEEItPELT : te Lommel, Over-elt en Neerpelt. Zondag 26 April : Huldebetooning ter ere van den Hoogedl. Minister Helleputte s Maeseyek. Zondag 3 Mai : Meetingen te Exel, Peer n Bree. Zondag 10 Mai : Meetingen te Hamont, t-Huibreohts-Lille, Caulille en Achel. De leetingen te geven op Zondag 17 Mei en londerdag 21 Moi (0. L. V. Hemelvaart) nllon later aangekondigd worden. De hooggeachte Minister Helleputte en e andere katholieke kandidaten zullen iveral het woord voeren. Yoor ons Yolk. Postoheks. Kraelitens een Koninklijk Bosluit van :7 Februari 1914 worden, van 1 April af, e volgende wijzigingen in den dienst der lOstchecks en oversehrijvingen inge-oerd : I. De op elke nelfoning te stortem waar-org-inlage is verminderd tôt 50 frank. II. Het ©venredig recht, verschuldigd oor de afnemingen in geld (cheeks aan louder en assignation), is verminderd tôt /20/7ooi dus tôt 5 centiemen per 1000 fr. III. De poststukken, door het publiek an het liureel der postchecks, te Brus-el, gezonden, worden postvrij met de iost overgemaakt. 3ij de Vlaamsohe Toi- en A.ooijnslbediendeij. Landdacr. De Verbroedering dur Vlaamsche Tol-n Accijnsbudienduti hield Zondag te Ant-verpen liaar tweeden landdag, die bij-onder welgelukt mag heoten. Uit al de steden van het land waren de olbedienden toegekomenom dezen merk-caardigen studiedag bij te wonen. Verscheidene volksvertegenwoordigers varen aanwezig, andere deden zich ver-intschuldigen.Zeventien sprekers namen opvolgend ict woord. Hier ailes weergeven is on-ûogelijk.M. Van Craenenbroeclc handelde over Taalbelangeii". In onze grondwet, zoo begon de spre-;er, staat geschreven : "Aile Belgen zijn ;elijk voor de wet» en «Aile taalgebruik s vrij ». Of die twee gedachten juist wor-len uitgevoerd, weten de Vlamingen het iest en meer dan wie ook kunnen de tol-n aecijnsbedienden daarover meespre-Len. De Walen verkrijgen de beste plaat-en terwijl de Vlamingen met de min-let.aalde plaatsen moeten tevreden zijn. Hoe dit komt ? De verfranschte exa-nens zijn voor een goed deel daarvan de chuld. Dit moet veranderen ! Wij, Vlaam-che tolbedienden, ging de spreker voort, villen Vlaamsche oversten hebben ; wij iischen verbetering in onzen dienst op aalgebied ; wij vragen onze Waalsche imbtsbroeders ons de hand te reiken en net ons eensgezind mede te werken, en vij zullen hardnekkig blijven voortstrij-len voor de leuze: «Voor taal en recht!» Lange toejuichingen). M Bruers had het vervolgens over ■jaarwedde en bevordering». In de laatste tijden zijn de lovensmidde-en, de huishuur, merkelijk gestegen, vat het geval niet is met de loonen der olbedienden. Beiden hebben geen gelij-;en tred gehouden, zoodat het voor de louanen uiterst moeilijk is met het liuidi-;e loon op behoorlijke wijze door de vereld te komen. Spreker deed uitschijnen dat de tolbe-lienden veel verantwoordelijkheid heb-ien on daardoor allêén reeds recht heb->en op eene betere belooning. Ook in de bevorderingen en pensioenen s nog veel verbetering aan te brengen en lit vooral voor wat betreft de Vlamin-;en, die op dit gebied ook steeds achter-îit komen. M. Van Cauwelaerl werd luid toege-uicht. Onder meer verklaarde hij het 'Olgende : In de laatste tijden zijn, Goddank, veel 'erbeteringen aangebracht en ik hoop het >oek der bezwaren en wenschen, als be-fuit van dit congres, binnen kort te ont-'angen. Achter ieder woord dat ik in mijn leven heb gesproken stond steeds eene daad. Dit zal immer zoo blijven voortgaan en ik beloof u steeds aan uwe zijde to zullen staan om aan uwe stoffe-lijke- en tâalbelangen verberingen tohel-pen brengen. Minister Lovie heeft in uwon dienst veel vcrbetord en zeker zal dit worden voortgezot door minister Van de Vyvere, die een man is van de daad met een warm liart voor de Vlaamsche bediendon. Over de taalbelangon sprokend, zegde do achtbare spreker dat de huidige taal-toestanden dan eerst zullen verbeterd worden wanneer de moedwil onzer tegen-strevors zal verdwynen, wanneer er meer bewustzijn en solidariteit onder de Vlamingen zal komen en wij het lijden van zoovelen onzer misdeelde en miskende taalbroeders zullen leeren begrijpen en meovoelen. Wij eischon ons recht, ging de spreker voort, wij eischon dit zooals aile vrije volkeren, maar dàn eerst zullen wij dit ten voile bekomen wanneer wij in het bezit zullen zijn eener Vlaamsche Hoogeschool. (Dav. toej.) * * * Wat echter van de grootste beteekenis is bij dit ailes dat is de ware geestvan verbroedering en samenworking die bij do tolbeambten beerscht en die tôt voorbeeld mag gegeven worden in de sociale bewe- ging- X»e Boerinnengilden. AUe nieuwigheden worden bestreden, 't is niet slectit, die tegenkanting is zooveel als een noviciaat, eon proeftijd. De Boerenbond heeft zijn tijd gokend, al niet het minst in de Kempen, een tijd van hevige tegenwerking. Dat is voorbij. Zij dio nu nog de Boerengilde anders dan uit oigen belang tegenwerken worden aanschouwd als achterlijke menschen die nog in de 19° eeuw zitten met hunne gedachten.Zoo gaat het ook mot de Roerinnen gilden, zij hebben een betrekkelijk kor-ten proeftijd gehad. Zie slechts: over een P' jaar telde men enkel een 50tal boerinnengilden met 5000 leden. Dit getal klom in 1912 op 67 gilden en in 1913 op 117 gilden met eon rond cijfer van 13.000 leden. Die gilden, over do verschilligo provin-cien verdeeld, geven voor de provincie Anhverpen 37 gilden met 4600 leden ; Brabant 24, West-Vlaanderen 20, Limburg 28, elk met nagenoeg 2400 leden. De overigen en dit is het kleinste getal hooren in Oost-Vlaanderen thuis. Men mei'ke op dat hier alleen spraak is van de Vlaamsche gemeenten en dat men voor de provincie Brabant dus slechts het Vlaamsche gedeelte bedoelt. De andere zijn bij den Waalschen bond aange-slotenDo jaarlijksche algemeene vergadering werd verloden week te Leuven gehouden, 't was of het er boerinnen regende zoo talrijk waren zij opgekomen. Zevende Vlaamsche Sociale Week. Leuven 24-27 Augustus 1914. Algemeen onderwerp : Herhaling der voorgaande studiën en hangende Sociale Vraagstukken. Programma der lessen : MAANDAG, 24 AUGUSTUS. De dag van het Syndicalisme. Ie Les : De verdeeling der goederon tus-schen kapitaal en nrbeid. 2e Les : Onze Vakbewegingen ; Strek-kingen en leemten. 3e Les : Verhoudingen tusschen arbei-dorsklasse en middenstand. DINSDAG, 25 AUGUSTUS De dag der Opleiding. Ie Les : De sociale opleiding in de pa-troonschappen, in do soldatenscholon. 2e Les : De vierde graad en het vakon-derwijs.3e Los: De sociale opleiding van stu-denten en hoogstudonten. WOENSDAG, 26 AUGUSTUS. De dag van het Sociale Midden. 1" Les : De huidige toestand der Werk-manskringen en de middelen tôt verbetering.2° Les : Do huidige toestand van het Belgisch socialisme. 3e Les : De levensvoorwaardon onzer Belgische werklieden. Levensduurte, wo-ningvraagstuk, zedelijk bestaan. DONDERDAG, 27 AUGUSTUS. 1° Les : Praktische werken voor volks-ontwikkeling.2® Les : S&menvalting. Voorwaarden van deelneming. De inschrijvingen moeten gezonden worden aan den heer E. van Quaquebeke, Holslraat, 65, Gent. ~Voor de siffarenmakers. Wij lezen in den Gids op Sociaal Gebied : « Arendonck. — De sigorenmakors van de fabriek Van Gool, te Arendonck, hebben eene aanzienlijke loonsverhooging bekomen. Daarvan zijn er 14 vereenigd bij de socialisten en 15 bij de christene vakvereeniging. Er waren maar 4 onver-eenigden en deze laatsten zijn de christene vereeniging toegetreden. Op 7 modellen is eene loonsverhooging toegestaan van 1 fr. de 1000 ; op 12 modellen fr. 0,75 en op 4 modellen 0,50 fr. Er werd gehandeld door de afgevaar-digden van de christene en de socialis-tische federatiën. Wij mogen de loonsverhooging gemid-deld rekenen op twee frank per week voor iedere werkman ». Zie, die mannen zijn vereenigd... waar blijven in Limburg de Christene Syndi-dikaten van tabakbewerkers? Het nieuw Vlaamsch daffblad. Het nieuw Vlaamscli dagblad dat tegen Nicuwjaar zal verschijnen wordt uitge-geven door Heeren Van de Perre, Van Cauwelaert en hunne vrienden en zal voor titel dragen : De Slandaard. Genootschap van den H. Vincentius à Pa ulo. 20 April : Bedevaarl naar Scherpenhcuvel Om niet gehinderd to zijn door den grooten toeloop van volk gedurende do Meimaand heeft de Middenraad het ge-schikt geoordeeld, de bedevaart te doen in April. De reis zoowel bij het heengaan als bij 't terugkeeren wordt aan ieders goed-dunken overgelaten, dus geen bijzondere trein. In Scherpenheuvel zal de plechtige Hoogmis gezongen worden om 9 uren; daaronder gelegenheidssermoon door den Zeer Eerw. Heer Kan. Broux, Pastoor-Deken van Hasselt ; daarna oefening van den H. Kruisweg. 5 M«- : Jaarlijksche Algemeene Vergadering te Hasselt. Om S uren : In 0. L. Vrouwkerk com-muniemis opgedragen door Zijne Hoog-waardigheid den Bisschop. Om 10 uren: In de feestzaal van het St-Josephscollege. Algemeeno Vergadering, voorgozeten door Mgr. den Bisschop, vereerd met de tegenwoordigheid van den heer Stinglbamber, voorzitter van den Hoogoren Raad te Brussel. Als Spreker zal optreden de É. Pater Oswald uit het Klooster van Hasselt. Handelskamer van Limburg-. Jaarlijksche algemeene vergadering der Handelskamer van Limburg, op Zondag, 19 April, om 11 1/2 uren, in de Trouwzaal van het Stadhuis te Hasselt. DAGORDE: 1° Verslag over de vergadering van 6 Januari 1914 ; 2° Briefwisseling ; 3° Verslag over de werkzaamheden van 1913 ; 4° Goedkeuring der rekenLng van ont-vangsten en uitgaven van 1913 en der begrooting van 1914 ; 5° Kwestie der waterwegen ; 6° Kwestie der verbintenis per ijzeren-weg ; 7° Kwestie der oprichting te Hasselt van een I-Iandelsrechtbank ; 8° kwestie der oprichting van eene Scheidskamer -voor Limburg ; 9° Verscheidene. De Limburgsche Koolmijnen. De Mijnwerker deelt volgende bijzon-derheden mede nopens de werken aan de Kempische koolmijnen : Het getal der vergunningen van koolmijnen in de provincie Limburg is, in don loop van 1912, geklommen tôt 10 tengevolge der verdeeling der vergunning van Genck-Sutendael toegestaan door het Koninklijk besluit van 23 November 1912. De oppervlakto der vergunningen bedraagt 31,482 hectaren. Er werd buiten die gronden slechts eene boring veràcht, die van Oostliam. In zes vergunningen van eene totale oppervlakte van 18,669 hectaren werden er de uitbating voorbereidende werken ondernomen, namelijk, in de volgende : Winterslag, André Dumont onder-Asch, De Luikenaren, Beeringen-Coursel, Helch-toren en St-Barbara. Aan die werken werken er 537 werklieden gebezigd buiten het personeel dat in dienst was der aannemers van werken voor rekening der uitbatingsmaaatschap-pijen.Er waren in werking 115 stoomtuigen met eene gezamentlijke kracht van 15,963 paarden in beweging gebracht door 33 stoomketels met eene vermings-oppervlakte van 7,895 vierk. meters. De uitgaven bedroegen, in 1912, de som van 10 millioen 506,400 fr. waar-vaner 610,400 werden uitbetaald in dag-loonen en het overige uitgegeven aan verschillende voorwerpon, zooals aan inrichting der mijnen, boringen, aanslui-tingen met de spoorwegen, aankoop voor gronden, bouwing van werkmanswo-ningen, algemeene uitgaven, enz. In de verschillende uitgaven, zijn begrepen de dagloonen betaald aan de werklieden gebezigd door de ondernemers aan de maatschappijen. Tôt 31 December 1911, beliepen de uitgaven voor de zes vergunningen 25 millioen 593,600 franken verdeeeld over 4 dienstjaren. (1908-1911). DIRK. Y ail week tôt week Een vriend der vlamingen. De groote Provençaalsche dichter Mistral is overleden te Maillane, Bouches du Rhôme, waar hij geboren werd in 1830. 't Is een der grootste dichters van onzen tijd dio met Mistral verdwijnt; en hij was niet alleen dichter, maar ook herscliepper van de provençaalsche taal en stichter, met Roumanille, van de félibrige. Hij verdwijnt in de voile glorie van zijnen roem, Mistral was niet alleen eene beroemdheid in zijne streek en in Frankrijk, maar hij werd in den vreemde even hoog geschat en bewonderd als in zijn eigen land, als een der grootste dichters van Europa. Mistral was een goede vriend van do Vlamingen die dikwijls hunnenstrijdvoor eigen taal en opbeuringvan hun volk aan-moedigde. «Evviva Flandria» schreef hij laatst nog aan Ons Volk, dat eene levens-beschrijving van den grooten dichter mee-deelde.Mistral was en stierf katholiek in hart en ziel De schoonste posten van Congo aan vreemdelingen. Wij geven hieronder de lijst ran eenige der voornaamste beambten, in het belang-wekkende deel der Belgische bezitting. 1) Commandant Harfelt, algemeen com-missaris. Rus. 2) Baron Nisco, voorzitter van het beroepshof van Elisabethstad, Italiaan. 3) Majoor Olsen, Opperbevelhebber der troepen van ICatanga, Deen. 4) M. Andréin, rechter bij de burgerlijke rechtbank van eersten aanleg te Eli-sabetsville, Roemeen. 5) M. S. Meek, staatsprocureur bij het parket te Elisabetstad, Zweed. 6) M. G. Itten, bestuurder der openbare werken, Zwitser. 7) M. Polidori, bestuurdor van den ge-neeskundigen dienst, Italiaan. 8) M. Trolli, opziener idem, Italiaan. 9) M. Bonacina, oppergeneesheer » 10) M. Renaud, 11) M. Valdonio, opperveearts » 12) M. Jonescu, hoodfingenieur derijze-renwegen, Roemeen, enz. enz. De lijst kan merkelijk verlengd worden.Wat is dat? Waarbij komt dat?? Ofwel onze Belgen deugen er niet voor, — maar dan is het te verwonderen dat zij zich zoo-knap doen gelden in Rusland, Perzië, China, enz. Ofwel ze deugen er wel voor — en dan is 't onbegrijpelijk dat België niet eorst en vooral zorgt voor zijne zonen! Nieuwjaarsgitten voor den Paus. De vijf-en-dertigste lijst bracht de som van 83.821.59 fr. op 85.588.34 fr. Waar blijven de ouderdomspensioenen. In 1912 voor de kiezing zoide en schreef men : Welgevende kiezing van 1912. Bedienden en werklieden. De socialisten kunnen u nog geen vijf cens toestaan en zij belooven u een pen-sioen ! ! ? Zij bedriegen u. Zij kunnen u geen pensioen betalen want overal waar zij aan 't schotelken zitten is de kas leeg. De katholieken zeggen u : Eon frank daags : Wanneer gij ziek zij t. Wanneer gij tôt den arbeid onbekwaam zij t. Wanneer gij oud zijt. Bedienden en werklieden vergelijkt deze programma 's. Vooraleer te stemmen, denkt op uw pensioen I Stemt onder nummer een. De kiezingen van 1914 staan voor de dour en in hoeverre zijn die belofton ver-wexenlijkt?Een wetsontwerp ligt gereed om het pensioen zooniet tôt een frank daags, dan toch tôt 120 fr. te verhoogen. De geldmid-delen zijn er ook, zegt men en toch is er van do stemming der pensioenwet tôt hiertoe geen sprake. Nog twee maanden en 't is kiezing en de paaaschvaoantie moet ernog af. Zal het nog mogelijk zijn die wet te stemmen l't Ware in aile geval toch jammer het niet te doen. Do kiezers zouden ontgoocheld zijn en 't ware te vreezen dat schoone woorden en beloften geen ingang meer zouden vinden in 't hart der massa en 't zijn de stemmen dor massa of van den grooten hoop, welke zegepraal of de nederlaag voor gevolg hebben. Hoeren volksverteegenwoordigers en regeeringsmannen, ware het niet goed daar eens op na te denken. Onze bedienden on werklieden hebben daar zoo op gerekend en ge hebt het zoo schoon be-loofd. Zoudt ge woordverbrekers willen heeten ! Naar Ftome Het wederlandsch congrss der katholieke drankbestrijders te Rome, onder voorzitterschap van Z. Em. de kardinaal van Mechelen, M.;r. Mercier, is vastge-steld op 22, 23, 2! en 25 April aanstaande.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Lommel van 1911 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie