De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

1619 0
03 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 03 Januari. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Geraadpleegd op 10 december 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/wh2d796c94/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

e3 jaar. — JN. t. 8ij dit nummer >s een bijvoegsel. m Zaterdag 3 Januari 1014. Beheer en Opstel : KLOOSTERSTRAAT, 0, LOMMEL DE KEMPISCHE ARBEIDER Inschrijvingsprijs voor België : 3 fr. Gewone aankondigingen : 15 cent, den reg( Geloofd zij Jezus-Christus. Katholiek Voiks- en Vlaamschgezind Weekblad ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN ZALIG NIEUWJAAR j De Kempische Arbeider lcomt vandaag lii .iana! zijn iîiçnwe tezars een-zalig Nieuw-!' jaar toewensehen. 't ls een oud Vlaamsch gebruik dien wensçh op Nieuwjaarsavond |f uit te di'ukken. •I; Annallen, uit ter harte een zalig Nieuw ;;; jUdf — In dit woord liggen aile heil-it i vimseben besloten. îfi I ;Moget gij ieder afzonderlijk kunnen §! 'i> willen werken opdathet u zalig weze. ji;' ^.foget 't zalig zijn voor uw familien, za-jjt'j hg voor onzen iioogeren en ouzen rajd->!/1 denstand, zalig voor onzen werkersstand; î; | zalig voor ons voik, zalig voor aile vol-!['j! keren, zalig voor gansch de rnerischheid. !!'< We wenschen 't uit ganscher harle, j;>| voor allen en we wcnschen er bij dat fl-lll keen er voor werke, ieder in 't bijzonder, ïllj de leidende standen met den werklieden-li'j stand, de volkeren samen, de rogoeringen {••J met de volkeren mee. Zalig Nieuwjaar. Het zallgo in het r'ÎP&èuwe ! Een nieuw jaar imraers zal 1914 i'iA zijn, inzonderheid voor ons Limburg : hH — Nieuwe fabrieken rijzen steeds als uit den grond op. Nog eenige maanden, iri-ifji lieu de werken zoo blijven vorderSn, en jîSi l!et groote ni. uwe kolonveid ligt open. Dat deze ontginning te.n bate moge ko-[sia men aan heel onze provineie, dat zij $v; jorspoed en zegeji moge aanbrengen. jrttî Een nieuw jaar imraers zal 1914 zijn ij -m oor ons Limburg; Een strooming van r F lieu w sociaal leven vaarE dooronze Lim^ bui'gsche steden en dorpen heen. Werk-liedenbonden worden opgerioht de eene na den anderen, werken van liefdadig-lieid, werken van vooruitzicht, werken tôt beseherming van den minderen stand komen op in al de hoeken der prôvincie. Welnu dal het jaar 1914 met gulden letters raoge geboekt worden in de kris-tene sociale beweging van ons dierbaar Limburg. Dat zij, die reeds meegaan in de rangen steeds beter en beter mogen inzien, dat zij den reciiten weg opgaan naar zelfver-iieflingen hooger menschenleven, dat zij, die tôt nog toe in den doukeren rond tast-ten, dit jaar door liet opkomend, stralen-de lielit van de kristene, sociale actie mogen getroffen worden ; — en dat ein-deiijk deeonigen, die reeds aïdwaalden en op zijwegen uitliepen, dit jaar op lmnne passen mogen terugkeeren ora met de getrouwen mec te stappen achter het kristen vaandel. — Immers in de kristene. sociale actie alleen ligt de waarheid ; in de kristene sociale actie alleen, ligt de toekomst. De Kempische Arbeiçlt r is steeds opgetreden als kloeke verdedig.>r van de waarheid "en de rechtvaardigheid, de grondslagenvan god»diensien kristene maatschappijleer. Voor God-en Vaderland was altijd onze leuze. Aan die hooge zending en die rijke leuze hdpen wij met Gods genade nooit te kort te komen. •SJV. MAKSEYCK. A-RRU.M'^skmi-'NTEN MA iSM CK-fONGEREN.. Huldebeteogi ig aan den 'H ' / • WgjÊfSÊv ' . ** ! i>Ho©Jed. hé-©: J. HeHeptrtfe ï;;| Minister \;«" OpenSare 'Verken en Landbouw en Staatsminisler 11, ,'\ BIJ GELEGENHEID VAN ZIJN nii! ' ïmBEBÊm : ' jfc fij Sp | 25-jarig Jubeifeest als Volksvertegenwoordiger îpia! .;. |;i e|! Algemesne schikkingen De huidebetooging zal plaats hebben te Maeseyck, op 26 April 1914. ;i Te 10.20 ure aan de statie Maeseyck, onthaal van den ho'ogedeien heer Minister si Heileputte, en van de Staats- en andere Overheden die hem zullen vergezellen. I Te liait elt optocht der bijtredende maatscliappijen en van den offlcieelen stoet, ! t lot aan het stadhuis. - Plechtige ontvangst aldaai' door de Gemeenteoverheid. Te 11,15 ure, leesmis in de parochiekerk, gevolgd door een plechtig Tu Deum. Te 12 ure, op den stadszaal, officieele eerbetuiging aan den feestheld, feestrede j! en overhandiging van een geschenk. Te half twee ure banket in den praclitigen feestzaal der eerw. Damen Ursulinen. Si! Bijzondere opmerltingen. Er is vastgesteld door Uet uitvoerend komiteit : !}), Dat de maatschappijen van het kanton Maeseyck stellig verwacht worden, om îjî aan '«den stoet deel te nemen. jj! Het staat nochtans vrij aan de oveiige maatschappijen der Arrondissementen |(î Maeseyck en Tongeren, van zjeh aan te bleden ora zich by den optocht te voegen. Zij zijn echter verzocht van zich bij tijds te wenden tôt een der ledeu van het ■jj plaatselijk komiteit. Gedurende den naruiddag op den raarkt te Maeseyck concert, gegeven door de Si vermaarde Koninkiijke Harmonie Concordia van Tongeren, die zicli daartoe op de sL dienstwilligste wijze aangeboden heeft, alsmede door de Koninkiijke Harmonie il? Concordia van Maeseyck. JDaar de plâatsruimte voor het banket beperkt is, worden zij, die verlangen er ï;'i aan deel te nemen beleefd en vriendelijk verzocht, zoo spoedig mogelijk bij te ;!ï1 treden. Het uitvoerend komiteit behoudt zich het recht de lijst der inschrijving op 5' gepast oogenbiik te sluiten. !"j! Het ecre-komileit. î Hoogedele Heer Minister baron de Broqueville, Voorzitter ; S Zijne doorluchtige Hoogwaardigheid Mgr Rutten bisschop van Luik, Hoogedele hl| Heer baron de Pilteurs-Hiegaerts, Gouverneur der prôvincie Limburg, Ondervoor- ifô zitiers ; de Heeren : Burggraaf Desmaisières, graaf de Renesse, Portmans, Carluyvels, j Mgr Keesen en Jleyers, senatoren, Gielen, ridder Schaetsen en van Ormelingen, ! volksvertegenwoordigers, Baron de Borman, voorzitter van den Provincialen Raad, t Eere-notaris Leroy, provinciaal raadslid le Bree, leden. I Uitvoerend Komiteit ' M. Dr Karel Moors, bestendige afgevaardigde, voorzitter ; M. Flor. Deploigne, provinciaal raadslid, sekretaris-questor ; De Heeren provinciale raadsleden der kantons : Maeseyck, Bree, Peer, Neer-' pelt, Bilsen, Borgloon, Mechelen a/M., Tongeren en Sichen-Sussen en Bolré, leden. Plaatselijk Komiteit M. Louis Driesen, burgemeester van Maeseyck, voorzitter ; De Heeren Jos. Croonenberghs en Louis Vandesande, sekretarissen ; De Heeren A. Lemmens, Alf. Heiligers en Alf- Wauters, plaatsvervangende provinciale raadsleden van het kanton Maeseyck, leden. Huidebefooginé Hellepuffe. InschrijvinQslbewiJs aan het Banket, op 26 April -1914. De ondergeteeker.de (1) verklaart deel te willen nemen aan het banket ter Ïi eere van den hoogedelen Heer volksvertegenwoordiger, Minister en Staatsmraister, i J, Heileputte, aan te bieden op 26 April aanstaande tegen betaling (per postkwitan-|, tie) var. de som van acht franken, (wijn niet iiibegripen). Hij sehrijft zich tevëns in voor de som van vijf franken voor bijdrage van het e geschenk. y- V, (1) Naara, voornaam, beroep en woonplaats : Handteekening. N 3 Dit inschrijvingsbewijs dient gestuurd te worden aan den Heer Dr K. Moors, voorzitter van het uitvoerend komiteit le Maeseyck. Mon kan afzonderlijk insehrijven voor het geschenk. DE SCHOOLPLICHT. n. Boeren, vreest den sclioolplich niet! Uwe zonen zullen op gepastei tijd aan uwe zijde staan. Behoorlijl ontwikkeld naar liehaam, zal hut geest daarenboven verrijkt zijn me een schat van kennissen, nullig, j; onontbeerlijk in onze huidige maat schappij. En stel u nu eenmaal di gedachte uit het hoofd, dat in dei landbouw ailes raoet gedaan wor den, gelijk lie! uwe voorouder deden. Evenals de wetenschap ver nieuwing heelt gebaard op aile ge bied, zoo ook beeft zij voor dei landbouw een nieuwen geziclitein der opengesleld. Uitgepulten grorx schenkt ze nieuwe vruchtbaai'heid onontgonnen bodein herschept -h in vijnchtbare oorden. Landbouw raachieuen doen u geld «n tijd be sparen! Welnu, dia heilzame weten scliappen zullen uwe zonen opdoei m-de school van morgen. En d jareri dia zij aan de studie meer be steden; zijn een kapitaal dat eei woekeruitzet zal opbrengen aan i en aan uw nageslacht. Arbeiders, stuurt uwe jongan gswillig naar school ; begroet de schoolpliclit als eene bron van wel vaai t. Ons werkvolk zal in de toe komst een krachtigvolk zijn,.den ge zonden kop vol heoi liji, e »eda|Çltn. Or»<'.e vl.iamIH kersklas zal niet m«( i zijn oui van geslae'nl fol JH wroe'tei'8 der uijverh^^H^ Ne<?n, telijk welcer in den gildelijd, zal werkman de wereld vui^F ' heerlijke kunslgewroç^B y sclieppend breiu ontw^^ Jundi>. zijn vaardige handeMI ;î' J-^'e geroepen als zoo veIlien te eener heerlijke volksMp3 De Vlarningen zulk'â» '^»eer 8 meester zijn in hun pZ3F*4$ttiiJ vrij van vreeraden dwang en ovei macht. Maar, ik hoor de werkman uil roepen : «Goed, goed, ailes goed Een heerlijke toekomst voorwaat Maar wie blijft er borg voor lie heden ? Ik waclit nu reeds met oi geduld tôt mijn jongen zijn lïersl Plechtige Communie gedaan heefl Dan krijg ik toch eindelijk een be! per om den kost voor mijn vrou\ en vijf, zes andere kinderen te vei dienen. Ik kan het alleen niet halen dat weet iedereen ! o (lij liebt gelijk werkman, die zo vlakaf de groote waarheid slingei naar het hoofd van wien het hoore moet ! Wij weten het; geen gebre «an liefde doet u zoo spreken. Neer gij kweekt geen kinderen om e v.'ft.it ,;it le slaan. W'ij kennen uw ( gouden vaderhart ; wij weten dat gij rusteloos zoekt, naar 't raiddel oui uwe dierkare kinderen aan dit pijnlijk te vroeglijdig juk te ont-f rnkken. Welnu, de redding is nabij ; gij behoelt slechts te willen I llet is uwe plicht, huisvaders, maar ook uw heilig onschendbaar recht, uw huisgezin een behoorlijk bostaan te verschafîen. Uw eerlijke arbeid brenge u zooveel op als er noodig is om, vol-gens de vvoorden van den Grooten ) Paus Léo XIH, dien zekeren wel j stand te genieten die er noodig is om uwen God en Schepper dehoor ' lijl te kunnen dienen. En staat gij voor le zware lasten, voor buiten-gewone moeilijkheden, dan zal de christelijke naastenliefde met zachte j hand u steunen. a God heelt tôt den mensch ge zegd : « In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood verdienen.» Ja, maar hij heeft'niet gezegd : « In het, zweet uws aanschijns 3 zult gij bouger en gebrek îijden.» elnu, staat voor uwe godsdiens-t-ge belan jen, staat voor uwe stofie-VlijLe h Jangen maar gebruikt de ^k~iddeia!' die u len dienste staan uw .ioel te bereiken. Br eii'jiunt gij'juiets.ïitoch verre Y iaagheid en 1 ifheid wroak- Éf'î'fc êcti^mutp. î * zoëkéii 'oif scluiidsi^ô kinderen ! ■idf fc-:r|T'ieden, steekt u toch in den gjfio?da't i^ij maciitig zijt door ver ^JpoiGiNG. Schaart u in'dichte gele deren ; omgord't u met de vlammen a de vvapens van HeiliGen Pucter en ,, Ombetwistbaar Recht, en de zege is aan u Vreest niets en laat u meesleeper door de immer voortstuwende so.-cialc gedachte ! C'ij Kamerleden ; gij verteg^n woordigers van het volk ; gij 11 e b t i uw volk een zwaren plicht dp de schouders gelegd. Dat voll< aan-t vaa'rdt gewiljig dien plicht als een weldaad. Doch wederzijds "oept het ^ u toe : « Uw plicht is het t'ians te zor-' ' gen, dat het gedwongua schoolgaan ^ niet worde eene bror te meer van , stofîelijke armoede en ellende voor den huisvader. Even eenparig moet ' gij wetten stemmen die sinds lang 0 beloofd zijn maatscbappelijke wet-,t ten tôt verbetering van het lot van den werkman. » , .la dan, en dan alleen, zullen wij dei) schoolpliclit mogen begroeten ' als eene onschatbare weldaad. W. Voor 0118 Yolk. Eene mogelijke verbeterincr oî' afsohafïîncr van truok-systeezn en boeten ? Hel banraolenstelsel of truck-systeeir bestaat eenvoudig hierin, dal de werk-govers hunne werklieden, geheel of ge-deeltelijkin natuur in plaats van in gelc te betalen. En het is genoeg bekend dat ir vele fabrieken en werkhuizen hel boeten-stetsel nog al tijd bestaat. In ons land is het truck-systeem dooi de wet verboden en de opgelegde boeter mogen het 1/5 van 't geheel loon nie overtreffen In Engetand is nu een wetsontwei'i neergeiegd, dat het toepassen van boetei radikaal afschatl. En die wot zou van toepassing 'zijn nie alleen op de atelier- en fabriekwerkers maar ook op aile thuiswerkers, evenals op trarageleiders, wakérs, winkelbedien den, bestnurders, in een woord aile loon arbeiders - inanneu en vrouwen — di< geen 4000 franks 's jaars verdienen. Loonsverheteringen voor de spoorwegwerklieden De minister van ijzergjjgjjj£a& Ueef verschillende verbeleringen doen aan brengen aan don loonrooster der werklieden onder zijn beheer. De bepalinger zijn de volgende. 1° De bevoi'dering der ■werklieden vai: [ de verschillende diensten, die met ol zon ! der examen in eene bediening overgaar t -• ' m voor dewelke een hooger maximum loon voorzien is, zal derwijze geregeld worden dat zij in geen enkel geval meer, eene vermindering van loon zullen ondergaan wegens hunne verandering van kader. 2° Het minimum loon der rangeerders, in de catégorie A der nijverheidsstreken begrepen, zal van 3 fr. 40 op 3 fr. 60 ge-bracht worden. Deze bedienden zullen de benaraing van statie-rangèerders. dragen. 3° Het maximum loon der ploegbazen van wegen en werken van alie catego-riën, der depotwachters, der hoofdlijn-leggers zal met 20 cenlieraen verhoogd ' worden. 4° Voor de werklieden der overgeno- ■ men hjnen (Grand Central Belge, West-Vlaandercn, Liégeois-Limbourgeoîs, Has 1 selt-Maeseyck, enz.) het overschot der toonachterstallen, voortkomende van hel verschil tusschen de ondérstelde loop- ■ baan en hunne echte loopbaan, dat in 3 annuiteiten moest betaald worden, te • weten : op 1 Januari 1914, op 1 Januari 1915 en op 1 Januari 19)6, zal in eens uilbetaald worden op 1 Januari 1914. ; Het is wel verstaan dat de twee loop-banen de veronderstelde en de echte zullen aanvangen op den datuni der indienst-treding bij de maatschappij. *M Voor al de werklieden, overhetal gemeen, zal het nieuw bevordei'ingsstel-sel :n zwang treden op 1 Januari 1914, 't is te zeggen dat op dien datum de loo-nen van de echte loopbaati zullen aange-rekend worden op het bedrag van de veronderstelde loopbaan aangevuld tôt op voormelden datum. Dus, te rekenen van 1 Januari aanstaande, zullen al de werklieden de be-zoldiging trekken, die zij zouden beko-men hebben indien de nieuwe loonschalon hun waren toegepast geweest van het oogenbiik af dat zij in di.-nst traden bij het beheer of de maatschappij volgens het geval. IPolitieke belangen. In de bespreking over 's lands midde-len, zei minister Levic dat hij de herber-giers die van huis veranderden, voorloo-pig gerust liet ; maar dat de wetten toch moesten uitgèvoerd worden. Hij roemtde wet van 12 Dec. 1912 om-dat zij reeds 13000 herbergen heeft doen verdwijnen. * * * De Commissit lot herziening van het kiésrecht kwam nogmaals samen. Heer Prins, hoogleeraar te B-russel, gaf er een merkwaardig verslag, gesteund op de ondervihdingen en voorbeelden van andere landen. Het merkwaardigste ervan is dat ook hij van, het zuiver algemeen slemrecht niet wil weten. Onnoodig te zeggen dat M. Prins niet vâh genegenheid voor onze partij kan verdacht worden. Aldus schijnt de kwestie van 't A. S. door de commissie voor goed veroor-deeld. Diric. werkiigaess! leest hier! De weiklitden die een abonnement nemen genieten, na 1 jaar abonnement geweest te /:jn, de volgende verzekering tegen alie mgevallen : 1") 1000 -fr. voor de eifgenamen indien het ongelu v den dood voor gevolg heeft; 2") 100r' fr. bij volledige onbekwaam-heid toi > rerken ; 3°) 600 b'j , i lies ^an rechter been of redite! iiand ; 1°) feOO ir. bij ■■•■rlies van linker been of linkr, iiand ; 5") ?:>< '''. bij iei lies van een oog ; 6") .si ,, b'j To't'Jio-i van duilil dei' reclrler hand ; « — i"7i 160 fr. hij i*°rhes van duitu derlin-kex hand ; 8°), 140 fr; b*! vf,|,hos van wijsvingcr qe!- rechter der iVnkw liand'oftfffife-BÈW^i^r^aSd; 10")'j00 fr. bij verlies i-;in pink der lin'.^l.and : ' r 11") 80 fr. bij verues van andere viager der rechicr hand , . j !2") 60 fr. bij verlies van andere vin-I ger der linker hand ; 13°) 50 of 30 fr. ,bij verlies van lecn. De werklieden genieten deze verzeke-nng gratis, de andere kunnen ze genieten mils 50 centiemen bij te betaleu. — Men moet 18 jaar oud zijn en 65 jaar niet be-reikt hebben. — Niet alleen werkonge-vallen, maar ook aile andere, uitgenomen ongevallen voorlkomende uit dronken-schap, gevecht, lichaamsoefeningen, course. — Aan ieder verzekerde zal een polis bezorgd worden. * * * Door de werklieden wordt verstaan diegene die werken onder gezag van een baas tegen betaling van een loon. Door ongeval wordt verstaan 'l zij ook welk ongeluk, alleen uitgezonderd de ongevallen voorlkomende uit ôpstijging in luchlballon en vliegu.achien, paarden-, automobiel- en velokoersen. De volkomene werkpnbckwaaraheid wordt bepaald door de opsomming der verschillende otfgëvallen. Ongeneesbaar en volledige verlumming van een lid of orgaan staat gelijk met het verlies van dit lid of orgaan. Het verlies van een lid van den vinger geeft recht op de helft (voor den duim) ol ; bel derde (voor de andere viagers) van de | vergoeding. j De vergoedingen worden betaald aan-j stonds na het inl-weren van geneeskundig j getuigschrift den dood of verlies van een ' lid bestatigende. j De polis die ..an iedere verzekerde be-I zorgd wordt zal dit breedvoeriger uit-leggen., • ❖ De werklieden abonnenten van 1912 ol begin 1913, zijn vriendelijk verzocht zich aan le geven. Van week tôt week Ondersteunt de ICatholieke Pers. " Ge moel niet afkomen met wat men vroeger deed. Wij zijn het verledéne niet, wij zijn bel heden We1:! 't is een feit i dat het christen voll nedend lags bedro-! gen en vergiftigd wordt door de godde-| looze dàgbladen. Te vergeefs zult ge j kerken bouwen zendingen preeken, j scholen opricht :n : al uwe goede werken, j al uwe poging -n zullen niets voortbren-j gen, indien gij terzelfdertijd hetgeduchte j en machlige wapen niet hant-eeren kunt î eener kathoi>:ke Pers. » Pins X, P..as. j De opvo.'gjjiff van Minister Levîe. j Dagblader» hebben gemeld dntM.Mèlot, afgevaardigde van Namen, do opvolger ' zou wezen van M. Levie, wiens aftreden I op handen is. j Hoe vooi'bArig ! M. Levie heeft niet eens z in ontslag gegeven en M. de Broqueville hoeft dus niet in zijne ver-vanging te voorzien. M. Mélot, ondervraagd, over do ge-giondheid d /er geruchten, verklaarde dat het kabinetshoofd hem toi hierloe nog over niets gesproken had. De Ruzia in het Liber aie ICamp. Volksvertegenwoordiger Hymans heeft het noodig geoordeeld te spreken, niemand kan beter dan hij den waren loestand van het Libérale Karap afschil-doren thans verdeeld in hevigen of radi-calen on geraatigden of doctrinaireu. De Exprès, tolk van de radicale clemenlen in de liberale partij, had den leider der gematigden zijne laksheid, zijne i flauwheid in het schooldebat verweten en B.'. Hymans antwoordt nu als volgt in de Chronique op dit verwiit : « De vreeselijke misdaad waarvan men ons beschuldigt — en ik zeg ons, want heel de liberale linkerzij werkt eendrach-tig, zonder afscheuring en na rijp beraad — is dat wij tegen het ontwerp Poullet de middelen niet hebben aangewend die in 1911 het ontwerp-Schollaert deden vallen. Wat wil dat zeggen ? Welke zijn de middelen door de oppositie in 1911 aangewend ? Wij hebben in 1911 meetings en stoeten ingericht, brochuren uitgedeeld, plakkaten doen uitplakken en door al de klassieke middelen een oproep tôt de openbare denkwijze gericht. ...De waarheid is dat de oiustandig-heden in 1911 anders waren en ons op uitzonderlijke wijze begunstigd hebben ... Br.'. Hymans herinnert dat de meer-derheid der katliolieken in de Kamer toen 6 slemmen bedroeg, datiièt toeval aan de linkerzij de meerderheia had bezorgd in drie afdeelingen en dat zoo de1 linkerzij er in gelukt was het wetsontwerp in de afdeel:ngen zelî te blçkkeere:: Maar vandaag klaUi.-i. "■}' B'1 ' " ei.ii^'ic-i K. . > ee,1P sterke »»..•:*;>!« rbeid, eug H . op.de schoolkfl e^tie. ^'riid^n^^H^B ! dei ïTjESchikkt'i.. - men van ons v. r -, .... dit ailes, voor den iwlacteur der'Exprrt», is enkel'laksheid, onnoozelheid, élégant académisme. Met schijnt dan •' dat de groote massa der liberalen van aile schakeering het harl in is over onze houding en er niet ver van af is ons-van verraad te beschul-digen ... Wareditzoo, dan zou men waarachlig aan den gezonden zin moeten gaan wanhopen. ,..'l Is overigens een gemakkelijk raiddel, ora zichzelven aanzien le geven, het voor te stelleu, alsof uw eigen gedacht het gedacht der algemeenheid was. Welnu, de massa der liberale partij, die de werkelijkheid inziet en die nadenkt, mag niet verward worden met eenige dozijnen gàpers tuk op woordenopltilsin-î qen rn die, hunnen regensclie m dreùiend zwaaiend ci'le oogenblilsken •• lieijplutie ■■ schreeuwen gedurende eene redecoering Eenige oproerige woorden volstaan om lien te vervoeren. Eene zoodanige welsprekendheid vraagt enkel korte gedachten en vergt geen ingevikkelde overpeinzingen. Men kan den held spelen zonder veel te riskeeren ; want zij die het liardst toejuichen gaan rustig naar huis soupeeren. En hel publiek, het ware. heeft zich nooit door al die woorden-ramraelarij la ten beïnvloeden ... Ziedaar. Nu weten de onbezonnen liberalen, ook radicalen genoerad, wat M. Hymans zoo al denkt over lien en over hunne partijgangers, die op meetings staan te schreeuwen. Wat hem betreft. hij weigert zich te verlagen lot het maken van bokkespron-gen, die de gapers zouden amuseeren, maar de liberale partij zouden belache-lijk maken en dUcrediteeren ... ; Zoo schrijven de liberalen onder elkan-der. En dan zijn er menschen die ver-stomd staan dat te Luik de radicalen, staande voor den keus tusschen het bondgenootschap met de doctrinairen en het bondgtnootschap met do socialisten, overhellen naar het laatste. De dag dat het libéralisme voor de eerste maal aan het Cartel dacht, heeft het de klera der tering in zijn eigen liehaam gezet en al die scheuring, die oneenigheid, dat ruzie maken, het is enkel het worstelen tegen den dood. Het millioen va n Solvay en diens bedoelingen. Bataille Syndicaliste, datisde titel van een socialislisch blad uit Frankrijk. Nu, dat blad loopt niet hoog op met den heer Solvay. De Brusselsche socialisten hebben er een millioen van gekregen. In plaats van ' fler bot geld te weigeren uit de hand van I een kapitalist, heefi heer Van der Veide j mat grooten tralala en keelgeschal den { lof gemaakt van dien kapitalist. De j Peuple si uit er zich >ij aan. Nochtans, ' wij meenen dat soci, i-sten, eve'ials wij, ■ een werkgevor moeten beoordeelen naar-raate hij zijne onderhooringen slecht of | goed behandelt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Lommel van 1911 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie