De kleine gazet: geïllustreerd blad

514 0
01 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Januari. De kleine gazet: geïllustreerd blad. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0g3gx45f3d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Drmripvia? 1 Januari 1914 Nr 1 Tiende Jaargang DE KLEINE GAZET C3-eïll"U-stree2?ci "W"eekblad Abonnementen worden aangenomen in onze burie'.en Korte Nieuwslroat 28, en in aile Postkantoren. Afzondei lijke nummers bij Van Tassel, Melkmarkt, Roelants, St-Pietersstraat, Boekhandel Flandria, Kathelijnevest en bij al de voornaamsle dagbladverkoopei s. A BONNKMKNTEN [ Per .jaar. tr. 2.50 [ Per nummer fr. 0.05 Redaktie en Administratie 28, KORTE N I EU WSTRAAT, 28 -v r*r I K H F- E IV Telefoon 853 A A N KONIHtJI S( ll' .N 4e bladzijde. lier kleine i|)geJ volions overeenkomst Oroote aankondigingen . :Bf—la ! 19 H Nieuwjaar ! ■ Middernacht! Hoog over de huizen i/lt door het uchtruim de Enael des Levens. Aïs een ilveren sluier over blauw zijden feestge-vaad drijven vïakkige, hevelige wolkjes >oorl, gedrenkt door het huvùerig kille icht van den blankrn manesikkel. Torens en daken, spitsen en gevels ba-len in een s lill en, sterrelichten sluimer, lie als een tvade de aarde omgeeft. Het aewoon menschelijk leven is ver-torven in de straten. Daar waar voor enige uren onverpoosde bedrijvigheid leerschtte, liât nu ailes verzonken in to.prl.ooze rust. lien tooverachtige sehe-nering sehuilt in hoeken en langs :anten, die morgen weer zullen door-'.rongen zijn van onbescheiden klaart. Ailes wacht en Vuistert... Sléçhls hier n daar achter'lichtende vensters, klinkt iet iiitbundig gejoel van feestelingen, lie. in onbetoomde vreugde het schei-lingsuur verwachten van het onde jaar. JT/rar Tdinken van den hoogen stadsto-en zwaar en ernstig tiuaalf diepe, dreu-ypnde àfagw. 1913. is voorbij, 1914 is angebroken! Wclkoru het nieuwe jaar' Wee hem die, al. ware het oolc sleehts énmaal in zijn leven, onder den maehti-■en invloed, komt van het vergaan van '.en tijd! Heerlijk oogenblik, wanneer en gdnsehe weretd aehter zie.h staart,op 'e weemqet'-qe of blijile herinneringen, ïe het levé, ons iJet. Als aller oogen ich richten, op (lat onbekende toekom-tige, waaruit ram/i of gélule voor ons ullen geboren worden, onafwendbaar, n ondoorgrondeltjk. 1s het wonder, dut van oudsher de ge-■joonte bestaat elkaar on dezen dag ge-uk toe te we.nschen, dat de Romeinen Is tee.ke.nen van vriendschdp elkander ru.eht.en ten gesehenke gaven, om de unsten aj te bidden van den God Janus, let het dubbele voorhoofd die naar het erleden ziet, en naar de toekomsÛDaar Igt weer voor ons in blanke ongerept-eid, ah een vnbesehreven blad papier, e spanne tijds van 365 dagen zoo ras oorbij, en toch zoo y wiehtig misse/lien oor ons bestaan.Iioe weinig betéekent et, als wij het aehter ons zien? Wat is in jaar? En toch, hoe oneindig lang lijkt et ons met in de ffiekomst, icanneer het.' aar voor ons ligt! Wat al goeds, wat al nuttigs kan er i een jaar tôt stand komen ten bate van "ri enkeling zoowel als van de gemeen-:hap. Wij beleven een tijd van vooruit-ang, vooruitgang op stoffelijk en gees-'lijk ge.bied. Stilstaan bij het oude is iemand en nergens meer geoorloofd. I elaan, jongeren onder onze lezers, gij te de hoort der toekomst zijt, ivij wen-en ons het eerst toi u. Van harte wen-"hen wij U den moed om te volharden > de oj) uio schouderen rustende taak. I mit inderdaad, zij is noch. gering, noch rij van verantwoordelijkheid, jegens nshet oudere geslacht, jegens de maat happij, jegens u zelven. Weet jongelieden, dat de oogen der lereld op n zijn gericht. Wat gij u zel-en maakt,dat zal de toekomst der maat- ■ happij' zijn. Wijdt gij u thans aan de sludie der raagstit,lihen die het belang van uwen v nmensch beoogen, de toekornende ja-n zullen, getuigen van een geest van (tastenliefde in den breedsten zin, in 7 aatschappelijk leven en op wetgevend bied. W elaan dan, besteed den tijd. die u schonken is, aan de xwrming van iw est en gemoed. Ontplooi uw krachten, ' ze nog buigzaam zijn. Werv u met ■lien geestdrift op 't geen deze schoone <d u aanbiedt voor uw ontwïkkeliag. dat U eens het genot geschonken wor-1 van met fiere voldoening te mogen te-"jblikken op een welbesteed leven! ' Un gij, ou der en van jaren, die de hit-des dag s reeds gedragen hebt, oj die nog onverpoosd voortzivoegt, krow /'ebo-gen onder de lasten des levens, wij ,"<n-schen U moed toe en liefde - - '.ie/dc zelfs voor teleurstelling en lijden, du' het leven onvermijdelijk baart. '/ ot U zeggen wij met den die h ter: Proost: de Smart en de Vreugde! W i.e zieht bei.de niet heugde, Hem waar nimmer een teug ait dit teven betrouwd! Zoo gaarne werken wij voor u, geaehte lezers, zoo we weten dat uw sympathie en uw belangstelling o?is steunt in den aiheid. Ziet, sleehts weinige oogenblikken kun-nen wij ons wekelijks met u onderhou-den. Sleehts luttele bladzijden kunnen aan U zijn gewijd, maar dit is ons voorriemen, en vandaag getuigen wij voor u a.llen het te zullen gestand doen met aile kracht: Al wat wij kunnén zullen wij beproeven om u aangenaam en nuttig te zijn. Ook ici.j zijn met ons wéekblad een nieu.we periode ingetr.eden. Hebben wij de laatste maanden be, /jroefd, u meer te geven van datgene,wal U als rechtzinnige stadgenooten belang moet tnboezemen, door de instemming die wij uwerzijds mochten dntvangen gesteund zullen wij voortgaan met het rijk-e leven, dat zich als eeji boeiend kleurrijk tafereel in onze goede Sehelde-stad voor onze oogen ontrolt, voor U te bespreken in zijn meest leerrijkste uitin-gen.En daarnevens zulen wij u onderho»• den over aile merkwaardige voorvalle■ uit het geheele lavd, ait de gansehe we relit. Zooals voorheen zullen we deze op-str.Uen blijven afwisselen met vet mal\ >-lijke novellen en verhalen, sportkronijk, theaterrubnek, humoresken en schet^en en 1)1 nr Mie! de taadielwe.dst"i]deu ,• hc' steeds aanlrekkehjke deel van oud en jong. Zoo zullen wij allen onze taak aan-vatten, met steeds voor oogen de leus waarnaar wij allen streveh moeten.lv; mer Hoogerl De tien Wonderen van deze Eeuw Een «roof Vm.erik<ianscli wetenschappelijk blad,liefift laatst een wecistrijd seopenrl om te weten weike de tien 'grootste ontdekkingen zijn vaa onzen tijd. Talrijke geleerden, natuurkundigen, scliei-kundigen, ingénieurs, zonden antwoorden. De kommissie kernte den éèrsten tu'ijs toe aan den lïeer Wiliam Wynian, van Washington, wiens lijst van de tien grootste uitvindin-gen sedeit 25 jaar gedaan, aldus is opgesteld: 1. «De eleklrische ovên» ontdekt in 1889, waar-van de hooge warmtegraad. gelijk aan -de eerste krachten der nafuiir, kunst gemmas kan voortbrengerf bij carborumdum, calcium carbuu , nitraten en de kunstgrafieten en die een omwenteling gebracht heeft in de staal-nijverheid; i. «De stoomturbien», dagteekenen-de van 1894, die zoo merkwaardige uitslagen gegeven heeft in liet verbruik van den stoom en waarvan de belemmering veel kieiner is dan bij de stoomwerktuigen;3.de «automobiel», die .sedert 1890 aanzienlijke wijzigingen ge bracht heeft in de vervoer nijverheid; 4. de Cinematograaf uitgevonden door Edison, ten gevolge der werken van Marey, in 1823; deze ontdekking 'heeft niet alleen medegeliolpen om den lust. der schouwspelen bij de verschillige volkeren te wijzigen, maar zij is op weg een tnerkwaardig werktuig van opvoeding te worden; 5. «De draadlooze Telegrafie» ontdekt in 1900, ten gevolge der opmerkingen van Marconi en Branly; 6. de «Aeroplaan», die in 1905 ?en der droomen verwezenlijkte, die de menschheid sedert eeùwen nastreefde; 7. de ■ r.yanuratie der goud-ertsen» die voor gevolg [lad, sedert 1890 den wereldrijkdom te ver-jfrooten; 8. de «Eynotype», die een gansehe om-iventeîpg in de boekdrukkunst bracht, die se-ler) (iutenberg, 400 jaar geleden, bijna niet i'ooruitgegaan was; 9. de «Eleklrische 'i'rans-formators» uitgebracht door Nicolaas Tesla in 1888 dis toelieten den elektrischen stroom op >erren afstand te gebruiken; 10. de «eiektrische wedeering» van Elihu Thomson, die het sme-lersambacht omgekeerd heeft. De groote meerderheid der lezers, die aan len wedstrijd deelnamen, deelde de meening niet van den heer Wyman. Volgens het getal oekomen stemmen worden de tien hedendaag iche wonderbare uitvindingen gerangschikt ils volgt: 1. De draadlooze telegrafie; 2. de \eroplaan; 3. de X-stralen; 4. de Automobiel; > de Cinematograaf; 0. de ijzerbeton; 7. de Fo-lograaf; 8. de eiektrische lamp met gloeilicht; i. de Stoomturbiei); 10. de eiektrische tram: De Taalstrijd v Een lezer zendt ons volgenden brief, die wij opnemen, gezier het ware lijden dat er ait spreekt• Gea :hte lîedaktie, Ik hen een vreedzaam man, iid zelfs van den Internationalen Vredesbond», en ik viehf me tôt de «Kleine Gazet», omdat het een vreedzaam blad is, om mijn pijnenden nood te kla-gen ' Heel België staat in rep en roer, en ii-guurlijk in vuur en vlam. De taalstrijd ver-deelt de geesten en ik bon een sjaehtoffer van dezen strijd. tk 1''n Linihurger als minister Fî'i lleputte. Kannel Huysman^, rngenlrleck, sekretaris d^s Konnigs. en liissi.lpp Ktesen, ":i ijï ht.'b for-tuin gemaakt. in den witgoedhandel. Dàt kan me niemand kwalijk nemen Ik bezit een nto, en een pracht van een chauffeur («gehuler», zegt hij), die eehter de meest overtuigde flamingant is, die sedert Adelfons Hendrickx en Bongers werd geboren. H i iieeft ; elfs ver/.en gemaakt, als iedere flamingant die zich eerbie-digt en «erkt aan een histonsch drama in zeverc bediijven en in alexandri'nen Geef ik hem bij toeval een Fransch bevel, dan kiijgt mijn auto de dwaaste kuren, hij springt en huppeit als een iongen bok. Op ge-vaar tienmaal den nek te breken moet ik Ka-rel — zoo heet mijn chauffeur v «geleider», zegt hijo — in 't zuiverste Eimburgsch mijn vraag herhalen ! \*an mijn auto 5.egt hij : «Het is een 24 leeu-wenkracht !» in plaats van «een 24 paarden-kraeht», en daarin vindt hij ook gelegenheid om zijn on^ei'iseftelijk gejoof te bevestigen in de kracht van het Vlaamsch volk. — Op zijn aandringea, — want ik zou hem niet gâarne missen — heb ik ingeschreven op de volledige werken van Julius Hoste. 1k ben lid van al de Vlaamsehe Bonden van n; n arrondissement, waa-van liij Iid is! Al aar — helaas! — mii»?. .ijeukenmeid is van. «Fransche kultuur» en van K ransche keuken. Zij leest «L'Antiflamingant» en «Le Coq Wallon» en dweept met den hee • S|'ée (zoon) ! Maar niemand kan als zij een zoo smakelijke sehotel bereiden — en ik houd veel van een goede tafel.Zij werkt- zelfs niede aan «La Jeune Wallonie», waarin zij keukenrecepten geeft. Op haar slaapkamer heb ik het portret gevon den \ an président Poincaré, "een plan van den slag van Jemappes, het vlaggetje van den Waalschen haan en een Waàfech liederboek ! En een zekere pot, noodzakelijk ojj, olke wel-voorziene slaapkamer, was beplakt — opperste teeken van veraehting! — met een dansenden «Leeuw van Vlaandéren». Om toch maar mij i goede tafel te behouden, heb ik me, op haar aandringen, laten lid maken van 61 Waalsehe vereenigingén, tooneel- en strijdmaatschap-pii en ' Ik krijg op mijn tafel nooit een gebraden haan te zien — Dat doet mijn keukenprinses te veel denken aan den AVaalschen haan, die door de flaminganten zoo gaarne in «Poule à la maréchale» zou veranderd worden ! Ik ben er erg aan toe ! Met mijn chauffeur («geleider», zegt hij), spreek ik een zuiver Ned'vlandsch, waardig van de «Vereeniging Voor de bescliaafde uitspraak» ; met mijn neu-kenmeid spreek ik een zoo keurig Fransch, als een boek van Anatole France, en met vrouw (zij is van Meulenbeeck) spreek ik het Bel-gisch zoo puur als Beulemans zélf ! Erger dan dàt : mijn keukenmeid wil me geen Vlaamsehe karbonnaden meer gereed maken ! Mijn lievelingskost. Mijn familie is verdeeld. Mijn eene schoon-zoon dweept met Maurits Josson en heeft aan volksvertegenwoordiger Adelfons Henderickx de stof geleverd voor een belangrijke interpel-latie in de Kamer : «Over spijtig misbruik in den Dierentuin van Antwerpen, waar de ooie-vaarskevie aangeduid wordt in 't Fransch als «Cage des Flamants». Dàt is een beleediging voor de echt-Vlaamsehe harten ; vermits ieder weet dat een «Flamant» zich nooit in een kevie za! laten opsluiten als een doodgewone «coq» — een Waalsehe haan of van een ander ras !» Mijn andere schoonzoon is gedekoreerd met de «Palmes Académiques» van Frankrijk, en hij bereidt een botîk over: De noodzakelijkbeid in de Waalsehe steden en dorpen het vertoo-nen van leeuwen te verbieden, op fooren en kermissen zonder dat er naast een haan wordu ten toon gesteld, ten einde de gelijkheid der rassen in België te vnjwaren, en het natio-naal gevoel der Waléb niet te schokken !» Mijn brave spits zelf, mijn trouwe hond kiest partij in het débat. Hij l uilt als een l e-zetene als hij den naam van Van Cauwelaeit hoort, hij blaft als men van minister Helleput-te spreekt, en Vi dol van woede als Kannel Huysmaris op 't tapijt komt! En geen middel hem te stillen dan met een stukje... Fransch brood ! Ik ben \ oor vrede en rust1 Wat moet ik doen? Helaas! droef is mijn lot! Geef mij raad, vreedzame redactie van de vreedzame «Kleine Gazet» ! Ik zal er u eeuwig dankbaar voor blijven ! Een ter dood bedroefd leze ■. HET SPORT-LEVEN V O El T B A L Match Beerschot=LeopoId van Zondajf Beaucoup, doelverdediger der Leopold, houi'en prachtig een gevaarlrken liai van Gielen De voetbalmatch Beerschot-Leopold, zou fel bestreden worden, en uitgenomen \ oor de eerste spelheïft, is men in deze verwachting niet bedrogen geworden. Het was te voorzien dat de Leopold strijden zou met wanhopigen moed om toch maar die. kostbare puntjes te bokc-haar eventueel zou redden van • promotie. Er valt echter niet i ondanks Nott's afwezigheid Tl. _ sterkere was en welverdi*""» dere sï. tiers ontsiîren volstrekt die fijne sp lers en vormen gapingen in Leopold's elftal. Te Brugge tegen de Football Club maakte de Antwerp F. C. een mooi resultaat, door sleehts met 0 tegen I te verliezen. Waarlijk Antwerp *■ zich iir.mer het wvaai lijkste tegen de u. ça "••••'».« tus- 3g Een bal van Van Opstal, wordt door Beaucoup over zijn netten in lioekschop veranderd De Leopold bevat nochtans eer.ige goede c!" menten, als Nisst, Casse, Michel en Jpux, a.s-ook de doelverdediger Peauconp. Maar de ;.u-speeld tussehen Racing Brussel en Daring. Het was^een \ eei bewogen match ; aan de rust ston den de elftallen gelijk 1-1 en twintig minuten voor het einde had Racing nog de leiding met 3 tegen 1 en hadde alsdan Bubin gekwetst niet in de voorlijn moeten gaan spelen en hierdoor Racing's verdediging niet ontredderd gewor men rond het voetbalveld. Ditmaal zal het er weer niet minder warm toegaan. De voornaamste match werd te Brussel ge-Verviétois. Lang hadden de Caro's mannen de bovenhand en het was sleehts in het laatste half uurtje dat de Union er kon in gelukken zich meester te maken van het spel. De Cercle van Brugge won heel gemakkelijk. met Ô-O tegen de Gantoise en blijft nog immer derde der rangsehikking. Op lioekschop tegen Leopold, weet Nisot met een mooie kopstoot aile gevaar te weren den, mischien wel ware de Daring er niet meer Tengevolge van sneeùw en regen weVd lie., in gelukt haar achterstel in te halen, en wat terrein der Standard onbespjîelbaar verklaard beter is,de winning-goal te maken welke hun en wérd dus de match Standard-Raeing-Gent, de overwinning bracht en twee kostbare puntn. tôt hiter uitgesteld. L'nion won het mt 4 tegen 2 op de Cercle F.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes