De kleine gazet: geïllustreerd blad

787 0
29 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 29 Januari. De kleine gazet: geïllustreerd blad. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6688g8g923/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tlntiderdae- 29 Januari 1914 Nr 5 Tienda Jaargang DE KLEINE GAZET C3-eïll\xstreerd. "W"eelcblacL Abonnementen worden aangenomen in onze bnreelen Korte Nieuwstraat 28, en in aile Postkantoren. Afzonderlijke nummers bij Van Tassel, Melkmarkt, Roelants, St-Pietersstraat, Boekhandel Flandria, Kathelijnevest en bij al de voornacmsle dagbladverkoopers. \ri>\W.;mkntkn Per jaar... fr. 2.50 Per nummer .* ■ ■ fr. 0.05 Redaktie en Administratie 28, KORTE NIEUWSTRAAT, 28 T^r -r- 3fS TPt F' v T-w Telefoon £53 ———wimumiwB AANKONDIGINGliN : 4e bladzijde, per kleine regel volgens overeenkumsi Groote aankondigingen Jan Olieslagers te Antwerpen De "Antwerpsche Duivel" maakt den 44 Doodensprong" in de Lucht Duizenden Toeschouwers brachten hem Zaterdag en Zondag een geestdriftige Ovatie L -i ,1 au Olieslagers in zijn vliepmachien Jan Olieslagers op 't punt op te vliegen. Zijn hèlpers spannen aile pogiiigen in oni iiel machien nog een oogenhik beneden lo houdeh De Loopbaan van Jan Olieslagers Jan Olieslagers, bijgenaamd de «Antwerpsche Duivel», werd in onze stad geboren op 14 Mei 1883. Mekanicien van stiel beoeïende hij op 17jari-gèn ouderdom het eerste motorrijwiel in Bel-gië, en won er de volgende koersne mede : Parijs-Bordeaux-Parijs 1200 km. (1904), Wereldrecordman van een mijl staande ver-trek : Oostende (1904); De Wf;ek van Sehevingen in 1904 en 1905 ; De schaal van Chateau-Thiery en van Evreux (1907); Kampioen van België in 1905, 1906, 1907. 1908 en 1909. Ieder heeft nog zijn koersen in het geheugen ; meerxnaals deed hij de toeschouwers in de velo-drooms rillen en beven. Op de onde pist van Zu-renborg stelde hij zelf het 5 kilometerrecord vast aan zoowat 100 kilome.ters in het uur. Als vlieger deed hij £ijn eerste vlucht op een toestel eendeltker Blénot zonder de hulp of de onderrichtiijgen van een leeraar, vôor de goede redens dat er te dien tijde nog geen beàtonden. Het was te Issy-les Moulineaux bij Parijs, in September 1909. Na eenige welgelukte proeven. nam hij deel aan de eerste vliegweek van Antwerpen ; hij verdedigde zich goed, doch maakte nogal veel stukken. In Januari 1910 ging hij naar Qran (Algerië) oui zijn proeven voort te zetten. Na een vlucht van 57 minuten boven de stad en een andere van 1 uur en 7 minuten, had hij het ongeluk zijn toestel te zien verbrapdén, na op de tele-grafisehe draden van den ijzerenweg Oran-Al-ger te zijn gevallen. Den tijd om een ander toestel te laten ver-vaardigen en in April 1910 wedijverde hij in de meeting van Sévilla (-Spanje), werd overwin-naar en verworf de Groote Schaal door de stad aangeboden. Eenige 'dagen later was het de groote meeting van Nice : hij volbracht er de twee raids Xiee-Antibes et Nice-Kaap Ferrât. De volgende week (1,3 April 1910) nam hij deel aan de \ liecmeetintr van Barcelona en ver- overde er de schaal van den duur alsook de hoogteschaal. Van Barcelona ging hij naar Genua (Mei 1910). Tijdens een zijner vluchten viel hij in de Middellandsche Zee en zijn toestel werd tegen de rotsen verbrijzeld. Te Bologna, op 14 Mei 1910, tijdens de vliegweek, won hij de 'schaal van den handel voor duur en hoogte. Het is noodig te zeggen dat Jan tôt dan toe al zijn vluchten deed met een eenvoudige mo-tor Amani 24 H. P., niettegenstaande vele zijner mededingers en tegenstrevers reeds motors van grootere kracht bezigden. Dit bracht hem op het besluit een niëuw toestel te laten ma-ken, voorzien van een zwaardere motor en nam er mede doel aan de groote vliegweek van Reims. Het was Olieslagers' triomf en men on-dervond dat hij tusscK'èn de beste moest gere-kend worden. Hij stelde er de volgende wereld-records vast: y an tijd: 5 u. 3 en van afstand : 392 km. Die records waren tijdens deze meeting door H. Farrnan vastgesteld, Jan klopte ze den derden dag, doch La bouchère ontnam ze, niet voor lang want onze Antwerpsche Duivel stelde' de bovongemelde aan het toppiwit. Hij won dus den prijs van duur, afstand en bijeentelling der af s tan den met 1724 km. en een voorsprong van 400 km. op de twTeede. waren niet minder dan 75 deelnemers. Van Reims kwam hij naar Brussel, waar de v liegmeeting van Stockel plaats greep en waar hij het hopgterecord verbeterde en tôt op 1724 meters bracht Buiten dit won hij de schaal der hoogte, gift van het huis Allenbok, de schaal der reis, door het uitvoerend komiteit der \\ ederlandsche Tentoonstelling 1910 ge-schonken, de prijs van de Maatschappij der Trams van Brussel, zijnde de snelheidsprijs en eindelijk de «-chaal gesohonken door Z. M. den KoYiing der Belgen en gesticht voor de groot-st.i vlucht zonder landen (2 u. 35 m. 44 s. 2 5). Nu vatte hii een rondreis aan in Holland en bezoeht achtereem olgens Groeningenà T'trecht, kwam een week naar Oostende en een naar Antwerpen (Vlaamsch Hoofd) om terug te kee-i Sri naar Zwolk\ Nijmegen, Amsterdam, En- schede. T^eenu :îvrlp?i I ? i ; t : v. i n ,»i TJ.,.wr om het jaar 1910 te eindigen deed hij een week exhibities te Hamburg. Gedurende 1911 hield Jan zich vooral bezig met zijn vliegschool van St-Job-in-'t-Goor, maar vertoonde zich toch te Winschoten (Holland), Berchem-St-Agathe (Brussel), Antwerpen (Wil-rijksche plein enSchootenhof ), Boesselare. In Juli won hij de Groote Prijs van den Aéro Club van België (20,000 fr.), de prijs De Haerdt en De Vos en de prijs Sturbelle, ailes te Kiewit (Hasselt). Hij behield er insgelijks den titel van wereldrecordman van den afstand (625 km. 200) en den tijd (7 u. 18 m. 26). In 1912 vatte Olieslagers het gedacht op zich in het nieuw sport der vliegkunst te wagen, namelijk het watervliegtoestel. Met dit opzicht, liet hij zich een machien bij Farman vervaardci-gen, waarmede hij 5 persoaen zou kunnen over-brengen. Na verscheiden vluchten te Etampes, werd hij in zijn plannen gestoord door een he-vige val waarbij hij zich aan de knie kwetste; dit kosttte hem 6 weken gasthuis en bij de 6 maanden onbekwa-amhend. Zoo sukkelde hij tôt in 1913. Dit jaa rmoest een boel nieuwigheden bi-engen in de vliegerij en J an besloot een nieuwe reeks vluchten aan te vatten in den aard van Pégoud, deed weder een rondreis in Holland en oogstte er overgrooten bij val. Op den huidigen oogenblik heeft hij een ver-I)intenis van zes maanden aangegaan met Blé-riot om gedurende dit tijdverloop exhibities van van looping the loop te doen, zooals hij ze in de school te Bucl eerde op 18 December 1913 en zooals hij ze Antwerpen deed op 24 en 25 dezer, en zooals hij ze denkt te volbrengen tiijdens een groot getal verbintenissen in den vreemde. Wjj wenschen hem van harte veel geluk en bij val. Rolf.— Kunsten in de Luçht Toen Pegoud in het begin zijn kunsten ver-richte : met het hoofd omlaag vliegen en doo-denkringen beschrijven, was het een algemeene kreet : akrobatie, en ieders gedacht was dat hij niet spoedig nabootsers zou vinden; hij heeft er nu reeds 24 en zoowel op twee als eendekker. Akrobatie? Wel neen, merkenswaardige we-tenschappelijke vooruitgang in aile richtingen. Eerstens zedelijke verovering; het feit aan de* loodsen het betrouwen te geven, dat indien hun motor werkt en zij op voldoende hoogte zijn, geen tegenstroom hun meer kan temmen, heeft een onbel-ekenbare waarde. De grondslag \an het vliegen is het betrouwen, de zeker-heid van het gezag over de stof door de wils-kracht. Op voorwaarde dat er niets breekt, gaat het overige mij aan, moet het woord van den vlieger zijn. Nu, de toestellen zijn zoo goed versterkt, zoo vereenvoudigd en zoo hanteer-baar gemaakt, dat er langs die zijde niets meer moet gevreesd worden, tenzij onvergeeflijk ge-brek aan waakzaamheid. Mon is tôt deze zekerheid gekomen dat ailes afhangt van het hoofd dat gebied... en van den motor. Het tweede gelukkig gevolg is dus, het alge-meen versterken der eendekkers, waarvan de bovenste draden even sterk zullen zijn en het-zelfde weerstandsvermogen bezitten, als de on-derste. .lan Olieslagers op zijn motorrijwiel De zoogezegde «akrobatie» is in werkelijkheid het in praktijk stellen van grondregels der handhaving der hoeveelheden van beweging en der samenstelling van de levende krachten. Maar buitfcn de levende kracht door den val be-komn spruiten al de andere werkelijke reak-ties uit den motor voort; de gelukkige en be-slissende oplossing zal altijd en gansch in den motor liggen. Indien de looping den loods kan redden in een luchtstroom, is de zwoefvlucht de toevlucht van den vlieger die door zijn motor losgelaten wordt. Rolf. De Veiligheid der Vliegers Sinds jaren wijden de uitvinders hun studiën en opzoekingen tôt het vinden van een middel, dat de veiligheid van de luehtvaarders en vliegers, maar vooral van dezen laatsten kan ver-zekeren.In den laatsten tijd is de veiligheid der vliegers veel vergroot. Vroeger mcfcht er geen windje het luchtruim storen, of de vliegma-chien werd ten gronde geslingerd. Tegenwoor-dig vliegt men bij aile weer, goed of slecht. Pégoud en Chevillard en tal van ander vliegers vliegen recht, schuins vooruit, âchteruit, tui-melen in de lucht heelemaal om en schijnen ons te bev/ijzen dat de kwe'stie der stabiliteit ; van het evenwicht voor hen opgelost is, en bij-gevolg ook de kwestie der veiligheid. Heeft Pégoud ons niet gezegd en liorhaald dat hij in de lucht, het zij met het hoofd naar boven of naar onder, zoo veilig en gerust is als wij op den vasten grond? En bewijst Chevillard het-zelfde niet Ja, maar er zijn er nog zooveel andèren, die ons dagelijks bewijzén) door erge vallen of doodelijke ongelukken, dat zij daar boven volstrekt niet in veiligheid zijn. Of moe-ten de talrijke ongehdîken die nog dagelijks gebeureri, toegeschreven worden aan de onvoor-zichtigheid en de onbehendigheid der vliegers? Dat is best mogelijk, doch Pégoud heeft er ook bijgevoegd dat het veel afhangt van de goede en regelmatige werking van den motor.De vlieger Garros, diè de, \ lucht over de Middellandsche Zee afgelegd heeft, verklaarde hetzelfde. Zoolang de motor goed werkt is de veiligheid van den vlieger verzekerd, zegde hij. En hij voegde er bij : zoodra men een motor zal uit-gevonden hebben, waarmede men geen hape-ringen meer te vreezen heeft, zal ik de ï lucht over den Atlantischen Oceaan afleggen !» Laat ons Pégoud gelooven, wanheer hij zegt dat regen en wind een vlieger niet meer kunnen hinderen. Dan nog kan de veiligheid der vliegers bedreigd worden door de onbehendigheid of de onvoorzichtigheid der vliegers zelf en ook door den motor. Er moet dus gezocht worden naar een middel, dat de vliegers in tijd van nood kunnen ge-bruiken om hun leven te vrijwaren. En dat middel is de valscherm. Sedert jaren en jaren zoekt men een valscherm. Men heeft er reeds |veel gevonden, doch tôt hiertoe heeft geen en- kele voldoenirig geschonken. De beste die tôt hiertoe gevonden werd, is deze van den heer Bonn:>t, waarmede Pégoud te Châteaufort de opzienbarende proefnemingen die men niet kent. Die valscherm, gemaakt in den vorm van een grooten regenscherm, wordt opgerold en in een kasje gelegd, dat op den staart van de vlieg-machien vastgemaakt is. Dit kasje is gesloten. In geval van nood heeft de vlieger maar op een knopje te duwen ; het kasje springt open en de valscherm ontplooit zichj licht den vlieger op en daalt er zachtjes mede neder. Pégoud heeft er te Châteaufort welgelukte proefnemingen mede gedaan. Op 300 meters hoogte duwde hij op den knop en sprong uit zijn monoplan. De valscherm daalde met hem zachtjes neder. Doch, wie zegt dat in geval van een ongeluk, hetwelk altijd onverwachts gçbeurt, de vlieger den tijd zal hebben om op het knopje te duwen? zal hij dan nog zooveel tegenwoordig-heid van geest bezitten? Pegoud zelf was over dien valscherm niet ge-heel en gansch tevreden. En toen hij te Brussel was, heeft hij eenige woorden gerept over een uitvinding, waarmede hijzelf zich ernstig bezighoudt en dien hij tôt een goeden uitslag hoopt te brengen, die, in geval het vliegtoestel uit het evenwicht geraakt en dreigt ten gronde te ploffen, niet alleen den vlieger in de hoogte houdt en zachtjes laat neerkomen, maar ook de vliegmachien. Ziedaar den idealen ,den ge-wènschten valscherm. Doch hij is nog niet gevonden . Men had schoon Pégoud er verdere inlichtin-gen over te vragen, hij weigerde zijn geheim bekend te maken, vooraleer hij de voile zekerheid heeft dat zijn uitvinding de diensten kan bewijzen, die hij ervan vervyaeht. Blériot houdt zich ook onledig met het zoe-ken naar een valscherm. Verleden week nog werden er te Bue proefnemingen mede gedaan. De vlieger Domenjop steeg op 800 met. hoogte en liet van daar een zijden scherm vallen, die 53 vierkante meters oppervlakte heeft en waaraan een zak zand van 60 kilos gehecht was. De scherm daalde langzaam naar beneden. De proelneming werd herhaald en gelukte op-nieuw heel goed. De kwestie is nu de proefne— ming met een vlieger te herhalen.Indien dit ge-luktj. dan valt er nog te twijfelen aan het prak-tisch nut van dien valscherm. Wij zijn over-tuigd dat er slechts één valscherm de veiligheid der vliegers kan verzekeren, en het is datgene welk bij een yongeluk en vlieger en vliegmachien in de- hoogte houdt en langzaam laat naar beneden komen. Mocht Pégoud spoedig in zijn uitvinding ge-lukkcn.De Slachtoffers van het Vliegsport Honderdvijftig vliegers hebben in het jaar 1913 bij hun vluchten den dood gevonden. Al-thans is dit het cijfer dat door een dagblad wordt opgegeven als de som van de gevallen die de redaktie in de pers vermeld zag; het werkelijke aantal is dus waarlijk eerder groo-ter dan kleiner. \ an deze 150 behoorden 80 tôt den militairen dienst. Onder de gedooden is een vrouw. Over de verschillende nationali-teiten zijn de offers van het nieuwe vervoer-middel, dat hoofdzakelijk als een nieuw oor-logswapen wordt gebruikt, als volgt verdeeld : Duitschland 45; Frankrijk 42; Rusland 11; Amerika 10; Italië 5; Oostenrijk 4; Japan 4; Argentinië 4; Griekenland, Bulgarije, Roeme-nië, elk 2; Denemarken, Zweden, Servië, Chili Portugal, Marokko, elk 1. De Servischè vlieger is de eenige die in de oorlog gesneuveld is. Behalve deze dooden zijn 8 menschen omge-komen die het landen van een vliegmachien als toeschouwer bijwoonden. Ons eigen land, zooals men ziet, is op de lijst niet vertegenwoordigd. Jan Olieslagers zweeft boven • andvlakto op -Sint Ann kori i i 191!

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De kleine gazet: geïllustreerd blad behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Antwerpen van 1905 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes