De kleine gazet: geïllustreerd blad

623 0
12 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 12 Februari. De kleine gazet: geïllustreerd blad. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/p55db7wp61/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I :Oonderdag 12 Februari-1914 Nr 7 Tiende Jaargang DE KLEINE GAZET G-eïllxo.streerci ~W~eekbla_cL Abonnementen worden aangenomen in onze bureelen Korte Nieuwstraat 28, en in aile Postkantoren. Afzonderlijke nummers bij Van Tassel, Melkmarkt, Roelants, St-Piekrsstraat, Boekhandel Flandria, Kathelijnevest en bij al de voomaamsie dagbladverkoopers. ABONNEMENT KN Per jaar fr. 2.50 l'er nummer fr. 0.05 Redaktie en Adjninistratie 28, KORTE NIEUWSTRAAT, 28 A. r*i T -VX7" 3EQ Et 3F» 3E3 IV Telefoon 853 A A N KON DIGINGKN : •f bladzi.jde, i»>r kleine regel volgens overeenkomst Groote aaiikoiidigingi'ii DE PAUS EN DE TANGO Paus Pius X laat derî Tango voor zich dansen De «Illustration» van 7 Februari drukt bij bovenstaande plaat den volgenden brief af van haar korrespondenfc te Rome : Rome, 31 Januari 1914. Z. H. Pius X komt eens te meer te bewijzen dat het pausschap in hem den kardinaal Sar-to, den goeden patriarch van Venetië, die door | gansch het volk van het land der lagunen aan-' bid wordt, niet gedood heeft. Indien de Paus streng is en van volstrekt geeii schikking wil vveten in zake godsdienst, is hij vanl den anderen kant uitnemend goed. Hij vergeet gaarne ran tijd tôt tijd de zorgen van zijn last, om zich de uren te herinneren waarop hij, vrij, in gondel door zijn geliefd Venetië voer en zieh in het leven van zijn ge-trouwen mengde. Men herinnert zich dat, toen hij naar het conclaaf vertrok waardoor hij ge-kozen werd, een reiskaart heen en weer had genomen voor den ijzerenweg Venetië-Ro-me. Hij zou zijn! bisdom niet meer terugzien. Om zich daarover te troosten heeft hij enkel de vreugde die hij gevoelt, ' wanneer hij, met het kleine Venitiaansche hof dat hem te Rome mningt, de herinneringen uit vroeger dagen herleeft. En zij hebben hem — dat vertelt men ten minste te Rome in de meest geloofwaardi-ge middens — een initiatief ingegeven dat zijn toegevende goedheid ten voile waardig is. Daar wij in karnavaltijd zijn, is het na-tuurlijk, dat men in de Eeuwige Stad, slechts van dansen spreekt. Dit iaar was het onder-werp kiescher. De kardinaal-vicaris van Rome evenals de aartsbisschop van Parijs, kwam in-'lerdaad den dans van den dag, den tango ver-bieden, alzoo het besluit van den minister van ooi-log vooruitloopende, die, naar men zegt, ten bevel gansch gereed had, om hem aan de officieren van het koninkrijk te verbieden. Onder den pauselijken adel zijn echter tal-rijke jonge lieden, die aan den nieuwen dans - "er gehecht zijn. Het verbod scheen hun zeer pijnlijk te zijn. G-een tango mser dansen als men zich aan den vooravond dor groote mondaine bals van Februari bevindt, was een groote ontgoocheling. Ook besloten eenigen hun-ner, waaronder verschillende officieren der ade-lijke wacht, die tôt. het oudste Romeinsche ])atriciaat behooren, er kardinaal Merry del Val over te spreken. De staatssekretaris luisterde naar de klach-teen en prins O..., een stôel grijpende die bin-nen zijn bereik stond, danste eenige figuren van den tango. Het was overigens de Romem-sche< tango, herzien en \ erbeterd door profes-sor Piche-tti, die een zeer onschuldige maar erg vervelende salondans geworden is. De kardinaal was van oordeel dat er niets in was dat in strijd met de zedeleer is, en het verbod te-gen den tango werd geheven, op de eenige voorwaarde dat zijn naam zou veranderd worden.Kardinaal Merry del Val vertelde dit feit aan Pius X en 's anderendaags- sprak de Paus toevallig over den tango met prins M... en dezes zuster, beiden goed gekend in de Room-sche salons en die hij in privaat gehoor ontvan-gen had. Beide jonge lieden vertelden den Paus dat de moeilijkheden van den tango groot zijn. dat zij den damer tôt een emsitge bo-zorgdheid, tôt een echte geestesspanning ve--plichten, indien hij geen enkele beweging ver-keerd «il doen. De daad bij he; woord voégfii-de zoviden zij daarna voor Pius X, die hen waarschijnlijk daartoe had uitgenoodigd, een of twee passen Roomschen tango uitgevoerd hebben De Paus liet zijn Venetiaansch humor den vrijen loop gaan en spotte met de arme slaven der mode die zich bevlijtigen om zulk een wei-nig vermakelijken dans uit tevoeren. En toen de jonge patriciers op het punt stonden aangedaan weg te gaan omdat zij het gewaagd hacMen, zonder voorbedachtheid, vooi Pius X een pas uit te voeren, waarvan men niet mocht denken hem ooit in het Vatikaan te zien, zei de Paus hun met goedheid : «Ik begrijp zeer goed dat gij van dansen houdt; wij zijn in den karnavaltijd en die is voor u\v jaren. Danst, aangezien u dat vermaak ver-schaft. Maar «aarom die belachelachelijke bar-baarsc-he Neger- en Indianen-lichamenverdraai-ingen aannemen Y A\"aarom kiest gij niet lievei den furlana, den schoonen dans van Venetië, die door ziin siei'lijkheid en bevalligheid, zoc goed het eigenaardige van ons Latijnsch volk weergeeft p De prins en de prinses A. M... bezagen el-kaar vervvonderd.- Alhoewel zij vurige discipels van Terpsichore zijn, hadden zij dien naam nooit gehoord. Weldra toonde een Venetiaansche dienaai aan de twee aanhangers van den tango de harmonieuse bewegingen van dezen schoonen dans en de jonge lieden verlieten verrukt het Vatikaan, vertellend aan wie het wilde hooren dat de Paus een nieuwen dans kwam aan te beve-len. Het was voor de «furlana» het verzekerd SUCCc'J De Modeziekte Vrouw. — Rom, mannetje, laal ons ook eens den Tango dansen. De Zesdagenkoers van Brussel DE OVERWINNAARS JOHN STOL, de schitterende overwirinaar, in zijn kabien. Hij neemt eene iH ;âll • - welverdiende rust om in goede voorwaarden aan den eindsprint te kunnen deelnemen. CYR1EL VAN HOUWAERT « De Leeuw van Vlaanderen » Match Antwerp F. C. 1 = Racing Brussel 2 Van Melderen, alhoewel gehinderd door Richmann, g lukt er nog in goed te degageeren. De Cycle=Cross der R. A. B. C. De renners aan 't vertrek (e Merxem. In den lioek VAN INGELGHEM, van Brussel, overwinnaar dezer koer?.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De kleine gazet: geïllustreerd blad behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Antwerpen van 1905 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes