De kleine gazet: geïllustreerd blad

491 0
19 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 19 Februari. De kleine gazet: geïllustreerd blad. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jh3cz33260/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Donderdag 19 Februari 1914 ' O Tiende Jaargang DE KLEINE GAZET Ca-eilluLstreerd. "W"eekblacl Abonnementen worden ciangenomen in onze burcelen Korte Nieuwstraat 28, en in aile Postkantoren. Afzondei lijke nummers bij Van Tassel, Melkmarkt, Roelants, St-Pietersstraat, Boeklundel Flandria, Kathelijnevest en bij al de voornaamste dagbladverkoopers. ARONNKMKNTKN Redaktie en Administratie AANK0MD1GINGKN : Per jaai tT. 2.50 2 8, KORTE NIEUWSTRAAT, 28 4e bladzijde, per kleine regel volgens overèenkomsi Per numiner t'r. 0.05 a. T -«mr e n t» 33 rxs Teiefoon 853 Groote aankondigingen KARNAVAL! ! De Karnaval te Nice Hup maar Janneke ken van boete enberouw ? Hoe wel zager btroop in 't Kanneke vacleren in, die alvorens zich îr Tegen den Vaâtenavond , , , , , TT , . zak en asch te dompeien nog eens d( Hup maar J anneke . stroop in 't Kanneke" vreugde vierden m feest en spel, in eer Tegen den Karneval ! boeiend tafereel van lijn en kleur ! De weelderige gravure geeft ons eer Wat hangt er in de lucht? Wat drijft blik op de Karnaval van Nice, het brand er onzichtbaar rond in de atmosfeer ? punt van de Provence, de streek bij uitne Wat stuwt met iederen luchtgolf de Ion- mendheid van zang- en dans- en bloemen- gen binnen om met elken klopslag van spelen, daar sedert eçuwen in zwang. ons hart al dieper en dieper binnen te In sierlijke kostuums, die vaak de oor- sluipen in ons innerlijk wezen, om spieren spronkelijkste denkbeelden uitdrukker en vezelen, bloed en zenuwen, geest en nemen schier allen, oud en jong, rijk er gemoed,. ons hart en ziel te doortrekken arm deel aan de met evenveel z^irg ah vanzijngifp kwistige vroolijkheid samengestelde op- Er waart door de wereld een geest van tochten. En niet te versmadyen prijzen val vreugdeloosheid, van stofverloochening, len de bekroonde deelnemers toe voor oor- na stof-vergoding, van geestesverheerlij- spronkelijkheid en fraaiheid van kostuun king en genotsversmading, die aan 't hui- en samenstelling van groepen. chelachtige grenst. Er is een zucht in ons Van uit het Zuiden van Frankrijk zijr ontwaakt tôt lichaamsversterking en le- die voorjaarsfeesten doorgedrongen îr vensverlenging, tôt gezondheidsverzeke- het Noorden; en enkele plaatsen in Hol- ring en geslachtsverkloeking, die dreigt lands Brabant en Limburg uitgezonderc de samenleving te hervormen, tôt een on- kunnen wij ons te Antwerpen rekenen tôt onderbroken kampstrijd tegen de baccil, de noordelijke vertegenwoordigers dei die den gezelligen familiedisch zou wil- karnavalviering, in smaak noch in geest len omscheppen in een kluizenaarsmaal- in uitbundige vroolijkheid, noch in ge- tijd, de salons en binnenkameren der ge- moedelijkheid, de geringsten. moedelijkheid in een arsenaal van ziek- Doch evenals aile volksinstellingen er tekiembestrijding. oude feesten gaat ook de vastenavondyie- Hygiëne en moraal uit overvloed van ring den wcg der vergetelheid m. Hoeve- goede zorgen voor ons lichamelijk en le gebruiken, goede en kwade, zijn al niel geestelijk heil, dreigen onze levensvreug- met rommelpot en mierleton, achergeble- de onherstelbaar te verstoren. ven in het duister verleden. De volksvie- Naakte, koude, plichtbeseffing, op weg ring gaat over in een standefeest, in be- naar een onbereikbaar ideaal van hemel- sloten zalen en ontoegankelijke kringen. sche onzandigbaarheid in de aardsche En de kruimige, luimige geest wordt ver- sfeer van onvolkomenheden overgeplant, vangen door de macht en schittering van nuchtere opofferingszin van al wat het het geld. In elk rijk der menschheid, op het leven goed en vroolijk maakt, ten bate elk gebied der samenleving heerscht voor- van een ongenietbare levenslengte zouden taan «King Dollar», die zich vaedt met de leidende beginselen moeten worden geest en gemoed der menschheid. voor een samenlijden, samenleven, voor En zo vergeten wij in breede kringen een maatschappij gebouwd naar he.t type de oude volksvreugde en vallen wij ge- van de rechte, strakke lijn. makkélijker ten prooi, aan beginselen als Is er beter symboliek denkbaar voor dit wij hierboven bespraken met al den ver- denkbeeld, dan de vreugdevolle feestvie- vejenden «aankleve van dien». ring der karnavaldagen aan den voora- ii « , / ■ ■ J J I A K o A JN 1 j 11- K. vrmrl \/3r» Hori crrnnt"Pn va^rprin m. (lfi WC- Het Sport= Leven V O E T B A L Overwinnaars ! Het Antwerpsch Elftal dat, verleden Zondag, op het Beeischotterrein het Hollondsch Elftal overwon Roland Garros en de Qyertocht der Middellandsche Zee Garros, de man die het eerst de Middellandsche zee in vliegtoestel overstak, is zeer be-scheiden en het is misschien daarom dat wij dikwijls aan hem d€!ill:"'i. Of is het omdat de vliegers ons gewend hebben aan heldendaden en wonderen ? Misschien hebben wij Garros nog niet gono«g *>ev on-Aert. Om die vlucht te vol-brengen was niet alleen onverschrokkenheid en wilskracht noodig Hier was den wil slechts het werktuig van een vlug, zuiver en koud vernuft. ! Oordeel naar het volgende : Om den Afrikaanschen oever te bereiken werd de voorraad benzine uitgerekend op een liter na. Veronderstel eene afwijking, een hevige wind, een vertraging. de naftahonder is te vroeg uitgeput, de motor valt stilt en het is het noodlottige dalen in de zee. AVelnu, Garros zegde zich : «Aan de,' punt van Sardinië zal ik halfweg zijn. Indien ik nog. niet de helft van mijn benzine verbrand heb, zal ik kunnen voortgaan ; indien ik meer verbruikt heb, is het ' teeken dat ik ongunstigen wind heb ; dan zal : ik halven draai doen en door den wind geduwd, i opnieuw mijn vertrekpunt bereiken». Daarop steeg Gairos de lucht in. Ziet ge hem aan de punt van Sardinië, de oo-gen gericht op het glazen buisje dat de hoogte van de benzine aartduid ? Is het de helft, of meer dan Kle helft? Eene vergissing van een millimeter, en het is de dood. Geene aarzeling mogelijk : men moet zich op eenige o-ogenblik-ken beslissen in dit duizelingwekkend toestel. Verbeeld u dit klein wezen hangende tusschen 1 de twee oneenigheden van de zee en van den i hemel, die vlieg verloren in de onmetelijkheid, ; en die zich afvraagt : «Zal ik voortgaan of te-rugkeeren? Zal ik huiswaarts keeren naar Eu-ropa ? Of ga ik naar Afrika ? Er is in geen enkel drama een hartroerender en edeler toestand. Maar latén wij het woord aan Garr-os zelf. De overtocht der Middellandsche Zee is een gekheid ! Hij die het waagt is goed'om opge-sloten te worden ! Dit is wat ik hoorde zeggen voor ik mij verhief boven de baren, en ik moet bekennen dat indien deze voorspelling niet ge-lukte 6m mij te overt-uigen, zij mij, langs een andere zijde een weinig schrik inboezemde. Spoedig was in mijn geest het gedacht vastge-ankerd dat ik moest beproeven, om te zien of ik zou welgelukken ! Ik beken, wann,eer ik er aan denk, dat het waarlijk een stoutmoedige poging was en dat er minstens evenveel kan-sen tôt welgelukken waren als tôt mislukken. Met deze overtuiging nam ik mijne vlucht: ik had eene landïng in K-orsika voorzien, maar daar ailes naar wensch ging, en ik een bijge-voegdè houder had, besloot ik zonder stilstand voort te gaan. Ik was voorbij Sardinië en had nog slechts een 200 km. af te leggen, toen ik plotseling, als ik mij op 3000 m. hoogte bevond, met ontzot-ting bemerkte dat er mij slechts 25 liters naf-ta overschoten ! Do achterste houder werkte niet meer ! En geen land noch voor, noch ach-ter, noch op zij ! Waar was ik? Waar ging ik he-nen? Ik wist niet of ik terugweek, of ik rechts of links ging, of ik afdreef ! Minuten van angst, ijselijke minuten die ik verzaak te beschrijven Ook welke vreugde toen ik plotselings land ontwaarde; ik had er mij slechts neder te zet-ten. Op dezen oogenblik, bleef er mij juist vijf liters benzine in mijn houder ! Ik was naast de dood gegaan, maar ik was gelukt! Een nederlaag en ieder zou mij uitgescholden hebben voor onvoorzichtige en gek. Een bijval en ieder bewonderde mij. Zoo is de wereld! H OLE. Déroulède aïs Sportsman — :— De dooden gaan vlug, in dezen zin, dat de nagedachtenis der verdwenenen zich uitwischt met zulk een snelheid, dat diegenen die waarde hechte-n aan het feit zich te vereeuwigen, er moeten door wanhopen. Zoo is het met Paul Deroulède geweest, die een zeer denkbeeldige tegenstrijdigheid oplever-de in de bewogenheid zijns levens en de kalmte zijner dood. Daarom ook is het niet te'laat om nog eens (/ver hem te spreken. Natuurlijk, zal ik volstrekt ter zijde laten al wat aangaat zijn pubhek leven en zijn politie-ke en sociale roi, daar deze kwesties volstrekt vreemd zijn aan mijn persoonlijke bezigheden. Ik zal mij dus tevreden stellen eenige woor-den te zeggen, nopens hetgeen hij was als mensch en als sportsman. Ik denk niet dat men een tegenspreker zou ontmoeten, indien men bevestigde dat Paul Déroulède een volmaakt toonbeeld was van al de hoedanigheden, die een hoog zedelijk figuur sa menstellen : dapperheid zonder grenzen, onbe-rispelijke rechtschapenheid, verheven verstand, totale openhartigheid in zijn ovtrtuigingen, on-veranderlijke standvastigheid in zijn verkleefd-hi_deii, ondernemende geest, edele belangloos heid, breede milddadigheid, ingewortelde liefde voor den strijd, enz. Maar een groot getal zijner hoedanigheden zijn innig verbonden aan een waren sportsman AVelnu, als Paul Dérouléde niet gekend was als een sportsman in den zuiveien zin van het woord, zijn leven, vol afwisseling, was niet an-ders dan een gedurige sportoefening en gevuld met govaren, want menige keer werd zijn leve ■ ernstig bedreigd. Zijn gansch leven bewijst daarenboven dat i-ii, door zinnelijke:! aard, een ecbten sportsn.:' > was, zich du-jdanig ziek gevoelende dat hij g et n hoop op genezing meer koesterde, verklaarde hij dat zijn grootste verlangen was staande te sterven. Heeft hij niet zichtbaar de gelegenheid gezocht zulk een einde te veroorzaken en deze bezorgdheid is wel degelijk die i an een sportsmanTrouwens in zake van sport behield Paul Deroulède altijd een schiftende wijsbegeerte, en zijn geestdrift ging vrijwillig naar ailes dat hem te dien opzichte, nieuw, nuttig of in-drukwekkend scheen. Hier hebt ge er een typisch voorbeeld van : Het was tijdens de meeting der watervlieg-toestellen te Monaco. Eenmaal de officieele proeven gedaan, bleek de kundige' vlieger Rénaux, gansch gelukkig over zijn bijval, met zijn tweedekker Maurice Farman, en deed wande-lingen boven zee en boven land, met passagiers die verlangden de hartstochtelijke vreugden der vliegkunst te smaken! Welnu, ojî zekeren dag dat de koersen geeindigd waren, zag men aan boord van Rénaux's toestel een algemeen bekenden reiziger, die niemand anders was dan Paul Deroulède, die voor de eerste maal in een vliegtoestel op-steeg.Men wachtte zijn terugkeer af om de in-drukken te kennen die hem dezen inwijdenden luchttocht hadden veroorzaakt. Men was spoedig te dien opzichte ingelicht, want nauwelijks was Deroulède in de nabijheid der kust, of hij bewoog zich op zijn zetel op eigenaardige wij-ze en nauwelijks ontscheept, getuigde hij over-vloedig en luidruchtig al zijn vervoering en verklaarde nooit in zijn leven zulk een heer-lijke, zulk een onverwachte en zûlk een gewel-dige aandoening te hebben gevoeld. Dit zeggende maakte hij groote gebaren met de armen ; men zou gezegd hebben dat hij nog-maals ging opstijgen. Hij gaf aldus het bewijs dat het hart van den waren sportsman altijd jong blijft en dat het ten allen tijde trilt met de meeste oprechtheid. ROLE. Leert boksen, Mevrouwen —o— De indringer was een ware reus, sterk, en bovendien met een tang gewapend. Miss Lewis sprong onbeschroomd op hem toe en gaf hem met de rechtervuist een zoo verschrikke-lijken swingelslag, dat hij ou de knieën viel. De neger sprong recht en trachtte miss Lewis te vatten, maar hij kreeg een zoo duchtigen uppercut, dat hij in allerijl trachtte de deur uit te vluchten. Hij kreeg nog een piaar zoo hevige stompen op het achterhoofd, dat hij wanke-lend in een zetel viel. Miss Lewis diende hem nog een duchtige afrossing toe en wierp hem van de trappen. Zij heeft geen vervolging tegen hem ingespannen, oordeelend dat hij door haar zelve reeds genoeg gestraft was. Een goed voorbeeld ! Waarom zouden onze vrouwen niet leeren boksen? De historié meldt niet of de dappere miss Lewis soms ook gillend op een stoel springt, als er soms een muisken door de kamer loopt. De nieuwste Auto=Mode De Auto-Kap voor Damen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes