De kleine gazet: geïllustreerd blad

399 0
22 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 22 Januari. De kleine gazet: geïllustreerd blad. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fq9q23rt55/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Donderdag 22 Januari 1914 Nr 4 Tiende Jaargang DE KLEINE GAZET G-eïlluLstreercL ~W~eek:"fola.d_ Abonnementen worden aangenomen in onze bureelen Korte Nieuwstraat 28, en in aile Postkantoren. Afzonderlijke nummers bij Van Tassel, Melkmarkt, Roelants, St-Pietersstraat, Boekhandel Flandria, Kathelijnevest en bij al de voornaamsle dagbladverkoopers. ABONlNlïMliiN I KIN Per .jaar ■ ... ïr. 2.50 °er nummer . . fr. 0.05 Redaktie en Administratie 28, KORTE NIEUWSTRAAT, 26 A. !KT T "W E3 JFl • ' i Telefoon 853 AANKONDIGINGEN : •r hladzijde, per kleine regel volgens overeenkomst Groote aankondigingen Elevatoren in onze Haven Het Sport=Leven Binnenkort zullen wij over twaalf Elevatoren beschikken De bestaande Graanzuigers in de Dokken [Op 17 Februari a. s. zal de Stad over-gaan tôt de aanbesteding van de viernieu-we graanzuigers, waarvan de aankoop gestemd werd in de zitting van 17 No-vember l.l. Zoo zuilen we dan over 12. elevatoren in onze haven gaan beschikken. Vier zijn op dit oogenbilk in wer-king in onze dokken. Wij geven hierbo-ven een afbeelding van. Binnen enkele dagen, op 4 Februari, zuilen er twee nieuwe geleverd worden, en nog twee andere op 4 Maart a. s. Voor de benoodigdheden onzer haven zuilen deze twaalf elevatoren voorloopig volstaan. Ook werd het gedacht opge-worpen kleinere, graanzuigers in onze haven aan 7 werk te stellen, die gemakke-lijker te verplaatsen zouden zijn, en die misschien ioel op de Schelde zouden aan V werk kunen gesteld worden. In het lastkohier voor de nieuwe graanzuigers j die op 17 Februari zuilen aanbesteed worden, is er een nieuwe bepaling ge-sehreven, die voor den graanhandel van bijzonder belang is: — «.De nieuwe graanzuigers zuilen voor-zien zijn van een toestel, dat zal toela-ten afzonderlijk en het graan en het stof te seheiden. Er zal ook een weegschaal geleverd worden, voor het wegen van het stof.» Het doel van dit voorschrift is zeer dui-delijk: het onmogeliik maken van dief-stallen, en het uitoefenen van een stren-ge kontrool op het overgeladen graan. Met genoegen zal onze bevolking ver-nemen, dat onze graanhandel binnenkort zoo krachtig gewapend zal zijn dat hij geen konkurrentie meer te vreezen zal hebben. Blériot's landing bij Douver na den eersten overtocht van het Kanaal V *0 E T B A L Match Beerschot, I = Union Saint Gilloise 3 Op hoekschop tegen Beerschot, valt de bal juist midden een hoopje Beerschotspelers. en vindt Lewis geen moeite meer om het gevaar te weren. Het Lijk van Hubert Latham Verleden week werd het liehaam van Latham naar Le Havre (Frankrijk) teruggebracht. Men weet dat hij voor meer dan een jaar bij Fort-Archambault, in het bij den evenaar lig-gende Fransch Afrika, tijdens de jacht door een buffel gedood werd. Wij leven zoo snel in de moderne wereld, en de vliegkunst vooral sleept ons met zulk een spoed mede, van gebeurtenis tôt gebeur-tenis, dat Latham ons ten liuidige als een verre voorvader, als een voorhistorisch figuur schijnt, en er is ons een oogenblik tôt naden-ken noodig, om ons te herinneren dat al die geschiedenis van gisteren dagteekent, en dat Latham, die wel wezenlijk een voorlooper der vliegkunst is. pas heden een jonge man zou zijn. Het was in 1905 dat wij voor de eerste maal van hem hoorden spreken. Hij was nog geen 20 jaren oud! Een schoone winteravond, den 11 Februari, kwam te St-Denis een ballon landen, een weinig na middernacht. Uit het schuitje kwam Jacques Faure. een der be-roemdste loodsen van den tijd, en een zijner neven, een kleine jongeling met onbeduiden den gang, uitermate koel en afgemeten van uiterlijk; Faure stelde hem voor: «Mijn neef Hubert Latham». De twee onversaagde gezel-len waren 6 uren vroeger aan het Crystal Palace, in den omtrek van Londenj vertrok ken; en, na met een verstommende stoutmoe digheid, een ongehoord geluk, hët kanaal in zijn groQtste breedte overgestoken, waren zij juist te Parijs aangekomen. In dien tijd be stond voor de luchtreizigers van Parijs naar Londen of omgekeerd, nog niet he't alledaag sclie dat het zegevierend vliegtoestel er sedert gegeven heeft. De overtoçhten van het kanaal per luchtbal waren zeer zeldzaam geweest, dikwijls treurig door doodelijke ongelukken. Tôt in 1905 was geene enkele mensch ter wereld erin gelukt de luchtreis tusschen de twee hoofdsteden te doen. Het avontuur maakte veel ophef. Jacques Faure was reeds beroemd, Latham ging t>e> weldra worden, dank aan de vliegkunst. :i eenige jaren later was hij het die zijn raad voorstelde, zeggende: «Mijn neef Jacques Faure». Eigenaardig samentreffen, bijna tragisch.Die beide mannen waagden verscheidene malen den dood in de lucht; want Faure was het mo-del van den luchtreiziger-fialsbreker,die ailes waagt, op boomen nederkomt, zeeen overstc ' vi en ook bergen, zonder zich om iets te ue-kommeren; Latham brak meer dan vijftig toe-stellen in den tijd, dat hij het eerst door wind en storm dierf vliegen. En aile twee, bijna tegelijk, op eenige maan-den afstand, waren slachtoffers der jacht.Faure stierf tengevolge eener typhuskoorts, opge-loopen tijdens een jachttocht in Canada. O? dood van Latham is goed bekend. Na den olifant gajaagd te hebben, en het grof wild van de uitgestrekte wouden van den Kongo, werd hij door een buffel gedood. Het beest door een kogel getroffen, kwam nochtans voor-waarts naar den jeugdigen en moedigen ,o gen, die zoo dikwijls de dood voor de oogen zag, op duizend voet in de lucht, en haar de ironische rook van zijn sigaret in den neus zond. Latham nain het tweede geweer, maar den loop was door leem gesloten: de drager had het in het slijk laten sleepen. En de held der vluchten boven het Kanaal, boven Berlijn, Blackpool, Reims, Nice, Latham de «groote witte vogel», stortte in elkander en werd door het dier vertrappeld. N'a den ballon beproefd te hebben, )e^oi hij met de motorboot, en wij vinden hem in de meeting van Monaco in 1095, als loo Is van het schuitje Antoinette, het eerst voorzien van den bekenden motor van Levasseur, den S cylinder in V, zonder vliegrad, zonder kool-stofmeter, die eenige jaren later de eerste vlucht op Franschen bodem aan Santos-Du-mont ging toelaten. Wat later zien wij hen in een vliegmachien Voisin, door een der twee broeders gestuurd. Latham was slechts tôt de boot geko .ipn door den motor en Levavasseur deed te Monaco slechts proeven met het zicht o,, de vliegkunst. Hij stelde zich eerst tevreden het hart van den toekomstigen vogel te bouwen en achtereenvolgens op de toestellen Voisin, 'o gen Delagrange en Henry Farman, dank \a;i den motor Antoinette. Latham moest ot> '■°-slissende wijze zijn naam hechten aan die van de verdwenen firma, na ons het genoegen gegeven te hebben onvergeetbare uren te hebben beleefd. Levavasseur, die de echte type van den volledigen ingenieur en zoeker is, verzon tegelijkertijd het metaal, het werk van dit metaal, den motor, het aansteken, .iet toestel, Hij werd ondersteund in zijn werken door Gastambide ,wiens d'ochter den voornaam Antoinette droeg en .die aan den motor en aan het vliegmachien gegeven werd. Van af 1903 begon Levavasseur zijn proeven. Het is in het begin van 1909, in het kamp van Châ-lons, dat Latham leerde vliegen. Wright had zijn ophefmakende vluchten in Frankrijk ge-indigd, en waagde zich slechts bij kalm we-der. Delagrange en Farman hadden tweedek-kers Voisin met motor Antoinette. Blériot had nog slechts maar korte vluchten gelukt, met den motor Anzani. De eerste omdraaiende motor, de Gnome, was niet uit de werkhuizen gekomen; hij verscheen slechts met de meeting van Monaco, in April, op een zonderling tuig; door Ravaut gebouwd en dat, trouwens, niet vloog. Een schoone dag, zonk het toestel in de haven en werd door de -matrozen van de yacht van sir Thomas Lipton opgevischt. De motor werd eenige dagen later op den Voisin van Paulhan geplaatst en hij brac'nt bij het half-miljoen prijzen op aan den be-roemden loods. Gedurende dezen tijd vloog Latham reei?. In April, legt hij 1500 m. af, toen een aanzien-lijken afstand, en vervolgens klopte hij al de snelheidsrekords. Hij beschikte over een zeer grooten eendekker,die 44 m. oppervlakte had, waarvan de gansche vleugel kon krom getrok-ken worden, die zich wonderbaar verdedigt in den wind, en reeds door zijn driehoekige romp een merkwaardige doodringende kracht bezat. Het toestel is zwaar, en bereikte in vracht 18 kg. per m2. Het ruste alleen op de vleugels. De motor gaf slechts'50 H.P. en niettegenstaan-de kwam Latham tôt een snelheid van 80 km. in 't uur. Hij vloog achtereenvolgens, 12, 21 en 27 min.; den 5 Januari,overschreed hij het uur en waagt zich in zulke hevige windvlagen dat zijn toestel bijna niet meer vooruitging en ter plaatse Bleef. Het lot bezat onrechtvaardigheden. Het was Latham die het eerst het gedacht opvatte het Kanaal over te steken in 1909, jaar dat den naam van Blériot moest onsterfelijk maken. Al zijne vluchten van Mourmelon, waren de africhtiug voor de groote poging die hij ver-zonnen had. Weldra kwam hij te Kales aan, de eerste, vestigde zich op de kustklip van

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes