De kleine gazet: geïllustreerd blad

370 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 07 Mei. De kleine gazet: geïllustreerd blad. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/br8mc8s851/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

londerdag 7 Mei 1914 |g- ' Nr 19 MmBuassasBBszs Tiende Jaargang DE KLEINE GAZET CreïllTjLstreercL ~W~eek~bla.cL s Abonnementen worden aangenomen in onze bureelen Korte Nieuwstraat 28, en in aile Postkantoren. Afzonderlijke nummers bij Van Tassel, Melkmarkt, Roelants, St-Pietersstraat, Boekhandel Flandria, Kathelijnevest en bij al de veornaamste dagbladverkoopers. I ABONNEMENTEN Per jaar fr. 2.50 Per nummer fr. 0.05 Redaktie en Administratie 2 8, KORTE NIEUWSTRAAT, 2 8 A.3VT -W DES 3E=8. 3F» 333 Telefoon 853 AANKONDIGINGEN : 4e blaitzijde, per kleine regel volgens overeenkomst Groote aankondigingen Het Sport-Leven Velodroom Antwerpen=Zurenborg ZONDAQ 3 MEI 1914 I mm i—i m i De groote overwinnaar L. DARRAQON De oude Fransche stayer verraste ieder door zijne lenigheid en wilskracht in den strijd let Sportprk te Amsterdam I Sedert het sport van allen aard in ee-e is bij de volkeren van vele naties, ebben zij dan ook grootsche inrichtin-en tôt stand doen komen, waar de sport-eesten en dergelijke plechtigheden op ehoorlijke wijze kunnen geschieden en loor.eene reusachtige menigte toeschou-rers bijgewoond worden. Holland is in de algemeene beweging oor het verspreiden van het sport niet en achter gebleven want onlangs nog leeft men daar een der schoonste par-fin aangelegd, welke men ten dienste 1er sportbeoefenaars en liefhebbers kan tellen. Wanneer men voor den hoofdingang tamt der modelinrichting, te Amsterdam felegen acher het Vondelpark, dan on-iergaat men den indruk voor eene ten-oonstelling te staan. De inrichting der vinketten, met daarachter de grootsch pgevatte gebouwen waar boven uit 4 orens hun Romansche kanteelen ver-leffen; voeg daarbij de overgroote volks-nassa voor den wedstrijd Holland-België niangs gehouden en ge hebt alvast den ndruk van eene wereldfoor. Het Nederlandsch Sportpark heeft in-ichtingen voor vele sporten. Het bevat en hockey- en cricketterréin van 150 op 10 meters; een springveld voor paarden an 100 op 80 m.; acht tenniscourts; torfbalvelden ; een gedeelte voor gym-lastiekuitvoeringen en vijf voetbalvel-en.Een dezer voetbalterreinen met een thletiekbaan werd ingericht als « Station » en kan van nu af reeds 29,000 toe-chouwers bergen. Om zich een gedacht e maken van de uitgestrektheid van het ledendaagsche sportpark hoeft slechts ezegd dat alleen het «Stadion» een oetbalveld met toeschouwersinrichting) ene oppervlakte van drie hektaren be-laat.[De gebouwen van het Stadion rusten 'P 2800 païen. De groote tribune is over-ekt met een monierkap van 128 meters ïng en 15 meters breed met slechts 12 ieunpunten. Onder deze tribune bevinden zich de 'ureelen van het bestuur, kleedkamers net baden, stortbaden en opschikkamers 'oor de beide elftallen en den scheids-echter die in het stadion optreden. faor deze lokalen ligt een overdekte ^andelgang van 60 meters lengte, die !lk uiteinde ingang geeft aan eene buf- | fetrestauratiezaal.Voor de tribune, waar-van de laagste plaatsen op eene hoogte van 2 meters 75 zijn aangelegd, bevinden ^ zich nog staantribunes. Aan de tegenovergestelde zij de van het ' voetbalveld is eene overdekte tribuun op-L gericht waarvoor ook nog staantribunen zijn. Beide tribunes kunnen elk 4000 per-sonen plaats bieden, terwijl de staan-plaatsen te samen aan 500 toeschouwers gelegenheid geven de wedstrijden te volgen. Langs de twee smalle zij den van het jg veld zijn de amphitheaters die elk 8000 r personen uitzicht geven. Deze amphi-^ theaters zijn bij middel van ijzeren af-sluitingen aangelegd dat gedrang onmo-gelijk is. Toegang tôt de amphitheaters verkrijgt men langs poorten aan iedere ^ hoek van het veld gelegen, en waarboven torens zijn aangebracht. Deze torens die-nen tôt woningen voor portier en bewa-jr kers, terwijl de platforms gelegenheid j, geven om tijdens de Wedstrijden over ^ het Nederlandsche sportpark een prachti-ge aanblik te hebben. Cinema-opnemers die hebben hier een gedroomde waarne-• « mingspost. De gansche inrichting is in rooden steen en gewapend béton. Het geheel is een prachtinrichting, j waardig van het sportieve Nederland. p Ër zijn echter aan het station nog wij-zigingen toe te brengen. Alzoo krijgt het publiek voor de amphitheaters hiertoe ^ ingang langs de zij de van het veld, wat j_ dit onvoordeelig gevolg heeft dat, wanneer de onderste plaatsen bezet zijn, er n geen middel meer is de bovenste rangen te genakeiu : De steunpilaren der overdekte tribune — uit houten balken bestaande — staan twee aan twee, wat vele toeschouwers ;s belet een nogal groot gedeelte van het n veld te zien; hetgeen door kolommen uit r) ijzeren staven had kunnen vermeden ;- worden. Twee internationale voetbalwedstrij-n den hebben de bestuurders van het Nederlandsch Sportpark reeds doen inzien ■s dat eene ruimte voor 28,000 toeschouwers 2 alreeds onvoldoende is. Kortelings zullen de amphitheaters en de onoverdekte tri-e bune aan de achterzijden uitgebreid wor-■s den op zulke wijze dat er dan voor 45,000 •s personen plaats zal zijn. De smalle Amstelveensche weg, die t. naar het stadion leidt, en door zijn zan-,e derigen grond onaangename stofwolken e veroorzaakt, zal ook dienen veel verbe-f- terd te worden, en dan zal Amsterdam fier kunnen gaan op eene instelling van allereersten rang: een waar sportpaleis! Het Nederlandsch Sportpark en het stadion zullen eerst op 23 of 30 Mei of-ficieel ingehuldigd worden met eene nationale sportbetooging, waaraan waar-schijnlijk H.M. de Koningin bij tegen-woordig zal zijn, en wel mag men er van verzekerd zijn, dat, kan het zoo vele dui-zenden personen bevatten, het nogtans te klein zal wezen voor de reusachtige menigte die dit buitengewoon sportfeest zal willen bijwonen om aan deze schit-terende inhuldigingsplechtigheden deel te nemen. Het is immers een feit, dat onze Noor-derbroeders evenveel van sport houden als wij en dat zij bovendien voor hunne vorstin, die zich zoo volksgezind weet te maken,. eene groote vereering hebben. De Helm in 't Belgisch Leger De nieuwe Kleedij onzer Troepen Door Stad en Land Een Roman Het was in i8'7<~ ; twee jonggehuwden uit Londen, Mr. en Mevr. Alfred Wel-land, woonden rustig in Kairo en leefden daar van hun renten. De oorlog tusschen Rusland en Turkije ontstond en Wel-land, vriend van Osa: an Pasja, nam dienst in het Turksche leger. le Pleyna bleef hij voor dood achter O"- het slagveld. Hij was echter slechts gekwetst en de Russen namen hem ge-vangen en zonden hem naar Rusland. Eenige maanden gingen voorbij, en mevrouw Welland ,die haar man beween-de en hem zooveel te meer betreurde.daar hun na zijn vertrek een zoon was geboren vertrok naar Australie, waar zij bloedver-wanten had. Welland werd eigenhjk in vrijheid ge-steld en keerde, naar het Hgz. meldt, naar Kairo terug. Daar vernam hij haar vertrek en trok op zijn beurt naar Austra-lië, waar hij bij aankomst vernam, dat zijn vrouw, ingevolge geleden verliezen, naar Amerika was verfcrokken, om daar haar brood te verdienen. Zij had evenwel geen adres nagelaten. Kost wat kost, zijn vrouw willende terug-vinden, vertrok ook Welland naar Amerika en dertig jaar lang zocht hij zijn vrouw overal. Te Montréal, waar hij zich gevestigd had en rijk was geworden, vernam hij eindelijk, veertien dagen geleden dat zijn vrouw zich te Boston bevond.Hij snelde er heen en vônd haar terug als een oude vrouw met witte haren. Toen hij haar verliet was ze jong en krachtig. Dezer dagen nu zijn de cchtelieden, beidert zijn nu meer dan zes'cig jaar oud en zijn 37 jaren gescheiden geweest, naar Brook-lijn vertrokken, waar mevrouw Welland haar man zijn zoon zal voorstellen, dien hij nooit gezien heeft. Kaarten van valsche Spelers Hoewel de valsche spelers hun trucs na-tuurlijk angstvallig geheiin houden, is de justicie toch langzamerhand achter een groot aantal van dergelijke middeltjes gekomen, waârmede deze heeren op de portefeuilles van hartstochtelijke spelers plegen te speculeeren. Het valsch spelen bestaat dikwijls alleen in de handigheid waarmede de spelers bijvoorbeeld in plaats van de bovenste kaart ongemerkt de tweede of de derde trekt, of tracht met een spiegeltje in de kaarten van zijn te-genpartij te zien. Verder bestaat een groot- aantal dezei trucs in het merken van de kaarten, waar-toe. het înkrassen met den nagel en het aanbrengen .van potloodteekentjes be-hoort.Zeer gewild bij de fraudeurs is ook het z. g. n. pointeeren der kaarten, d. w. z. het doorboren met een fijne met was bestre-ken en verwarmde naald, zoodat de was de gemaakte opening weer opvult. Maar er bestaan ook speelkaarten, waarbij de valsche spelers niet eerst tee-kêntjes e. d. behoeft aan te brengen, daar deze kaarten aan de achterzijde reeds vol-doende onderscheidmgsteekenen bezitten. Zoo zijn aile kaarten, waarvan de rugver-sieringen (in den vorm van streepen, rui-ten, enz.) in verschillende standen tôt de randen der kaarten staan van nature ge-schikt, om door valsche spelers te worden gebruikt. Bij dergelijke kaarten vertoont ni. ieder exemplaar een andere groepee-ring der strepén in de hoeken, waa.rdo >r het na eenige oefening mogelijk is, aile kaarten aan de rugzijde te herkennen. Hartstochtelijke kaartspelers plegen nu valsch spelen onmogelijk te maken, bii ieder spel een nieuw stel kaarten te ge-bruiken. Het zou te 'wenschen zijn, aldus ,0. N., dat er bij de fabrikatie voor ge-zorgd werd. dat de achterzijden der kaarten neutraal gekleurd werden. Waarom Vrouwen niet moesten vliegen Waarom vrouwen met moesten vliegen...De Engelsche vlieger B. C. Hucks, die door zijn kopje duikelen in Engeland spoedig zekere vermaardheid heeft ge-kregen, geeft in een Londensch weekblad een grappige beschrijving van zijn onder-vindingen met vrouwelijke passagiers.Die onderA'indmgen zijn in 't algemeen niet bijzonder aanmoedigend geweest, want Hucks geeft aan aile vrouwen den raad, niet naar vliegers-lauweren mede te din-gen. Naar zijn meeningen bestaan er ze-ker eenige hooge uitzonderingen, vrouwen met bijna mannelijke temperatuur, die in de oogenblikken van gevaar een bewonderenswaardige tegenwoordigheid van geest aan den dag leggen, maar dat zijn. uitznoderingen, die den regel bevcs-tigen .En de regel is : dat vliegen strijdig is met de vrouwelijke natuur. Weliswaar denken vrouwen meestal vlugger dan de man, maar slechts zelden zet zich dat be-grip in een juist handelen om : bijna a.1- tijd volgt een oogenblik van vertwijfe-ling en instinktmatig komt bij de vrouw de wensch op, dat een goede genius moge tusschen beide komen; om kort te gaan, zij is gauw van de wijs.» De damen, die als passagiers met mij mede vlogen, zegt Hucks, handelen bijna altijd zooals de een of andere gril haar ingeeft, laten zich door het toeval leiden, zijn impulsief en dàt mag een vlieger nooit zijn. In de meeste gevallen kenden zij weliswaar het gevaar niet, waarin wij eenige malen ver-keerden, toen wij in een remoes geraak-ten ; zij lachten en vonden de plotsehnge wendingen van het toestel zeer komisch, in de twee of drie gevallen echter, waar-: in de dame het werkelijk gevaar besefte, geraakte zij al dadehjk in de war en klemde zich vast aan het eerste het beste voorwerp, dat binnen het bereik harer handen was. Wannéér de vrouwen alléén een toestel besturen en in een remoes ko-mën, zou zeker haar eerste neiging zijn het stuurrad los te laten en zich ergens aan het toestel vast te klemmen, in de hoop, dat het door een of an der toeval weer in zijn normalen stand zou komen. Dat ongevallen van vrouwelijke vliegsters vrij zeldzaam zijn, wordt hierdoor ver-klaard, dat slechts vrouwen met groote tegenwoordigheid van geest en bijna mannehjk temperament, leeren vliegen maar wanneer het aantal leerhngen, ten-gevolge van een modegril, groot wordt, zullen wij nog vele ongelukken beleven. Neen, de vrouwen, moeten niet gaan vliegen en daarmee zullen zeker aile er-varen automobilisten mstemmen, die, wanneer zij een door een dame bestuurde auto zien opduiken, voorzichtig genoeg" zijn hun eigen wagen tôt stilstand te bren geii. Onderzoek van Schilderijen Er is dezer dagen de proef genomen met een nieuwe methode voor het onder-zoeken van schilderijen : men heeft de Rontgenstralen in dienst der kunstge-schiedenis gesteld. Dr. Alexander Faber deelt thans eenige bijzonderheden hier-omtrent mede. Een Rontgen-schilderijen- • fotografie ziet er geheel anders uit dan een gewone kiek. Er zit meer «diepte» in, d. w. z. de schilderijen gaan niet winnen aan kunsteffekt, doch de stralen die de olieverf doordrongen, geven een kijkje op het hout of het linnen der schilderij. Uit de Rôntgen-fotografiën, die dr. Faber van een paar schilderijen nam, bleek, dat de Rontgenstralen nauwkeurig het geheim der vervaardigmg kunnen ver-raden. Mis-streekjes en verbeterde schet-sen zijn heel precies te on(derscheiden. In kringen van kunstkenners is men zeer verheugd over deze ontdekking van hetgeen de Rontgenologie voor de kunst-geschiedenis zijn kan. Men hoopt er ook overgeschilderde (handteekeningen mee te kunnen ontdekken. Beslrijdirig' van den Veerenhandel Amerika's voorbeeld wat de bestrij-ding van den handel in veerën betreft, werkt in Europa na. Het Britsche Lager-huis heeft met 297 tegen 15 stemmen het wetsontwerp tôt verbod van invoer van veeren in Engeland in 2e lezing aangenomen. Het is evenwel zeer licht mogelijk, dat het ontwerp de derde lezing niet over-leeft. Dergelijke ontwerpen zijn ook vroe-ger wel eens in derde lezing verworpen. Natuurlijk keert de wet zich niet tegen den handel en den invoer van veeren in het algemeen, maar in het bijzonder tegen die van sier-vederen, tôt het verkrij-gen waarvan de vogels op wreedaardige wijze worden uitgemoord. Bij de verde-diging van de wet werden eenige wel-sprekende cijfers genoemd. Ieder jaar worden te Londen vijf of zes veeren-marlcten gehouden en in December 1912 werd een hoeveelheid aigrettes verhan-deld, waarvoor meh 75,000 reigers heeft moeten dooden, in Jum 1913 veeren van 77,000 reigers, 22,000 duiven, 25,000 koh-bri's en 162,000 îjsvogels. De bestrijders van het ontwerp stelden volgens het N. v. h. N. in het licht, dat Weenen en Pa-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes