De kleine gazet: geïllustreerd blad

1439 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 02 April. De kleine gazet: geïllustreerd blad. Geraadpleegd op 29 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hh6c24rj7r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Donderdag 2 April 1914 Nr 14 Tiende Jaargane DE KLEINE GAZET C3-eïllu.streerd. ~W~eek~bla.cL Abonnementen worden aangenomen in onze burcelen Korte Nieuws'raat 28, en in aile Postkantoren. Afzonderlijke nummers bij Van Tassel, Melkmarkt, Roelants, St-Pietersstraat, Boekhandel Flandria, Kathelijnevest en bij al de voornaamste dagbladverkoopers. ABONN KMKNTKN t'er jaar fr. 2.50 Per nummer . fr. 0.05 Redaktie en Administratie 28, KORTE NIEUWSTRAA , 2 8 A. -r W ZKÎ T* 7=» 1=3 Telefoon 853 AANKONDIGINGEN : 4e blaiizycle, per kleine regel volgens overeenkoms Groote aankondigingen Kunst van Heden en Vincent Van Gogh Een Brief van een officieël Persoon Een nieuwe Van Qoofh ontdekt Een landschap van Vincent Van Gogii, dit tôt nu toe onbekend bleel, en voor drie weken te Mons ontdekt werd De Subsidie in Qevaar!!! Wij onnangen van een officieel mandata-ris het volgende bel&ngwekkend schrijven, dat bewijst dat de meeningen die offieiLele personen in hun redevoeraig met overiuiging en geestdrift uitgalmen, vealal veel veraehil len van de meeningen die zij er in hun hart op nàhouden. Wat wilt ge ? Een mandaat bezitter heeft met zooveel toestanden af te rekenen. Antwerpen, den 27 Maart 1»14. Waarde Heer Opsteller, Bij de opening van de tentoonstelling Ivuust \an Heden», vroegt ge mijn ge-dacht te kennen over de tentoongestelda schilderijen, en bijzonder over de werken van Vincent Van Gogh en Rik Wouters. Ik bokende u ronduit dat ik gebelgd was omdat ze ons hier, in Antwerpen, zulke kladderij deden komen zien. Ik voegde er ook alras bij, dat er met mij, nog, andere officieele personen verontwaardigd waren en die hun gedaeht luiiop lieten hooren. Er waren ook dagbladschrijvers tegen-woordig, die in de zalen van Rik Wouters, Van Gogh en James Ensor aarolge gezich-ten trokken, giehelden fezikten. Ik heb trouw al de dagbladen ingekeken en al de kritie ken aandachtig gelezen. Niemand heeît reclit-uit zijne meening durven neersenrijiven !' Ge hebt me g»zd dat een enkel bezoe'i niet kon volstaan en hebt me aangeraden dat ik er meermaals lieen zou gaan. W elnu, vijf-maal heb ik die tentoonstexlmg bezocht,vijf-maal ! Mijne meening is nog steeds dezelfda eu hoe betreur ik mijne vijf namiddagen ! ] Ge vroegt me mijn gedaclit en ik zal het ( u dan ook eens vrijpostig zeggen. Mijn zoon, (die dweept met Van Gogh, j l'ik Wouters en consoorten) hee.i me een-maal vergezeld. Wat onzin die joiigen daar ; vertêld heeft, is ongelooflijk. Die wou me i absoluut dingen doen zien, die niet te zien waren, en sprak en tafcerde maar door, tôt dat ik er op den langen duur niets meer van begreep. Nu de tijd brengt raad en ver-xtand, en zal hem misschien nog wijzer maken.: Het jonge geslaclit heeft altijd en i overâf aardige kuren gedaan. Wat blijft er nog over van de arnachisten van uit mijnen jongen tijd ? Velen dragen een lintje in 't 1 knoopsgat ! Ik zou willen uitroepen, uitbazuinen aan beel Antwerpen : «Ge. moet gaan kijken naar de feestzaal op de Meir, naar de tentoon. 1 siolling Kunst van Heden . Daar eult ge lachen, lachen, lachen ! \ ooral gaan zien naar de doeken van 'Eftk Wouters en Van Gogh. Vergeet niet een kataloog te koopen, -anders zult ge er niets van begrijpen. (Ge ziet, waarde heer opsteller, ik zou zelfs :mbetaalde reklaam maken voor de Iv. v- H ) Ik zeg gaan zien Ik zeg «gaan zien naar an Gogh en l'ik Wouters». De namen der andere ten-loonstellers vernoeta ik niet en zal over hun werken ook niet spreken- » kan ge-diskuteerd worden over hunne opvattingen, \ormen, kleuren, enz. Die heeren scniideirden ton minste nog iets, dat op een sehilderij kan gelijken ; maar Van Gogh en Rik Wou. lers maakten schoon, fijn lijnwaad vuil. Er is een kliek die roept : -.Van Gogh is een génie !» Ik eenvoudig sterveling en Sinjoor zeg : Van Gogh was van Lotje getilvt ». In «Le Matin» van -ûondag, den 22en Maart, begint Timon zijn aru^el over ; L A art contemporain» met den volgenden ?,in II est toujours nécessaire pour juger .'œuvre, de connaître l'homme. » loe ik ^or 't eerst een Van Gogh te zien kreeg oorspronkelijke teekening van een gemeenteraadslid) Er is nooit grooter absurdéteit feschreven Het werk alleen moet tôt mij kunnen ipreken, moet op mij eenen indruk geven en mlaten, moet mij iets leeren, mij iets doen , erstaan, zonder daarom den man te ken-îen.Nu, ik begreep niets van het werk, en ,'Olgens den raad door meneer Timon gege-,■01], wou ik dus d'en man eens leeren ken-îen.Ik zei u reeds dat mijn zoon dweept met Van Gogh. In zijne kamer, op de tafel, ligt îet vol boeken over Van Gogh. Een boek ran M. P. Bremmer- La Correspondence de Vincent Van Gogh. Le Alercure de France /an t Juli 19J3. Afdrukken van Van Jogh's werken van een kunstkalender ge-scheurd. Tijdschriftiîn, dagbiaden, enz., enz. Op een avond, toen liij naar - arsifal was Hl f port = Leven Emile Védrines gedood Emile Védrines, broeder vau den bekenden vlieger Jules Védriiies is te Reims van een hoogte van 100 meters gevallen en op den slag gedood. Hij was 28 jaar oud. Hij werd de tweede geklasseerd in de laatste prijsv]ucht voor de' Scliaol Gordon-Bennet.t. gaan zien, heb ik hier en daar wat gaan lezea en ziehier wat ik zoo al vernam. Toen Vincent nog een kind was van zoo-wat 10 jaar oud, wilde er niemand van zijne kameraadjes met heun spelen. Het kin-derinstinct had b j hen al waarscliuwend ge-sproken. Op dien onderdom moet » an Gogh dus al aardig gedaan hebben. Van Gogh heeft 12 stielen en ongeluk. ken gehad. Hij is in een bedrijf geweest van verkoop van schilderijen, in eenen boekhandel, heeft in een privaatschool Fransch on-derwezen, begon zijn theologische studi n, wou Evangelist worden, enz., enz., en kwaan in 1878, hij was toen 23 jaar, in ons land, in den Borinage, als missionarisî ]Je meuechen, die Van Gogh daar gekenj hebben, zeggen dat hij was zoo'n soort van <exalté». Het moet gezegd worden dat hij goed was \oor menschen en dieren, zoo goed zeifs dat, wanneer in., eene rups op den grond vond liggen, hij ze delicaat opnam en ze op eenen tak plaatste. (i^eer dan al op school aan de kinderen de rupsen en andere schadelijke insekten vernietigen !) Hij gaf zijne kleederen weg en liep zelfs met een vuile, versleten soldatenvest en een slechte klak. (Aardige kleeding voor een mjssi(jnaris.) liij waschte zich bijna nooit. Zijn aange-zic.ht was soms zwartsr dan dat van de mijn-werkers. Hij droeg hernden van emballage-goed-Eens, toen er een hevig onweder was, ging Van Gogh te midd?n van een veld staan, om de wonderen Gods te kunnen aan-schouwen, zegde hij. (Kon hij die niet zien van uif een venster '?) Na het onweder kwam hij mestnat thuis. Zijn voedsel bestond uit ri'jst en siroop ; hij deed nooit boter op zijn brood ; hij sliep op een stroozak en rookte heel veel. In den Borinage, begon Van Gogh te tee-kenen en zieliier het oordeel van jeimand die hem goed gekend heeft. « Quant à sa peinture, on ne la prenait d'ailleurs pas au sérieux. » en « Il a fait quelques portret de vieilles femimes, du reste on n'attachait pas d importance à ce qu'on considérait comme un travajl de distraction. » De vader Van Gogh, die dominé was te Xuenen, werd verwittigd van de gekke stre-ken die zijn zoon uithaalde. Hij kwaan hem halen en vond hem zoo vermagerll en ver-val len, bijna onkennelijk.. Vincent schilderde jn Holland en later in Frankrijk. Er zdjn twee perioden in zijn schiideren : primo, de Hollanclsche periode en, secundo, de Fransche period'e, toen hij in aanraking was geweest met Fransche schilders. In een tijdsverioop van 9 jaren, schilderde Van Gogh 2000 stuks ! Over hetgeen Van Gogh jn Frankrijk uit-ge^token heeft zal ik maar liever zvvijgen. Ik zal resumeeren : Van Gogh heeft een zeer ongëlukkig leven gehad. pleegde zelfmoord. Vei iichte "Van-Gog-h-Bewonderaar (oorspronkelijke teekening van een gemeenteraadslid) Een paar trekken moet ik nochtans vier-tellen.Op asn Zonidag liep hij eerst naar een rhristen kerk, dan naar een Protestantsche daarna naar de Synagoog, dan naar het lokaal van het Leger des Heils, en nog naa.r andere! ! Ben andere maal, in eenen tempel van God, toen men rmet de schaal rond kwam, lei Van Gogh zijn gouden uurwerk en zijn paar handschoenen er in. Ik wa.s ook 'nieuwsgierig om te weten van waar al die schilderijen van daan kwa men. Ik ging op inlichtingen uit en men verfelde mij dat ier aen kunstkenner, de eersle de beste niet, die tableaux gaan halen was, in Holland, in een partikuliere verzameling. Op eenen zolder, tusschen honderden, koos hij de 90 stuks die wij in de feestzaal tje zien krijgen. Ik heb de oude gewoonte, na die Beurs, een koffie te gaan drinken. In het café spreekt men over Van Gogh. Door mijne bezigheden kom ik soms in de stadhudsibureelen, waar veel dichters en letterkuindigen liuizen. Men spreekt er over Va,{i Gogh. De vrienden van mijn zoon, die bij mij aan huis komen, spreken over Van Gogh. Ik heb een vriend en die schreef onlangs op een omslag «Den heer Van Gogh X-straat ter stere. Koopman Kortom die tentoonstelling van Vain Gogh's Werken heeft een herrie van be-lang in de stad teweeggebracht. Bl j menig mensch is het in zijn bovenkamer niet pluis Nadat ik dus, volgens dien raad door Timon gegeven, mij op de hoogte had gesteld «il est nécessaire de connaître l'homme», ging ik naar de tentoonstelling. Ik ben, godUank, bij mijn vierstand gebleven en kan de kleuren nog uitéen kennen. Wanneer ik naar het muzeum ga van M. Pol de Mont, dan slijt -ik daar meni-gen aangenamen Zondagvoornoen. Daar straalt er iets uit van de schild.erijen op den toeschouwer. Op de Meir, moet er iets uitgaan, bijzonder veel goeden wil ien veel geduJd, van d'en toeschouwer op het doek bm er een sehilderij van te kunnen maken De omgekeerUe wereld! Quoi? Van Gogh schilderde een «nature morte» een paar versleten schoienen op eienen roo-den tichelvloer ! ! Citroenen, maar citroenen! ! De menseli die dit Stuk koopt. is zeker dat hij apj>eleii of Aâjgen voor citroenen in zijn handen laat stoppen. Van Gogh schilderde nog menschen met groen liaar en groene baarden! ! Voor-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes