De klok uit België = La cloche de Belgique

1669 0
28 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 28 Oktober. De klok uit België = La cloche de Belgique. Geraadpleegd op 04 december 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cf9j38mh8j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

WEEKBLAD VAN „LE COURRIER DE LA MEUSE" Zondag, 28 October 1917. le BLAD, lste Jaargang No. 31 De Klok uit België Redactie ....... Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 . MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM 1S ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRMS PER NUI«flMIER : 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland ... Fl. 1.25 „ „ ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN. „Heirnwee" ! Wiens hart wordt er door dit gevoeî niet bestormd ? Waaraan denkt de eenzame schild-wacht, die moe van 't peilen in den donkeren. nachî, de oogen sluit, en ieunend op zijn geweer, voor een oogenblik, zijn helsch bestaan tracht te vergeten ? Waaraan denkt het oude moederken dat den glimmenden paternoster in den schoot iaat resîen, den versleten bril afneemt, en 't verrimpelde aan-geziehi met de verdorde handen bedekt? Waaraan denkt de soidaat, die met de gebalde vuisten, het diep door-groefde voorhoofd schraagt ? Aan het Vaderiand : de plek waar vader leeft, en moeder bidt, waar kin-deren spelen, en vrouwen lijden, waar de vaderen rusten, 't nakroost wonen zal en waar onze plaats aan de eigen haardsteê openstaat ; de grond waarop menschen leven, die der.ken, spreken en doen, gelooven, hopen en beminnen, zooaSs wij ; de streek met zijn gele korenvelden, zijn eiken- en dennen-bosscben, zijn mysiische steden, zijn hemelrustige dorpen, zijn machtige en prachtige stroomen, zijn immer wilde Noordzee ; de streek naar dtwelke ons gemoed gemodeleerd werd. Voor een ieder van ons komî het Vaderiand, in zijn zuiverste iijnen, soms voor de oogen te staan, en een niet te beschrij-ven kracht grijpt de uiterîte veztis van heei ons wezen aan, we voeien ons werkelijkheid naar ai dat be-rainde, naar ai dat heerlijke, getrokken. — Helaas, de ruwe werkelijkheid komt tusschen beidetesîaan; dat vruchtelooze smachten naar zijn iand, i3 heimwee. Wie zal het ons kwaîijk nemen dat wij, vluchteiingen, aan heimwee lijden ? — Hoe edeler ziel, hoe grîe-vender het lijden zelfs zijn moet. Maar laten wij ook logisch zijn. — Hebben wij een aardsch Vaderiand, ook een hemeisch staat voor ons open. Daar ook is onze Vader, daar ook woont onze Moeder, daar leven zij, die ons voorgegaan zijn, daar verblij-ven zij die de oorspronkelijke zuivere taal onzer ziel spreken, daar komt het edelste deei van den rnensch eerst lot zijne rast. Hoort gij de zware tonen der feest-k'.okken met weerklinken ? 't Is Aller-heiligen, en de broczen stemme wil het visioen van den hemel voor uwe oogen doen rijzen, en in bw hart het heimwee naar dat eeuwig land wakker s^huddea. Ze luiden aîtijd maar "door, zonder ophoudec.want ze weten dat in de lijden van bruiaai geweid en verviotkte ver-niel ng, de gedachte aan het hemeische Jeiuzaiem, het visioen van goddelijken viede uit de heraenen gejaagd is ; ze weten dat de mentthen te vertroswe-lijk met den ' dood omgaan, om nog naar het Leven op te biikken ; ze weten dat de geesten zoo in de war geraakt zijn, dat nu nog het tijdelijke op het etuwige den voorrang blijft behoiaden. Siaan wij dan stii op onzen l«ven6-weg; trekken wij onze oogen van den rookcnden bloedplas weg, laten wij ze & rijzen iangs de pijiers onzer kerken, langs de Iijnen onzer torens, hooger, steeds hooger, tôt boven de sterren ; trachten wij de plaats te bereiken die van in de eeuwigheid voor ona bereid was, en vragen wij ons dan af, in !t licht der onvergankelijke waarheid, of wij nog waardig zijn ze eensdaags in te nemen. En als de schalmeiende stemmen eindeiijk zwijgen, als de feestliederen van Allerheiligen uitgejubeid zijn, dan begint het zielenklokje te kleppen in 't deemsteren van den avond. De slagen zijn als de kreten van een ziele in nood. — 'k Heb nooit zoo diep den indruk van verscheiden en dood-gaan ondervonden ais op die Aller-heiligenavonden, als de priesters de week achten aanheffen, de geloovi-gen diep ingetogen, onder de vale lichten den paternoster prevelen, terwijl daarbuiien zware regendruppels neervallen, wilde windrukken de ruiten doen kîetteren, en hoog in de lucht de klok haar rouwzang uitjammert. Luiêtert ook naar die stemme : ze spreekt u in de onzekerheid der tijden, van 't eind van aile rnensthelijk bestaan : het graf. — Allen snakken wij naar den vrede, allen maken plannen voor de toekomst, en niemand denkt er aan, dat hij misschien wel onder 't geîal van hen, die niet meer zullen terugkeeren opgeschreven staat. Luistert naar de Ailerzielenklok : ze bedelt om een gtbed voor degenen die hun levensloop volbracht hebben. En wij hebben er zooveel te gedenken. Ik spreek niet van degenen die door de natuurbanden van het bloed met ons verbonden zijn; aan dien plu ht zullen wij niet gauw te kort schieten, doch ik trek uwe aandacht op al dezen, die tijdens den oorlog gevallen zijn voor het Vaderiand. De jongens die vochten en vielen te Luik, Haeien, Namen, Antwerpen pn Diksmuiden, die leden en stierven in de hospitalen van Frankrijk en Engeland ; de onschaldige burgers, die om genade smeekten en omvergekogeld werden, de krijgsgsvangenen en geïn-ierneerden die zwegen en verbrijzeid werden, de vluchteiingen die weenden en onder den last bezweken. Dat we EEN zijn, wordt op aile tonen uitgebazuind ; doch woorden volîtaan niet, en wij, die gelooven in de gemeenichap der Heiligen, weten dat de afgestorvenen meer gebaat zijn met één gebed, dan met de fijnste lijkrede, de mooiête bloemen, de bit-terste tranen. , Zij zijn voor ons in 't graf gedaald; aan ons blijft de piicht hun intrede in de glorie te bespoedigen. * * * Een en twee November wezen bij den aanvang van dezen nieuwen win-ter, dagen van gebed. Allerheiligen met zijn vooruitzicht op denhemeî, leere ons te iijden met blijheid Allerzielen met zijn gedachte aan graf en kruis leere ons de smart tôt zielerust onzer redders te verdragen. De Klok. Staatskwesfies. Volkerenvraagstukken. Het antwoord der Entente op het voorstel van den Paus. Wat in het Engelsche Parlement gezegd werd aangaande het Pauselijk vredesvoorstel heeft menigeen onzer verwonderd. Een woordje uitleg daar- . over zal te pas komen. Een kamerlid stelde de vraag : „Of in het belang van den gods-„dienst in het algemeen de regeering „de noodige stappen wil doen, in „overeenstemming met de bondgenoo-„ten, om de onderhandelingen ov&r de „vredesvoorwaarden, die door, of door „tusschenkomst van het Vaticaan wor-„den voorgeateld, te weigeren ?". Lord Robert Cecil antwoordde, dat geen onderhandelingen hebben plaats gehad. Verder werd nog gezegd dat het antwoord van Amerika niet door Engeland als haar eig'en antwoord was aanvaard, en nog later werd gezegd dat waarschijnlijk geen antwoord zou gegeven worden anders dan kennis-geving van ontvangst. Wat heeft nu de godsdienst daarbij te maken ? In Engeland zijn de meeste menschen godsdienstig aangelegd. Maar slechts weinigen zijn katholiek. De niet kathô-lieken noemt men Anglicanen. Deze hebben zoogenaamde bisschoppen en clergymen (zoogenaamde priesters), maar erkennen den Paus niet. Het zijn ook, wat de leering betreft, protes-tanten.Er zijn ook vele Protestanten in Engeland die niet tôt deze Anglikaan-sche Staatskerk willen behooren. Dezen noemt men non-conformisten. De An-glicaansche kerk nu, heeft in den tijd de Katholieken erg vervolgd en ook de non-conformisten. Deze laatsten zijn echter zoo moge-lijk nog meer tegen den Paus als de Anglicaansche kerk. Zoo komt het dat als het er op aankomt in iets den Paus te erkennèn, Anglicanen efi non-conformisten tegen de Katholieken samen gaan. Zij denken dan dat hunt;en godsdienst zou in gevaar komen als naar den Paus geluisterd werd, en daarom zeggen zij : in 't belang van den Godsdienst in 't algemeen, mag men niet met den Paus onderhandelen. Dit is toch verkeerd. Niemand in heel de wereld bekleedt eene plaats als deze van Zijne Heiligheid de Paus. Niet alleen katholieken, ook anderen erkennen dat hij eene groote zedelijke macht bezit. Wanneer Hij die gebruikt om vrede te stichten kan het niemand kwaad doen die groote weldaad uit zijne hand te ontvangen. Duitschland heeft wel geantwoord, maar thans zien wij dat het niet ge-meend was. De strijd tusschen het Parlement en de partij der all-Duit-schers gaat voort, en de regeering fier met haar succès tegen de Russen, geeft meer en meer toe aan deze laatsten. Er wordt gevraagd om het Parlement naar huis te zenden en eene dictatuur te maken, dit wil zeggen éénen mensch al de macht in handen geven. Zouden wij dus nog ver van den vrede zijn, en dit omdat Duitschland denkt weer nieuwe macht te hebben ? van week tot week 18 October. — In het Engelsche lagerhuis wordt verklmrd dat Wilson alleen in zijn eigen naam tôt den Paus gesproken heeft; op de vraag of England aan den Paus zou ant-woorden werd niet geantwoord. — Op ver-zoek der Russische regeering zullen de geai-lieerden een conferentie houden ten einde het oorlogsdoel vast te stellen. — Het eiland Moon werd door de Duitschers bezet. — Een Engelsch convooi, 10 schepen met 2 tor-pedojagers, werd door de Duitschers ver-nield.19 October.— Lloyd George zal binnenkort Englands houding tegenover de Pauselijke nota bespreken. ■— De Russische regeering zal waarschijnlijk naar Moscou overgaan. 20 October. — 5 zeppelins werden bij hun-nen terugtocht van England boven Frankrijk neergeschoten; een werd ongeschonden buit-gemaakt. Sedert 't begin van den oorlog werden 43 zepps. vernield. 21 October. — Het Russisch voor-parle• ment werd geopend; het oude parlement, de Doema, is nu opgeheven. — De eilanden Dago en Schildau werden door de Duitschers bezet. — Kardinaal Merry del Val zou het antwoord der Centralen aan England over-handigd hebben. 22 October. — Het Fransch ministerie Painlevé dient zijn ontslag in. — Landing der Duitschers op 't schiereïland Werder. 23 October. — Onze Bondgenooten rukken vooruit in de streek van Houthulst en Sois-sons. Hier veroveren ze verschillende dorpen en nemen 7500 gevangenen. — Ribot, minister, van buitenlandsche zaken in Frankrijk, wordt vervangen door Barthou. — Urugay ver-klaart den oorlog aan Duitschland. 24 October. — De Duitschers bereiden een offensief voor op 't Italiaansch front. Wekelijksch Overzicht Westerfront. Op het front in Vlaanderen is de gevechtsactie niet zoo hevig geweest als de vorige weken. Slecfrts één aan-val tusschen Draaibank en Poelkapelle is er aan te stippen. Op zichzelf ge-nomen schijnt hij niet heel belangrijk te zijn, doch hij is de inzet van belang-rijke operaties. Het onmiddellijk doel. werd trouwens bereikt: onze bondgenooten naderden het Houthulster-boseh en Passchendaele, de twee sterkste punten van de Duitsche ver-digingslijn.De Franschen hebben iets grootsch ondernomen op de Aisne en de eerste resultaten zijn ischitterend. Eerst na een vreeselijk achtdaagsch bombardement, dat volgens een zeggen van Ludendorf het terrein in „kraterveld" herschiep, gingen de Franschen tusschen de Ailette en Bray in Laonnois tôt den aanval over. De troepen van Pétain overmeesterden in hunnen sprong de dorpen Allemant, Vandes-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De klok uit België = La cloche de Belgique behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Maastricht van 1917 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes