De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

929 0
27 september 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 27 September. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Geraadpleegd op 23 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h12v40m331/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwera ultgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in Beigië. Bôlgi«©he btaden mogaw uit t D» Landbouwer » met» ove^neman, condir t«lk«na d« b^or tm v«rroold«n. W 30. Opstelraad en vcrzcnding : Keizerl. Duitacli Bestuur, afdeel. VII, Nameastraat, 10. Drukkerij : Staf\tsdrukkerij, LeuY*nscb« w«g, 4"). Brussel, 2.7 Sept. 1918. jj AA-NKONDIGINGEN : 3J centiera de kleine regel. Bijlagcu, bijzondére prijs. Ie Jaargang. INHOUD: iimbielijke bekendmakingen van den Central-Gouverneur, enz. : Ver-ordening van 7 September houdende va*tstelling van hoogste prijzon voor aardappelen. Eijzondere verhandelingen : Voederkalk eu vooderbcendermcel. — Zaà.dwinning van groenten. Akkerbouw, veeteelt, tuin- en boxehbottw, enz. : Bijensuiker vooi Belgisehe bijentelers. — Taak van den veei'okker. — Mest jonge stieren! — Tenuttemaking van niislukte jonge rasdieren. — I)€ keus van kweekhoenders. — Oogstvernieling door zelfontvlam" ; xning. — Land'oouvrers, verbouwt gemengde zaaisels ! — Teelt van voederplanten. — Het vervoederen van beelenblareii. — 13e vijvor aïs voedaelbron voor onze huisdieren. — Uitzaaien van spina/.io in den herfst. — Bondige raadgevingen : 1. Bijenteelt. 2 Tuin-Ifouw. :s. Laudbouw. 4- Fruitteell. 5. Allerlei. — Piagen bij oiiia liuisdicren. Mtalijko Baksndmakinpn vanwsp dan General-Souvarnsur, enz. VERORDENING van 7 SEPTSMBER homlende vaststelling van hoogste prijern veor aardappelen. Art. 1. De lioogste prijs voor aardappelen uit den oogst ■van 1916, door den voortbrengsr geloverd, bodraagt in het heele gebied van liet Generalgouyerneraent : voor de blauwe reuzeu (Ardeeaseho dikke blauwe) tr. 8, nporiookgr. voor aile andere soorten 10, » » Het Hoofd van hot Burgerlijk Bastuur (Verwaltungschef) kan voor bijzondcr fijue tafelaardappeleu uitzonderingen op de voren-Ptaande hoogste prijxen to»staan. Art. 2. De hoogste prijzcn geldon voor goode, gexond* aard-appelcn van eenzelfde soort. zondor vermenging. Art. 3. De hoogsto prijzen gelden voor ieveringen zonder zak. Zij beralten de koeten van vervoer tôt aan de naasto goederen-statie, of, bij vervoer tô water, tôt aan de ua&Bte aaalagplaats van schip of schuit. Art. 4- Overtredingen worden mot ten hoogste één jaar gevsingonis of met ten boogsts 10.000 mark boete gestraft; 00k kunnen heide straffen tegelijk worden uitgesproketi. Buitendien kan tôt de verbeurdverklaring van Je aardappelen besloten worden. Art. Bevoegd tôt oordeelvellen zijn de Duitsche krijgï-vechtbanken on krijgboverheden. Art. 6. De Yerordsning van 27 Moi 1916 betroffend het regelen der bevoorrading met vroege aardappelen (Wet- en Verordenings-blad bl. 22i3) houdt met ingang van 16 September 1916 op van kraclit to zijn; daarentegen zijn van gemelden datum af, de algemaone bepalingen betroffend de regeling van den handel in en de beroorrading met aardappelen in de genieenten, die tôt 110g toe aangesloton zijn bij hot vgrzendingskautoor bij den burgerlijkon kommissaris (Yerlader-Biiro beirn Zivilkommissai) te M#ehelen van toepas*ing. De ^'erordening van 29 Januar: 1916 (Wet- 011 Yerordeninga-blad bl. i564) is opgoheven. De Vcrordening van 28 September 1915 (Wet- en Verordeningsblad bl. 1090) blijft, zooverre ■vorenstaande Verordening of de Yerordening van 17 Januari 1916 (Wet- en Verordeningsblad bl. i52d) geen ahvijkende bepalingen bevat, van kracht. Vordcrkalk en voederbeendermeol. Het voeder, dat wij onze liuisdieren tegenwoordig vervoederen kunnen, bevat wegens versckillende oorzaken in 't algemeen niet zoo veel kalk en fosfoorzuur als vroeger. De nadeelen, die deze omstandigheid ten gevolge heeft, zijn min of meer bekend; de lichamelijke ontwik-keling lijdt er zeer door. De prijzen zijn eckter nooit zoo hoog geweest als thans. Wij moeten er daarom naar 6treven onzen dierenkweek en onze di«renhouding zoo nuttig mogelijk in te richten, 00k in 't aigemeen belang. In 't bijzonder zijn het de groeiende zwijnen, die een bijvoedering van voederkalk en voederbeendermeel behoeven, want anders zou er liebt beenderverweeking (rachilis) kunnen intreden. De belaiigrijkpt minerale voedende stoffen root de buisdieren, namelijk voor de drachtige en opgroeiende, zijn fosfoorzuur en kalk. Bekomt een kalf dagelijks 10 1. melic, zoo neemt het daarniee ongeveer 18 gr. kalk en 22 gr. fosfoorzuur op. Er is vastgesteld dat het fosfoorgehaltc der melk voor de zuigkalveren voldoende is, maar dat het kalkgelialto ontoereikend is, daarom moet men reeds de 14 dagen oude kalvers gelegenheid geven wat goed beemdhooi te kunnen vreten. Dat 00k de voedermiddelen, die de melk r.a het spenen vervangen, voldoende fosfoorzuur en kalk moeten bevallen, spreekt van zelf. Namelijk nu, dat de melk duur is en daar men daarom vele kalveren vroeger speent dan gewoonlijk, moet men er voor zorgen dat zij een voeder bekomen dat in voldoende hoeveelheid kalk en fosfoor/uur bevat. Enkel dan zullen zij zich ;d verder ontwikkelen. Krijgen opgroeiende dieren kalkarm voeder, zoo ont-staat beeuderverweeking. Drachtige dieren en melkkoeien worden er dikwijkler door aangetast dan mannelijkff dieren, daar niet enkel bij de draeht, maar 00k bij de melkafzondering veel kalk en fosfoorzuur verbruikt worden. Wil men juist onderselieiden, zoo spreekt men van beenderverweeking en beenderbreukiglieid. De beender-verweeking komt enkel bij jonge, opgroeiende dieren voor, meest 11a het spenen, vooral bij zwijnen, maar 00k bij aile andere buisdieren. De aangeboren beenderverweeking Avordt zelden waargenomen. De beenderbreukig-heid treedt in den regel maar bij het rund, namelijk bij drachtige dieren en melkkoeien, op; zelden wordt zij bij geiten waargenomen. Zij is het gevolg van gebrekkige voeding der beenderen, die daardoor murw worden en licht breken. Er werd opgemerkt dat drachtige runders bij het staan in stallen met goed plaveisel aan beenderbreukiglieid leden. Dat moet waarschijnlijk toegeschrevea worden aan het feit dat deze dieren een kalk- en fosfoor- . zuurarm voeder gekregen liebben. De genezing eener vol-lcomen beenderverweeking geschiedt maar zeer lang-zaam, dikwijls in 't geheel niet. Men kan deze krankheid echter voorkomen, wanneer men gedurende den felsten groei het jong vee fosfoor- en kalkrijk voeder geeft of wanneer men een toereikende hoeveelheid fosfoorzure kalk bijvoedert. Staat er maar kalkarm drinkwater ter beschikking, dan is de aanwending van genoemd bij voeder bijzonder noodig. Fosfoorzuurarme voedermiddelen zijn : korenstroo, hak-vruchten, aardappelslemp, wei, melaese, beetensnijsel, beetenpulp.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes