De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

394 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 27 Maart. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Geraadpleegd op 22 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sb3ws8jt7n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Landbouwer Weekbîsd voor Landbouwers ultgegeven onder medewerkino ysn het Duitsch Generaal Gouvernement in Beîgië* Bolglaeha blsnt-sn mogan ult « Ds Lon^btumr > mots oifmmtii, xendar talkona (!• bron ta varmaldan. Nrs | 4. . Opstelraad en venendivg : LeixerL. Duitseà Beatuur,aîdeel. VU, Nâraeaatraat, 10. ] DrukKtrtj : Stantfidmkkerij, Leuveaache vo|, 40. Brusseî, 27 îVSaart 1 31 8. A ANK OND1GINGEN : 30 centiem de kleine regel. Bijiagen, bijzondére prijs. 4* Jaargaag 9 IN H O U D : AmbteJijke bekendmakingen van den G ensra!-Gouverneur, enz. : Verordening van si Februaçt i()i8houdende inbeslagneming vau gerst, haver, vroege en lato aârdappetèh, labak en ciohorie (suikerij) uit den oogst van 19x8. — Verordening van 28 Februari t;)io betref-feade het gebruik van liooi, stroo, korenpellen en dorseha£val voorynatrasteen, kussens en peluwen. Bijzondere verhandelingen : Over het zaaien van zomergraan, vooral ha\ er. Akkerbouw, veeteclt, tain- en boschbouw, enz.: Bijensniker. — Onge-paste konijnenteelt. — Het opk week en van de kuikens in de eersta levensdageu. — Veldteelt 1918. — Bezaaien van ledige plekken in beemden. — De aardappel. — Ilet wiunen van groenfcenzaad. — Kiemproef. — Bondige raadgëvingen : 1. Bijenteelt. 2. Tuinbouw. 3. De kleinveefokker. 4. De praktische Schrebertuinier. 5. Allerlei. — Uiï stad en land. — Brievenbus. — Plagen bij onze huisdieren. Ambtsiijks Bakendmaklngen vaiiiega dai Genaral-Gauvsrnaur, eaz. Veroraening van den Général-Gouverneur van den SI Februari 1918, hovdende inbeslagneming van gerst, haver, vroege en laie aardappelen, tabak en cichorei (suikerij) uit den oogst van 1918. Ik verorden voor het Ylaamsch bestuursgebied liet navo'gende : S 1. Zomer- en wintergerst, haver, vroege en late aardappelen, tabak «n cichorei (suikerij) uit den oogst van 1918 zijn in beslag genomen. Voor suikerbeeten blijven de thans bestaande bepalingen loepasselijk. Voor broodkoren (rogge, tarwe, spelt) zuilen. nog bepaalde onder-richtingen gegeven worden. § 2. Yan de in het l5tc lid van § 1 opgesomde veldvruchten zijn zekere hoeveelheden (§ 5) af te staan aan de diensten, die alleen toegelaten zijn em die voortbrengselen op te koopen. Deze diensten zuilen onderstaande prijzen betalen : voor gerst fr. 46.— \ » vroege aardappelen. . » 25.— / » late aardappelen . » 25.— > per 100 kg. » haver ..... » 40.— i » cichorei. . . ■ , . • » 8.— ) » tabak, naar gelang van de hoedanigheid van fr. 200.— tôt 400.— vermeerderd met een premie, die tôt 100 fr. kanbedragên voor 100 kg. bizonder goed bewaarde planten. Ilet Iloofd van het burgerlijk bestuur (Verwallungschef) voor Vlaan-deren is,gerechtigd lagere prijzen vast te stellen voor veldvruchten, die Hiet binnen een bepaalden termijn geleverd werden. § 3. De diensten, die daarmede belast zijn, stellen de hoeveelheid vast, die ieder gemeente van ieder der in het lste lid van § 1 opgesomde veldvruchten te leveren heeft. Voor deze vaststelling zal rekening worden gehoudèn eenerzijds met de bebouwde oppervlakte, anderzijds met een te bepalen opbrengst per hûktaar van ieder vruchtensoort, zoodat de landbouwer vrije beschikking houdt over een deel van de door hem geoogste vruchten. llierbij zal voor aardappelen, zomergerst en haver de bebouwde oppervlakte, aangegeven in de Belgische statistiek van het jaar 1910, doch verminderd met 25 °/0, tôt grondslag genomen worden, terwijl voor de cichorei de in 1916 bebouwde oppervlakte tôt grondslag zal dienen. Ieder gemeente is gerechtigd, de door haar te leveren hoeveelheden teverdeelen over de landbouwers, die op haar gebied land bebouwen. Maakt een landbouwer bezwaar tegen de hem opgelegde levering, dan beslist de burgerlijke Koramissaris (Zivilkommissar), zooveel mogelijk na Belgische deskundigen te hebben gehoord. Nadat zij zich van de verplichte levering hebben gekweten, zijn de landbouwers gerechtigd vrij te beschikken over de veldvruchten, die zij nog bezitten en ze, overeenkomstig de later uit te vaardigen bepalingen (§ 6), in den vrijen handel van de hand te doen, zonder aan de prijzen van § 2 gebonden te zijn. § 4. De Voorzitters van het burgerlijk bestuur (Prâsidenlen der Zivil-verwaltung) zijn bevoegd, de gemeenten of de landbouwers, die de voor-geschreven levering niet of niet bijtijds gedaan hebben, een geldboete van 1 tôt 10 mark op te leggen voor ieder kilogram, dat niet bijtijds of niet geleverd werd en, in plaats van of. sarnen met de geldboete, de ont-eigening vau peulvruchten of van andere door de in gebreke gebleven lanribouwers verbouwde veldvruchten uit te spreken. De onteigening zal tegen passende prijzen gedaan worden ten bate van de burgerlijke Belgische bevoiking. Zij is echter niet toegelaten, zoover de landbouwer de vruchten voor zich ztlf en voor zijn bedrijf noodig heeft. Veldvruchten, die binnen een vastgestelden termijn niet geleverd zijn of die verborgea gehouden worden, kunnen door de Voorzitters van het burgerlijk bestuur zonder vergoeding verbeurdverklaard worden ten bate van de Belgische burgerlijke bevoiking. § 5. De Voorzitters van het burgerlijk bestnur zijn bevoegd de gemeenten, die daartoe de aanvraag doen te machtigen, de door de eige-naar of nachters onbebouwd gelaten stukken grond te verpachten of voor eigen rekening te bewerken. § 6. Iiet Iloofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaàitderen is met de uitvoering van deze verordening belast. Hij is gerechtigd uitvoerings-bepalingen tôt deze verordening uit te vaard gen en al de noodige schik-kingen te treffen, met het 00g op de uitvoering van de verordening en op de regeling van den handel en het vervoer der in beslag genomen vruchten. Hij is gerechtigd verschillende gemeenten te vereenigen tôt leverings-groepen, die overeenkomstig § 5, in plaats van ieder geaieente afzon-derlijk, de leveringsplicht op zich zuilen nemen. Hij is eveneens gerechtigd de Voorzitters van het burgerlijk bestuur te machtigen, de bevoegdheden waarmede deze krachtens §§ 3, 4 en 5 bekleed zijn, aan andere diensten op te dragon. § 7. Wie de bepalingen van deze verordening of van de tér uitvoering er van uitgevaardigde onderrichtingen en bevelen (§ 6) overtreedt, wordt met een geldboete van ten hoogste 20.000 mark of met een gevangenis-straf van ten hoogste 5 jaar gestraft. Beide straffen kunnen 00k te zamen worden uitgesproken. De poging tôt overtreden is strafbaar. Bovendien is de verbeurdverklaring uit te spreken van de voorvrerpen, waarmede de strafbare handeling is begaan of die tôt het ongeoorloofd vervoer van in beslag genomen velJvruchten hebben gediend. Is de overtreding begaan met het inzicht een ongeoorloofde winst op te strijken, dan moet ten minste één week gevangenzitting of een geldboete, die ten minste tienmaal de prijzen overeenkomstig § 2, in geen gcval echter minder dan 25 mark bedraagt, uitgesproken worden. De krijgsrechtbanken en de knjgsbevelhebbers zijn daartoe bevoegd. Verordening van den General-Gouverneur van den S8n Februari 1918 betre/fende het gebruik van liooi, slroo, korenpellen en dorschafual voor matrassen, kussens en peluwen. § 1. Het is verboden onbewerkt, gesneden of anderszins bewerkt hooi ea stroo, alseok pellen van korenkorrels en dorschafval (uitschot, kaf) te-gebiuiken voor het vullen van matrassen, kussens en peluwen (*). § 2. Wie de bepalingen van deze verordening overtreedt wordt met eea geldboete van ten hoogste 3000 mark of met een gevangenisstçaf van ten hoogste 3 maanden gestraft. Ook kunnen beide straffen te zamen, evenals de verbeurdverklaring van de tôt de strafbare handeling dienende of gebruikte voorradeu uitgesproken worden. De krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhebbers zijn daartoe bevoegd. (*) De bevoiking wordt er opmerkzaam op gemaakt, dat gesneden ou<I papier de in beslag genomen wol voordeelig kan vervangen voor hëi vullen van matrassen, kussens en peluwen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes