De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

1469 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 29 Maart. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7m03x84q2k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Aan don Heer Sra. De bcm stadtsbiblioth.ecaris De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in Belgîë. 19 — I — t _ — A. A M A M ailé r fta 1 •■rfkMtlafAH % I* i«4a nwanMAtMan <« AM ^1* M #1 A U MA M 4a Nr 4 ■r , , „ , Opstelraad en veriendiKg AAWKOKDIGINOE» : KaLearl. Duitsch Bostuur, aldeel. \II, Namenstraak, 1U- n ■ r^r% nm j a n« r% «n h. T Druhh rii ■ Bru»»el, 29 Maart 1916. » centiem de klelae regeL $a laargaag. SU.MmU.rlj, Lc/vea^he wt, 40. Biila,en' bijz0adere p.rlj»' i, il U V U U . Rijaondere verhandelingen : Regelings- of aanlegsmaatregelen van Ileidekvuid fer vervanging van hooi. — Goedkoop voeder voo 't behouden van de veestapels. — Varenwortels als zwijnevoeder. zwijnen eu kiekenè. — Voor de lentseaaisels. — Bondige raad — De woudklaver.— Levering van vleeschvoederineeî. gevingen : i. Tuinbouw. i>. Iïoenderteelt. 3. Landbouw. 4-^'r!iifc Akkerboum, veeleelt, tuin- en boschbouw, ena. : De verstijviug- of boomteelt. 5. Allorhaade. — l il. stad en land. — Marktberichlea «le doodskramp bij de paarden. — Het klauwensnijden bij rund- — Veemarkteu. — Vculenmarkten. — Plagen bij de liuisdieren. vftp.. — T>nr:l van flfiu rîPiiflftTikweftk. — Fok- en lesrkeimeii. — Rsselisiîs- of aanleesmaatreselsn voor 't beliouden «an de veesîanels, Ilet behouden van een degelijken veestapel hangl thans, vooruit en vooral, af van 't zorgen voor 't noodige voeder. Gezien de huidige prijzen van 't voeder, moet de landbouwer ineer dan ooit zich er op toeleggen lict voeder dat er noodig is om het vol te houden, op eigen land voort le bi'engen. Uit dien hoofde moet het voederkweeken op iedere boerderij nog meer opmerkzaamheid gesehonken word eu. Het voederen van peerden en vee is merkelijk vergemak-kelijkt indien eene voldoende hoeveelheid groenvoeder bij der hand is, ofwel indien hooi genoeg bij het dage-lijksch voederrautsoen kan komen. ' Goed hooi is de grondslag vhn, oen goedkoop gezond voederen. Daar het bepaald veel eiwitstof bevat, zijn naast eene rijkelijke hooivervoedering, betrekkelijk kleine rant-soenen strafvoeder toereikend om riog aanzienlijke uit-slagen met (ien veekweek te bekomen. Dit zoo zijnde, moet mon zich met aile middelën toeleggen op eene goede bemesting en verzorging van onze meerschen en dus op eene bepaald behoorlijke hooiwinning. Alleman wect hoe voordeelig het grazen werkt op het melkgeven bij de koeien. Indien de koeien in de lente op goede weiden worden gezet, neemt hun melkgeven merkelijk toe. Bijgevolg moet oolc liet grazen aanzien worden als 5t bestc middel tôt liet behouden van een degelijken veestapel, Het is te hopen dat reeds van M begin af van 't grazen, merkelijk meer mellc en boter zal le vinden zijn. Goed malsch hooi vergemakkelijkl ook heel veel het op-kweeken van kalvers. De jonge beesten getuigen van een zeer goed gedijen indien ze van 'tbesle iiooi krijgen, al besehikte men daarbij ook maar over weinig strafvoeder. Dienvolgens moet men aile fokkers dringend aanbevelen te zorgen voor 't kweeken van eene toerei-kende hoeveelheid hooi voor hunne kalvers. Om het groenvoederen 's zomers onafgebroken te kunneh voïhouden, moet een stelselma'tig' kweeken van groenvoeder ingericht worden. De Uisschenruimlen, tusèchen het begin der verschille'ndè klaverènèen, worden best aangevuid door het kweeken A an a\ ikke(vilso of krokke)-stukken. Er moet in tijds gezorgd worden voo groote voorraden herfstvoeder. lien overvloedig kweeken van groenvoeder vergemakkelijkt ook uittermate de» zwijnenkweek, vermits groenvoeder allerhande door de zwijnen graag verfeerd wordt en liun ook goed bekomt. Ilet kweeken van de verschillende soorten rapen en beeten is heel bijzonder in acht te nemen. Wortels zijn een voortreffclijk peerdevoedor, terwijl beeten en raap-koolen uitstekend zijn voor 't voederen van vee en zwijnen. Verder verdienl lie L kweeken van snijgerste zeer. aanbevolen te worden, daar die gerstè voor het voederen van allerhande vee uiterst veel d'ieust bewijst. Peerdeboonen leveren oen voeder met heel vee! eiwit in, en 't kweeken ervan kan dus niet genoeg aanbevolen worden. pfeerdeboonemneel past voor 't voederen van peerden die bepaald zwaren arbeid leveren, maar voor vee eu zwijnen is lie! ook een kostbaar strafvoeder. (Zie n' 48 van onzeu Landbouwer.) Door een behoorlijk benuttigen van zijne natuurlijke voederbronnen kan een boer op aile manieren zijne veestapel volkomen behouden en het uithouden met maar l^eel weinig strafvoeder bij te koopen. Geen enkel andere handel- of nijverheidsondememing kan zijne moeilijk-heden door den band met eigene kracliten zoo goed over-winnen als eene goed ingerichte boerderij. Daaraan moet ook de landbouwer de thans beslaande moeilijkheden voor het behouden van zijn vee vooruit en vooraf traehlen. te overwinnen door regelmaatregelen. Om wille van 's volksvoeding moet er dringend gfwaar-schuvv d Avorden tegen een verminderen van den veestapel. Onze bevoorrading aan melk, vet en vleescli kan maar, gevrijwaard worden, door onze veestapels te behouden. De dikke prijzen mogen hier geen reden zijn voor den verkoop van de beesten die voor de boerderij ononlbeer-lijk zijn : Daar vioeg of laat loch moet gezorgd worden voor de vervaoRing van die beesten gaan het profijt, bekomen door h et verkoopen tegen dikke prijzen, dan locli verloren. Varenwortels ais zwpmiier. Met het doel om de aardappelen als veçvocder vooral Voor de zwijnen te vervangen, biedt de wortelstok van het gewone vrouwelijke varenkririd (Plericlium aqui-lium ou Pteris aquilina dat de wereld ^oor verspreid 5s, de beste vooruitzic'nten. Rijkdom aan -voedstofTen en overvloedig voorkomen in de bosschen, daarenboven een gemakkelijk erkennen van de planl en de mogeiijkheid om zijne lco<;[bare worlelen zonder veel kosten op te doer., zijn een aanbeveling om het overal te gebruiken. De plant is in loclite droge of matig voclitige bosschen overal verspreid. Ook op onbewerkte, vroeger met bosschen bezetto streken is het rijkelijk le vinden. Het vormt dikwijls dichte vlakten lot kilometersvierkant groot. De varenplanten maken dikwijls het onkruid uit der bosschen, dat de jongô kwcekerijen versmacht of schaadt; het uitstrekken ervan is voo;' den boschkweek bepaald nultig. De wortels liggea

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes