De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

1321 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 15 Maart. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h41jh3f77j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Belgiache btaden mogen ult < De Landbouwer > niets overnemen, londer telkens de bron te vermelden. Nr 2. Opstelraad en cerzcnding Kelzerl. Duiusch Bestuur, afdeel. VII, Namenstiast, DruhherU : StaatBdrnïïerlj, Leuyensche weg, 40. | Brusset, 15 Maart 1916 AANKONDIQINGSN : 30 centiem de kleine regel. Bijlagen, bijzcndere prljs. !■ Jaargang. INHOÏÏD: ,Ambtelijke bekendmakingen des Heeren Generaal-Gonverneur, enz. : Verordening van 22 Februari 1916 betreffende den handel in rund-Tee en varkens. — Verordening van 22 Februari ter wijziging en aanvulling van de verordening van 19 December igi5 betreffende de regeling van den verk'oop van slachtzwijnen en zwijnenvleesch. Bijzondere oerhandelingen :Hoe beschutten wij onze aardappelvelden tegen de plagen? — Voor de kleine groenselkweekerijen. Akkerbouw, veeteelt, tain- en botchbouw, enz. : Xavelverzorging bij de pas geboren veulens. — Komfrey een goedkoop groenvoeder voor zwijnen. — Miskende mestbronnen. — Lentezaaisels : 1. Zaai-goed voor zomertarwe. 2. Plant haver. 3. Berekenen van de lioe-veelberd zaaigoed. 4- Welk zaaigoed is het beste? — Bondige raad-geyingen : 1. Bijenteelt. 2. Boschbomv. 3. Tuinbomv. 4- Kieken-" kweek. 5. Landbouw. G. Fruitkweek. — Uit stad en land. — Veu-lenmarkten. — Marktnieuws. — Yeemarkten. — Weekbericlit over do plagen onzer huisdieren, alsook in Holland. Ambtelijke Bekendmakingen yanwege den Generaal-GouYerneur, enz. VERORDENING van 22 FEBRUARI 1916 betreffend den handel in rundvee en varkens. Art. x. Handel in rundvee en varkens mogen van a 3" Maart 1916 alleen zulke persouen drijven, 1) die vôôr der i° Augustus 1914, als kooplieden, rundvee en varkens aan- ei ■verkochten en als dusdanig patent betalen en 2) die van de bur gerlijke kommissarissen bij de « Kreiscliefs » een toclatings ïewijs tôt het voortzetten van den handel in rundvee en varkens bekomen hebben. Bevoegd tôt het afleveren van het toelatingsbewijs is de bur gerlijke kommissaris van het arrondissement, waarin de hande ]aar zijn bedrijf gevestigd heeft. Dit bewijs laat het handeldrijven in rundvee en varkens to< binnen de provineie, waarin het bedrijf van den handelaai gevestigd is. De « Verwaltungschef » bij den Generalgouverneui rin België is gemachtigd, zekere handelaars vergunning te gever h un bedrijf 00k buiten deze provineie uit te oefenen. Art. 2. Overtreding van bovenstaande bepalingen worden me ten hoogste één jaar hechtenis of met ten hoogste 10,000 ml; boete gestraft. Ook kunnen beide straffen tegelijk uitgesiirokei wordon. Bovendien kan de ware verbeurd verklaard worden. Art. 3. Bevoegd zijn de Duitsche krijgsrechtbanken. VERORDENING van 22 FEBRUARI 1016 houdende wijziging en aanvulling der Verordening Van 19 December 1015 betreffend de regeling van den oerkooj van slachtzwijnen en zwijnenvleesch. Art. I. Het slachten van zwijnen buiten de slachthuizen (he slachten ten huize) is voorshands verboden. TJitzonderingen kunnen in enkele gevallen, wanneer er eer dringendq ekonomische reden toe bcstaat, door den ter piaats* jbevoeerden burecrliiken kommissaris worden toeeestaan. Dit verbod is niet toepasselijk op noodslaehtingen : d. w. z. zulke slachtingen, die ten gevolge van erge ziekte van een dier of ten gevolge van een ongeval overeenkomstig een veeartsge-tuigsehrift moeten gesebieden. Dergelijke slachtingen moeten door den burgemeester goedgekeurd worden, die er bij den; bevoegden burgerlijken kommissaris, met toevoeging van hefc veeartsgetuiggchrift, ten laaste binnen drie dagen na de slachting aangifte van zal doen. Art. 2. Bij verkoop van zwijnen om te slachten mag de prijs per 1 k. levend gewicht op de slaektveemarkt te BrusseL (ICuregem-Anderleclit) niet te boven gaan, (grondprijs) voor zwijnen levend gewogen : van 125 k. en meer 3.00 frank. » • 80 tôt xa5k 2.80 beueden 80 k 2.00 » zeugen... :... 2.20 » Art. 3. Bij het afstaan aan den verbruiker mag da prijs per 1 k. versch (rau\y) varkensvleesch, evenals voor reuzel, binnen het gebied des Gouvernements der stad Brussel, de volgende prijzen niet te boven gaan : is,c klasse : ru g, lendenbraadstuk en hesp . 4-8° frank. 2e » versch spek en reuzel.... 4-8° « 3e » karbonade, schouder, beneden ribbenstukken, buik . . , 3.20 » 4e » schenkel, kop met vetkaak , . 1.70 » 5e d kop zonder vetkaak .... 1.20 » varkenspoot . - . • . 0.70 » Bij het verkoopen van klasse i-3 mag geen bijzondere toeslag gegeven worden. Art. 4. Voor 't overige blijven de bepalingen der Yerordening van 19 December 1916 van kracht. Art. 5. Overtrcdingen van deze Yerordening vallen onder toepassing der bij art. 7 der Yerordening van 19 December 1915 voorziene straffen. lîcvoegd zijn de Duitsche krijgsrechtbanken. Hos fcesfMgn wij onze aardappelvelden tegen da plagen? Een zoo overvloedige oogst van aardappelen als 't maar mogelijk is, levert het allei'grootste belaug op voor het Yrijwaren van de voeding van menschen en vee. Het onl-stàan van de aardappelplagen moet dus zooveeî raogelijk Jbelet en, te dien eindê, ook het planten van uitgelezen aardappelen vereischt Avorden. Ilet uitgelezen plantgoed zal niet zoo gemakkelijk onderhevîg zijn aan de plagen aïs minderweerdige, en tevens ook natuurljjk rijkeren oogst leveren. Daartoe nu het volgende : 1) Bij het kiezen van de soorten zijn niet alleen hutiné vruchtbaarheid en de gewensçhte huishoudkundige eigen-«chappen in acbt te nemen, maar ook hunne verschillende weerst^nd^kraçht tegen de verschillende plagen. Op dat gebied moet met de plna!<?ob'ike ondervindingen eerst en vooral rekenitig avorden geJiouden. 2) Als plantgoed zijn enkel aardappelen te bezigen die van gezonde siruiken voortkomcn. 3) Yoor hctkoopen van. plantaardappels neme men enkel aardappels van velden die men zelf heeft gezien ofwel die door groote bonden, zooals zaaigoedbonden, enz., werden gezien en verklaard als zijnde degelijk zaaigoed. 4) Voor het kweeken van cigenlijk zaaigoed moet men' de grootsle voorziehtigheid aan den dag leggen. Daar dat zaaigoed bezonderen oppas vergt, moet het afgezonderd zijn van den algemecuen aard appel kweek.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes