De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

745 0
24 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 24 Oktober. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Geraadpleegd op 06 december 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fj29883t1p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Landbouwer Weekbtad voor Landbouwers ultgegeven cnder medewerkine van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. hVadan maaan ull * Bt I anrihnuwar % mI*U a vas r»« »rr» a m Mm h m* m f * IOpstelraad <m vertonitng ; A ANKONDIGINGEN : Nr 34 K.iierl.DuiteehBestnar.aM^l Vit.N»men«r»at, 10. Brusse. 24 Oct. 1917. » centiem de kleine regel. ï 3e Jâ3rfl\rUll1 c, SruKkerU: ... Bijlag.n, bijzondor. prij,. ° * StaatsdrakJtenj, Leuvensche ireg, 40. INHOUD: •Ambtelijke beUendmaking-en van den General-Gonvtrneur, enz. : Verordening van den Gcneral-Gouverneur ran 5 Oktober 1917 over het vervoer van fruit en fruitstroop. Bijzondere verhanielingen: Noodwendlgheid «1er kalkvoedering. — Duurzaam voeder voor winter en lente. Akkerbouw,veeteelt, tuin- en boschbouio, enz.: Aankoop van suiker- hfifttflnzn.ftH. — I^p.ctaIpii vnnr nrwl«.fl.r> Tîm hp.t CTaîITl. — H fit ontblaren der beeten. — Vervoedering der beetenblaren. — ïl« iumijten der aardappelen in kleine hoeveelheden. — Boerei vrouwen, zorgt voor droge groenten! — Winuiug van fruitolie. -De practische sChrebertuiuier. — Bondige raadgevingen : j. Bijei teelt. 2. Boselibouw. 3. Tumbouw. 4- Hoenderteelt. 5. I^indbouv 6. Fruitteelt. 7. Allerlei. — Briefkasten. — Plageu bij onze huis dieren. beetenzaad. — liegelen voor het opslaan Tan het graan. — Het ! dieren. Mededeeiing van den Opstelrasd. Met het 00g op de heerschende papierschaarschte, zal de « Landbouwer » van heden af slechte aile 14 dagec verschijnen. Om dezelfde reden is er 00k eene vermindering van 20 t. h. op het getal der tôt op heden geleverdt nummers. Or. Friedl. Martin. Ambtelijka Bekandmakingen vamp den General-Genverneur, enz. VERORDENING van den Generaal-Gouverneur van 5 Oktober 1917 over het vervoer van fruit en fruitstroop. Art. 1. Voor het vervoer, binnen het gebied van het Generaal Gouvernement, van fruit, fruitstroop en aile voortbréngselen die geheel of gedeeltelijk uit fruit vervaardigd zijn, is een toelaiirg vereischt. Art. 2. De toelating wôrdt verleend : 1. voor het vervoer van fruit per as, door den burgerlijken Kommissaris (Ziviikommissar), uit wiens gebied het fruit moet vvorden weggevoerd; 2. voor de overige vervoeren, door de Hoofden.van het burger-lijk bestuur (Venvaitungschefs) voor Vlaanderen en voor Wallonie (afd. VII B).en wel door tussehenkomst van de « Zuckerverteilungs-sti lie » (Suikerverdeelingskantoor) te Brussel voor het vervoer van fruitstroop en van de andere in artikel 1 bedodde voortbrengselen. Art. 3. De Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonie zijn gemachtigd, uitvoeringsbepalingen lot dcze verordening uit te vaardigen. Zij kunnen voor bepaalde fruitsoorlen of voor b paalde streken uitzonderingen toestaan. Art. 4. Wie deze verordening of de tôt uitvoering er van uitge-vaardigde schikkingen of aanwijzingen overtreedt, wordt met ten hoogste 10.000 mark boete of met hechtenis of ten hoogste 6 maand gevangenis gestraft; beide straffen kunnen 00k tegelijk worden uitgesproken; daarenboven kunneD de zonder geleibrief vervoerde waren, alsook de vervoermiddelen, verbeurdverhlaard worden. De krijgsrechtbanken eu krijgsbevelhebbers zijn tôt oordeelvellen bevoegd. Art. 5. De verordening van o Mei 1917 is opgeheven. Voor de reeds begane strafbare handelingen blijven de beslaands bepalingen Fan kracht. Nooclwendigheid) der kalkvoedering. Terwijl men in vroeger jaren bij de onderzoeking van de stofwisseling der diere'n hoofdzakelijlc de organische voedstoffen — eiwit, vet en koolhydraten — naging en aan de anorganische zouten, de minerale stoffen voor het dierenlichaam geen bijzonder gewicht hechtte, is hierin in de laatste jaren meer en meer verandering gekomen. Immer meer begint men het groot belang der minerale stoffen voor de afwikkeling van het menschelijk en dierlijk leven in te zien. Men heeft op grond van nauw-gezette waarnemingen bepaald vastgesleld dat een mangel aan zouten, vooral kalkzouten, van jongs af erge storingen en krankheidsverschijnselen ten gevolge had. Heden is men er ten voile van bewust dat de oorzaalc of bel verscherpte optreden van krankheden van velorlei aord grootendeels aan een langdurigen onvoldoenden toevoer van minerale stoffen in de voeding moet toe-goï ciireven worden. Benevens de beender/.iekten, de beenderverweeking en -breekachtigheid, kunnen bijvQoiy beeld onvoldoénde vruchtbaarheid, slechte vruclitopne-ming,miskalvcn,tuberculose e.a.m. door ontoereikenden kalktoevoer of door aanhoudend onrichlige mengselver-houding van de verschillendë minerale stoffen optreden of in versterkte mate om zich grijpen. Het spreekt Aran zelf dat een groeiend organisme tôt den opbouw van hel beenderstelsel een belangrijken kalktoevoer in het voeder, zij het door het moederdier, zij het ais zelfstandig vvezen eischt. Maar niet alleen hiervoor is de kalk in het diercnlichaam noodwendig; zij is 00k een belaugrijk bestanddeel der cel en is in den sappen-stroom niet te vervangen; derhalve heefl kalk een groot belaug. Neemt het kalkgebalte door een onvoldoende voeding in beide af, zoo zoekt het organisme den mangel te vervangen en treft uit zijn grooten kalkvoorraad van het beenderstelsel de vereischte hoeveelheid kalk, ja, hët kan zelfs, trots verregaanden kalkmangel van het voeder in de vaste en vloeibare uitscheidingen opkosten van den kalkvoorraad der beenc'eren groote hoeveelheden kalk uitvoeren. Yan aile minerale stoffen verdient kalk voor de stofwisseling de bijzondere opmerkzaamheid, daar de hoeveelheid kalk, door het dierenlijf, vooral bij het opgroeiend dier, veelal in de voeding niet voldoende bescbikijaar is, terwijl daarentegen magnesie-, natron-, kali- en forfoorzurezouten hem in de meeste gevallen voldoende toegevoerd worden. Na bijzonder droge zomers treden onder het vee steeds verschijnselen van beender-zicktcn op, die men immer aan onvoldoend kalkgehalte van het voeder toeschrijven moet. De droge zomer van het jaar 1916 heeft in deze richting duidelijke sporen achtergelaten. Ook de droge maanden van dit jaar zijn bedenkelijk, des te meer daar de vee-stapel reeds te kort gedaan wordt. In de veehouding besebikt men voor de komende wintervoedering in de eerste plaats over voederbeeten, beetenblaren, winter- en zomerhalmstr00, geringe hoeveelheden maïs, haver en zemelen. Dat zijn al voedermiddelen, die in gewone jaren op zich zelf reeds vrij arm aan kalk zijn. Hierbij komt dat van kalkiiik voeder, waartoe gansch bijzonder luzerne-.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes