De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

573 0
28 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 28 Februari. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Geraadpleegd op 21 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8911n7zr9g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4' DE LANDBOUWE 28 Februari tôt groei en de latere ontwikkeling der diercn, nemen het vee 's zomcrs 's nachts in don stal, Avat gansch verkeerd is, en dan zijn zij verwonderd wanneer onvoldoende gewichtstoeneming liet gevolg is. Juisle aanwijzingen over verzorging en beinesthig der Aveiden, hufi bezetting, de liouding van liet vee in den winter hebben wij reeds gegeven. Ten slolte nog de aanmaning mettertijd beler rundvee m le voeren. Bij hetgroot- en kleingrond bezit, vindt men dikwijls veestapels, die aile kleurenmengsels in slechte figuren vertoonen en waarvan de melkopbrengst zoo gering is dat er geen mit aan verbonden is. Niet overal past liet zwartwitte vee van het laagland. Ieder moet het vee houden dat kem het best voorkomt; liet is echter tijd dat men begrijpe dat het sehadelijk is bij het fokken in dezelfde dierenfamilie te blijven. Da stieren die men zelf gelokt heeft, vooral wanneer zij van geen goede soort zijn, herhaaldelijk in de eigen kudden gebruiken, is een kanker voor de veeteelt. Voeding en beliandeïing 1 an zoogende dicroB. De verzorging der zoogende huisdieren moet evenals de opkwccking der jongen, met veel namvlettendheid gescîiieden. In de eerste dagen 11a het afwerpen geve men de moedcrs niet veel voeding. Door het baren zijn in den regel de zenuwen aarigetast en de spijsverterings-werktuigen verzwakt, zoodat bij ruime voedering niet zelden hefiige verteringsstoringen ontstaan. Men ver-strekke lcleine hoeveelheden goed liooi evenals zemelen-•dranken. De zemelen moeten in den tegenwoordigen zemelschaarschen tijd voor deze gevallen behouden wordei). Verdcr wordt 00k aanbevolen meeldranken te geven; hiervan moet men nntunrlijk thans afzien. In en rondorn den ^tal moet het zoo stil mogelijk toegaan; is dit niet het geval, dan worden de moederdieren onrwstig, waardoor de melk nadeelig beïnvloed Avordt en op de jongen sehadelijk inwerkt. Drie of vier dagen na het afwerpen, begintmen de licht verteerbare voederhoeveelheden te vermeerderen en men gaal daarmee voort tôt aan zekere gre*s, die zieli onder de tegenAvoordige omslandigheden naar de hoeveelheden 1 van 7ulk voorlianden voeder zal moeten ricliten. In het voeder moet betrekkelijk veel eiwit voorhandeu zijn, daar deze voedstof tôt voortbrenging van groote hoeveelheden melk noodwcndig is. Aan merries geeft men goed hooi, goed gehakt stroo en baver; soms kan men 00k havergrut, roggczemelen en gekookt lijnzaad verstrekken. De koeien krijgen goed hooi, bec ten, zemelen en, zoo hel mogelijk is,lijnkoeken en grnt-dranken. Aan de moederschapen vervoedert men van het lljnste hooi en voegt er hulzenvrucht- en zomergraanstroo of 00k wat beeten en lijnkoeken aan toe. De zeugen, die biggen te voeden hebben, worden met gekookte voeder-beeten, zemelen en melkerijafval gevoederd. Het is zeer aan te bevelen,aan al de genoemde moederdieren tusschen-door wat jong malsch groenvoeder, zoo men er over bcschikt, te verstrekken of ze ATan tijd tôt tijd op een goede Aveide te drljven, daar daardoor de melk zeei gunstig beïnvloed wordt. Aile voedermiddelen moeten A-an goede hoedanigheid zijn. Zuurvoeder, enz. geve men niet, daar hierdoor de hoedanigheid der melk geringer wordt. Het spreekt Aran zelf dat een afwisseling in de samenstelling van hel voeder roaar langzamerhand mag geschieden. In de eerste 3 weken na het veulenen mogen de merries niet tôt den arbeid gebmikt Avorden ; moet het bij uitzondering toch gesekieden, zoo neme men de merrie ten hoogste 2 nren van het veulen >veg, want dit is geAvend in korte tusschen-poozea aan de moeder te zuigen; kan het znigen eerst na groote tusschenpoozen geschieden, zoo zuigt het \reulen den te straf gevrilden uier te haastig af; het overlaadl zich hierdoor de maag, wat zeer nadeelig is. Moest een zûogiijd, daar een merrie lang tôt. den arbeid gebruikl werd, te ATer van den roorafgaanden gezet Avorden, zoe cnttrekke men den uier een deel der melk door uitmelken. Verder is het aaa te beveîen het zuigen van het veulen meermalen te onderbreken. Wanneer de moeder lang van het veulen gescheiden is, Avordl zij onrustig en dit heeft een nadeeligen invloed op de melk. DitgeAral kan zich 00k voordoen Avanneèr mon te groote inspanning van de merrie vergt of wanneer zij kou gevat heeft. Is de moeder uit de eene of andere oorzaak lcrank geworden, zoo behandele men ze, zoo 't mogelijk is, niet met artsenijen, die in de melk overgaan, want hierdoor kan men het jong schaden. Wanneer de veidens gespeend zijn, zAvelt de uier van de merries vaak fel aan, vooral na snel spenen. Men geve de merrie dan eenige dagen Aveinig voeder, geve ze veel beweging en melke den nier dagelijks tvveemaal nit. Helpt dit niet genoeg, zoo wassche men den uier A'oorzichlig met niet te koud Avater. Hoe zorgvuldiger men de zoogende huisdieren behandelt, des te grooter voordeel zal men hebben, van de moederdieren en A-an de jongen. Akkerbouw, «ssieelt, tuin- en bosehbouw, enz. DruLplckiicn bij paarden. Scliade ontstaat immer door Avrijving of drnk van gebrekkig of slecht passend tuig. De scliade blijft niet uit, zoo men op deze pnnten niet genoeg achl geeft. Lichtè vei'AA^ondingen, die maar in hetzwellen of afstreepen van ' de huid bestaan, kan men door koeien en wasschen met arnikaattinktnur genezen en men kan het paard 00k tôt lichten arbeid gebruiken, op Aroorwaarde dat het tuig goed zij en AA'el passe en dat de kranke.plaals geen drnk onderga door het opleggen A_an kussens, die aan de betreffende plaats los of ontnaaid zijn. Gezwollen plaatsen moeten met een A-loeistof geAvàsscIien Avorden, die bereid ; Avordt uit een oplossing van een deel aluin en twee deelen ' Avaler in heet AArater. Worden de gezwollen deelen liier-niede meermalen dàags gewasschen, zoo verdwijnt het ! gezwel meest zonder A-erdere gevolgen. Doen zich AAronde-plekken voor, zoo bevochtige men deze met looistof of lannoform, Avaarop de AA'onden uitdrogen en zich met een roof bedekken. Vèrettert de Avonde, zoo haïe men den dierarts. Alsbehoedingsmiddel tegen beschadigingen door AA'rijving en druk dient, afgezien ran het goed passend getuig, een herhaald Avasschen der bedreigde plekken met kaud Avaler en daarna met spiritus. Sloe moeten de koeien in den stal staan? Het best staan de koeien zoo, dat zij met de koppen - tegenoA-er elkander staan, in het midden gescheiden door een Avat verhoogie* A-ocderweg. Bij deze inricliting gaan i A'oedering, verzorging, melken enz. veel beter en sneller ; van stapel; 00k de reinhouding van den stal is veel - gemakkelijker en de gezondheid der dieren kan beler r verzekerd Avorden dan Avanneer zij met den kop tegen - den Avand staan. Deze laatste stalinrichting heeft het groote r nadeel dat de koeien zelf s bij klarem dag immer in het î halfdonker staan, waardoor zij licht aan de oogen gaan r lijden. Elke koe moet een krib voor zich hebben, die best uit steen ef gieVijzer bestaat en ter hoogte van ongeveer i 66-70 cm. boven den vloer moet aangebracht worden. 3 Ligt de krib dieper, zoo krijgen de dieren door hel vele \ bukken van den kop bij het vreten gemakkelijk losse t schouders. Enkel bij afzonderlijke kribben kan de voeder- 3 gever juisle rantsoenen toedienen en gadeslaan of een x dier meer of minder voeder gebruikt. Opdat dit nu niet 1 licht kunne uitgeAVorpen Avorden, moet de krib schotel- 1 achtig gebouwd, lang genoeg, omtrent 3o cm. zijn en - een doorsnee van 4o-5o cm. hebben. i Tôt opneming van rauAV voeder — hooi, stroo, enz. — 1 moet boven de voederkrib een ruif aangebracht worden t Indien men zulk voeder rechtstreeks op de voedergang 1 uilbreidde, zooal# het ongelukkig hier en daar nog uit t onwetendheid of gemplczucht geschiedt, dan zouden de > koeien hiervan ineeng te veel nemen, wat hen slecht 11 1 • 1 • i 1 J t «

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes