De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

1312 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 11 April. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Geraadpleegd op 29 september 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bv79s1mq4k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Landbouwer Weakblad voor Lcndbouwers uîtgegeven onder medewerking van hel Duitsch Generaal Gouvernement in Belgiëo biadan mog«n u!t « Da L#nd&ouwir i n»©t® nvimjiman, lontler telkans c3ci to»*on !• varmaîd#». Nr 8. Opstelraad en vcrzending : Keizerl. Duitsch Besîuar.afdeel. VII, Naraenstraat, 1Q. 1 Druhkerij: Stantsdrukkerij, Leuvensche weg, 40. Brussel, 11 April 1917. AANKONDIGINGEN : 33 ccntiem de kleine regel. Bijlagen, bijzondére prijs. Jaargaug. ISHODD: Ambielijkc bekendmakin^en van den General-Gounerneiir, enz. : Ver-ordeiiing van dea Generaf-Gouverneur van den 24" Maart 1917, bolreffende de opiieming van de landbouwvlakten in liet jaar 1917. Bijzondere verhandelingen : Kaadgeviugen tôt liet bekomen van jjoede aardappeloogsten. Akkerbouw. veeteelt, luin- en boscbbouw, enz. : Arbeidskalender voor April. — Kleine tuinbouw en lioenderteelt. — Over zaaiingen en plantinge» in de lente. — De fosfoorzuur- en kalibemosting deze lente. — Teelt van oliehoudende vruchten. — De stoppelwortel. — Het kweeken van heulplanten. — Vervanging lan rijst. — Wildgroeiende groenten. — Legt kompostlioopen aan! —lCnting van oude l'ruitboomen. — De practische Schrebertuinier. — Bon-dige raadgevingen : 1. Bijenteelt. 2. Tuinbouw. 3. lioenderteelt. 4. -Landbouw. 5. Allerlei. — TJit stad en land. Htelijki Bsksntaakinpn vanwsge den Gensrsl-Goiiverneur, enz. VEHORDENING van den General-Gouverncur van den 24" Maart 1017, betrefj'ende de opneming-van de landbouwvlakten in het jaar 1917. § 1. Tussehen den 20° April en den 5" Mei 1917 woi'dt een «pneming gedaan van aile landbouwvlakten, d. i. : waarop •wintertarwe, zomertarwe, rogge, masteluin, spelt, zomergerst, wintergerst, haver, boekweit, boonen, erwten, ylas, koolzasid, tabak» hop, cichorei, suikerbeeten, voederbeeten, wortelen, rapen, gardappelen, klaver, luzern, grassen en voedergewassen gewonnen worden, evenals van liooiland, weiden, boomgaarden en andero teelten. § 2. De opneming geseliiedt per geraeente en wordt door de jçemeenteoverheden gedaan. De landbouwers of hun plaats-vervangers zijn gehouden, aan de geiueenteoverheid en bij het toeziclu 00k aan de Duitselie beambten en dezer lasthebbers de gewenschte inlichtingen te geven. De gemeentebesturen of de personen aan wie zij opdracht gegeven hebben zijn bevoegd, ten einde juiste gegevens te bekomen omtrent de landbouwvlakten, zicli op de akkerlanden te begeven van lien die aangifte moeten doen en er tôt metingen ©ver te gaau, alsook op liet kadaster inlichtingen in te winnen cintrent de uitgestrektheid van bebouwde akkerlanden. § 3. Do opneming gcschiedt op afzonderlijke lijsten (blad I), Aie door de landbouwers, en op gezamenlijke lijsten (blad II), Aie door de plaatselijke overheid in te vullen zijn. § 4- De opneming omvat alleen de landbouwbedrijven met een gezamenlijke landbouwvlakte (akkers, liooiland, weiden, tuinen) van ten minste 1 liektaar. De Yoorzitters van liet burgerlijk bestuur (Priisidenten der Zivilvervraltung) kuunen deze opneming 00k tôt de kleinere bedrijven uitbreiden. § 5. Elke landbouwer moet de aangifte enkel in één en wel in de door hem bewoonde gemeente doen. Hij moet daarbij even-eens de landerijen aangeven, die liij in andere gemeenten uit-laat.§ 6. De aangifte, door clken landbouwer te doen omtrent de grootte van zijn huisgezin, omvat de personon, die in zijn bedrijf in den kost zijn. § 7. De landbouwers moeten bij de aangifte omtrent hun gezamenlijk getal paarden, runderen en zwijnen den stapel cpgeven, zooals die op het oogenblik dér opneming is. § 8. De aangiften betreffende de landbouwvlakten moeten aile in hektaren en aren gedaan worden. § 9. TJitbaters van landbouwonderneiningen of hun lasthebbers, die opzettelijk de aangiften, waartoe zij op grond dezer Verordening en der uitvoeringsbepalingen verplicht zijn, niet of onjuist of onvolledig doen, worden met ten lioogste 6 maand gevangenis of met ten hoogste 10,000 mark boete gestraft. Boete en gevangenisstraf kunnen te gelijlc uitgesproken worden. Uitbaters van landbouwondernemingen of hun lasthebbers, di« uit aalatigheid de aangiften, waartoe zij op grond dezer Verordening en der uitvoeringsbepalingen verplicht zijn, niet of onjuist of onvolledig doen, worden met den hoogste 3,000 mark boete gestraft. § 10. De krijgsbevelvoerders en kriigsrechtbanken zijn tôt oordeelvellen bevoegd. § 11. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef} is belast met de uitvoering van deze Verordening. Itaadpviageu tôt het bekomen van goede aartlappeloogsten. t. Bereicl, zoo dit nog aiet gedaan is, tiwe plant-aardappelcn zonder ait s tel-, bewuar ze op een d toge, koçle en donkere plaats in dunne laag en onderzoek ze van lijd toi Hjd. De geringe uitslag van den aardappel-oogst verleden jaar is niet nitsluitend aan de ongunstige weergesteldheid te wijten, maar hoofdzakelijlc 00k aan bel gebruik van uitgeleefde plantaardappelen. De ver-zwakking der aardappelen is in de eerste plaats het gevçlg van overerfelijke krankkeden, bladerrolkrankheid, krul-ziekte, biadringkrankheid, verrotting der bladeren, v«r-weiking, enz., die door de knollen van jaar tôt jaar over-gedragen worden en die de levenskracliL der aangetaste bladeren zoodanig verzwakken, dat zij onder den invloe<J van ongunstige groeivoorvvaarden licht te gronde gaan. In het vorige, voor de ontwikkeling der aardappelen zèer ongunstig jaar is er gebleken dat onder de talrijke gekweekte aardappelsoorten er vele erg uitgeleefde voorkwamen. Zij braehten een mislukten oogst. Neem daarom onder geen omstandigheden plantaardappelen vau velden, op dewellce de aardappelen langzaam opkwamen en de planten door boven genoemde krank-heden aangetast waren. Het aatiwenden van zulke aardappelen al:-) plantgoed leidt bepaald, 00k zoo de groeivoorvvaarden dit jaar beter zijn, tôt een mislukten oogst. Bezit gij niet zelf goede plantaardappelen, zoek er dan bij landbouwers uit den omtrek te bekomen, die gezonde, krachtige soorten gekweekt hadden. 2. Gebruik geen kleine, maar middelmatige aardappelen. Een heele reeks proefnemingen hebben het bewijs geleverd dat bij gelijke standruimte de dikste knollen de hoogste opbrengst opleveren. Vermijd zoo mogelijk het doorsnijden der plantaardappelen. Zijt gij gedwongen uw plantgoed te strekken, snij dan in de lengte, van den kop tôt den navel. Snij niet in meer dan twee deelen, want de opbrengst zou er erg door lijden. Versch door-gesneden knollen mogen niet dadelijk gelegd worden, maar moeten zoo lang in de lucht liggen blijven, totdat de snee verhard is als kurk. 3. Moet de planting op een zieh frisch houdenden, min of meer vochtigen grond gesehieden, laat dan de plantaardappelen zoo lang uitgebreid op een tochtige plaats

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes