De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw

608 0
01 augustus 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Augustus. De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw. Geraadpleegd op 22 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fq9q23rj8w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nummer 17. Toegclaien door de militaire overheid. Augusius 1918. De Leeuwenaar Maànpblad voor de Soldaten yan 't Kanton Zout - Leeuw Brieven te zenden aan : Jean Ch. PEETERS, 1° Serg.-Maj. 1. M. 1. ()., Sainte-Adresse. /7oor!'God, Koninc, en Vaderland Weest Leeuwen in den Stiujd Onze cfriekleur. I)e standaard van den Belg is rood gelijk iiet hartebloed, dat reeds zoo ménig zoon vergoot voor Belgiê's vrijheidsgoed... En als zijn schaduw op den grond het stoi' der helden kust, dan dreunt als uit een reuzenmond : « Klein België, strijd gerust ! » Den standaard van den Belg is zwart gelijk de stilie rouw, die in elk rechtgesehapen hart ons prangt in diepe vouw !... Maar van dien rouw stamt grootheid af, en met bedwongen lust roept elk betreurde held in 't graf : « Klein België, lijd gerust ! » De standaard van den Belg is geel gelijk de kdrenvrucht die voor het geeslend windgespeel ter gouden kimmen vlucht. En als zijn zang" in koude voor v !ot bij de helden daalt, dan dreunt in machtig zegekoor : « Klein België, zegepraalt ! » Joris De Bruyn. Hooger op. Met den angsl in 't hart kijken eenige men-sehen, gedurende deze harde oorlogsjaren, naar de toekomst. Hoe zal 't land herworden na deze schrikkelijke, stofïelijke en zedelijke teisteringen '? Iets staat vasi : Éen zedelijk volk blijt'l immer een groot volk. De verstandelijke vorming der soldatenmassa's wordt, hoe langer de oorlog aanduurt, hoe dringender. Meermaals hoorde ik onze, frontmannen zeg-gen : « Veel wordt er van ollieiele zijde gedaan om het voltrekken der studies voor het studen-tenvolk te vergemakkelijken ; wanneer zal men aan de stieîmannen van den Yzer eens gaan denken ? » Laat ons maar bekennen, on-,ze krijgers hebben, zooals zij 't zelf beweren, « oversebot van gelijk. » Yele werklieden wel-iswaar kunnen voorts in hun vak arbeiden in de oorlogswerkhuizen, en worden behendiger stieîmannen tijdens den oorlog ; maar dit voordeel valt aan onze Yzerjongens niet te beuri. Indien regelmatige leergangen voor ieder-een in 't leger niet kunnen ingeiicht worden, dan zou er toeh aan iedereen eens moeten ge-daehl worden. Waarorà zou men bijv. tijdens de rustdagen onze boerenjongens niet eens kunnen vergasten op een leerrijke voordj-acht door een landbouwdeskundige gehouden. Gelukkiglijk treffen wij in "[ Baehten-de-Kupsche nog eenige Vlaaiusehc werkers aan, die hun jongens in al hun zielelijden onder-steunen, en die, om ons volk hooger op te tillen, praktisch te werk gaan. Met overgroot genoegen overliep ik iaatst een lijstje leergangen, per briefwisseling door « De Belgische Standaard » ingericht. Ziehier het bijzonderste dat, u Vrienden, aanbelangt : Leergangen voor : 1. Houlbewerkers : a. Kunstmeubelmakers b. Tim m erli e d e n - S ch rij n wer k e r s. 2. Metsers. 6. Behangers. 3. Letterzetters. 7. Huissehilders. 4. Werktuigkundigen. 8. Snelselirift. 5. Lan dm et ers. 9. Landbouw. Nog andere leergangen zullen misschien tôt stand komen. Die prachtige werking is voor u gansch kosteloôs. Voor aile nadere inlichtingen lîoeft gij te schrijven aan : Den Eerw. H. De Wulf. Zeestrand, Villa « Ma Coquille », De Panne. Op mannen uit het Getheland ! Overal moet gij de eersten willen wezen. Aldus zùlt gij dubbel arbeiden voor Vlaanderen, en voor uw eigen maatsehappelijk leven la,ter.; en zooveel te trotseher zult gij van de Yzerslagvelden mogen huiswaarts keeren. Noehtans, Yi-ienden, indien verstandelijke ontwikkeling bij ons allen dringend noodig is, dan zullen wij toeh eerst en vooral voor onze zedelijke vorming zorg dragen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Zoutleeuw van 1888 tot 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes