De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw

571781 0
01 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Januari. De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mg7fq9qv1v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nu miner 11. Toegelaten door de militaire overheid. Januari 1918. De Leeuwenaar M'aandblad voor de Soldaten van 't Kanton Zout - Leeuw Brieven te zenden aan : Jean Ch. PEETERS, Ie Serg.-Maj. 1. M. I. ()., Sainte-Adresse. ' Voor God, Koning en Yadebi.axd Weest Leeuwen in den Strijd Zalig Nieuwjaar Andermaal staan \ve, vrienden, voor een nieuw jaar en in 't verschiet zien we reeds een versch tijdstip van stoeren arbëid in ons krij-gersleven. Toen we nog thuis svaren klonken de gelukwenschen ons van aile kanten in d'ooren en we weten dat ze zoo oprecht gc-meend waren. .la ! nog steeds doen ze ons deugd, en daarom herhaal ik ze hier aan den Yser envzeg ik U inniger dan ooit : Zalig en gelukkig nieuwjaar aan U allen, vrienden ni t het Getheland. Na op Kerstdag zedelijken steun gepnt te hebben, znllen wij het nieuwe oorlogsjaai dat wij ook het laatste hopen, vastberaden intreden. Het leven gelijkt aan een steile hoogle welke een mensch met wat liooger ideaal wil bekliin-men ; om het doel, den krnin van den berg le bereiken, is er veel krachlinspanning noodig en moet onze kreet immer dezelfde wezèfi «Hooger op» ! Nn wij op een nienw keerpunt staan is het goed even op de reeds bestormde hoogten van ons oorlogspad een blik terng te werpen om onze strijdgezellen te herdenken. Hoeveel ledige plaatsen heeft het moordend vijandelijk schroot in onze rangen reeds gemaaid ? Aan die dierbare dooden, aan die helden gevallen voor 't Recht en wier nagedachtenis voor immer in 't gehengen van ous volk zal geprent blijven, zenden wij een dankbaren ond-makkersgroet. En wanneer wij het droe-vig geluk hebben hun nederige graven weder te vinden, vergeten wij toch nooil voor hen een vurig gebed hemelwaarts te richten. Zij immers blijven onze roemrijkste helden, want zij brachten het grootste offer, dat van het bloed. Talrijk zijn ook de strijdgenoten die, na afgrijselijke verwondingen op 't strijdperk op-gedaan, nn als ongelukkige verminkten rond-slenteren.Vergeten wij die dapperen niet al te gemak-kelijk ? Begrijpen wij al hun zielelijden wel ? 0 ! '[ is zoo wreed voor een jeugdigen kerel in zijn bloeiende kraehten geknakt te worden, nadat zijn krachtig liehaam doorploegd werd door vijandelijke ijzerscherven ! Aan onze dappere verminkten brengen wij liiei al onze bewondering voor hun edelen opofferingsgeest ! En moge 1918 lien weder-voeren in hun huiskringen waâr zij in een innig familieleven door hun onde geliefdèn zullen verzorgd en bemind worden. Een reeks strijdmakkers die we ook maar al te gauw uit het oog verliezen, zijn onze ge-vangeneh in Duitschland. \\ at schijnt het mij toch. doodsch-eentonig en droevig toe, drie lange jaren van aile vrij-heid beropfd, omsingeld door prikkeldraad en strenge sehildwachten, onder 't juk van het noodlot te moeten zuchten. Aan u, vergetene vrienden, in uw sombere loodsen, een gelukkig Nieuwjaar ! Moget gij weldra de vrijheid, naar dewelke uw borsten dorsten, sehitlerend zien Opdagen aan dCn geziehteinder, en aldus een einde vinden aan uw droevig ballingschap. l^n gij burgers, ginds in het bezette gebied gebleven, die spijts aile slafelijke verdrukkingen het hoofd hoog houdt onder de dwingelandij ; gij dappere en ontembare werklieden, wier kop de Duitschers niet vermochten aan stuk-ken le breken, spijts aile geweld, en die kracht-dadig" weigerdet, voor den vijand le werken ; gij gëdroegt u allen op bewonderenswaardige wijze. Aan u allen daarom, onzen innigsten dank ! Brenge dil jaar een Wel verdi en de bekroning aan uw edele hardnekkigheid ! Eindelijk, «last not to leasl» strijdmakkers van 't front, gij die de lange en kille nachten nog op wacht aan de Yzerboorden doorbrengt om het verdedigingsbolwerk der Vrijheid van aile vijandelijke stormloopen te vrijwaren, en ook gij, vrienden, die in munitiefabrieken of elders uw plieht vervull, blijft volharden in uw verhevene laak. Aan u mijn makkersgroet, aan u een vurig, zalig en gelukkig Nieuwjaar !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Zoutleeuw van 1888 tot 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes