De legerbode

906 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 22 April. De legerbode. Geraadpleegd op 27 januari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/m901z42j2j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is YOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. België, sleuîel m den fiersld De pennetwist die tusschen de Duitsche dag-bladen was ontstaan aangaande het al dan niet inpalmen van België heeft opgehouden. Nu dient er eene andere afleiding gezocht voor de bekom-meringen en kwellingen die liet Duitsch volk opzweepen en om het somber beeld, dat aan de kimrne opdoemt en den nakenden ondergang der keizerrijken aankondifft, af te weren. Yanaf den dag waarop, na het bloedige afsla-gen van den plotselingen aanval tegen Luik, de Duitsche legers door Brussel en Midden-België eene nieuwe zwenking maakten om het Engelseh leger te omsingelen, dat ons ter hulp was geto-gen, bezielde slechts een gevoel de Duitschers : namelijk, dat België van de wereldkaart gevaagd en voorgoed Duitsch grondgebied was geworden. Dit gevoel werd vertolkt door het zenden van maarschalk von der Goltz naar België met eenen zwerm ambtenaars, door tal van bestuursmaatre-gelen, het inbrengen van het Duitsch uur, het inrichten van een burgeriijk bestuur naast het krijgsbestuur. enz... Daarbij dienen gerekend de bekendmakingen. de bespottingen, de verachte-lijke meewarigheid van de Duitsche pers, wier houdinginons geheugen zal geprent blijven. Werd de inpalming niet officieel, plechtig uitgeroepen, dan was dit uit hoofde van zekere bezwaren, waarvan het eerste was dat België nooit volkomen kon veroverd worden. Hadden de Duitschers over den Yser kunnen geraken, dan zouden ze ongetwijfeld tôt die uitroeping hebben overgegaan. De keizer had de proclama-tie bij zich, in zijn reiskoflers, te Kortrijk, einde October. Hij mocht er terug mede afreizen. Men weet dat die Duitsche huichelaars ver-klaard hadden dat zij niets tegen België in het schild voerden. Alsof België's onafhankelijkheid niet verloren ware geweeSt in geval wij onze onzijdigheid niet hadden verdedigd ! Wij konden niet anders handelen : Het opper-ite en meest dringend belang gebood het ons toowel als de eer. Maar daar wij weerstand moesten bieden, en de Duitschers ons niet konden veronderstellen als zijnde laf genoeg om dit te doen, verschaften zij zich derwijze terzelfder-tijd als een middel om te overwinnen — dat zij zeker waanden — het noodige voorwendsel om tegenover ons, na den oorlog, de houding te nemen die eenen overwinnaar, voortaan wereld-beheerscher, zou behagen. De Duitschers hadden dus een opperste belang, bij hun optreden in België. Zij hadden van dag tôt dag en dit sedert een vijftiental jaren, dit brokje gronds van 30,000 vierkante kilometers meer en meer naar waarde leeren schatten. Onder oeconomisch oogpunt had zij een gedeelte van het land weten te veroveren en ditgewest met hunne ®ijverheidsproducten overstroomd, alhoewel België een flink bedrijvig landeke was. Maar er bevond zich in België iets anders, wat ^j zelf niet bezaten en wat zij nooit zullen hebben, namelijk onze metaalnijverheid. De uitstekende Italiaansche geschiedschrijver Guglielmo Ferrero toont heel klaar in een artikel Tan de Secolo aan, het gewicht dat voor de Duitschers lag, in de vermeestering van het Belgisch kolenbebkenenvandeBelgische metaalnijverheid. aaruit maakJ deze schrijver de gevolgtrekking dat België de sleutel is van de wereld, — want het is> uit zijn artikel dat wij het opschrift van ons artikel ontleenen. Sedert 1870. Pnitschlajjd ailes in het werk gesteld om den scepter van Vulcanus te veroveren. Over een vijftigta) jaren stondGroot-Britannië op het voorplan, met eene vervaar-diging van 3,500,000 ton ijzer per jaar ; Duitsch-land kwam in vierden rang met 700,000 ton, na Frankrijk en de Vereenigde-Staten. In 1890, slonden de Vereenigde-Staten op eersten rang, met 14 millioen ton. Daarna kwam Groot-Britanje met 9 millioen ton, en onmiddellijk daarna Duitschland met 8.500,000 ton. Welnu in 19i3 leverde Duitschland 17 millioen ton, België nagenoeg drie millioen en Frankrijk vijf millioen. Maar de rijkste kool- en ijzer-mijnen, en de uitgebreidste metaalfabrieken van Frankrijk bevinden zich in het Noorden en in het Oosten Het zou Duitschland voldoende zijn België in te palmen en een weinig zijne grens Frankrijkwaarts af te ronden om van de metaalnijverheid van westelijk Europa uitsluitelijk eene Duitsche nijverheid te maken. Er zouden maar drie volkeren meer bestaan die het ijzer bewerken De Amerikanen aan gene zij de van den Atlantischen Oceaan, de Duitschers in het hartje van westelijk Europa, de Engelschen in hun eiland, welk eene enge zeeaa'm van het vasteland afseheidt. Het Duitsche rijk zou van toen af de machtigste legers van den wereld hebben kunnen in het leven roepen. Op zee zouden al de naties van het Europeesch vasteland verdwijnen. Duitschland zou zich vaardig maken om Engeland den drietand te ontrukken. Laten wij het woord hier aan G. Ferrero : Wanneer men dit ailes overweegt, vindt men wel-licht de uitlegging van de woede waarmede het Duitsch volk de wapens heeft gegrepen. Men zou zeggen dat het aan het Westen, in eene vage visie, de oude grens van het Romeinsch keizer-rijk vluchtig heeft ontwaard, en dat het een voor-gevoel heeft gehad dat met er in te slagen deze te bereiken, het zich den weg zou banen ter verovering van een onmetelijk rijk. Dit ailes legt zich uit, alsook anderzijds de onver-schrokken weerstand die den nieuwen inval der Germanen in de oude provinciën van het keizerrijk heeft gebroken. In de eerste dagen van Augustus, toen de Duitsche legers in België binnenvielen, schreef ik dat de inval in België het begin was van den verschrikkelijksten oorlog welken de wereld ooit gezien heeft, oorlog waarin, in een afgrijselijken val, Frankrijk en Engeland te zamen of Duitschland moest het onderspit delven. De feiten hebben tôt hiertoe mijne vooruit-zichten bevestigd en ik vrees dat zij het nog meer in de ioekomst bevestigen. Op het punt der geschiedenis waar zij zijn geko-men, is België de sleutel van Europa en bijgevolg de sleutel van den wereld. Indien België in de han-den der Duitschers blijft, zal de geschiedenis van den wereld veranderen ; morgen zal Duitschland de meester van Europa, overmorgen meester van den wereld zijn. Wij mogen zeker zijn dat er stroomen bloed zullen vloeien, zoo dit noodig is, maar dat de Duitschers België zullen ontruimen. De gevolgtrekking van den heer Ferrero is dat een spoedige tusschenkomst van Italie noodig is, maar dit zou ons te ver leiden. Doch zijn vertoog brengt ons zonneklare op-helderingen.Voor het Roode-Kruis Wij hebben ontvangen en gestort ten voor-deele van het Roode-Kruis van België 1° Een soin van 21 fr. 50, opbrengst van een omhaling gedaan bij de wielrijderscompagnie van kapitein Jacques, 3° L. D. ; 2" Een som vam 12G fr., gestort door al de manschappen van het peloton gendarmerie van de 1" gemengde brigade, 3" f D., om door een goed werk den verjaardag van onzen geliefden Vorst te herdenken. ©9ak al die edelmoedige harten, De Prachtige Britsche liispanoing Telken* Groot-Britanje zich in de noodzake-lijkheid bevoiidén lieefl om de wapens op te nemen, heeft het dit gedaan met het vaste besluit le overwinnei-, hoe groot dan ook de moeilijkheden vvaren die mer inoest te boven komen. Nog nimmer eehter heeft de groote eilanden-natiei-cne taak rnoeten vervullen, bij die van lie» den tr vergelijken. Sedert den dag waarop liet zijne medewerking aan zijne bondgenooten be-loofde en besloot Duitschland te straffen dat zijn a lieiligste verbintenisseri verbroken had, heelt Groot-Britanje zich met zeldzame wilskracht aan de taak gewijd, al zijne verbintenissen te hou-den. Zijne houding en zijne vastberadenheid tôt aan het uiterste te gaan, waren voldoende om den Duitschen kanselier van woede te doen be-ven. De medewerking van Britsche vloot en leger aan de krijgsverrichtingen, dreigden inderdaad een onherstelbaren slag aan de Duitsche aanval splannen toe te brengen. De Duitsche vrees was niet ijdel en men be-grijpt de uitbarsting van razernij van den kanselier des keizers. Onmiddellijk liet de Engelseh* vloot zich kennen als volstrekte heersclieres over de zeeën, dwong de Duitsche vloot om werkeiooa in hare havens te blijven en leverde dus aan de bondgenooten de zekerheid van zich tôt onbe-paalden tijd te ravitailleeren en verzekerde den overtocht op het vasteland van de talrijke troepenmachten die Groot-Britanje zich gereed maakte op de been te brengen. In het begin kon het slechts de hulp van zija expeditie-korps leveren, ongeveer 80,000 man. Het was « het verachtelijk legertje van generaal French», dat de vijand trachtte bespottelijk te maken. Maar van af de eerste ontmoetingen gedroeg dit leger zich praehlig. Aan den linker-vleugel van de Fransche stelling geplaatst, waar hetinverbinding met een ruiterijkorpsopereerde, wist het met bewonderenswaardige hardnekkig-heid de Duitsche massa wis tegen te liouden die trachtte dit leger te overvleugelen. Strijdende tegen een driemaal sterkeren vijand, voerde het, steeds vechtende zonder oponthoud, eenen terug-tocht uit die tôt de sclioonste krijgsverrichtingen van dezen oorlog kan gerekend worden. Wel verre van daardoor te hebben geleden, heeft het leger van generaal French, waarvan de leemten intuss'ihentijd waren aangevuld, op sehitterende wijze deel genomen aan bel offen-sief op de Marne, terwyl dit maal aan zijne linkerzijde het leger van generaal Maunoury zich met roem bedekte. Het achtervolgde het vijandelijke leger tôt aan de Aisne en behaalde sehitterende overwinningen in de nabijheid vaô Soissons. In het begin van Oktober werd het besluit genomen de troepen van generaal French naar het Noorden over te brengen. Deze moeilijke be-weging gelukte zonder eenig ongeval, dank aan d' klaarziende medewerking van den staf der bond* genooten. Terzelfder tijd ontscheepten nieuwe effektieven te ©ostende, met het doel Antwerpen ter hnlp te komen,waar eene marine-brigade zich reeds onderscheidde aan de zijde van onze dap-pere sol<laten. Maar daàr de omstandigheden het niet veroor» loofden den weerstand van Antwerpen langer voort te zetten, kregen de te Oostende ont-scheepte troepen bevel den terugtocht van ona leger op den Yzer te dekken. Zoo kwamen zij er toe, ne heel wat wederwaardigheden, in de om-streken van Yperen stelling te nemen, waar zij de hand leenden aan het Britsche legerkorps dat naar het Noorden was overgebracht. En na de gevechten op den Yzer was het het gevecht te Yperen, waar de soldaten van koning Joris V zich dapperder toonden dan ooit te voren, strijdende tôt de uitputting, in samenwerking met de Fransche versterkingen. gekomen om da lange verdedigingslinie te ondersteunen. Men weet hoe het gevealit in Vlaanderen. waar al de bondgenooten wedijverden in dap-perheid, eindigde met de geheele nederlaag vaa den vijand. En het was het begin van deo loop-gravenoorlog en van den langen winterveldtocht. Alsdan, terwijl de Britsche troepen het hoofd boden aan den vijand, zich reorganizeerden ea vwsterkinjjea onivingen, riehUen zich in fin go 20 April 1915 Nommer 97

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes