De legerbode

1403 0
29 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 29 Oktober. De legerbode. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/z60bv7bs1k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dinsdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SQTjDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t lien of vijflien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Plechtige Intrede te Brngg1 van Koning Albert, van Koaingin Elisabetli en van Prins leopold aau het hoofd der Belgiscke troepen (Van een ooggetuige.) Belgisch front, 26 October 1918. In 2ijn gekend gedicht over Brugge en zijn Belfort. sehrijft Lougfellow ; In the Market place of Bruges Stands the BellVy old and brown. Thrice consunied and thrice rebuilded, Still it watches over the town. Vrijdag, was dit belfort, en de Groote Markt en gansch de stad glopierijk bevlagd, want Koning Albert, Koningin Elisabeth en Prins Leopold deden hunne plechtige intrede aan het hoofd der Belgisehe troepen. Eene overgroote menigte vulde de straten. Boven de stad speelt de beroemde beiaard Vlaamsclie volksliederen van Peter Benoit en de nationale liederen. De groote klok luidt zoo hard zij kan, de overwinning zingend, waardoor West-Vlaanderen aan 't vijandelijJk juk werd onttrokken. Van af de intrede in de stad en op gansch den doortocht, worden de vorsten op dolle toejui-chingen onthaald. De Koning, de Koningin en prins Leopold zijn aile drie le paard en rijden een schitterenden staf vooraf, samengesteld uit den Franschen generaal Dégoutté; generaal Gillain, hoofd van ,den algemeenen staf van 't Belgisch leger; generaal Delobbe, ondei'-overste van den algemeenen staf ; den Engelschen generaal-Cavendish ; den luitenant-generaal Jungbluth, hoofd van Konings militair huis ; de admiraals Keyes en Ronarc'h ; graaf Athlone, schoonbroeder van den koning van Engeland en hoofd van de Britsche zending bij het Belgisch A.H.K.; generaal Rou-querol, hoofd der Fransche zending ; een indruk-Wekkende groep officieren der verbondene legers. Op de Groote Markt worden de vorsten op onvergetelijke manier gehuldigd, in het schoonst denkbaar liistorisch kader. Diepe ontroering doet aile barten kloppen. Het meerendeel der toesehouwers hebben de oogen vol tranen. Wanneer de Koning voor het standbeeld van Breydel en De Coninck korat, groet hij met breed gebaar de helden van de legendarische oorlogen van Vlaanderen tegen vreemde verdrukkers. Dan blijft de vorst stilstaan voor het defileeren der infanterie en kavalerietroepen. De menigte juicht onze soldaten eindeloos toe. En wanneer de vlaggen en vaandels der regi-menten, die zooveel glorie oogstten in hunne epische gevechten voor de verdediging van den Yser en van het laatste stukje Belgischen grond, en tijdens het laatste gedenkwaai-dig offensief, voorb'ijtrekken, worden de toejuiehingen onbe-schrijfelijk. Gansch het volk voelt diep, op dit uur, al (Le symbolische waarde van onze nationale kleuren, die vrij en fier wapperen op dezen grootschen dag, * sic * Na de wapenschouwing, stijgt do Koninklijke familie van de paarden af, voor het perron van het provinciaal gouvernement, waar zij opnieuw het voorwerp is van eene geestdriftige ontvangst van wege de daar vergaderde overheid : De bis-schop van Brugge, de gouverneur van AVest-Vlaanderen, de senators en kamerleden, de be-stendige deputatie der provincie, de arrondis-semèntskommissarîs, de voorzitters der tribuna-len van eersten àanleg en van de liandelsrecht-bank, de prokureur des Konings en het parket van Brugge, de burgemeester en het gemeente-bestuur, de advokaten, notarissen, leeraars bij 't atheneum, enz. In de groote wachtzaal, groet de gouverneur der provincie, de heer Janssens de Bisthoven, in roerende bewoordingen den Koning, ridder zon-der vrees noch blaam, de Koningin, moeder van al de soldaten en van de Belgen onder het vreemd juk gebleven, den hertog van Brabant, hoop der natie. De eerbiedwaardige burgemeester, de heer Visart de Bocarmé, zegt op zijne beurt hoe gelukkig de Bruggelingen zich voelen, eindelijk ver-lost te zijn van de zware verdrukking en van hunne geliefde Vorsten terug te zien in deze gedenkwaardige uren. De Koning antwoordt met eenige korte zinnen. Hij lierinnert dat Brugge vier jaren lang met dapperheid het juk der dwingelandij verduurde : « Gij hebt bewezen»,zegde hij ointe eindigen, « dat een volk, dat de vrijheid als het hoogste goed aanziet en bereid staat het le verdedigen met de wapens in de hand, niet kan worden onder 't juk gebracht. Bruggelingen, ik dank u, Gij hebt u uwer voorouders waardig getoond. » Deze drie redevoeringen, uitgesproken in het Vlaamsch, werden weer op geestdriftige toejuiehingen onthaald. Na enkele voorstellingen, verliet de koninklijke familie en haar schitterend gevolg de stad, midden de trillende huldiging van eene bevol-king, die, lang nog daarna, hare vreugde bleef uitdrukken, van, met de bevrijding, eenen d'er-gelijken dag van glorie eu van oneindige groot-lieid te hebben gekend. De Belgisehe ûverwirmûig Tebgram van S. E. H. Prins Alesanâer van Servis tôt Z. M. den Zoning der Belgen Ik ben zeer gelukkig u, in antwoord op uwe hartelijke gelukwenschen ter gelegenheid der intrede mijner troepen te Nich, al de bewonde-ring uit te drukken welke ik en mijn leger gevoelen voor de Belgisehe soldaten die, door Uwe Majesteit aangevoerd, hunne prachtige wapenfeiten voort verrichten, waarbij zij aan 's vijands onclerdrukking het eene deel na 't an-dere van den bodem van het geliefd Belgenland losrukken. Alexander. Telegram van Maarschalk Joffre aan 2. M. den Koning der Ealgen Ik verzoek Uwe Majesteit voor haar en voor al de verbonden onder zijn opperbevel geplaatste troepen mijne zeer innige gelukwenschen te willen aanvaarden en de hulde mijner diepe bewondering voor den schitterenden bijval die heden de aànstaande en beslissende bevrijding van België verzekert. Maarschalk Joffre. De Geestdrift te Brussel Het nieuws van de vordering onzer troepen en van de aanstaande neerlaag der Duitsche legers heeft eene onbeschrijfelijke geestdrift doen ontstaan, des te meer daar de Duitsche overheid zelfhet burgerlijk gezag heeft overgeîaten aan onze landgenooten. Zoo groot is de blijdsehap dat zij eene soort openbare betooging wordt. De straten hebben het uitzichtder groote feestdagen en, door vreugde vervoerd, gaan sommige onzer landgenooten tôt het trotseeren van den vijand. Hevige gebeurteuissen grepen plaats in derge-lijkeomstandigheden, bij zooverre, datuitzekere bron wordt gemeld, dat de Duitschgezinde bla-den « den Brusseiaars kalmte en wijsheid aanra-den, ten einde moeilijkheden te voorkomen, wegens dewelke de aanhitsers zouden le lijden krijgen ». Brussel beleeft nu de laatste dagen der slaver-nij, maar met het vooruilzicht van den dageraad der bevrijding. Op dit uur van verrukking, ver-geet de bevolking de geledene ellende en on-rechtvaardigheid, en de bedrevene misdaden. Eene Jtotelia dsr Oandpîiooîsn aan Koning Albert In Frankrijk, scbrijft men ons, is een gelukkig initiatief in wording. Men wil aan den Koning eene zilveren medalie aanbieden, als blijk van de bewondering en de erkentenis der bondge-nooten.De medalie (drie exemplaren : zilver vei*gfld, koper, brous) zal aan Koning Albert worden overhandigd door den Franschen senator Réveil-land. Dit kunstvoorwerp is het werk van den talentvollen medaillist Prudhomme. Op den eenen kant het portret des Konings, op de keer-zijde eenen leeuw in eene prachtige houding van weerstand en van gevecht, die eenen poot houdt op eenen schicht die tegen hem was gericht. Erbo-ven het jaarlal 1914 eu er onder een lauwertak met de kenspreuk Virtus violentiœ çictrix (moed overwint geweld). De Vserde Verjaring van den Slag op den Yses* Eene groote menigte, vooral samengesteld uit) militairen, vierde Zaterdag de 4e verjaring van den Slag op den Yser, onder het voorzitterschap van den heer Carton de Wiart, minister van Rechtswezen, die aan zijn zijde generaal Deruette' had en luitenant Habran, de voordrachtgever. Na te hebben herinnerd dat te Havre het ge-dacht ontstond van de verheerlijking van ons schoonste wapenfeit, zegde de minister van.' Rechtswezen : i Twee oorlogsdata zullen op het Belgisch jaarboek geschreven blijven; de 4 Oogst 1914, die de misdaad van Duitschland merkt, ea voor het algemeen geweten het vraagstuk van het bestaan der kleine staten stelde, en de slag' op den Yser, waar van men zeggen mag dat hij het prachtigste epos van den oorlog is. De slag op den Yser is gelijk de zuster van den slag op de1 Marne ; want indien de eene Parijs redde, redde de andere Kales en beiden droegen bij tôt de beslissende Duitsche neerlaag op het Westerfront. De heer Carton de Wiart spreekt over de Schoone proklamatie des Konings aan zijne troepen, vôôr den slag op den Yser. Min dan eene maand geleden, den 27 September, liet de mannelijke en trouwe stem van den Vorst zicîr opnieuw hooren, na 4 jaren. En ons leger, dat slechts dit sein afwachtte, sprong den dood, de h' roem en vooral het vaderland le gemoet. Daarna sprak de heer Carton de Wiart, in gloedvolle woorden, over de ziel van Vlaanderen en het heilig land dat werd heroverd. Hij bracht eene oprechte hulde aan allen, militairen en burgers, die hunnen plicht volbrachten en die heden trillen van de vreugde en van de geestdrift des triomfs. Luilenant Habran deed uitschijnen wat ver-schuldigd is aan dezen die deelnamen aan dezen reuzenstrijd. « Het kenmerk ervan, » zegde hij, « is dat hij vooral Belgiseh is, zoowel door de troepen als door den bodem, waar hij plaals greep. » Daarna schetste hij de strijdende legecs af; de roenirijkste en treffendste gebeurtenis aanhalend, die zich te Dixmuide voordeed, waar de heldenmoed zijne hoogste grenzen bereikle. Niet alleen waren de soldaten van den Yser de verdedigers der vrijheid ; zij waren vooral de dienaars van het menschdom. Omte eindigen bracht de voordrachtgever hulde aan de gesneu-velden.De plechtigheid werd gesloten door eene cine-mavertooning, die de roemvolle inspanning van onze soldaten op bewonderenswaardige wijze deed uitkomen en schilderachtige gebeurtenis-sen toonde, bij dewelke de Koning en de koninklijke familie gemengd waren. De harmonie der Iùvalieden, onder leiding van den he)er l'ancré, gaf aan deze vergadering een karakter van va» derlandsliefde en kunst. De Photografische Tentoonstelling De herdenlting van den slag op den Yser vond harebijzondersteuitdrukkiuginde tentoon-stelling van de fotografiën van het leger, welke Zonda'g oui 15 u. werd geopend in het stadhuis van Havre. Al de ministers en staatministers, te Sainte-Adresse tegenwoordig, waren aanwezig. In de zaal bemerkte men, midden een schitterend pu-bliek, de luitenant-generaals Clooten en Lechat, generaal-majoor Stassin, den majoor van den staf Hainaut, van het Kabinet van den minister van Oorlog, den majoor Lechat, den heer Melot, gevolmachtigd gezant, de vice-admiraal Didelot, gouverneur van Havre, de heeren Benoist, onder-prefckt, Morgand, maire, Jennequin, eersten adjunkt, ïallon, bijzonderen kommissaris der Republiek bij de Belgisehe regeering, Brindeau, senator, Ancel, volksvertegenwoordiger, enz. Generaal Deruette, die de minister van Oorlog vertegenwoordigt thaus op 't front verblijvend, heeft de tentoonstelling ingelmldigd door eene korte toespraak. Na het gemeentebestuur van Havre te hebben bedankt,omdat het de Raadzaal zoo vriendelijk ter beschikking der inrichter» heeft gesteld, bracht hij hulde aan de overheid^ die de plechtigheid door hare tegenwoordigheid. • heeit opgeluisterd. 29 October mis Nummer 623

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes