De legerbode

2557 0
16 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 16 November. De legerbode. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/w66930pr26/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dinsdag en Zaterdag verschijnende \ ' . ■ ■r- : - |- - - . . r ^ IT-rnnri-ïnnitfii. Juniiir nni i huit TTTT r~"T-t Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOI.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftLen Fransche en Nederlandsche exemplaren. * Ui*en van Vreugde Hoe de geestdrift beschrijven waarmede in al de verbondene landen het nieuws van den roem-rijken wapenstilstand, door de zegevierende legers aan overwonnen Duitschland opgelegd, werd ontvangen. Sinds het oogenblik dat men Maandag vernam dat de Dnitsche gevolmach-tigden al de voorwaarden van den Nvapenstil-stand hadden aanvaard, overvveldigde eene onbeschrijfelijke vr.eugde al de herten. Deze werd nog grooter wanneer men in de dagbladen van Dinsdag den tekst zelf der voorwaarden te lezeii kreeg, welke gedicteerd werden aan dezen die den oorlog deden losbreken en die ineen-zakten in de grootste neerlaag der geschie-denis.De voorwaarden zijn zooalsmen ze verwachtte. Zij roepen de schitterende en algebeele overwin-ning der bondgenooten uit, zij toonen boe diep de vijand is gevallen, verplicbten bem al bet bezette gror.dgebied te ontruimen, drijven liera over den Rijn, ontwapenen bem en ontnemen hem een allerbèlangrijkst oorlogsmaterieel, ltort-om nemen tegen hem al de noodige voorzorgen cm hem te beletten verder te schaden en om •hem te dwingen eenen recbtvaardigen en duren-den vrede te aanvaarden, zooals deze zal worden vastgesteld door de vrije landen. Daarom begrijpt men onze vreugde en onze fierheid. Nooit was eene overwinning beter ver-diend en vollediger. De straf der plichtigen is verzekêrd. De omwenteling in Duitschland, de iiucht van den verschrikten keizer, al de tragi-sche gebeurtenissen die elkaar over den Rijn opvolgen, toonen de uitgestrektheid van de ramp onzer vijanden, door de nêerlaag verpletterd. Wij beleven onvergetelijke en grootsche ston-den, in den schitterenden triomf van eeneonster-felijke rechtvaardigheid, welke onze soldaten en .onze volkeren nooit hebben betwijfeld. Niet alleen viert men den zege ; met onzeggelijke vreugde denkt men aan het einde der verschrik-kelijke nachtmerrie, die 52 lange maanden duurdo ; van de slachting en het lijden over de Vereld gebracht, door den hoogmoed en de •razernij van een rooversvOlk. En met vervoering bewondert men de praebtige soldaten en men jui'cht ze toe, zij wier onvergelijkelijke helden-moed, onbuigbare taaiheid, wonderlijke toewij-ding, verhevene zelfopoffering, den vreeselijken vijand dwongen om genade te smeeken en zich over te geven. Niemand zal ooit vergeten dat deze wonderbare soldaten, die het prachtigste epos maakten, de wereld hebben bevrijd, dat zij zieh gansch hebben opgeofferd opdat wij vrij zouden leven ; dat zij de knappe bewerkers zijn van den triomf dank aan denwelken de bevrijde wereld een tijdvak van ongemeene grootheid en van vrijheid te gemoet gaat. Laat ons van nu af denken aan die schitterende toekomst. België, gemarteld door den overweldi-ger, geplunderd, gekneusd, verwoest door zij ne wilde woede, gaat herieven in de rechtvaardigheid en in den aansiaanden vrede. Het zal den arbeid van al zijne lcinderen vergen om de sporen van het vrèeselijk cataclysme uit te wis-schen, dat het heeft overleefd door de krachtda-digheid, het stoïcisme, den mililairen en burger-lij ken heldenmoed, door wil en vaderlandsche eendracht. * * # Om het België van morgen weer op le bouwen is het noodig dat dezelt'de lcrachten van ons bewonderenswaardig volk, die eendracht, deze wil, die vaderlandsliefde zich meer dan ooit, dieper en trillender dan ooit. uiten in aile domei-nen. Geen ikzuchtige geschillen meer, geen on vruehtbare sjrij d meer, Waarin wilskracht nut-teloos verloren gaat. Gansch het Belgisehe volk zal het prachtig voorbecld van sterkte, taaiheid, heiiig vuur willen navolgen, gegeven door zijn glorierijk legèr, dat het naar de overwinning heeft geleid. Wanneer het zich aan het werk zet om een voox--spoediger en grooter België te doen opstaan, zal er slechts eene gedachte zijn : De Plicht en eene kenspreuk ; Eendracht baari machU fi5 Movemben i S i B 1 1 heve de Koning! | i | 1 Nunit zullen onze harten met grooter # 4 vreugde den Koning hebben gejeest dan § g? op dezen roemrijken iô November ! Voor % È de eerste maal, sinds 't begin van dezen |) verschrikkelijken oorlog, wordt het ons $ (' gegeven het Sint-Albertfeest tevieren in de % schitterende omgeving van eene grootsche % Ë overwinning. f| % Uit gansch België, èindelijk bevrijd, uit m f al de hoeken der wereld stijgen vurige en % / geestdriftige gevoelens op tôt den over- V winnaar van Vlaanderen, den Koning- (f y iledder, zinnebeeld van de Eer, van den ,j t[ Plicht en van de zegevierende Rechtvaar- % }'} digheid. Çf Met de toejuichingen zijner soldaten die li C hij ten zege leidde, paren zich, in eene ;) // opwelling van vervoerde erkentenis en A h bewondering, deze der bevrijde volkeren, ;( deze van gansch het Belgisch volk, dat J i met ongt'duld het prachtig en gezegend 1 r- uur verwâclit, waarop het aan zijnen be- tv f) minden Koning, in zijn midden terugge- / V, keerd, de oneindige liefde zal mogen be- j (Y tuigen die in gansch zijne ziel trilt. % P Laat de vreugde en de fierheid ons hert ' i' overweldigen. Dat onze blijdschap zich $ & verheffe. Dat tôt onzen dapperen Koning, J f tôt onze beminnelijke en moederlijke Ko- "A Ê ningin, al de innigheid van onze diepe (i Sj dankbaarheid stijge. Zij verpersoonlijken i ' het vaderland. Zij zijn één met het vader- j} f land. Wij heb ben ze lief, zooals wij het held- V; liaftig en onsterjelijk België lief hebben, Jf fi door de macht der wapens,ten dienstevan S fi het Recht, ontrukt. aan den meineedigen en \) î' wreeden overweldiger, die weldra al zijne i 1 misdaden zal uitboeten. .j Eere aan den Koning-Ridder, dan kaan 3 {{ men België in de wereld. schittert met % )| onvergelijkelijken luister. Eere aan Hem, M Vj die het edelste voorbeeld was en blijjt van & Ci trillende trouw, kalmen moed, klaren en % 0 vasten wil, die, betroiuvend op de grootheid ?? % onzer heilige zaak, in de donkerste uren a y, bevestigde dat ons schoon land niet om- (| § komen kon, die het niet alleen ondanks |>' ailes heeft doen leven, maar die aan ster- Ë % ker en meer vereenigd België eene wonder- )| fe lijke toekomst heejt verzekerd. || ë Leve de Koning, bevrijder van zegevie- ^ | rend België! | ROEMRÎJKE OPSCHRÏFTEN Het Ie en het 2' bataljon der karabiniers-wielrijders worden gemachtigd den naam Reigersvliet, op hunne richtvlag te dragen, om het schoon gedrag dezer eenheden tijdens het gevecht van 6 Maart i9i8 te herdènken. DE BEVRIJDINGr Cen Telegramvan d?n Koning van Engeland aan Koning Albert. Koning Georges V heeft volgend innig tele-gram gestuurd aan Koning Albert : Op het oogenblik dat het wreede onrecht door u en uw volk geleden eiudelijk gaat hersteld worden, stuur ilc u, alsook aan uvv dapper volk, eene bood-schap van oprechte gelukwenschen en de verzeke-ring van mijnen eerbied. Gij verpersoonlijkt den prachtigen moed en het epregevoel, die Bélgië op den allereersten rang der geschiedenis van onsgeslacht hebben geplaatst ; en het is voor mij en voor mijn volk eene diepe vreugde te denken dat' uwe zielssterkte en uwe opolîeringen niet vruchteloos zullen gewcest zija. PlecMip Inlrede te Gant van dea Koning en de Ksningln Den Woensdag 13 November deden Koning Albert, Koningin Elisabeth en prins Leopold hunne plechtige intrede te Gent. De klokken luidden overal. Eene geestdriftige menigte ver-drong zich in de bevlagde straten. a Hoe, » schrijft de korrespondent van den Echo de Paris, m zouikeenjuistgedachtkunnen geven van den overvloed van al de vlaggen aan al de gevels ? Zoudt gij gelooven dat op den doortocht van het koninklijk paar, vergezeld van den jongen kroonprins te paard, een echte bloemenregen op hunnen weg viel ? En hoe de grootsche toejuiching beschrijven die in de enge straten weerklonk als een orkaan in eene spe-lonk? Ten einde hunne vreugde, hunne erkentenis, hunne liefde uit te drulcken juichen dui-zende opeengedrongene personen toe. Weldra stijgen kreten op uit de ontroerde borsten. a Midden deze uitbundige bevolking, kwamen de Koning, de Koningin en de Prins van België dezen morgen te Gent aan. Zij waren aile drie te paard, en reden eene divisie troepen vooraf. In 't midden verscheen de Koning, met zijnen helm. in uniform gekleed zonder versiersels, zonder eereteekens. Aan zijne linkerhand de Koningin, in eenvoudige kleedij, in eene stopverfkleurige laken amazone, openvallend op eenen linnen col, en met een kleine hoed, voor en achter opgetrok-ken, het goudblond haar zichtbaar op het voor-hoofd. Rechts, de prins, zeer ernstig en zeer ont-roerd, met het reglementair pak van den onder-officier, hetgeen al de militairen diep trof. « Van de poorten der stad, richtten de Vwrsten zich naar den Kouter. Daar Woonde de Koning het defileeren der troepen hjj. Het was een prachtig scbouwspel. « Rechtover den « Club des Nobles », waar al de aanzienlijke officieele personen vergaderd waren, namen de Vorsten, steedste paard, plaats, met Belgisehe, Fransche en Britsche generaals en hunnen staf. Op het plein verdrong zich de menigte, aan de vensters stonden de mensehen opeengedrongen. Jongens waren op de boomen geklommen en op de daken der huizen; de stout-moedigsten stonden in de goten of kelcen door de holen der daken, waar zij de pannen haddçn weggenomen. « De muzielc speelde gekende arias welke de nieuwsgierigen meezongen, terwijl infanteristen, artilleristen, cavaleristen kranig defileerden. Het was geene revue ter eere van eene persoon-lijkheid. Het was het defileeren der soldaten-overwinnaars, met hun oorlogspak, met kanons die hunne laatste schoten hadden gelost op den vijand, die gedwongen was zich overwonnen te verklaren. Het was het zegevierend Belgisch leger dat voor den Koning voorbijtrok, den Koning die zelf soldaat en dapper soldaat is. « Het scheen alsof op het door de wapens heroverd gcbied, gansch de Belgisehe natie een-stemmig trilde. « Na het defileeren ging de Koning eea oogenblik in den «Club des Nobles» binnen; daarna reed hij met de Koningin in open auto naar het stadhuis. <t Zij die Gent kennen, kunnen zich inbeelden wat die nieuwe stoet was door de verschillende straten, langs de schoone monumenten die zich afteekenen in grootsche perspectieVen, vooral rond de hoofdkerk en tôt bij het stadhuis. De menigte blijft even dieht onder de sclioone zon. Toejuichingen weerklinken, ook voor de Fran-schen en Britten, die in uniform voorbijtrekken. De beiaard van het belfort speelt de Marseillaise en weldra zingt gansch de bevolking den. prachtigen zang. « De ontvangst op 't stadhuis loopt af in een indrukwekkend kader : la eene groote zaal, ver-sierd met schitterende wapenschildeo, gesehil-derd op grauwen steen en verlicht dôor breede en hooge vensters, met glinsterende glasplaten. Een troon werd geplaatst op een verhoog, maar de Koning blijft rechtstaan ; de Koningin staat naast hem. Nu draagt zij eene allersierlijkst^ witte toilet, onder eenen breeden mantel, gegar-neei-d met eene sabelmarter kraag. Overenkela stonden, i» har« ^.^wiige amazone, was zij 16 ISfovember 1918 0^0

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes