De legerbode

1024 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 21 April. De legerbode. Geraadpleegd op 09 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6t0gt5g05w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. In het Belgisch Gasthuis van Ângerville-FOrcher Angerville• l'Orcber ligt slcehls op 20 ki« lometers van Havre. Het stadje beheerscht le valîei van de Lézardé, de heidere eu snel-flietende beek, waarin de tbrellen zoo talrijk djB en die op sommige plaatsen aan dea iroakelenden loop van onze diehterlijke Semois lerlapert. Deze zounige gemeente van het Beneden-ieine département bezit drie kuriositeiten : îene kerk van de xie eeuw, die sporen van lÊi'stellingen draagt ; een beroemde iepenbooin lie zich in de nabijbeid bevindt en waaronder alrijke geslachten veriiefden elkauder een œawige tieide hebben toegezworen ; teu slotte iet kasteel, geheel modern, van Normandischen tij], dat sedert eenige weken in Belgisch ;a.&thuis veranderd werd; — een sierlijken lankea. maar stevigen bouw, vau binnen rijk 'ersierd, waarvan vooral de scbouwen de prackt n den rijkdorn verraden. Het gasthuis, dat onder bet algemeeu bestuur taat van luitenant-koloneldokter Lebrun, hoofd an den geneeskundigen dienbt vau de basis te lavre, die het heeft ingericht, besehikt over eeu .amfienlijk persoueel. Het wordt bestuurd door lajoor dok terMembel. van Gen val,die voor mede-îcrkers heeft de geneesheeren Sehaltin, Vau lei'pe, Bilewaut, Godeau en Dautrebaude. De artsenijbereidkundige diensl is toe ver-rouwd aan commandant De Decker, bijge-Uan door deu heer Mertens, aspirant apothe-; 14 uonnen en 40 ziekenverplegers zorgeu oor de ziekeri. Kapitein Crufgïants is er le beheerder van ; de çerweerde beer Til-ioui deaalmoezenier. Natuurlijk is bel kasteel uiet groot genoeg om cSOO beddcn te bevatten die bet ïiieuwe gestir.ht. iedraagt ; ook heeft uien er een twiatigtal ïyiijoenen bij gevoegd die toelaten al de her-teilenden te herbegen die men acbter bet front Mtueeri Âugervifie-rOrcher is, volgens de epahng die de majoor-geneesheer Mombel er m gai- een terminu&rgasthuis, 't is te zeggen «stemd om slechts de zieken te herbergen, die tragnaar het front kunnen keeren. Het verblijf op dit plaatsje moet verleidelijk 'jn. Het cebouw is omringd van een eigcndom an 95 hektaren, bossehen en velden ; men kan i' prachtige, eeuwenoude dreven bewonderen. 'm uitgestrekte dreef geeft uit op bet kasteel. Ai is bezet yiet rhododendrouboschjes Waaryan le ktioppen beginnen te barsten onder de eerste entezpn, îh den uitgestrekten moestuin harkeu de sol-at®n al fluitend de bedden op, in den gulden jnen grond. — De dappere, dien gij daar ziet, is nog eeu M ontsnapte, uiet waar Vercouter ? zegt de Eiieeslieei-majooi' tôt den gelegenbeids-tuiuier. ~ "'a- mijn ruajoor, antwoordt de jongen, die en_ dertig jaar oud kau ziju, met zacbteu blik ii ')Uav,'e oogen. — ^'ertel eens, vi'aag ik. ..T7 v> 'is heel eenvoudig, verkiaart de majoor. "1 ^88 in de mijnramp van Courriêres. gij 'eet wel. ceu vijftien jaar geledeu, waai' er zoo-£e' îlachtoffers waten En hîj is er aau ont&napt? vraag ik. — fta dertien dagcn bedolveu te ziin aeweest, oegt de soldaat er bij. — Dertien dagen ia het graf. zonder eten of 'Diùçg het Eruis van Sint-Joris van Rusland der 4e klaese ; Jozef, sei-geant oorlogsvrijwilliger, : ï,aPPei'®n zeer moedig^onderofficiev, 'à-jmge oorlogsvrijwilliger : Werd zwaar ge-m eenen luiste'rpost van waar bij bet ter-m vooiaan onze liniën w'aarnam, met bet doel verkenniog, voor wcîke bij zich vrijwillig ^rSesteld Iiad. uit te voeran. var- en van drinken, gaat de geneesbeer nojr voort. Het is een dappere, zoovvel aan den ardeid aïs op bet slagveîd. Wij kijken de inriebting af : Iveukens. maga-zijnen, eetzaleu, ailes is evçu zindclijk en in or de. lu een barakement zitten gegradeerde solda-ten rond een reusachtige kachel en zingen struat-liedekens over den oorlog. Op buu becl gezeten, luistereu enkele gewonden toe eu berbaleu bel refrein in koor. — Allée zuster, zegt een van de soldaten tôt eene non die hun de kommen met melk komt breugen, zingt ge uiet mee... En de brave vrouw antwoordt : — "VVel neen! Ik mag niet zingen, vermits ik ook niet vecbt... Jean Bar. gg5F - J ^— ■ ■' EscRranr son Eissiag is Ésâ Men meldt uit Brussel dat de Buitsehe goever-ueur generaal von Bissing Woensdag, te 8 u. 1/2 's avonds, is overleden. Vooreerst had men bericht dat de vrijheer ernstig was ziek gevallen, en dat "Wilhplm II den beer von Zwehi, intendant generaal te Ant-werpen, had aangeduid om von Bissing tijdelijk te vervangen. Vi'jjbeer von Bissing, wiens verfoeide naani bot uageslaeht zal indacbtig maken aau de hâte-lijkp ontvoeringeu en tal van anaerc snoodbeden, had maarsebaik von der Goltz in het Duitscb generaal goevernement van bezet België opge-volgd.Aanksmst van Én Hesr 8raaâ Whifioek De beer ' Brand "Wbitlock, gezant van de Vereenigde-Staten te Brussel, is Donderdag avond te Havre aangekomen, om zijn post bij de Belgisehe regeering in te nemeu. Toen bij uit den wagon stapte, werd de heer Brand Whitiock op het perron van de statie ontvaugen door den heer haron van der Elst, sekretaris geueraaj van het ministériel van buitenlaudsche zaken van België, vertegen-woordiger van deu heer baron Beyens; Carton de Wiart, minister van justitie, en Mev. Carton de Wiart; sir Francis Villiers, minister vau Groot-Britanje; Jamanaka, minister van Japan; Barre Morera, minister van Braziîië; luitenaut Dadin, vertegenwooi-diger van schout-bij-nacht Didelot, goeverneur van Havre; luitenant des Gâchons, vertegeuwoordiger van den beer prelekt Talon, commissaris generaal van de Fransche regeering bij de Belgisehe regeering ; generaal graaf de Grunne, commandant van de Belgisehe stelling van Sainte-Adrebse; John Bail Osborne, konsul, en Branswick, vicc-konsul vau de Vereenigde-Staten te Havre. Na de gebruikelijke voorstellingen en begroe-tingen werd de heer Brand Whitiock, die van Mev. Brand Whitiock en van bet gezantschaps-personeel vergezeld was, per autopiobiel naar bet Hôtel des Bégates gevoerd,waar zijne appar-tementen besproken varen. Jêgen het Torpenser en van de Raoiiatjeeringsoiw^en De Fransche gezant te Madrid heeft nanieus zijne regeering een proteslalieaan de Spaansche regeering overbandigd met verzoek ze aan Duitschfand over te maken. De Fransche regeering uiaakt een beroep op de gevoelens van ^nienschheid vau deu kouing vau Spanje en vcrzoeiit hem onmiddellijk te Berlijn te willen doeu vragen of Duitschland ieitelijk besloten is de bevelen le doen aitvoeren, welke het beweert uitgevaardigd te bgbbeu ter beseberming van de schepen vau de ravit a) j ce-riugbkomujibsie of de aansprakelijkheid van het belemmeren van dit menschlicvend werk op zich te nemeu. ¥oor de Oai'jopssrmïnMtgn — Outvdjigen û. : Gif \an C. 4. en S. P.,v<ua cl& Bflsiiche (,§ Efiffliso iiit dea Afrikaa&ssIieD florlag Een van de wakkerc onderofficieven onzer Airi« kaansehe troepen, de heer Paul de M.,., heeft on-langs in een brief enkele belangwekkende bijzon-derheden medegedeeld over de prachtige waperi-feiten onzer jougens op Afrikaanscheu bodem ; Na vijftien dagen marsch en tien dagen ge-vechten namen wij Tabora in, ondanks bet duchtig Duitscb geschut, dat deze stad verde' digde. lu waarheid traden de Duitschers maar krachteloos op ... Thans nestelen zij in het dicht kreupelhout der tropeu. Wij betracbten eixkel hier zoohaast mogelijk met die kerels gedaan te maken, om naar Europa terug te keeren en lie!: Duitsche ougedierte uit het land te helpen di-jj-ven.Onze jongens hier in Afrika zijn pracbtkerels ; allen zijn blakend van strijdlust, geen enkeî blijft achteruit. Talloos zijn de voorbeelden vau dapperheid. Ziehier enkele uit den hoop. De Ie sergeaut S., onzer compagnie, die niet tien man op patroelje was gezonden, verneeml. onderwege dat eeu dorp door zes blankeu en veertigvijaudclijke soldaten bezet is. Hij begeetl zich met zijne mauschappen daarheen en ver-spreidt deze tirailleursgewijze. Men geraaki bandgemeeu, de onzen winnen veld. Na een kwarl. uurs blazen de Duitschers den aftocbt en laleu proviand, gewei'en en munitie in steek, Ds Duitschers trekken de brug over en vernielen ze. De 1« sergeaut komt toe, doet de brug herstellen onder 's vijauds vuur en zet de aobtei■-volging voort ; bevel ontvangen hebbende terug zijne eenheid le vervoegen, gaat hij zijneu buit balen en keert weldra bij de kolonne terug. Die sergeant werd tôt sergeant-majoor bs^ noemd en bij Legei'dagorder vermeld. ■# * * Een blanke van het bataljon wordt met eea twintigtal manschapperi op ceneu post uitgezet. Hij zendt een korporaal met drie soldaten op verkenning uit. Onderwege verneemt de korporaal van eenen inboorling, dat een Duitsche i* en een twintigtal askaris in bet kreupelhout gekampeerd liggen. Pas hebben de onzen enkele / seboten gelost, of de askaris vuren hun geweer af en nemeu de vluekt. Daags uadien, na zijn verslag te hebbeu opgemaakt, laat hîj dit door tVvee soldaten naar zijneu chef dragen. Onderwege outmoeten de Iwee soldaten deu Duitscher vau de groep van daag& le voreu. De Duitscher legt op een der twee manschapperi aan, hij misl zijn schot maar wordt onmiddellijk door een schol in den nek door een onzer àolda-ten neergcvcld. *** Een commandait, een onderofiieier eu vijftig îuanschappen krijgen opdracht een Duit^chc stelling te overvaîleu. Na een gevecht, vemees-teren zij deze stelling. Maar 's avonds keert de vijand met verster-king terug en omsingelt den post ; de oomman -dant biedt vinnigen weerstand ; de vijand staakt voorloopig verdere bestorming. ïerwijl de commandant wat rust neemt, berne men de Duitschers het geweervuur eu elaken wilclè kreten om sehrik aan te jagen. Een onzer îongejns roepl door zijne banden als door eçxi stpreekbuis naar de Duitsche liniën : « Eh. kerel? ginder ! Kunl ge uiet wat Blinder lawaai maken... Onze commandant slaapt... » -■ t ,1 ".l'WW Etes MoonsSellins vu het Btigisch Front TE HAVRE Ecne lentooÈstelling vau de Kiïnsl op hel Front zal Zondag, den 22" April aanstaande. t® lo uur geopend worden in het Koninklijk muséum van bet Belgisch leger, te Ste-Adresse. Talrijke gewrochten van onze kunstenaars-sol-daten zullcn daar ten toougesteld en le kor/p geboden worden- De tentoonstelling zal den otl" Mei ge ilote a worden. Het inkomgeîd, gedurende de tentoonstelling, is bepaaid op 0 fr. êjl) per persoop. ÇQ voor as ' I 31 April 1017 Ntimmer"4U

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes