De legerbode

602516 0
02 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 02 December. De legerbode. Geraadpleegd op 08 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2f7jq0tb2p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaierdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang't tien of vijftLen Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Instructiecentrums van het Belgisch Leger (i° Vejvolg). II. — In Frankrijk. In het begin (1er Oetobermaand, liad de Belgi-sche regeering aan de Fransche regeering ge-vraagd haar kampen ter beschikking te slellen, voor de opleiding der Belgische rekruten. De drie kampen van Auvours, Ruchard en Coëtquidan, die toen gedeeltelijk door Fransche troepen bezet warcn, werden aanvankelijk aau-gewezen.In af\wtchting van het inrichten dier kampen, werden de rekruten gekantonneerd in de buurt van de plaatsen waar zij ontscheept waren, n^i-melijk te Eu, Dieppe en Fécamp, in het département der Beneden-Seine ; te Honfleur, Villers-le-Sec, Sommervieu, Caen ear Bayeux, in het département van <£ La Manche » ; te Granville, Saint-Lô, Valogftes, Octeville, Querqueville.Car-teret en Montebourg, in het département Calvados.Onze troepen namen hnrtnen intrek in kazer-nen of ruime lokalen (seminariên, schoien, enz.) in de nabijheid van uitgestrekte oefeningspleinen en polygonen. Het kamp van Auvours kreeg insgelijks van half-October ai' een Belgisch garnizoen. En onze rekruten bleven voorgoed in die voor-loopige inrlchtingen, nadat men had bestatigd dat het kamp van Coetquidan en het kamp « Le Ruchard » maar zee'r slechte voorwaarden boden in zake voeding en in zake gezoudheid, tijdens een winterverblijf' aldaar. Onmiddellijk begon men met de africhting der rekruten, maar noodzakelijker wijze op eene vrij andere manier, dan die welke vroeger in de Belgische garnizoenen in voege was. De manschappen îeden aan ailes gebrek, zegde de ïuspeoteur-generaal van het 'leger in zijn verslag. Velen onder hen, die voor den vijand gevlucht waren, kwamen in een burgerpakje of liever in een pak lompen, en lijdende aan koade, zonder linnen, metafgetrapte schoen n ; anderen in een werkmans-pak met klompe» de voeten toe. Onder hen die uit de legerdepots uit de omstreken van Antwerpen kwamen, waren er met. verslelen krîjgsmatispak, zonder kapotjas, zonder kepi, zonder militait' sehoeisel. De meesten hadden geene kleeding ontvangen. De minst bedeelden werden naar het kamp van Auvours opgebracht. In dit kamp kwamen er voor den oorlog, gedurende het schoon jaargetijde, rnkel doortochtstroepen toe, die zich daar in 't schicfen kwamen africhfen. Men was op het punt ge-vreest dit kamp voorgoed ongebruikt te laten. Onze manschappen moesten nagenoeg zonder kleeding in die vochtige, moerassige vlakten onder dak gebraeht wonlen. Na ettelijke weken, waren er jongens die geene kousen, noch schoenen, noeh hemd meer hadden, en bijgevolg niet meer kondeu buiten komen. Toen minister Carton de Wiart een bezoek bracht aan het kamp, kreeg men ecnen défilé in klompen vôoi* een lid der regeering te zien, feit dat zich nooit iu de geschiedenis van ons léger had voorge-daan.In de andere instructiecentrums waren de manschappen, in zake huisvesting, ouder betere voor-■waai'aen gekantonneerd geraakt. En nog li<-t die huisvesting vrij te wenschen over, en noetfde er verseheidene weken arbeid, om ze behoorlijk te maken. Dan ontbraken er nog officiereri^en onderofli-cieren. De offîererefa waren voor 't-meere uleel gepensionneerde militai ren, die voor den oor-logsduur terug onder de wapens waren geroepen geweest. Daaronder vomi men me te en enkete officieren, die wegens verwondingen en ziekten tôt den .velddienst ongeschikt waren erkend. In hét begin van Januari 191o ontbraken er 3!)0 officieren ; den 23 Apr.il kwam men nog 181 peletonscommandanten te kort. Het lager kader was verre van toereikend. Hetbestônd uit enkele oud-onderolficieren, al te bejaard om den veldtocht inede te maken, maar die evenwel goeden wil en heerlijken ijver aan den dag legden. De overige gegradeerden waren oorlogsvrij wiîligers die, bij Antwerpen, in 't begin van de mobilisatie toi korporaals waren benoemd. In -werkelijkheid waren het om zoo te zeggen rekruten die rekruten africhtten. ÀIs bewapening beschikte n»n, per eo*npa-gnie, over 50 Gras geweren. De secties moesten om de beurt hunne schiet- en geweeroefeningen verrichten. Het tuig voor de veldwerken werd bij handelaars in ijzerwarerf uit de buurt ge-kocht...Trots al die moeilijkheden en ongemakken, legden de rekruteu denzelfden heerlijken ijver aan den dag als hunne makkers, die toen aan den Yser streden. Zij eerbiedigden de krijgs-tucht, legden heerliike toewijding aan den dag, en verduurden met bewonderenswaardige zelf-verloochening en zonder morren noch klagen al dit wee en die ellende. Dit tijdperk staat als het heldhaftig tijdperk der instructiecentrums geboekt. Voor de degelijke opleiding, voor de gezond-heid en de zedelijke welvaart der rekruten, diende er bij hoogdringendheid verbetering aan hunnen toestand gebraclit. Maar de Belgische dépôts waren nagenoeg ledig en het centraal beheer had vooreerst het kwellend vraagstuk van het onderhoud van het aan den Yser strijdend leger op te lossen. Luitenant-generaal de Selliers de Moranville moest op eigen voet maar eene oplossing zoeken. Hij richtte zich eerst tôt de Fransche over heid, die naar mate harer middelen de grootste inschikkelijkheid toende. Ongelukkiglijk waren die middelen des te meer beperkt daar de Fransche overheia zelf in onvoorziene behoeften had te voorzien. Maar zij verteende steeds h are hulp wanneer de Belgen, zonder hulp, niet tôt een uitslag konden geraken. Er werd eerst voor de voeding gezorgd. Deze rekruten kregen aanvankelijk hetzelfde keuken als dat wat bij de Fransche troepen der bezette streken in voege was ; maar dit regiein was gansch verschillend met het onze en onze jongens konden er zich niet aan gewennen. Einde November werden er Belgische keukens in de centrums ingericht. Daarna werd er aan huisvesting en kleeding gedacht. Men begon met barakken te bouwen in het kamp van Auvours. In de dépôts van Antwerpen hadden de rekruten een deken ontvangen, de Fransche inten-dantie leverde de stroozakken' en dekens waar-over zij beschikte, en einde December had het vraagstuk huisvesting eene degelijke oplossing gevonden. Maay er behoefde, bij dringendheid, in de kleeding der rekruten voorzien, en luitenant-geiieraal de Selliers de Moranville schreef verschillende maatregeien voor. ^ Hij IcgJe er zich op toe wollen ondergoed aan de troepen te bezorgen, waarboven de rekruten het door de Fransche dépôts verschaft kleergoed uit gekeperde stof droeg'en. Edelmoedige lieden, H. K. H. Mevrouw de liertogjin van Vendôme, de Patriottcnbond der Fransche Vrouwen, de Vrienden van België, het Werk van den Belgischen Soldaat, de heer Des-ruel, Mevrouw de Gherisev, zoiiden ten gepaste tijde wollengoed, linnen, sehoeisel, klompen. Met het sehoeisel van de jongens-was het deer-lijk gesteld. Er werden aankoopen in den handei gedaan en bij de eenheden werkhuizen ingericht. Aan den toestand kwam evenwel maar in Fe-bruari 191o beternis, toen de Belgische Intendan-tie eene voldoende hoeveelheid uit Amerika aan-gekochte schoeisels kon leveren. De africhting der rekruten geraakte trapsge-•wijze op goeden voet. Het aantai Waperr» groeide stilaan aan. Mausergeweren tverden 'e zanien met Grasgeweren in de centrums uitgedeeld. En in December 1914. toen het aantai sehoppen loe-reikend was geworden. kon men aande oeienin-gen van de veldwerken verdere uitbreiding geve.'i Ten flotte werden er theoreiisehe leergan-geji ingericht. ('t Verçolgt.) Voor het Rood-Krius Ontvangen 22 fr. van sergeant Baert, G. : Som fngezameld onder de oàderopcierea van A. 329, op het gezellig feest van ir> November. — Ontvasgrn 13 fr. 25 van de heetea VerSaex-dert. A., en Smets; L. van B. 26''. rv/5, en OcOr.a, J., van A. D. 6 c. : Geld ingezamekl op een concert. — Ontvangen 10 fr. van den lu wachtnv^ster Derveabx, van B. 216 : Bedrag yari eene ^eldinza-meling in den kriog « Le Souvenir Musical ». Vlaamsche Oorlogsbladen Hoop in de Toekomst, orgaan der vrienden van voorheen (Vilvoorde), is een klein oorloes-bladje, dat 8 blz. (163 X 105 cm.) telt. In het Novembernummer brengt E. T. hulde <r aan onzo gesneuvelde wapenbroeders > : « O Belgische helden, » reept schrijver uit, « redders van het vaderland, o verdedigers vai» der wereld vrij heid, diep buigen we voor U. Uw sterven gaf U toegang tôt 't eeuwig Ieven. God ontving U als uitverkorene kinderen in zijnen vaderlijken sehoot. Uwe namen werden in gou-den letters in het Boek des levens neergepend ! Gevallen wapenbroeders, 't vaderland is fier overU... Helden, broeders, vrienden, uw glo-riekroon glinstert steeds met een nieuwen glans, want onder de dapperenwaart ge de dapperste ! » — 't Nieuws van Sint-Truiden (opstclLer : Ka-pelaan X. Molhant. aalmoezenier, B. 211, S4 gr.), wordt te Stavele gedrukt. Het geei't hoofdzake» lijk nieuws over Sint-Truiden en omstreken, aisook over de soldaten uit Limburg herkomstig. L. V. zond van den Yser een dichtstukje, « Onze Geboortegrond », waaruit wij volgende verzea knippen : Die grond waarover 't volk zich roerat En die zich lier Sint-Truiden noemt : De stad van waar de edele zonen En moed en dapperheid nog toonen, Aïs hunne vad'ren van voorheen, Die nooit dan voor de vrijheid streèn. — Sint-Rombouts (maandblad voy studenten en oud-studenten van Sint-Romboutscollege ta Mechelen) wordt verspreid door E. H. Boon, aalmoezenier, B. 63, en E. H. Belpaire, aalmoezenier, Hôpital militaire belge, Bon-Secours, Rouen. Dit tweetalig oorlogsblad (4 blz. 285 X 22o) wordt gedrukt te Stavele. Ilet bevat meuves betrekkelijk Sint-Romboutscollege, zijn leerlin-gen en oud-leerlingen en tijdingen uit Mechelen. — Duffel verschijnt sedert Maart 11. te Rotien op onregelmatig formaat. Eerst <r Oorlogsbriefje » (4 blz. 15x20 cm.), heeft het, sedert Mei 11., dea •»titel Duffel aangenomen, met het onderschrift : a Door Arbeid en Volharding... ter zege! d Da laatste nummers hebben 2 of 4 b!z. (28x22 cm.) en bevatten mededeelingen over de soldaten vaa Duffel en nieuws over de gemeente. — Nummer 2 van het tweetalig oorlogsbladja (16 blz. 16 X21 cm.) Turnhout (Sint Jozejs-Col-lege) komt te verschijnen (November 1916). Zooals zijn titel het aanduidt, dient het als ver-binding tusschen de oud-leerlingen van voor« noemd College. (Opsteller : Rev. J. Meeus, aumônier, W. R. G., Earl's Gourt, London, S. W.^> P — Oostacker's oud-leerlingen hebben eeu klein oorlogsbladje, Vriendengroet (4 blz. 20 x 15 cm.), waarvan nr 11 het laatste is. (Opsteller : Gaston Rombaut, brankardier, B. 46, 1/4.) — Onze Gazet. « verschijnt als t past voor de strijders van Wllrijk ». In het laatste nummer (nr 9, November) trekt een medewerker de aan« dacht op de a congés » : a Ge moet », zegt hij, « nette, fatsoenlijke, wel opgevoede en "V\ ili ijk waardige jongens blijven. <lie zich zelf onder dea duim hebben, waar ge gaat of - iaat ., » « De schoonste zonnese; ji> Verheugt noch hart noch zinnen, Als w j niet vroolijk zijn Door 't zonneke van biimen. » — De Stem uit Opwych(ï blz 16.5X10) bevat infichtingen over Opvvyckenaars en nieuws uit de gemeente. In nr 17 (15 Oogst) drukt de opsteller zijn -pijt uit zoo weinijptijdingen te kunnen geven, daar er bijna geen nieuws meer over komt . hij verzoekt ai de Opwyckenaars, die eenig nieuws uit de gemeente zouden ontvangen, ,het aanstonds te laten weteu aan L. Geeuriekx, brancardier, 16. rue du Moulin-brûlé, Galais. — Herenthals wordt gedrukt in het Tehuis voor Oorlogsinvalieden le Sainte-Adresse; nl 3 (November) komt te verschijnen. Ditoorlogsbiad (4 blz., 28 x20 cm.) hevat uitsluitelijk iiilichiin-gen over de soldaten van Herenthals eç omlig-gende en tijdingen uit dat gedeelte van het vaderland. Het wordt gezonden aan al de lierenthal-senaren die hun adres opgeven aan de Eerw< HH. Du Boi?, aalrttoi'zenier Invalieden, te Ste-A< resse, of Eyckiuans, aainwczeaieif, B. 227, 4e bat. 2 Deceinher 1P10 Nnrnmer 351

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie