De legerbode

991 0
03 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 03 Oktober. De legerbode. Geraadpleegd op 21 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gb1xd0rh6c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dinsdag, Donderdag en Zà ter dag verschijnende Dit blad is VOQH DE BELiGISCHE SOLjDATEN besfemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. MOEDER Een dezer dagen, zoo per toeval bijna, viel er toij eene oude Vlaamschc schoolbloemlezing onder handen. En het was mij een zonderling teere gewaarwording, na zoo 'n langen tijd, hier in den vreemde waar men zoo zelden eigen taal "weerldinken lioort, nogmaalB de versjes te her-lezen die wij op de schoolbanken hebben van buiten geleerd. Maar één van die gedichlen vooral, heeft mij diep getroffen. En zooveel anderen met mij, die zich in dezelfde omsttaidigheden bevinden en nu reeds lange maanden gescheiden zijn van ailes dat hun lief is, zullen niet zonder diepe ontroering, hetzelfde vers herlezen dat zooveel herinneringen in hen wakker roepen zal. Het is een gedicht van Guido Gezelie aan zijne ïnoeder. Daarboven prijkt het beeld van hem, dien men den zoetgevooisden Vlaamschen Vinder heeft genoemd ; het bekende portret dat aan het hoofd van zijne volledige dichtwerken staat : op den rustigen achtergrond van de stille pa'sto-rij, de lange gestalte in de zwarte priestertoga, met den goedigen glimlach op het diep door-groefde gelaat. En hij, die in den rijkdom van zijn schoone taie, de teederste woorden wist te vinden orn ons de diepste aandoeningen te schilderen, die er daar leven op den bodem van het menschenhart, spreekt ons van zijn oude, doode moederken : f 't En is van U. 't En is van u Gèen teekening, hiernederwaard geen lichtdrukmaal geschilderd of geen beitelwerk geschreven, van steene mij, moederken, 't en zij dat beeld geen beeltenis in mij, dat gij geen beeld van n gelalen hebt gebleven. alleene. o Moge ik, u onweerrlig, nooit die beellenis bederven, niaai' eerzaam laat ze leven in mij, eerzaam in mij sterven. Tïeden meer dan ooit, zullen deze woorden Jepen weei k-farik vinden in het hart van zoo .snenig soldaat. Hoeveel van onze jongens staan £r ginder niet aan het front, die zelfs niet een beeltenis van hua moeder bezitten ; die eerste gebeurtenissen bij het begia van den oorlog kwa-men zoo onverwacht, er heerschte zooveel ontroering en verwarring in die dagen van de mobilisatie, meu meende zoo zeker dat de seliei-ding sleehts van korten duur zou zijn, dat velen er zelfs niet aan daehten een portretje van haar die hen zoo duurbaar was, mede te nemen. Toch staat het beeld hen diep in het harte ge-echreven, met zooveel stralende kracht, met zoo 'n eindelooze teederheid en liefde, die sterlet, en hoop en moed geeft in het gevaar. Het is naar het geheiligde moederbeeld, dat zooveel gedachten zich richten in het unr van nood. In de lange uren vaii de wacht. als men geheel alleen is met zich zelf en met de eenzaamhèid. in de gevaarlijke stonden, in de stille nachtelijke uren m de loopgraven, klopt het hart onzer jongens warmer als zij aan moeder denken en in Het Oude Unr opnieuw in voege Op heel natuurlijke wijze is het onde uur opnieuw in voege gekomen. Zal men met het aanst.aande zomerj aargetijdo opnieuw met het nieuwe stelsel voor den dag komen, en alzoo eene merkelijke bezuiniging Verwezenlijken? Dit ware te wenschen ! De opgedane ondervinding was leerrijk ; ook werd dit vraagstuk door de pers gesteld en door het publiek in bevestigenden zin beantwoord. ij mogen dus verhopen dat het nieuwe re-giem aanstaanden zomer terug zal toegepast, kortom dat zomeruur en wiaterum: voorgoed julien ingevoerd worden. hun geest zien zij de oude vrouw terug, ginder in de keulcen van de kleine wérkmanswoning of de landelijke hofstee, die waakten bidt voor den afwezigen zoon en, naar oude Vlaamsche tradi-tie, des Zaterdags avonds het kaarsken voor het Lieve-Vrouwenbeeldje ontsteekt, opdat hij toch maar behouden moge weê'rlceeren. Ja, het is goed in deze dagen aan zijne moeder te denken. Te weten dat er ginder verre, in het bezette en verdrukte land, een hart is dat steeds trouw blijft en wiens duurbaarste wenschen en verlangens steeds naar den afwezige gaan. Te weten dat het voor haar is dat men strijdt, voor de moeder die als het middenpunt en het zinne-beeld is van den huiselijken haard, geeft kracht en moed en geduld om de zware beproeving te dragen. Mogen de dagen soms zwaar vallén, wij weten dat iedere stap vooruit ons nader tôt haar brengt, dat elken af'*eloopen dag het oogenblik verhaast van het gelukkige wederzien. Nu zooveel ons scheidt van haar die wij lief-hebben en het verlangen naar haar zichnijpender voelen doet, voelt men beter dan ooit den band die aan de moeder hecht : Moeder ! het is htet eerste woord dat onwiliekeurig, in het oogenblik van nood of gevaar onze lippen ontwelt ! Moeder ! is het eerste woord van hem die getroffen neervalt, aïs hij zich weer een hulpeloos kind voelt en weet bij haar alleen troost en redding te vinden. Sedert deze bloedige strijd over de Ylaamsche vlakten woedt, hoevelen zijn er niet heengegaan, terwijl het heilige woord Moeder met hun laatsten adem van de lippen vlood. Hoe schaarscher het nieuws van huis toekomt, des te warmer leven allen in het hart. Maar welke vreugde is het dan ook niet als er einde-lijk, met God weet hoeveel moeite over de grens gesmokkeld, een brief van moeder lcomt, die den soldaat weer plots heel den huiselijken haard voor oogen brengt, de stille avonden thuis onder het vreedzaine lampelicht, terwijl moeder de kousen stopte of de tafel voor het avondeten klaar zette. Eu in zijn geest ziet hij ook weer, als hij zelf in zijn abri of zijn kanton-nement het brief je zit te krabbelen dat hen ginder gerust moet stellen, dezelfde vreugde die ginder heerschen zal, als moeder verneemt dat haar jongen nog in levenjAn goede gezoud-heid is. Om die beeltenis reiri eh ongesehonden te be-waren, zullen onze jongens ook nooit iets doen waarover zij zich'moeten schamen of dat hun onteeren zou. Want onze moeders moeten fier zijn over hun jongens, als zij terugkeeren naar het vaderland dat zij zelve hebben vrij gevocli-ten, naar den huiselijken haard dien zij met hun eigen bloed verdedigden. Niets mag die stralende beeltenis in hun harten vervagen, maar volgens de mooie nitdrukking van onzen dichter zal zij « eerzaam in hen leven, eu eerzaam in hen sterven ». Paul Kenis. 's Konings Gelukwenschen aan ons Afrikaansch Leger Zijne Majesteit Koning Albert heeft aan ge-neraal Tombeur, opperbevelhebber der Belgische troepenin Duitsch Oost-Afrika,volgend telegram gerieht : « Waarde generaal. Ik verneem dat onze dap-pere Afrikaansche troepen, na harde en lang-durige gevechten, Tabora, de hoofdwijkschans »an Duitsch Oost-Afrika, hebben bemachtigd. Ter gelegenheid van dit schitterend wapenjeit, stauriku, alsmede aan uwe officier en, onder-of-ficieren en manschappen mijne warmste geluk-wenschen, wegens de opeencolgende overwinnin-gen, welke gif ginds verre behaald hebt in dien veldtocht welke zooveel inspanningen lot inrich-ting, zooveel harde en lange marschen heeji gevergd en tlians bijna voleind is, dank zij de jongste gevechten, waarin uwe dappere troepen zulke bewonderenswaardige hoedanigheden van taaiheid, dapperlieid en toewijding hebben aan den dag gelegd. GelieJ hun, bovendien, mijne diepe erkentenis over te maken, wegens de schitterende wijze waarop zij, op den Afri-kaanschen bodem, de eer en de faam onzer wa-penen hoog hebben gehouden. Albert. » K mgmrnmm DE TOESTAND ALGEMEEN OVERZICHT Op het Belgisch front, voortzetting van het artilleviegevecht, bijzonderlijlc in de x'ichting van Boesinghe en Dixmuiden. Op het, Britsche front werden de krijgsope-raties vol ijver voortgezet voor het inrichten en het verbreeden van de veroverde stellingen. Verscheidene honderden gevangenen werden nogmaals buit gemaakt. Een hevige aanval van het Engelsch centrum greep vervolgens plaats verleden Zondag namiddag. Heel het beoogde doelwit werd ingenomen over een front van 3 kilometers, met inbegrip van het dorp Eau-court-l? Abbaye. De zware pantser-automobielen hebben opnieuw op schitterende wijze aan dezen aanval deel genomen. Yan af den 18aen September hebben de Engelschen op het Somme-front 24 veldkanonnen buit gemaakt, 3 lichta en 3 zware houwitsers. Ilet totaal gevangenen gemaakt van 1 Juli tôt 30 September bedraagt 598 ofilcieren en 26^147 man. Op het Fransche front is het betrekkelijk kalin geweest ; het zeer hevige kanonvuur bleef aanhouden en eenige kleine operaties lieten aan onze bondgenooten toe, hun laatste veroveringen eenigszins te verbreeden. Op het Russisch front, rond Brody en bij den linkeroever der Zlota-Lipa, hebben onze bondgenooten prachtige voordeelen behaald, verscheidene stellingen des vijands vermeesterd en hem/f,3yy krijgsgevangenen gemaakt, waar* onder 181 officier en. Op het Italiaansche front, waar het weder ongunstig was, is de artillerie vooral bedrijvig rond Goritzia en aan de Carso. De alpenjagers hebben enkele verschansingen des vijands in de Tr^venanzes-vaUei (Opper-Boï-to) bemachtigd. Op het Saloniki-front is de artilleriestrijd vooral vinnig op het front van de Stroema en van Doiran. De Britsche troepen hebben twee versterkte dorpen bemachtigd nabij de baan naar Sérès en. verscheidene honderden ki'ijgsgevangenen gemaakt.Eene vijandelijke kolonne werd door de Britsche mariniers ten O.van Nechori (naar de mon» t ding van de Stroema) verstrooid. De Bulgaren hebben hunne aanvallen op da hoogten van den Kajmakcalan vernieuwd. Vier-maal werden zij door de Serviërs atgeslagen en ondergingen zware*\erliezen. Op het Roemeensch front wordt over heel het N. en N.rW. front de strijd voortgezet en maakten onze bondgenooten opnieuw 600 krijgs-gevangenen.Te allen kant door overmachtige strijdkrachten te Sibiu aangetast, wisten de Bumeniërs zich vrij te maken en hunne verbindingen naar het Zui-den te herstellen; zij zijn in die richting terugge-trokken.Te Carabia, aan de Donau (Zuidelijk front) werd eene poging tôt ontscheping des vijands verijdeld. In Dobroedja, duurt het artilleriegevecht VOOl't. « ■ i u»- 'l'i ■ uw— i i u-bm— Joîîre en Hindenburg Uit La Gazette de Hollande : « Het is een soort tweegevecht Hindenburg-JofTre dat wij gaan bijwonen.Wij haasten ons cr bij te voegen dat zoo wij te spreken hadden, wij er niet zouden aan denken een inzet te wagen op de kans van den eerste. Joffre heeft tôt nu toe den twee voorgangers van Hindenburg de baas geweest^ hij heeft aan von Moltke de les van de Marne en aan Falkenhayn die van Verduin toege-diend. Wij zouden denken dat de Fransche opperbevelhebber ook mans genoeg is om het nieuw hoofd van dea Duitscbeo stàf te... verua-gelen. > 3 Octot>er 1916 Nommer 325

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes