De legerbode

2370 0
19 februari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 19 Februari. De legerbode. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/b853f4m88x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blacl is YOOR DE BELGrISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvan.g-1 tien of vijftien Fransclie en Nederiandsche exemplaren. Eeo Faplggfflt in lalfiiiplop Eenige dagen geleden, deelde de Legerbode zijne vrienden en lezers het besluit raede dat er in dm ministerraad genomen was om den Koning ,een Besluit-Wet aan te bieden, ten einde de parlementaire mandaten, die krachtens de Constituée in de maand Mei toekoraende vervallen, te verlengen. De kelft van de parlementsleden zou moeten herkozen worden ; door deze openbare keuze tôt betere tijden uit te stellen, heeft de regeering echter geene nieuwigheid ingevoerd. ilnderdaad, men zal zich herinneren dat, ondanks de voorsehriften van de Grondwet, de Kamers, die in 1892 gekozen waren, door eene uitzonde-ringswet besloten dat de mandaten die in Juni 1894 moesten vervallen, zouden verlengd worden tôt op den datum van de ontbinding, die op de volgende maand Oetober was vastgesteld. Dit voorstel werd met algemeene stemmen door onze rbeide beraadslagende vergaderingen aangeno-men ; hetzelfde gebeurde in den ministerraad voor het voorstel dat de verkiezingen voor 1916 tôt na den oorlog uitstelt. i Het oogenblik schijnt gekomen om zoowel ait ' dokumentair, als uit anekdotisck oogpunt, een blik op het Belgigch Parlement te werpen. Op datum van 4*n Augustus 1914, telde het Paleis der Natie 306 leden: 186 behoorden toi de Kamer en 120 tôt het Senaat. Behalve enkele uitzonderingen, woonden allen de gedenkwaar-dige zitting bij waarop, eenparig, het geéstdrif-tige woord van baron de Broqueville werd toeeejuicht die het land vroeg, ten kosle van welken prijs ook, den weg aan den invaller te versperren. — j De meeste spoorwegen reden reeds niet moer en de afgevaardigden uit de meest verwijderde arrondissementen, moesten allerlei middelen ge-bruiken om Brussel te bereiken. Ook kwamener, reeds verscheidene uren n«idat de zitting gelieven was, nog volksvertegenwoordigers le Brussel aan. onder andere die van Verviers, die om de boofdstad te bereiken, meer dan twee honderd kilometers in automobiel hadden moeten afleg-gen. Onderweg hadden zij reeds het tragisch vizioen van den oorlog gehad, toen zij verscheidene hoeven van Gondroz en van het land van Hervé in brand zagen staan. Maar zoo verscheidene volksvertegenwoordigers slechts zeer moeilijk terug thuis kwamen, 'waren er ook senatoren die hunne verblijfplaats niet konden verlaten; dit was bij voorbeeld het geval voor baron de Favereau, voorzitter van liet Senaat en oud-minister van buitenlandsche zaken die, bij gebrek aan vervoermiddel, — daar ailes opgevorderd was, — te midden van de Ardennen moest blijven. In het begin van den oorlog dwaalden er 70 volksvertegenwoordigers langs de wegen van het ballingschap ; later viel hun getal op 49. Het frootste deel verblijft in Holland, eenigen zijn in rankrijk en anderen in Engcland; een enkele Verblijft io de Vereenigde Staten. Zoo geen enkel van onze volksvertegenwoordigers door den vijand werd ter dood gebracht, zoo bevinden er zich echter verscheidene in ge-vangenschap in Duitschland ; dit is namelijk het geval voor de heerenThéodor,volksvertegenwoor-diger van Brussel, en Yerhaegen, volksvertegen-woordiger van Gent ; De Bue, questor van de Kamer, en Pépin, volksvertegenwoordiger van de Borinage, kennen insgelijks de harde gevangen-echap in een vreemd land. Een oud-volksvertegenwoordiger van Zinnik, de heer Gravis, werd gefusilleerd, — is het noodig te zeggen zonder de minste reden, — op 23ea Augustus 1914. Een !id van de Kamer is in ballingsckap gestor-ven : de heer Louis Huysmans, staatsminister. Hetzelfde lot heeft een oud-volksvertegenwoor-diger van Luik getroffen, de heer Fléchet, die eenige maanden geleden in Holland overleden is. Eenige volksvertegenwoordigers hebben van w den 4en Augustus dienst genomen in het leger ; het zijn de heeren Pirmez, oud artillerie-kapitein, volksvertegenwoordiger van Charleroi ; Devèze Criek, volksvertegenwoordigers van Brussel; «rilaut, volksvertegenwoordiger van Dinant-1 hilippeville ; Pastur, volksvertegenwoordiger van Nijvel. Deze twee laatste oeleneu nu iict ainbt ïau 'rùiitair uuditor uit, , Een oud onderofficier, de heer Hubin, heeft voor eenigen tijd weer dienst genomen. Is het noodig hier te herinneren dat, om den heiligen Godsvrede nog beehter te maken, twee volksvertegenwoordigers, de heeren Paul Hy ma ns en Emile Vandervelde, evenals een senator. graaf Goblet d'AIviella, als ministers in den kabiuets-raad werden geroepen ? Langs den kant van de senatoren is de uittocht niet zoo groot geweest : een twintigtal hebben de gastvrijheid in den vreemde gezockt. Eenigen zijn in Zwitserland ; anderen in Frankrijk en Enge-land. De Senaat heeft, van af het begin van de vijandelijkheden, een vrijwilliger geleverd, de fraaf d'Ûrsel, die zelfs in uniform de zitting van en Augustus bijwoonde. Men moet opmerken dat onze eerste Kamer slechts toegankelijk is voor de burgers van meer dan 40 jaar oud ; de Senaat kon dus niet veel vrijwilligers leveren. De jong-ste van deze eerbiedwaardige vergadering telt inderdaad vijf en veertig jaar. "Wij zouden onvolledig zijn, zoo wij hier niet vermeldden dat in het begin van 1915, de heer senator Carpentier, met den graad van kapitein dien men hem onmiddellijk toekende, werd be-last met het onderwijs van schermen in de instructiekampen. Sedert het begin van de vijandelijkheden zijn verscheidene senatoren overleden ; een van deze, graaf "Werner de Merode, was de indiener van een wets voorstel vol gens hetwelk al de weer-bare mannen den dienst aan het vaderland ver-schuldigd waren, doch slechts in tijd van oorlog. Toen, nauwelijks vierjaar geleden, graaf de Merode zijn voorstel met jeugdigen ijver verde-digde, zag men meer dan een glimlach op de lippen van zijne collegas zweven. — De oorlog !... Wie kwam er nu van oorlog spreken ? Heden, nu de stormwoedt, zou iedereen zijne scbuldbekentenismogen doen.als aile berouw niet te laat kwam, niet vruchteloos en ijdel was. Maar de oorlog zal ten minste de oogen hebben geopend, ook van hen die het meest verblind waren en evenals het Parlement op 4cn Augustus vol geestdrift den weer stand stera.de, zoo zal het, op den dag na de overwinning, met dezelfde eenparigheid, al de maatregelen stemmen die er voortaan zullen noodig zijn om onze onafhankelijkheid en onze eer te vrijwaren. Jean Bar. Het Seiroche Legsr ssred De voorzitter der Fransche republiek heeft van den keizer van Rusland bet volgend tele-gram ontvangen : «Groot Russisclihoofdkwartier, 15Februari. « Aan zijne Excellencie den heer Raymond Poincaré, voorzitter der Fransche republiek, Parijs. « Ik heb zooeven de tijding ontvangen dat het Servisch leger, dank zij den inspanningen van de Fransche regeering, buiten aile gevaar thans verkeert. Ile houd er aan, heer Voorzitter, u mijne warmste gelukwenschen te sturen om de bulp welke Frankrijk edelmoedig aan onze dap-pere bondgenooten heeft verleend, die zoo wreed werden beproefd in den loop van hunnen held-haftigen strijd tegen den gemeenschappeliiken vijand, « Nijklaas. » De voorzitter heeft in deze bewoordingen geantwoord : a Zijne Majesteit den keizer van Rasland, Groot llussisch hoofdkwartier. a Onze militaire zeùding en onze marine, die in overleg met de Engelsche en Italiaansche ma-rine-overbeden, spijts groote bezwaarnissen, de volkomen redding van het Servisch leger hebben verwezenlij kt, zullen zeer gevoelig zijn aan de vleiende woorden van Uwe Majesteit. Frankrijk is fier tôt het behoud te hebben bijgedragen van de dappere troepen, die tijdelijk voor de overmacht van het aantal hebben moeten zwich-ten en die, samen met de bondgenooten, de be-vrijdiag van hue, vaderland zullen bevechten. « I^aymond Poincaré. a EEN HISTORISCHE DATUM België en de gealiieerde Mogendheden verbonden tôt het uiterste Ziehier den tekst van de verklaringen afgelega op 14'" Februari, zooals we het in ons laatsto nummer hebben gemeld, door de ministers van Frankrijk, Groot-Bretagne en Rusland aan de eene, en onzen minister van buitenlandsche zaken, baron Beyens, aan de andere zijde. Prins Koudacheff nam het woord in naam zij« ner collegas en sprak in dezer voege : Exeellentie, De gealiieerde mogendheden. die de perdra-gen hebben onderleekend waarbij de onajhan-kelijkheid en de onzijdigheid van België gewaar-borgd worden. hebben besloten vandaag, door een plechtige akte, de verbintenissen te vernieu-wen welke zij hebben aangegaan ten opzichts van uw land, heldhajtig getrouw aan zijne internationale verplichlingen. - In gevolge daarcan, wij, ministers van Frankrijk, van Groot-Bretagne en van Ruslandr behoorlijk gevolmachtiga door onze regeeringen, hebben de eer volgeride verklaring af te leggen ! De gealiieerde en waarborgende mogendheden verklaren dat, als het oogenblik zal gekomen zijn, de Belgisehe regeering zal gevraagd worden deel te nemen aan de vredesonderhande' lingen en dat ze de vijandelijkheden niet zullen staken voor dat België hersteld zij in zijne politieke en eeonomische onafhankelijkheid en ruimschoots vergoed zij om de geledene schade. Ze zullen aan België hunne hulp verleenen om zijne commercieele en financieele heropleving te verzekeren. Baron Beyens heeft geantwoord : 's Konings regeering is zeer erkentelijk aan de regeeringen van de drie mogendheden, waaçborgen van de onajhankelijkheid van België, waarwan gij bij haar de vertegenwoordi-gers zijt, om het edelmoedig gebaar dat ze doen met haar heden deze verklaring te geven. Ikdruk u daarom zijne opreehte dankbaarheid uit. Uwe waorden zullen een blijden weerklank vinden in het hart van de Bel gen, zoo van hen die op hetJront strijd.en, als van hen die lijden in het bezette gebied, en van hen die in balling-schap het uur der verlossingafwaehten,allen met1 denzelfden moed. De nieuwe verzekering die \ gij me daar geeft zal hunne vaste overtaiging sterken dat België uit zijne puinen weer zal oprijzen en hersteld zal worden in zijne algeheele politieke en eeonomische onafhankelijkheid.. Ik ben zeker hun tolk te zijn als ik zeg dat ge voile vertrouwen in ons moet hebben, zooals wij vertroawen hebben in onze loyale borgeh, vast\ besloten als we zijn met hen hardnekkig voort, te strijden tôt aan de zegepraal van het recht, ter verdediging van hetwelk wij ons zonder aar- j zelen hebben opgeojjerd, na de ongewettigd&' schending van ons geliefd vaderland. De heer minister van Italie heeft van zijn eu kant aan baron Beyens gemeld dat Italië, geen van de waarborgende mogendheden zijnde der onafhankelijkheid en der onzijdigheid van België, verklaarde dat het geen enkel bezwaar had in te brengen tegen voormelde verklaring van zijne bondgenooten. Ook de Japansçhe regeering heeft eene gelijk*, aardige mededeeling gedakn. * * * Onnoodig te wijzen op de gewichtigheid van deze plechtige verklaringen. Ze stellen een einde-aan de Duitsche knoeierijen die wilden doen gelooven dat België eene afzonderlijke vrede zou aanvaarden ; zij zullen in het hart van aUe Belgen, van hen die op het front strijden, van hen die inballingschap zijn en van hen die lijden onder de Duitsche bezetting, de onwankelbare zekerheid in de zegepruul versterkeuL 19 Februari 1916 Nummer 228

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes