De legerbode

1370 0
05 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 05 November. De legerbode. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pn8x92278d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dinsdag en Zaterdag verschijnende ' 1 " ■ I Ml Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOTjDATEN bes(.ernd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Op het Belgisch Front Sware gsvschtsn lieten tce den Westeroever van het afleidingskanaal der Leie te zuiveren. De roi onzer vliegenisrs tijdens do laatste verriclitingen. Zij acHsfcen tien vliegmaohienen en zeven vijandelijke ballons neer, (Van een ooggetuige.) 2Nov., 1 u. 's morgens. "De Belgische troepen levertien Donderdag en Yrijdag zware gevechten oui den Westeroever van het afleidingskanaal der Leie heelemaal te zuiveren. Een aanhoudende regen vermoeilijkto de omlerneming nog, reeds zoo hard gemaakt door het feit dat de Duitschers krachtigen weer-stand bieden op den Oosteroever, die overal den Westeroever, die thans gansch in onsbezitis, behcerseht. De vijand had heel den bezetten oever en de naburige punten, voi machiengeweren gepropt. Onze troepen moesten vorderen oncier liun helsch geschut en door zeer dik afsluitingsvnur, uitgevoerd door de Duitsche artillerie, vooral met vergiftigde granaten. De regen had het ter-rein slibberig en moeilijk be^aanbaar gemaakt. De soldat en der genie,met hunne gewone onver-saagdheid, vergezelden onze infanteristen, vlot-ters, vlotten en voetbruggen dragend. De artillerie steunde den aanval met hare gekende kracht en doeltreffendheid. Overal, bood de vijand hardnekkigen tegen-stand ; maar eindelijk moest hij wijken onder de onweerstaanbare drukking onzer prachtige strijders. Ile kreeg een hoekje van het slagveld te zien, van op een heuvellje, aehter hetwelk onze hulp-troepen het oogenblik van tusschenkomen in 't gevecht afwachtten. Het is steeds een treftend schouwspel te bestatigen hoe kalm en betrou-wend die mannen zijn ; en hoe onbewogen zij blijven onder het hevig bombardement. Overal, in de vlakte, ziet men granaten ontploffen van aile kaliber ; maar niets verraadt de tegenwoor-digheid van een levend wezen. Daden van zelfopoffering, trekken van zelf-verlooehening, illustreerdeu eens te meer de dapperheid onzer soldaten. Een hunner, aan den schouder gekwetst door eenen machi'engeWeer-kogel, liet zich eerst wegdragen, na eene vracht die hij te dragen had, naar de aangeduide plaats te hebben gebracht, maar hij wilde niet op eene draagberrie gaan liggen : « Er zijn anderen, » isegde hij, « die slechter toegetakeld zijn dan ik. » En niettegenstaande zijn lijden, maakte de dap-pere nog eenen omweg, om zijnen kommandant geluk te wenschen, daarna riehtte hij zich naar den hulppost, met gescheurde kleeren, vol mod-der, het gelaat voi bloed, op zijn geweer leu-nend, en op zijne lippen bijtend opdat geene klacht heu ontsnappe. * * In den loop der laatste lu>ijgsverri<htijvgen hebben de Belgische vliegers onophoadend sa-mengewerkt met de Fransche en Britsche vlie-geniers. H«t weer was zeer ongunstig voor lucht-verrichtingen. Zekere dagen vlogen zij uit in vollen l'egen : De mist, die in dit seizoen altijd boven Vlaanderen hangt.verplichtteonze vlieg«rs zeer laag te vliegen, hetgeen ze blootstelde aan vijandelijk infanterie- en maehiengeweervuur. De vijandelijke vliegers boden krachtigen weerstand, maar vruchteloos. De beste vijandelijke strijdeenheden waren op ons front aanwe-zig;ondanks al de moeilijke omstandigheden, behielden wij ten allen tijde het meesterschap in delucht, en de vijand moest er zich bij hou-den in belangrijke groepen, boven zijne eigene liniën te vliegen zonder ?nze waarnemingstoestel-len te kunnen verhinderen hunne taak volbren-gen.Onze jachtvliegers wedijverden in moed en weerstandsverniogen met de verbondene eska-drieljen, — gevecht op gevecht lever end, — de vijandelijke patroeljen uiteendrijvend en ze dwingend rechtsomkeer te maken. Tijdens de laatste vijftien dagen, sehoten onze fliegers tiea vliegtuigen eu zeven vijandelijke De UStbreiding van de Overwinning IN VLAANDEREN Inname van Deynze, Oudenaerde en talrijks dorpe i. — De Bondgenooten z jn dicht bij Gent. — Onze troepen trekken over het afleidingskanaal, bezetten Eekloo en bereiken het kanaal van Terneuzen. Turîiijs en Oestoijk hebbfii! zich ossrppm Het affensief den 3in Oktober begonnen door de legergroep van Vlaanderen werd den in No-vember met volledig succès voortgezet. Ten Z. wierp het 2" Britsche leger den vijand op de Schelde tôt op de hoogte van Melden, de sterkbezette dorpen van Anseghem, Tieghem, Caster en Elseghem veroverena. In 't midden natn het Franco-Amerikaansch léger de hevig verdedigde hoogten in tasschen Leie en Schelde en bereikte desen stroom van Eecke tôt Melden op een front van 16 km,., eene vordering makend tijdens deze twee dagen van 8 tôt- 16 km. Negentien dorpen werden heroverd door de Franco-Amerikanen, namelijh de belangrijke steden en voorsteden van Deynze, Nazareth, Gruyshautem en Oudenaerde. Ten N. gelukte het Belgisch leger erin krachtige verrichtingen uit te voereri op het afleidingskanaal, waarvan den Westeroever werd gezuiverd. De verrichtingen werden den a en 3 met goe-den uitslag voortgezet. Onder de onweerstaan-bare drukking onzer troepen, trok de vijand achteruit en was hij verplicht het afleidingskanaal te verlaten. De onzen bezetten Eekloo en. bevrijdden Oost-Vlaanderen tôt aan het kanaal van Terneuzen, tôt dichtbij Gent gerakend, ter-wijl de verbondene troepen, aan hunnen rechter-vleugel, ten Z. der stad de Schelde bijna overal bereikten en er op zekere punten overtrokken. Op gansch het front in Frankrijk, jagen de Britsche, Fransche en Amerikaansche legers den vijand achteruit, boven Valenciennes komend en gansch het Argonnewoud vrijmakend. Eindelijk, hebben Turkije en Oostenrijk zich overgegeven, eenen wapenstilstand teekenend met 'de Bondgenooten en de voorwaarden door dezen opgelegd aanvaardend. Nu staat Duitschland alleen voortaan zonder zijne overwonnene medeplichtigen. Het uur van den beslissenden en volledigen zege der Bondgenooten is nakend. Toekenring van eene drieîdeurige Rioitvlag aan de bata)jons der 'Seule en aaîi basons Karabiniers-wiekijders Bij Iv. B. van 30 October, zal eene richtvlag met de nationale kleuren worden toegekend aan elk der bataljons van de genie en aan ieder der bataljons karabiniers-wielrijders van het veld-leger.De aan deze richtvlaggen te geven vorm en afmetingen zullen bij ministerieel besînit worden vastgesteld. g^ôoeà. —<iw tfafjmdéîxœxziMMHBje'jtmKsmMxxitm.mmwuiezmjmmmmBinii imw u iiiwjb ballons neer ; daarenboven werden vele toestel-len verplicht ontredderd te dalen. Onze gevechtsvliegtuigen bestookten den vijand onopboudend, zijn vervoer en zijne op-marseheerende infanterie mitraljeerend, een aan-zienlijk deel neaiend in den strijd en zware ver-liezen toebrengend aan den vijand, soms echte paniek brengend in zijne rangen. \ De in onze handen gevalleue vijanden beken-nen eenstemmig, den ,schrik aaugejaagd door onze gevechtstoestellen. en de doeltrefï'ende roi gespeeld door onze verkenningsploegen. Deze laatste houden het opperbevel steeds op de hoogte van 's vijands bewegingen. Ten einde zekere inlichtingen te bekomen, landden ver-seltillende onzer vliegtuigen dicht bij de dorpen, welke de Duitschers nauwelijks hadden verlaten. Onze fotografen-vliegers namen aile gunstig wôer te baat om talrijke eliché's te nemeu iab"t gebied açhter 't front van den yjjantli tailil op enlîsîe MjzanteMe!! tijdens it sardering in VlMitan (Van een ooggetuige.) Belgisch front, 3 November. Een heldhaftige KorporaaI. Eene onzer compagnies lag op 300 m. van St-Pieter, tusschen floesselaere en Meenen\ tegengehouden door vijandelijke machiengeweren, op 40 m. achter 't dorp geplaatst, vanwaar zij het terrein beschoten. Toen rekende korporaal Yerstappen met 6 man het zich ten plicht, onder dit helsch vuur, de juiste plaats te verkennen dezer vernielings» tuigen. "VVeldrakomtde kleine troep in liet dorp, maap de zes mannen welke den korporaal,vergezellen zijn gekwetst. Verstappen verzorgt ze den eenen naden anderen, brengt ze in eene dekking en zet zijne verkenning alleen voort. Kort nadien treft een machiengeweerkogel hem in den arm. Verstappen wincit kalm weg een verband rond zijne wonde, volbrengt zijne opdracht en komt terug bij zijnen kominandant die ailes heeft nagezien. Na al de ingewonnen inlichtingen aan zijnen kommandant te hebben overgemaakt, zegt kor1 poraal Verstappen aan zijnen overste : « Ik kan niet meer vechten, mijn kommandant ; mijn rechterarm is verloren ; maar ik kan nog andere dienstenbewijzen, gebruikmij zooveel gij kunt. » Gedurende heel den namiddag liep Verstappen met zijnen arm in eenen draagband, op zijn geweer leunend, en onder het onophoudend vuur van de machiengeweren, over een onbeschut terrein van 800 m. oppervlakte, ten einde de verbinding te verzekeren tusschen de compagnie en den bataljons-chef. 's Avonds, bemerkte de kommandant hoe uit» geput de heldhaftige korporaal was, en gaf hein het bevel zieh te laten verzorgen in den hulp-1 post. Vei'Stappen zegt dat het niet erg is; dat de dokter, wanneer hij de wonde ziet, hem zal doen evacueerenen dat hij liever zou blijven; maar hij moet aan het stellig bevel van zijnen kommandant gehoorzamen. Hij gaat dus in de riehting van de hulppost, maar hij keert weldra in zijne compagnie terug, verklarend : « De geneesheer aanziet mij als hersteld. » De kommandant liet zich niet bedriegen door deze onwaarheid : Hij drukte de hand van de» dappere en zegde geen woord. Een Toonbeeld van Koeïbloedigheid Een officier heeft plaats genomen in eene wei-de, onverschillig aan de kogels die overal rond hetn vliegen. Het is onderluitenant Van Tassel, gelast met het teekenen van de stelling voor St-Pieter. Hij wil dit werk even koelbioedig uitvoe-ren, alsof hij in de manœuvers ware. « En gij moogt gelooven, s> zegde de majoor die 't mij ver-telde, « dat de schets, door dezen bewonderens-waardigen officier geteekend.uitzonderlijk nauw-i keurig was, op calqueerpapier, met rood en blauw potlood, zooals het is voergeschreven door 't règlement en op de aangeduide sehaal, zoodat de minste haag en zelfs de granaattrech-ters er op stonden. zonder de kleinste vergissing en zonder dat de hand van den teekenaar ooit beefde. Ziedaar, î zegde de majoor, « hoe onze officieren zijn, even dapper als hunne mannen. Meer kan ik u niet zeggen, zij zijn bewondérens-waardig ! » j De Taaiîieid onzer Mannen \ Daarom hoeft men niet te besluiten d(at de vijandelijke weerstand niet krachtig was. In-tegendeel, hij was hardnekkig, namelijk te St-Pieter.Twee onzer mannen waren een huis binnen» getreden in het dorp, om er in vrede hun jopge-legd vleesch te eten, wanneer opeens een Duitsche « Feldgrau » uit den kelder komt met opgelîeven armen en zich overgeeft. Onze mannen spreken met den gevangene en drukken hunne verwon* dering uit over den vruchteloozen weerstand der Duitsche mitraljeurs. De gevangene legt hen uit, met fierheid. dat verre van ooit gevlucht te heb* ben, de mitraljeui's jreiast met ds verdediging 5 November 1918 Nrimmer 625

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes