De legerbode

1607 0
05 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 05 November. De legerbode. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/028pc2tx92/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

5 Novernber 1918 Nrmirner 025 DE LEGERBODE den Dinsdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR. DE BEL.GISCHE SOT^DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. ©p fiel Belgisch Front Sware gevechten lietea toe den Westeroever van het afleidingskanaal der Leie te zuiverea. De roi onzer vliegeniers tijdens do laatste verrichtingen. Zij schieLen tien vlisgmacMenen en zevsn vijandelijke ballons nser. (Van een ooggctuige.) 2 Nov., 1 u. 's morgens. "De Belgische troepen leverden Donderdag en Vrijdag zware gevechten om den Westeroever van het afleidingskanaal der Leie heelemaal te zuiveren. Een aanhoudende regen vernioeilijkte de onderneming nog, reeds zoo hard gemaakt door het feit dat de Duitschers krachtigen weerstand bieden op den Oostefoever, die overal den Westeroever, die tkans gansch in onsbezitis, behcerscht. De vijand had Ii^el den bezetten oever en de naburige punten, vol machiengeweren gepropt. Onze troepen moesten vorderen onder hun helsch geschut en door zeer dik af'sluitingsvuur, uitgevoerd door de Duitsche artillerie, vooral met vergiftigde granaten. De regen had het ter-rein slibberig en moeilijk begaanbaar gemaakt. De soldaten der genie, met hunne gewone onver-saagdheid, vergezelden onze infanteristeh, vlot-ters, vlotten en voetbruggen dragend. De artillerie steunde den aanval met hare gekende kracht en doeltreffendheid. Overal, bood de vijand hardnekkigen tegen-stand ; maar eindelijk moest bij wijken onder de onweerstaanbare drukking onzer prachtige strijders. Ik kreeg een Iioekje van het slagveld te zien, vau op een heuveltje, aehter betwelk onze hulp-troepen het oogenblik van tusschenkomen in 't gevecht afwaehtten. Het is steeds een treffend schouwspel te bestatigen hoe kalin en betrou-wend die mannen zijn ; en hoe onbewogen zij blijven onder het hevig bombardement. Overal, in de vlakte, ziet men granaten ontploffen van aile kaliber ; maar niets verraadt de tegenwoor-digheid van een levend wezen. Daden van zelfopoffering, trekken van zelf-verloochening, illustreerden eens te meer de dapperheid onzer soldaten. Een hunner, aan den schouder gekwetst door eenen machiengeweer-kogel, liet zicli eerst wegdragen, na eene vracht die hij te drageu had, naar de aangeduide plaats te hebben gebracht, maar hij wilde niet op eene Hraagberrie gaan liggen : « Er zijn anderen, » xegde hij, « die slechter toegetakeldzijn dan ik. » En niettegenstaande zijn lijden, maakte de dap-pere nog eenen omweg, om zijnen kommandant geluk te wenschen, daarna richtte hij zich naar den hulppost, met geschearde kleeren, vol mod-der, het gelaat vol bloed, op zijn geweer leu-nend, en op zijne lippen bijtend opdat geene klacht heu ontsuappe. * * # In den loop der laatste krijgsverfiehtingen hebben de Belgische vliegers onophou<:end sa-tnengewerkt met de Fransche en Britsche vlie-genièrs. Het weer was zeer ongunstig voor lucht-verrichtingen. Zekere dagen vlogen zij uit in vollen regen : De mist, die in dit seizoen altijd boven Vlaanderen hangt.verplichtte onze vliegers zeer laag te vliegen, hetgeen ze blootstelde aan vljandelijk infanterie- en maehiengeweervuur. De vijandelijke vliegers boden krachtigen weerstand, maar vruchteloos. De beste vijandelijke strijdeenheden waren op ons front aanwe-zig ; ondanks al de moeilijke omstandigheden, behielden wij ten allen tijde het meesterschap in de lucht, en de vijand moest er zich bij hou-den in belangrijke groepen, boven zijne eigeue liniën te vliegen zonder ?nze waarnemingstoestel-len te kunnen verhinderen hunne taak volbren-gen.Oaze jachtvliegers wedijverden in moed en weerstandsvermogen met de verbondcne eska-drieljen, — gevecht op gevecht leverend, — de vijandelijke patroeljen uiteendrijvend en ze dwingend rechtsomkeer te maken. Tijdens de laatste vijftien dagen, schoten onze ^lie# ers tiea viiegtuigea eu zeven vijandelijke De Oitbreïdïog van de Overwinnïng IN VLAANDEREN Inname van Deynze, Oudenaerde en talrijka dorpen. — De Bondgenooten z jn dicht bij Gent. — Onze troepen trekken over het afleidingskanaal, bezetten Eekloo en bereiken het kanaal van Terneuzen. Tupfeljs bd 3astgnrSj& listes zic!î oflfFiepen. Het offensief den 3i° Oklober begonnen door de legergroep van Vlaanderen wera den x" Novernber met volledig succès voortgezet. Ten Z. wierp het 2" Britsche leger den vijand op de Schelde tôt op de lioogte van Melden, de sterlîbezette dorpen van Anseghem, Tieghem, Caster en Elseghem veroverend. In 't midden nam het Franco-Amerikaansch leger de hevig verdedigde hoogten in tusschen Leie en Schelde en bereikte dezen stroom van Eécke tôt Melden op een front van 16 km., eene vordering makend tijdens deze twee dagen van 8 tôt 16 km. Negentien dorpen werden heroverd door de Franco-Amerikanen, namelijk de belangrijke steden en voorsteden van Deynze, Nazareth, Cruyshautem en Oudenaerde. Ten N. gelukte het Belgisch leger erin krachtige verrichtingen uit te voeren op het ajleidingskanaal, waarvan den Westeroever werd gezuiverd. De verrichtingen werden den 2 en 3 met goe-den uitslag voortgezet. Onder de onweerstaan-bare drukking onzer troepen, trok de vijand achteruit en was hij verplicht het ajleidingskanaal te verlaten. De onzen bezetten Eekloo en beorijdden Oost-VLaanderen tôt aan het kanaal van Terneuzen, tôt dichtbij Gent gerakend, ter-wijl de verbondene troepen, aan hunnen rechter-vleagel, ten Z. der stad de Schelde bijna overal bereikten ên er op zekere punten overtrokken. Op gansch het front in Frankrijk, jagen de Britsche, Fransche en Amerikaansche legers den vijand achteruit, bovenValenciennes komend en gansch het Argonnewoud vrijmakend. Eindelijk, hebben Turkijé en Oostenrijk zich overgegeven, eenen wapenstilstand teekenend met de Bondgenooten en de voorwaarden door dezen opgelegd aanvaardend. Na staat Duitschland alleen voortaan zonder zijne overwonnene medeplichtigen. Het uur van den beslissenden en volledigen zege der Bondgenooten is nakend. Toekenaing van eeae drseklcurige Richtvlag aan de bateljoas der Genie en aan feataijons Karabiniers-wielrijders Bij K. B. van 30 October, zal eene richtvlag met de nationale kleuren worden toegekend aan elk der bataljons van de genie en aan ieder der bataljons karabiniers-wielrijders van het veld-leger.De aan deze richtvlaggen te geven vorm en afmetingen zullen bij ministerieel besluit worden vastgesteld. ballons neer ; daarenboveiji werden vele toestel-len verplicht ontredderd te dalen. Onze gevechtsvliegtuigen bestookten den vijand onopboudend, zijn vervoer en zijne op-marscheerende infanterie mitraljeerend, een aan-zienlijk deel nemend in den stri jd en zware ver-liezen toebrengend aan den vijand, soms echte paniek brengend in zijne rangen. De in onze handen gevalleue vijanden beken-nen eenstemmig. den schrik aaugejaagd door onze gevechtstoestellen. en de doeltreîïende roi gespeetd door onze verkenningsploegeU. ' Deze laatste houden het opperbevel steeds op de hoogte van 's vijands bewegiugen. Ten einde zekere inlichtingen te bekomen, landden ver-sehillende onzer vliegtuigen dicht bij de dorpen, welke de Duitschers nauwelijks hadden verlaten. Onze fotografen-vliegers namen aile gunstig wôer te baat om talrijke cliehé's te nemen itth(>t gebied açhter 't front van den yyand. V/ Terugblik op enkele tijdens de vordering in Vlaanderen (Van een ooggetuige.) Belgisch front, 3 November. Een heldhaitige Eorporaal. Eene onzer compagnies lag op 300 m. van St-Pieter, tusschen Roesselaere en Meenen, tegengehouden door vijandelijke machiengewe* ren, op 40 m. achter 't dorp geplaatst, vanwaar zij het terrein beschoten. Toen rekende korporaal Verstappen met 6 man het zich ten piiclit, onder dit helsch vuur, de juiste plaats te verkeunen dezer vernielings-. tuigen. Weldra komtde kleine troep in het dorp, maap de zes mannen welke den korporaal vergezellen zijn gekwetst. Verstappen verzorgt ze den eenen nà den anderen, brengt ze in eene dekking en zet zijne verkenning alleen voort. Kort nadien trefl een machiengeweerkogel hem in den arm. Verstappen windt kalm weg een verband rond zijne wonde, volbrengt zijne opdracht en komt terug bij zijnen kommandant die alleâ heeft nagezien. Na al de ingewonnen inlichtingen aan zijnen kommandant te hebben overgemaakt, zegt korporaal Verstappen aan zijnen overste : a Ik kan niet meer vechten, mijn kommandant ; mijn rechterarm is verloren ; maar ik kan nog andere diensten bewijzen, gebruikmij zooveel gij kunt. » Gedurende heel den namiddag liep Verstappen met zijnen arm in eenen draagband, op zijn geweer leunend, en onder het onophoudend vuur van de machiengeweren, over een onbeschut terrein van 800 m. oppervlakte, ten einde de verbinding te verzekeren tusschen de cômpagnia en den bataljons-chef. 's Avonds, bemerkte de kommandant hoe uit-geput de heldhaftige korporaal was, en gaf hem het bevel zich te laten verzorgen in den hulp-1 post. Verstappen zegt dat het niet erg is; dat d« dokter, wanneer hij de wonde ziet, hem zal doen evacueerenen dat hij liever zou blijven; maar hij moet aan het steilig bevel van zijnen kommandant gelioorzamen. Hij gaat dus in de richting van de hulppost, maar hij keert weldra in zijne compagnie terug, verldarend : « De geneesheer aanziet mij als hersteld. j> De kommandant liet zich niet bedriegen door deze onwaarheid : Hij drukte de hand van den dappere en zegde geen woord. Een Toonbeeld vau Koelbloedigheid Een ofïïcier heeft plaats genomen in eene wei-de, onverschillig aan de kogels die overal rond hem vliegen. Het is onderluitenant Van Tassel, gelast met het teekenen van de stelling voor St-Pieter. Hij wil dit Werk even koelbloecïig uitvoe-ren, alsof hij in de manœuvers ware. « En gij moogt gelooven, » zegde de majoor die 't mij ver» teldè, « dat de schets, door dezen bewonderens» waardigen officier geteekend,uitzonderlijk nauw-. keurig was, op calqueerpapier, met rood en blauv potlood, zooals het is voorgeschreven door 't règlement en op de aangeduide schaal, zoodat de minste hrtftg en zelfs de granaattrech-ters er op stonden, zonder de kleinste vergissing en zonder dat de hand van den teekenaar ooit beefde. Ziedaar, s zegde de majoor, « hoe onze officieren zijn, even dapper als hunne mannen. Meer kan ik u niet zeggen, zij zijn bewonderens- tur 'j o vrl i cr ( tt De Taaiheid onzer Mannen Daarom hoeft men niet te besluiten dat de vijandelijke weerstand niet krachtig was. In-tegendeel, hij was hardnelckig, namelijk te St-Pieter.Twee onzer mannen waren een huis binnen-getredenin het dorp, om er in vrede hun opgelegd vleesch te eten, wanneer opeens een Duitsche « Feldgrau » uit den kelder komt met opgeheven armen en zich overgeeft. Onze mannen spreken met den gevangene en drukken hunne verwon-dering uit over den vrucbteloozen weerstand iet Duitsche mitraijeurs. De gevangene legt hen uit, met fierheid, dat verre van ooit gevlucht te hem ben, de mitraijeurs ?elast met <k verdediging

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes