De legerbode

1264 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 31 Mei. De legerbode. Geraadpleegd op 22 januari 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/b853f4m958/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE LEGERBODE c/e/i Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschljnende Dit blad is VOQR DE BELGISCHE SOT.DATEN besl.emd ; iedere compagnie, escadron of batterij onlvangt tien of vijftieri Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Heropleiding der Oorlogsverminkten i De Legerbode heeft een verslag gegeven over de confcrentie voor de heropleiding der oorlogs-verininkten, welke door de bondgenooten, op 8-9-10-11-12 Mei te Parijs xverd gehouden. De deskundige geneesheeren en opvoedkun-digen, die dit congres bijwoonden, hebben een ïhonderdtal wenschcn geuit. Gezien de ingewik. ielde aard van het problema, zijn zij heel zwaar-■wichtig, niet alleen voor onze heldhaftige verminkten maar ook voor het geneeskundig korps en het onderwijzerskorps, zoo raede voor onze ■wetgevers, die onmiddellijk na den terugkeer in *t laud zullen opgeroepen worden om nieuwe wetten uit te vaardigen ten bate onzer roemvolle invalieden. De congresleden hebben volgende hoofd-trenschen doen kennen : Functionneele Heropleiding De heelmeesters aanzetten zoodra mogelijk kuiine gewonden naar de gestichten van physiothérapie te sturen, vooraleer het « onherstel-baar î dichtgaan der verwondingen plaats hebbe gehad. Zoohaast mogelijk het raedicaal turnen toe oefenen aan de gekwetsten. lu aile landen, centra van hoogeschoolonder-<vijs in raedicaal turnen iurichten. De als hulpmiddel bij de physiotberapische feehandelingen voorgeschreven arbeid moet verplicbtend zijn in de inrichtingen voor physiothérapie.De behandeîing door den veldbouw, welke eieh meestal opdringt gezien het groot aantal (;ekwetsten uit den stand der veldarbeiders, dag-ooners, enz. mag niet in de verschillende stre-ken voigens deïelfde formuul in praktijk wor* den gebraeht. De lichamelijke heropleiding (masseeren, tur-Jien, mecanotherapie, handwerk) moet slechts aan bevoegde personen toevertrouwd worden en mag niet verward worden met de vakherop-leiding, welke sleehts de invalieden betreft ea ftiet de herstelbare gekwetsten. Kanstmatige Ledematen Het gebruik der kruklcen dient stelselmatig Verbanuen, bij de behandelingen van personen, tvien het onderste lidmaat werd afgezet. De kunstmatige ledematen voor den arbeid dienen aan hoofdzakelijke vereischten te vol-doen : Zij moeten eenvoudig, sterken licht zijn, en tevens gemakkelijk knnnen hersteld worden. Zij moeten degelijk vastgehecht zijn, derwijze «at zij met den stomp om zoo te zeggen maar een etuk uitmaken. Voor den verminkte, moeten zij oesen mj het werk met hinderen of afmatten, :p»aar hem degelijk steeds te stade komen. Met het oog op de belangrijkheid van de ver-betering dier toestellen en tôt een degelijker ge-Mmenlijk benuttigen der ter studie zijnde ont-werpen, ware het wenschelijk dat een studie-ko-oiiteit of-groep in elk land worde tôt stand se-bmht.Pensioenen De wetten op de militaire pensioenen dienen herzien, en bij die herziening rekening gehou-oen niet alleen met de lichamelijke onbe-Kwaamheid van den invalied, maar van het aantal kiuderen, den familielast, de lainilieleden lu reehtstreeks opgaande linie. Vakkundige Richting Met het oog op zijne vakkundige richting zal de Verminkte den raad ontvangen van bevoegde geneesheeren, opvoedkundigen, technici en Waatschappelijke deskundigen. Na verschillende werkhuizen te hebben be-ïocht om een vast gedacht te krijgen, zal de belanghebbende zelf zijn nieuw ambt of am-bacht kiezen. Hij zal desnoods daarin geleid 'worden door zijnen geneesheer en door zijne Jraadgevers. Op raadsleden zullen hierbij de volgende be-gin-M mi in acht nemen : tien dient, tenzij het tegen het belang van «eu vercaiQkte zij». dezsa hgroo te iRiden ia aiin ouden of in een daarmede in verband zijnden stiel ; b) Men dient hem in de maté der mogelijkheid terug te zetten aan zijn gewezen vak, namelijk voor den landbouw. en zoo mogelijk in eenen op technisch gebied lioogeren stand ; c) Slechts verminkten die gepast onderricht en verstandelijke bekwaamheid bezitten dienen . tôt geenen handarbeid opgevoerd ; d) Men dient er veeleer een ambachtsman dan een fabriekwerker van te maken, en hem niet eenen stiel aan te leeren die al te veel uitge-oefend wordt. maar bij voorkeur eenen stiel of beroep waarbij handarbeid nagenoeg nul is en het best kan ontbeerd worden. Dat op algemeene wijze, vooraleer voor den invalied een nieuwen stiel te zoekèn, men er zich zorgvuldig op toelegge, aan dezen een gepast onderricht te verstrekken, om hem terug aan zijn gewezen stiel te zetten. Vakkundige Heropleiding Naar het advies van de conferentie zou slechts de verplichtende heropleiding het algeheel problema kunnen oplossen. Maar daar anderdeels die verplichting in zekere landen al te moeilijk te overwinnen weerstand zou ont moeten, uit het congres de wensch : « De openbare machten de vakheropleidiug en het hernemen van den arbeid door al de geschikte middelen te zien bevoordeeligen. » Tijdens de heropleidingsperiode, zullen bene-vens het pensioen en het voedsel, leerpremiën toegekend en de vergelding aan de rechtheb-bende invalieden verder blijven uitbetaald worden.De gekwetsten en verminkten die toegestemd hebben om terug opgeleid te worden, en zich in het werk hebben gesteld om zich terug aan hun vak te zetten en te volmaken, om bij loffeiijke inspanningen hunne maatschappelijke waarde te vermeerderen, hebben recht, zooals de openbare rnachten het reeds meermaals ofîicieel hebben verklaard, op hunne voile bezoldiging en vol pensioen. Wenschelijk ware het bovendien aan den Staat als aanmoediging voor de heropleiding te vragen, dat de heropgeleide gekwetsten en verminkten begunstigd worden door verchil-lende voordeelen, als premiën in geld, geldvoor-schotten, voorkeurrechten, enz. In de streken waar eene plaatselijke nijver-heid bestaat, moeten schoïen voor invalieden der streek opgericht worden. De scholen voor vakheropleiding zouden moe» ten geplaatst zijn onder de hoogere bescherming van een komiteit bestaande uit : 1° Geneesheeren ; 2° vertegenwoordigers van de werldieden en van de patronensyndikaten ; 3° technische arbeiders ; 4° sociologen ; 5° leden van verschillende onderwijskorpsen ; 6° heropgeleide verminkten. De heropleidingscholen dienen op breeden voet ingericht, met en groot aantal leerlingen, die keus hebben onder een groot aantal stielen of vakken : Men kan alzoo op rationeele wijze de leerlingen indeelen, goede leermeesters en inees-tergasten hebben met al het noodig getuig voor het onderwijs en voor de werkhuizen. Er dient evenwel niet uit het oog verloren dat de kleine scholen hun nnt kunnen hebben om de invalieden, die hun dorp of stad niet wenschen te verlaten, daar te houden en om tevens het aanleex*en van zekere spéciale nijverheids-vakken te vergemakkelijken. (Wordt voortgezet.) De Duitsche Ruepie's in Afrika Tijdens den oorlog hadden de Duitschers in Oost-Afrika eene uitgifte gedaan van goudstuk-ken van lo roepie's, waarop aan den eenen kant een olifant en op de keerzijde een keizer-lijke adelaar stond. Die stukken hebben bena-derend het gewicht en het uiterlijk van het Duitsche stuk van 20 mark, en hebben in den omloop dezelfde waarde, maar, gesteld hunne abnormale lage gebalte, zijn zij geen 17 frank waard. Toen de Duitschers deze munt sloegen, dachten zij voorzeker een flink zaakje te doen. Maar de inname van Tabora heel't die verwach-tingea teleuigesteld. Van Rechts en Links Bij de gelegenheid van het ingrijpen der Vereenigde-Staten in den krijg, heeft de leider der katholiekenin Chili,aan den Belgisclien volks-. vertegenwoordiger Melot, die met eene opdi'acht te Santiago was belast, volgend kabeltelegram gezonden : « Beste aandenken op dezen dag, voorspelling van den aanstaanden triomf, her-stelling voor -de rechtschennis en de bedrevea' misdx'ijven tegen België. x> ■v * » j De in Nederland gestichte Commissie tôt verzending van Vlaamsche Boeken naar bet Belgisch Leger deelt mede dat het aantal Nederlandsche werken, door hare bemiddeling ver-' zonden, einde April het juiste cijfer o0,087 bedraagt. Bovendien verzond de Commissie nog 4,000 brochuren (2,000 : Naar een Veilige Haven. en 2,000 : Over geslachtsziekten). De boeken, die er gezonden zijn, zijn boekeni voor taalstudie ; woordenboeken ; werken over letterkunde, opvoedkunde, reken- en wiskunde ; boekliouden en handelsrekenen ; korîsehrift j natuurkunde, geneeskunde, veeartsenijkunde, paardenfokkerij, landbouw, enz. De proliureur generaal te Borna, de hesp Weber, naar verluidt, zal aanstaande maandte La Pallice inschepen aan boord van den Congoboot Anversville, om zijn hooger ambt te Boma te hernemen. De achtbare heer procureur is sedert 1899 in den dienst der kolonie. * » Eene nieuwe wet is in Engeland verleden Donderdag van kracht geworden, waarbij aan elken militair in uniform — officier of soldaat — het verbruik van likeuren, alcohol, wijn, bier verboden is. De maatregel wordt streng toege-past : Aile kroeghouder die zal betrapt woi'den bij het verkoopen, zelfs bij het aanbieden van een glas bier aan eerien soldaat of aan eenen matroos, zal vervolgd en gestraft worden. * * st Verleden Vrijdag had op de square Lowendal, Garibaldilaan te Parijs, de inhuldiging plaats van de medaljons van Bruno en Constant Garibaldi, gesneuveld voor Frankrijk. Di*i medaljons,vervaardigd door beeldhouwer Cochi, zijn gehecht aan het gedenkteeken Garibaldi, dat in 1907 door de Fransche-Italiaansche bond aan de stad Parijs werd geschonken. * » * Zaterdag heeft te Parijs de inhuldiging plaats gehad van het Argentijnsch gasthuis, gevestigd in een ruim en schoon gebouw in de rue Jules-Claretie, en 150 bedden bevattend. Deze liefda-dige inrichting zal ondersteund worden door de maandelijksche giften van Argentijnen die te Parijs verblijven. * » * Men had al te vroeg vermeld dat het archief van Reims alsmede talrijke kunstgewrochten volslagen vernield waren. Luidens eene officieele mededeeling, werden tal dier voorwerpen in veiligheid gesteld en onder deze het vermaard boek met misteksten van de H. Anna vaa Rus-land.* * Het keizerlijk kleedingsbureel dat te Berlija zetelt, doet een nieuw beroep op de bevolking ; het maant hen aan, in plaats van de dooder^ met stoffen van goede hoedanigheid te kleeden*hun eenvoudig een papieren hemd aan te doen. * « Naar verluidt, heeft de Amerikaansche miljar-dair Rockefeller eene gift.van 10 miljoen dollars geschonken voor de heropbouwing der verwoeste gewesten in Frankrijk. Blijkens eene Britsche mededeeling. anderzijds, zou Rockefeller 25 miljoen dollars aan het Rockefeller-Ge-sticht afgestaan hebben. Tien miljoen zouden geschonken worden aan het Rood-Kcuis ea aa& aadere oorlogswerkea. 31 Mei 1917 Nommer A2&

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes