De legerbode

1343 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 12 Maart. De legerbode. Geraadpleegd op 02 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/222r49gz5n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

12 Ma art ïPlR Nnmiïîer 550 DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zêiterdag versch/jnende Dit, hlad is VOOR DE BEIX3ISCHE SOLDATEN besfemd ; iedere compag-nie, escadron of batlerij onlvangt tien of vijflien Fransch*3 en Nederiandsche exemplaren. Een &wht van ymWrn nrm aan liel Belgisch Front De TUiîfache aanval is, vernietigd. g» B Igen nemen 5 oîficieren, 120 ^^Rtngenen en 9 machiengtweren. Koning Albert wenscht zijne ttoepen geluk. (Van een Ooggetuige.) Belgisch front, 8 Maart. ï>ond ! dng namiddag kwam Koning Albert de feavalerictr. epen gelukvvenscken die, te voet Techtend, zich onderscheidden in het gevecht 'an Reigersvliet : Lanciers, beroemd sinds het evecht te Haelen, 4914, en jagers te paard. aeneraal De Blauwe, die den tegenaanval had bevolen in vollen dag, met een hetdere zonne-schijn, had reeds zijne voldoening uitgedrukt voor de krachtdadigheid en den moed, waar-mede srijne juiste en wel opgevratte bevelen waren uitgevoerd geworden. Ziehier nieuwe bijzonderheden over deze ver-ricliting. Op Woensdag, 6 Maart. om 4 uren 30 's morgens, begonnen de Duitschers een zeer hevig bombardement op twee onzer hoofdwachten en hare kleine vooruitgeschoven posten. Gedureude een uur, was het een echte stortvloed van gra-naten van aile kaliker, shrapnells en stikgranaten. Daarna werd een aanval met groote massa ^Uitgevoerd door soldaten, tôt de beste Duitsche legerafdeelingen behoorend, en otalangs terugge-keerd uit Kamerijk ; de aanval was gesteund door zeer laag vliegende vliegmachienen, die onze batterijen mitraljeerden, die hadden geant-woord met spervuur op het vijanjdelijk bombardement.De aanval op de Zuidelijke hoofdwacht werd teruggeslagen door ons artillerievuur, onze niachiengeweren en het geweea,vuur. Voor de Noorderlijke hoofdwacht, drongen de « stoss-truppen» van 3 regimenten in 7 Belgische kleine posten, waar zij gemakkelijk dichtbij kwamen, daar de overstrooming tijdeins de laatste dagen was gezakt en het goed wecfcr het terrein had verhard. Kommandant Brennet, met negen mannen en .eene sektie machiengewere»B hield stand voor 'een klein brnggenhoofd, aartgev^llen door 300 vijandelijke intanteriesolda.ten, van 12 machien-geweren voorzien. Geduretnde een uur boden deze dapperen weerstand. Daarna ltregen zij den steun van luitenant Van den Heuvel, die, ^an het hoofd eener patroeîje van 18 man, naar het kantonneinent terugketerde na voltrekking eener zending. Bij het hooren van het geraas van het gevecht, maakte de kleine troep retchtsomkeer en rukte op, aldus een bewijs gevend van initiatief en gtoulmoedigheid, door al de strijdersbewonderd. Door deze versterkîhg geiiolpen, besiuit kommandant Brennet op zijne beurt aan te vallen. De tfoep van luitenant Van den Heuvel neemt de stelling in door de Duitschers bezet voor het klein bruggenhoofd,geva».genen en een machien-geweer terugbrengend. Eene Chineesehe Zending aan het Belgisch Front Btelgisch front, 9 Maart. Eet» Chineesehe militaire zending komt het Bel gisch front te bezoefcen. Zij was samengesteld nit kommandant Ho-f$in, van den algemeenen legerstaf, gehecht aan. 'de Chineesehe militaire eending in Europa, en kommandant Tseng-Whang, infanterie, vaui den staf van de Chinee-Bfihe republiek. Onze §:asten lieten zich den uit-,leg geven over de werking van den algemeenen Beigischcn staf en zij aie verscheidene onderver-dcelingen. Zij bezochtém twee vliegpleinen en den dienst van fotograûscfce opnamen door vliegmachienen. Zij doorliepe;n de loopgraven in eenen belangiijken sektor, d>aarn£ sagen zij de diensten achter het front, nacaelijk de ijzerenwegen en stxtiën. Zij waren z*;er tevreden over wat zij eu^en. Intusschentijd had generaal De Blauwe den tegenaanval bevolen. Onze artillerie, onder bevel van majoor Verhavert, beSichiet de posten ingenomen door de Duitschers, de hoeve Kloos-terhoek, het kasteel Vicogne, v/aaruit de Duitschers komen, alsook de vijandelijke verbin-dingsvoetbruggen.De jagers, geleid door majodr Jones, de kom-mandanten Landrain en Ouverleaux, treden in het gev-.-cht. In vollen dag moeten zij over de eenige voetbrug trekken, oncler Duitsch vuur gehou.ien. Maar zij trekken vlooruit lijk op een oefening, met een prachtig itfisprijzen voor de dood. Om 13 uren, wordt de eersïe der zeven kleine posten, waaiervorming uitgeb reid voor het brug-genhoofd, bereikt door den tegenaanval, terwijl het spervuur de ruiters te voet beschermt, en « terwijl de artillerie geleidelijk haar geschut ver-plaatst met eene wonderbare juistheid. Na deze epische gevechten, worden al de posten den eenen na den anderen heroverd. De vinnigheid der mannen en chïr oflicieren is merk-waardig ; de luitenanten Max Hubert en Thi-mus onderscheiden zich te»n zeerste. De zesde post was eene gebetonneerdje dekking bezet door eenen Duitschen officier, ,'28 mannen en 2 inacbiengeweren. Hij werd totaf al verpletterd door de artillerie en de handgranaôen. De Duitsche officier, die poogde te vluchte n met een rnachienge-weer, werd onthoofd door eenen granaat. Er bleven 3 levende mannen. lin den post. Te 17 uren 60 waren -wij meester over den zevenden post en de tofcsstand was heelemaal hersteld. De Duitsche vere îiezen waren schrikke-lijlc : Meer dan 40 lijken lagen in den prikkel-draad^De Belgen nainen 5 ôllicicren, 120 gevan-genen en 9 machiengewefven. Dit succès van onze ]ruiters te voet is merk-waardig, zoowel door den hardnekkigen weerstand aan den vijandelij'ken aanval geboden, als door.de kracht en de vinnigheid der tegenaan-vallen, de behendigeid en de juistheid der artillerie. Het gevecht dujorde 14 uren tegen keur-troepen, talrijk en goe«l gesteund door artillerie en machiengeweren. in 't werk gesteld niet alleen met het doel eerten eenvoudigen aanval uit te voeren, maar wel eene afdoende oftensieve kr i jgs v errichting. Eene Beîgiscîie Famîlie die zich voor het Yaderland gedienstig gemaakt heeft —Tf11 11 1 Ziehier een gevaJ dat duidelijk toont onder welk regiem van sofirik de Belgen leven onder de Duitschers, en welke vaderlandsliefde aile klassen onzer bevofiking vereenigt in denzelfden heldenmoed. Op 20 December-1917, zegt de XXe Siècle, in een klein dorp dic{ht bij Brussel, hield de Duitsche overheid eene> oude dame van 76 jaren aan : De barones de R«iest d'Alkemade, geboren ba-rones d'Olmen de» Poederlé. Met haar, werden hare drie dochters aangehouden, de baronessen Pauline, Alix en Marguerite de Roest d'Alkemade, hunne gezeîtschapsjuSï'er, hunne kamermei-den en eenen jachftwaker. Allen worden beschul-digd de inlichtimgsdiensten van het Belgisch léger te liebben geholpen en de gastvrijheid te hebben gegeven aan verbondene soldaten, uit de Duitsche kerkersontsnapt. De waarheid is, dat mon de familie wil straffen voor de vaderlandsliefde van hare leden. Vijf zonen van de mo^dige vrouw, slachtoffer van de Duitsche barbaai-schheid, dienen België in het leger van Koning Albert. De zesde, Etienne de Roest d'Alkemade, diende het met zooveel moed dat, aangehoudlen door de Duitschers, hij ter dood werd veroordeeld, daarna in een gevang werd gezonden langs den anderen kant van den Rijn, waar hij, met de andere gevangenen, de zware straf van den dwangarbeid ondergaat, toegepast aan al dezen aan wie door onze vijan-den « genade » wordt gescliohken. Voor het Rood-Kruis — Ontvanfren 0 fr. 50 van Viktor DiEnEREN, Z.28i, 56e batt. : Voor ontvanjjen ialichtingeu. De prachlige Vinnigheid oiiz^r Soldaten Hoe zij antwoorden op een proklamatie der DuitscherSj die de Vlamingen verzoekt zich over te geven. Ten einde hunne sterke offensieve verkennin-gen, die zich vermenigvuldigden aan het Belgisch front, uit te voeren, hebben de Duitschers talrijke uitgelezen troepen vergaderd en eene ononder-broken reeks aan vallen geleverd.die allen werden gebroken/" De bloedige nederlaag van den vijand, den 6 Maart voor Stuyvekenskerke is bekend. In den nacht van 7 tôt 8, wierpen de Duitschers zich tegen de hoeve van den a Grootvader » bij Kippe, op de baan van Diksmuide naar Steenstraat. Een Belgische tegenaanval hernam terstond de loopgraven, die vol Duitsche lijken werden gevonden, en bracht 3 gevangenen terug. Alleen eene gebetonneerde dekking, 3 meters dik, waar zich 32 Duitschers en een officier bevonden, bood weerstand, niettegenstaande de geweldige aan-vallen onzer soldaten, die er S dooden en 17 ge-kwetsten verloren. Den 8n, gedurende den dag, werd de dekking gebombardeerd door onze mortieren van 220. Het vuur was zoo doeltreffend dat de Duitschers poogden te vluchten, maar het grootste getal werd neergeschoten door geweervuur. Gedurende den nacht, liet een nieuwe aanval ons toe de dekking te hernemen, waar enkel een garnizoen dooden lag. Op een ander punt van het Belgisch front, in den sektor te Nieuwpoort, plakten de Duitschers op 8 Maart eene proklamatie uit voor de Vlamingen, die uitgenoodigd werden zich over te geven. Het antwoord liet zich niet wachten. Denzelfden nacht, vertrokken onze mannen naar de loopgraven der moffen, maar met het doel ze aan te vallen ! Drie raids werden terzelvertijd uitgevoerd.In eene sterk bezette loopgraaf, ten W. van het fort van Nieuwendam, dicht bij 't kanaal van Passchendaele, namen de Belgen 22 gevangenen, en lieten 30 vijandelijke lijken op het terreia ; zij zelf telden enkele gekwetsten. Eene Duitsche loopgraaf, ten W. van de brug « Union » op den Yser, werd bezet en gezuiverd van 't begin tôt het einde. Eindelijk werd eene derde loopgraaf, ten W. van Lombaertzijde, ingenomen zonder slag of stoot ; al de bezetters zonder uitzondering werden gedood en 3 mannen werden in onze îiniën teruggebracht. Deze reeks goede uitslagen bewijst de vinnig-heiden de prachtige geest van het Belgisch leger. Zijn moraal is zeer verheven. De mannen hebben op den vijand eenen overwegenden invloed gekregen, waarover zij te recht fier zijn. De Belgen in Afrika GraaF de Briey heeft in de Maatschappij voor Aardrijkskunde te Londen een voordracht gegeven met lichtbeelden over zijne zending in Duitsch Oost-Afrika. De spreker toonde de ge-negenheid der Belgen voor hunne kolonie en liet hunne prachtige inspanning uitschijnen om de Moffen te overwinnen in Afrika. Na enkele woorden van den gezantvan België, die de gemeenschappelijke inspanningen in 't zelfde ideaal der Belgen en der Engelschen op het slagveld onderlijnde, stelde sir Alfred Sharpe, reizisjer en specialist van Afrika, aan de over-denliing van de aanhoorders het feit voor, dat België ongestraft zijn leger, samengesteld uit in-boorlingen, in Oost-Al'rika heeft mogen gebrui-ken, zonder dat er onlusten of wanorde uitbra-ken in 't overiee gedeelte van het uitsestrekt Congoland

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes