De legerbode

1244 0
07 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 07 Augustus. De legerbode. Geraadpleegd op 03 augustus 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n29p26qt2c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende i i t, .mnvmrr^i ,.,.nwp. ■ , Dit blad is VOOH DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. ,--nw -y.-,if>r.■ >v~-^,3.-- -ct-, - -. — - •• «vr- , - ,-r ..■; .rv ". * ---■'.s.r-r;s!rZttZ&fc'lVX)>r*& De heer de Brofoiville ferlai Siet linisterie van Oorlog Een Dagorder aan het Leger Ht heb de eer aan het Leger bekend te maken dat bij Koninklijk Besluit, in datum dezer, Z. M. de Koning mij het portefolio van Buiten-landsche Zaken heeft toevertrouwd en mij ont-last heeft van het bestuur van het Oorlogsde-parlement, tôt hetwelk Hij zich gewaardigd had | mij te roepen in 1912. Indien ik den blijk van vertrouwen waarmede (de Koning mij vereert, met mij te gelasteu op dit oogenblik het beleid onzer buitenlandsche poli-tiekin hamlen te nemen, hoog op prijs stel, het j is niet zonder weeuioed dat ik de taak opgeef, die mij toegelaten heeft sedert vijf jaren zeer nauwe betrekkingen met het Leger te onder-houden. Van 1912 tôt 1914 heb ik het geluk gehad de hervorming van onze legerinrichting te leiden en, dank aan de medewerking van oversten van allerlei graad, veranderingen in het leven te roepen, die het vertrouwen des lands in het werktuig zijner verdédiging en het vertrouwen des Legers in de middelen tôt zijner beschikking gesteld om zijne heilige taak des te beter te voibrengen, hebben doen stijgen. De oorlog en de inval, die ik vreesde, zijn, helaas ! gekomen. Nochtans, door zijne heldhaf-tige houding en door zijnen vruehtbaren weder-Itand heeft het Leger getoonddat de door het land volbrachte opofferingen niet te vergeefs zijn geweest. Het onheil dat over België is nedergekomen heeft mij de taak opgelegd, terwijl het Leger denvijand aan den Ysertegenhield.eene nieuwe legerbasis, wapen- en munitiefabrieken,magazij-nen, werkbuizen en productiefabrieken van allerlei aard, instructiekampen, gezondheidsin-richtingen, over een groot gedeelte van Frank-ïijk verspreid, in het leven te roepen, om zoo-doende ons toe te laten onze taak te volvoeren •n de strijders te voorzien met al wat voor den hedendaagschen oorlog onontbeerlijk is. In het voibrengen dezer zending heb ik mij onophou-delijk ondersteund gevoeld door den geest van îelfopoffering van het Leger te velde en door de toewijding en de scherpzinnigheid der hulp-diensten achter het front, die onder mijn reclit-Itieeksch beheer kwamen te staan. Ik houd er aan mijnen zeer bijzonderen dank Ht te drukken aan hun personeel, ofïicieren, ondei'officieren en soldaten van de instrutie-kampen, van de C. I. S. L. A., van de inriclitin-jea en diensten voor bevoorrading, van den gezoridheidsdienst, van de artillerie-inrichtingen, Van de fabrikaatwerkhuizen. Zonder hunne bestendige medewerking zou *ns leger, zoo deerlijk gehavend in 1914, op dezen oogenblik niet zijn het wondere oorlogs-Werktuig, dat de bewondering afdwingt van oegenen die niet alleen zijnen ontembaren geest, ®&ar ook nog zijne uitstekende inrichting en oevvapening kennen. Ben 4 Oogst 1914, zegde Z. M. de Koning tôt ûe yetgevende Kamers : « Het leger, sterk en ffedisciplineerd, is op de hoogte zijner taak. "'Jne Regeering en Ik zelf, wij hebben volledig vertrouwen in zijne aanvoerders en zijne solda-ten.» Die woorden blijven nog waar ten dage. under het beheer van mijnen geëerden opvolger net leger het werk der bevrijding voltrekken, ^e!'k dat alleen kan volbracht worden door de "■Tcht ten dienste van het Recht. Het léger zal trouw navolgen de bewonderens-Waardige voorbeelden van vaderlandsliefde, zeliopoffering en wederstandskracht, iederen dag ïegeven door den Koning, zijn opperhoofd, en ®°of de Koningin, liefderijke weldoenster der verlatenen, wier bestendige tegenwoordigheid •P den bloedigen bodem van het nog onover-fomPeWe België zulke hooge en moreele betee-«enis heeft. Het leger zal luisteren naar de lessen ons jpgevea door de helden, die voor onze recht- ■'■ii'dige zaak gevailen zijn, en zal zoowel de I pS'tikuliere belangen als de mededinging tus-I Î1 versc'1Hlende wapenen niet stellen I Wven dat doel dat alleea ons aan het hart® ligt. Moge de overwinning welhaast zijn edele en moedige krachtsinspanning komen bekronen en beloonen ! De Minister van Oorlog, Broqueville. Le Havre, 5n Augustus 1917. Ds Veranderingen in het Beigisoii Ministsrie De Moniteur publiceert de K. B. gedagteekend Tan 4 Augustus, krachtens dewelke : De h. baron de Broqueville belast wordt met de portefeuille van buitenlandsche zaken ; Luitenant-generaal De Geuninck tôt minister van oorlog wordt benoemd ; De h. Emile Vandervelde, lid van den minie-terraad, minister van intfendantie benoemd wordt. H8î Oorlogskomlteit Een K. B. van 4 Augustus 1917 stelt vast : Op voorstel van Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken, Wij hebben besloten en Wij besluiten : Artikel 1. —Er wordt een Komiteitvan Oorlog en van 's Lands wederimïchting saâmgesteld. Dit komiteit bestaat uit zes door Ons aange-duide Ministers. Het komiteit heeft ten doel het bestudeeren en het voorbereiden, met uitzondering der zaken van militairen aard, van de oplossing der vraag-stukken in verband met aen staat van oorlog en de wederinrichtiug van het Land. Het komiteit legt aan de tôt raad vergaderde Ministers den nitslag zijner werken voor ; het heeft geen macht van beslissing. Art. 2. — Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken, van Biunenlandsche Zaken, van Finan-ciën, van Koloniëa, van Intendantie, en de heer Hymans, Onze Minister, lid van den Raad, worden benoemd tôt leden van het komiteit van Oorlog en van 's Lands wederinrichting. Het Hiaislsrie «an Intsndantic Een K. B. van 4 Augustus stelt vast : Artikel 1. — Er wordt een Miaisterie van Intendantie opgericht. Art. 2. — De bevoegdheden van den Minister van Oti'log, voor wat betreft de bevoorrading van de magazijnen der intendantie zoowel te Havre als in de basis, evenals het toezicht over de werkzaamheden van het beheer en de reken-plic htigheid der buitendiensten, met uitzondering van de diensten van het veldleger, van de diensten der ziekeninrichtingen en deze van het Hooger Bestuur der technische diensten der genie van het leger, worden den Minister van Intendantie overgedragen. Art. 3. — Het personeel, dat onder het stelsel van Ons besluit van 17 Februari 1916, aan Onzen Minister van Oorlog en aan den heer Minister Vandervelde gemeen was, zal gemeenschappelijk blijven toebehooren aan het Ministerie van Oorlog en het Ministerie van Intendantie. Art. 4. — De Minister van Oorlog zal aan den Minister van Financiën het aandeel doen kennen der te zijner beschikking gestelde kredieten dat op de begrooting van het Ministerie van Intendantie zal mogen worden overgebracht. Het Staatkundig Kabinet vaa het Ministerie vao Buitenlandsche Zaken Door een K. B. van 4 Augustus wordt het Burgerlijk kabinet van den Minister van Oorlog bij het Ministerie van Buitenlandsche Za^en overgebracht. Het zal de benaming nemen van Staatkundig kabinet van den Minister van Buitenlandsche Zaken. De Heer Léo Van der Essen, Leeraar aan de Hoogeschool van Leuven. wordt benoemd tôt Hoofd van het Staatkundig kabinet van den Minister van Buitenlandsche Zakea. De ta! Minister van Oorlog LiiitenaEt-Generaal De Ceanincfe Luitenant-generaal De Geuninck, die baroïl' de Broqueville opvolgt als minister van oorlog, werd s'eboren op 27 Mei 1858. Hij is dus nauwe-lijks 59 jaar oud. Van af den eersten dag van de vijandelijkheden op het Belgisch front aanwezig, is hij een aanvoerder in den vollen zin des woords. Zijn ongewone werkzaamheid, zijn hoedanigheden van koelbloedighoid, wilskracht, doorzicht en persoonlijke dappcrheid, hebben hem in aile middens een grooten naam bezorgd. Kolonel van den staf en sectic-overste bij den legerstaf op het oogenblik van de mobilisatie, heeft hij dit ambtbehouden tôt 6 September 1914. op welken datum de Koning hem, met den graad van generaal-majoor, het bevel over de 18" gemengde brigade verleende (regimenten grenadiers).Eenige dagen later nam hij, onder Antwer-pen, aan het hoofd van zijn troepen, deel aan den schitterenden uittocht van 9 tôt 13 September. Sainengaand met den slag aan de Marne, verplichtte de aanval van het Belgisch leger, zooals men weet, twee Duitsche legerkorpsen die von Kluck ter hulp waren gestuurd, over-haastig rechtsomkeert te maken. Bij elke gelegenheid een ecbte leider blijken<î, onderscheidde generaal De Geuninck zich in alla verrichtingen waaraan hij deel nam : Tijdens de tragische dagen van het beleg van Antwerpen, tijdens den episclien aftocht naar de kust, zooals tijdens den bloedigen slag aan den Yser, waar zijne eenheden een roem oogstten gelijk aan dien van de lieldhaftigste Belgische regimenten. Op 5 Januari 1915, werd generaal De Geuninck door den Koning verheven tôt het bevel van de 6° legerdivisie, waarvan de regimenten in vredestijd garnizoen te Brussel houden. Zijn verlangen was er een groote eenheid van te maken, bekend om haar krijgsliaftige houding. haar tucht en haar dapperheid. Het duurde niet lang of de gelegenheid zou zich voordoen waarin deze hoedanigheden ten voile zouden blijken. Toen, op 21 April 1915, de Duitschers rond Steenstraete hun eersten aanval met stikgassen deden, bezette de 6e Belgische divisie inderdaad den sektor in de onmiddellijke nabijheid van dien waar de Fransche territoriale troepen, verrast en gedunddoorde verraderlijke gassen, grondmoe-sten prijs geven. Het oogenblik is bijzonder hachelijk. Men moet kost wat lcost beletten dat de vijand ver-der zou oprukken en het front doorbreken. Met een bijzonder helder inzicht, gaf generaal De Ceuninck bevel tôt al de noodige beschikkingen en leidde zijn troepen tôt den aanval. Van af dat oogenblik liep de Duitsche inspanning te pletter tegen den hardnekkigen weerstand van de regimenten grenadiers en karabiniers, die geleidelijk afgelost werden door het 3e en 4° linie en door geheel de beschilcbare Belgische artillerie ondersteund. Dank aan de stoïeke wilskracht van de troepen waar de generaal het bevel over voerde, duurde het niet lang of het Fransche front, dat een oogenblik ernstig was bedreigd geweest, kon weer stevig hersteld worden. En weldra overgaand tôt den tegenaanva!, konden de Fransche en Belgische troepenmach-ten na een geweldigen strijd Steenstraete en Lizerne terug veroverenen den vijand weer achter het kanaal verjagen dat hij was overgetrok-ken.Om zijn sehitterend gedrag in deze tragische oogenblikken, ontving generaal De Ceuninck uit de handen van den voorzitter der Republiek het commandeurslint van het Eerelegioen en het Fransche Oorlogskruis met palmen. Koning Albert, zijnerzijds, ter zelfder tijd dat hij den bevelhebber van de 6e divisie tôt den rang van luitenant-generaal—den hoogsten rang van de Belgische militaire hiérarchie — verhief, be-noemde hem tôt commandeur van de Leopolds-orde met toekenning van het Oorlogskruis. Bij de eereteekens die hij sedert het begin van den veldtocht ontvangen heeft, moet men nog. voegen : Commandeurschap van de orde van St-Maurice-et-Lazare, de orde vaa St-Michel-eu- 7 Augmstus 1917 Niimmer — .-nirmrTfriTT ttitti tmi n.rm »-—.r-m.-m m ■■■■ ■ ■ n i-riTTiirnnrr mm mviriMw ■«rTiiiMiivirail--arra-rnrfrMm-rri«-m--nn-nrffî-fflTlWJnr-m"r?'"-V- îmutiéwfli qmnffifflkahhhblll " irr^'1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes