De legerbode

1049 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 28 April. De legerbode. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/222r49gq2s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende ^ ' ' -, 1 —1 Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOIjDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. DE VAK-HEROPLEIDING van ce Veriîiiiikte en Qebrekkelijke Soldatea Doo* den Heer Ij. de Paeuw (Vervolg en slot.y leo msoîlijk jiunt, in zake heropleiding, is dat fe weten of deze afliangt van de genees- en de Wlkunde, ofwel van het technisch onderwijs. Zonder aarzelen spreekt de heer de Paeuw zich Voor het tweede uit : « De geneeskunde, s zegt hij, « grijpt slechts ÎH om de vakheropleiding te bevoordeelen ; «ij brengt deze niet ten uitvoer, maar vei'ge-makkelijkt ze. Zij staat ten dienste van het teehnisch onderwijs, zooals zij, in het leger, in dienst van de krijgskunde is. » En hij voegt er bij : « Ik ben overtuïgd dat, koo vele scholen voor verminkten den uitslag niet geven of de entwikkeling niet verkrijgen, waarop m6n kon rekenen, dit aan gebrek aan âtgelijke leiding toe te schrijven is. » Daar dit boek vooraldebondige samenvatting daarstelt van de te Port-Viilez opgedane er-varingen, beslaat de beschrijving van dit werk s- van zijn werk, zou men mogen zeggen — eene ruirae plaats in het boek van den heer de Paeuw. Op vreemden bodem en niet in het vaderland Vooi'bereid en opgerieht, kan men niet na enkele inaanden bestaan uitslagen van dit wex*k vergen, welke den wetenschappelijken en opvoedkundi-gen wereld zouden kunnen verbazen ; maar reeds van nu af aan mag rnen bevestigen dat het op bewondercnswaardige wijze werd opgevat en, wanneer het in vollen bioei zal zijn, als model-îariehting zal geboekt mogen worden. Het boek zeif overigens geldt als een tastbaar feawijs van wat men reeds in één onderwijsvak v»b de sehool van Port-Villez, namelijk de druk-kerîj, heeft verwezenlijkt. Dit prachtig boek, inderdaad. met 276 blad-ïljdefl tekst en opgeluisterd met 48 platen buiten tekst op plaatpapier, met tweekleurigen, kunsti-gen omslag, werd gezet op linotypen door ver-mmkte leergaslen ; de cliché's werden vervaar-digd in het leerwerkliuis voor photogravuur ; de omslag werd geteekend in het werk hais voor éehooaschrift en steendrukkunst ; de druk werd toevcrtrouwd aan de zorgen van de drukkers-leergasten en het kartonrieeren door de leerlin* je" van de boekbinderij gedaan. Velen onzer Belgische drukkers zouden tevre-den. en fier zijn, den naam hunner Arma on-doraan het titàlblad van dit boek te zien staan. In een laatste — het niet minst gewichtige —■ keoMstuk bestudeert de schrijver « het uitplaat-scn en debeseherming van de verminkte soldatea tijdens en na den oorlog ». Heden, vindt de min of meer heropgeleide Verminkte soldaat gemakkelijk eene piaats. Zal pet nog zoo zijn « wanneer de heldhaftige tijden ïullen voo. <ij zijn » ? De oorlo-sinvalied raoet vooral zich zelf ver-help«n en Het oude spreekwoord « Help u zelf, loo kelpe u God ! » in praktijk stellen. Hij kan des te beter het meest mogelijk nuttig bezoldigd werk opleveren, daar hij niet te vrcezen heeft dat zijn pensisea naar de rnaat van zijn leon of zijne inkomsten zou kunnen beperkt worden. Aan de vreeze, -welke dssaan- Ïïande sommige verminkten zouden hebben unaea koesteren, werd te gepasten tijde een fcinde gesteld bij eene officieele verklaring, lui-,(Jeade dat hun pensieen wettiglijk en onder zedekuadig oogptmt onaantastbaar is. Het geldt als de erkenning, zou ik mogen zeggen, van da fîeehten van den.. verminkten Menseh. In dien gedachtengang, oppert de heer de Paeuw de meening dat het geraadzaara is bij Veorkenr vaa de verminkten ambaehteliedea te Tormen, a daar de ambachtsman eene groo-tere vrijheid geniet en meestal zijnen stiel ten Wiize, bij de zijnen uitoefenen kan. Do ver-lainkte die ten huize arbeidt hoeft geenen weg *ussehen huis en werkplaats af te leggen, het feedrag van zijn loon wordt niet beknibbeld door de niet gebrekkige werkgezellen en zijne fereiiieleden kunnen hem in zijn werk een handje Vjstekcn a. Pie stelliag va» het a work Isa huiz« » is de eenige waartegen men ernstige opwerpingen zou kunnen maken : Het werk ten huize — niet onder wettig toezicht — is het meest neerdruk-kende werk dat kan bestaan ; zonder in bijzon-derheden te treden, zal het volstaan eens terug te denken aan de tentoonstelling en van het werk ten huize,welke in verschillende landen ingericht werden en namelijk in de wereldtentoonstelling van 1910 te Brussel,—waarbij er zulke ergelijke feiten van uitbuiting en zulke schromelijke arbeidsvoorwaarden zijn aan 't licht gekomen, dat zij de aandacht der parleinenten en rege-ringei! van verscheidene landen hebben gaande gemaakt. De heer de Paeuw heeft het beter voor, wanneer hij het stichten van sameriwerkende ven-nootschappen van verminkten aanprijst : « Ik peins » schrijft hij « aan eene samenwerkende vennootschap van onze verminkte schrijnvver-kers en meubelmakers, voor den bijzonderen aanmaak van schoolmeubelen, materieel voor onderwijs.kantoormeubelen, turnmaterieel, enz. Blinde oud-gedienden zouden op dergelijke manier groepsgewijze borstels, leaeren of houten voorwerpen kunnen vervaardigen. Tevens zou men ten bate van de verminkte jongens van den buiten, samenwerkende vennootschappen kunnen stichten van hoveniers, warmoeziers, kleine fokkers, die over eene verkoopzaal in de nabu-rige stad zouden beschikken. » Edoch zal men een tainelijk aanzienlijk aantal verminkten in de werkhuizen moeten plaatsen. Men zal dan hun loon en de indeeling van hun werk moeten bepalen. De heer d« Paeuw is van oordeel dat er desaangaande geene wetlen dienen uitgevaardigd. Hij verhoopt dat de patroons- en werkliedensyndikaten de verminkte werklieden onder hunne bescherming zullen nemen, de eer-sten met namelijk ze in hunne fabrieken te aan-vaarden, de anderen met ze aan de met hen aangesloten gezellen aan te bevelen, opdat dezen ze met raad en daad broederlijk zouden bijstaan. De Staat zijnerzijds zal dezen niet alleen hun pensioen uitbetalen, maar ze voortdurend dienea te besehermen. Nochtans verwacht de heer de Paeuw veel meer van eene machtige mutualiteit, bestaande uit verminkten zelve... Zooniet, zou hij zieh bevredigen met een oflicieel beschermingsko-miteit, « bestaande uit werkende leden, in den etymologischen zin van hot woord ». v * % Deze lange maar evenwel bondige samenvatting van het boek van den heer de Paeuw, kan enkel een gering overzicht geven over de tal-rijke maatschappelijke en opvoedkundige vraag-stukken, welke hij met zooveel bevoegaheid als klaarheid heeft behandeld. De « stellingen » welke hij oppert, zullen ongetwijfeld omstan-diger uitkomen in de werkzaamheden van het aaiistaande congres te Parijs, met wiens in-richting hij door den minister van oorlog werd belast. Wanneer wij later in onze haardsteden zullen teniggekeerd zijn en aan den tijd van ons bal-lingschap zullen denken, zal het ons een genoegen zijn opnieuw dit boek open te slaan, dat zulke menschlievende en diep wetenschappelijke ge-volgtrekkingen vervat, en met ontroering en fierheid eenige bladen over het Belgisch pracht-werk van Port-Villez te lezen. Yoor het oogenblik kunnen wij slechts uit ganscher harte ons aansluiten bij de mooie woorden van Mev. Juliette-Henry Carton de Wiart, gericht aan dan schrijver : s Uit dezen raeteen te langen en te onvolledigen brief, ont-houd alleen het genoegen dat ik gehad heb bij het lezen van uw leerzaam boek... » P. V. Vgop sis ielgisÉs HFijgsgBuangBnBii in Suitschlsnd Ontvangen 55 fr. 30 : Som ingezameld onder de Belgische soldatea van de Sehool voor heropleidlng van Surbiton (Surrev), op een banket. — Ontvangen 2 fr.: Gift van de heer Jozef Pixkot, briexbesteller, G. 119, B. M. Q» •jnounœr- ■■■ 1 r \ .--i. «. r-w, ■ ■ — EERVOLLE 0NBERSCHEID1NGEN om Roemrijke Daden bewezen tijdens den Aanval eeneff Vijandelijke Loopgraaf Werden eervol bij Legerdagorder vermeld en ontvingen het Oorlogskruia : Van Herck, J., hulpaalmoezenier : Geeft in alla aangelegenheden het voorbeeld van zelfverlnochetilng en plichtsbetrachting. Heeft zich namelijk onderr scheiden tijdens eene verrichting in den nacht vaa 29/30 Maart 1917 uitgevoerd door de mannen vai^ het bataljon waaraan hij toegevoegd was. Ofschoon hij licht gekwetst was, bega.f hij zich opnieuw op hèt terrein van den strijd terug, na een voorloopig; verband en ging tôt bij de vijandelijke loopgraaf om de gekwetsten op te zoeken en bij te staan. Duïoit, L., soldaat oorlogsvrijw., inf. : 31-jarig oorlogsvrijwilliger, met goed gedrag, zeer dapper. zeer moedig, 22 maand front ; nam deel aan derç aanval eener op 200 meter aan gene zijde der Yper-leevaart gelegen vijandelijke loopgraaf met het doel, er krijgsgevangenen te maken en werd, in den loop, der verrichling, gewond. Gammaert, A., sergeant oorlogsvrijw., 5nf. : Ver-dienslig gegradeerde, met voortrefl'elijk gedrag, dapper in het vuur; heeft zich dapper gedragen tijdens den aanval eener op 200 meter aan gene zijde der Yperleevaart gelegen vijandelijke loopgraaf met het doel er krijgsgevangenen te maken en werd, in den loop der verrichting, gewond. Van Leuvetî, A., soldaat oorlogsvrijw. inf. : Soldaat met zeer goed gedrag, dapper en moedig j 20 maand front. Nam deel aan den aanval eener op 200 meter aan gene zijde der Yperleevaart gelegen loopgraaf met het doel er krijsgevangenen te makejj; gedroeg zich dapper en werd, in den loop der ver-> richting, licht gewond. Van der Straetex, L., soldaat oorlogsvrijw., inf.: Soldaat met zeer goed gedrag, zeer dapper, 12 maand front ; nam deel aan den aanval eener op 200 meter aan gene zijde der Yperleevaart gelegen vijandelijke loopgraaf met het doel er krijgsgevangenen tft niaken; heeft zich dapper gedragen en werd, in den loop der verrichting, licht gewond. Sterckx, J., luitenant, genie : Officier bezieldmet eenen moed waarvan hij in verschillende omstandig-heden blijk gaf; werd bij D. D. O. eervol vermeld; nam, met een detachement der genie, deel aan den aanval eener op 200 meter aan gene zijde der Yperleevaart gelegen vijandelijke loopgraaf, met het doel eene milrailleur-dekking te doen springen ; licht gewond door eenen geweerkogel die zijnen helm doorboorde, keerde terug met, op zijnen rugi eenen zeer zwaar gekwetsten man van zijn détaché-^ ment. Janssens. J., sergeant, beroepsvrijw. 1908, genie ï Onderofficier met merkwaardige dapperheid e{i toewijding en die zich voor al de gevaarvoile opn draehten aanbiedt ; sedert het begin van den vela-tocht op het front ; voerde dapper een detachement der genie aan, gelast een bezet vijandelijk verdedi-gingswerk te doen springen en werd buiten geveeht, gesteld door eene toevallige ontploffing. Vekstraeten, R., soldaat m. 1916, genie : Soldaat met zeer goed gedrag, 3 maand front ; maakte deel uit van een detachement der genie, gelast een bezet vijandelijk verdedigingswerk te doen springen en werd door eene toevallige ontploffing buiten geveeht gesteld. Lodïwyck, A., soldaat, M. V. genie : Soldaat met goed gedrag. verknocht en rnoedig, 32 maand front ; maakte deel uit van een detachement der genie gelast een bezet vijandelijk verdedigingswerk te doen springen en heeft zich gedurende deze verrichting dapper gedragen. Jonckheere, A., soldaat M. V. genie : Soldaat met zeer goed gedrag, 10 maand front ; maakte deel uit van een detachement gelast een bezet vijandelijk verdediginswerk te doen springen en heeft zich tijdens deze verrichting dapper gedragen. "Winand, L., soldaat oorlogsvrijw., inf. : Militai]? met veortreffelijk gedrag, zeer dapper in het vuur, £2 maand front ; heeft zich dapper gedragen bij dejji aanval eeaer op 200 meter * aan gene zijde der Yperleevaart gelegen vijandelijke loopgraaf, met het doel er krijgsgevangenen te raaken. Oogbiï, P., sold. oorlogsvrijw., gen. : Militair n*et zeer goed gedrag,oorlogsvrijwilliger, 9 maand front; zeer dapper in het vuur. Heeft zich dapper gedragen tijdens den aanval eener op 200 meter aan gene zijde der Yperleevaart gelegen vijandelijke loopgraaf mot het doel er krijgsgevangenen te maken. Heeft zlcj^ bij den morgen op den Oosteroever van den Y ser begeven om tôt de ontruiming van gekwetste mak-. keïs over to gaan. (Wordt eoortgezvt.) 28 April 1917 ISTnm-mer Ai A

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes