De legerbode

1112 0
23 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 23 Oktober. De legerbode. Geraadpleegd op 17 april 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qn5z60cr9z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Belgisch Kinderen Komen in Frankrijk toe EEN IMIEUW WERK Wîj kftbbf» in de Leg-erborie van verleden MfcUrdag al bondig veraield dat er op Zondag ;0kt»her, kleiae Belgische kinderen taege-fflmzijn,di«Luik op dGdezer verlaten hadden. De k. iWryer. minister van binnenlandsche tes, had twee afgevaardigden van zijn bestuur, mtotis eea geneesheer en tien Belgische non-m gezortden em ze te ontvangen. Deze golukkige terugkeer van die Belgische ideren is te danken aan een nieuw werk, door in minister van binnenlandsche zaken onder whfpmiDg van Hare Majesteit de Koningin jriiebt. iMt werk. waaria Hare Majesteit zeoveel be-kg staji, heeft voct' doel d« zwskke kinderen t Befyfll te doen komen om ze hier in sciiool-te vestige». Het is een tegenhanger van itwerk der sehoolkolontëa, eveneens door den lisfcr van biaaealaitdeehe zaken gesticht, en lardeer de kiaderea mit de nabijheid van het tet ïaar sebo»lkol®»iër) in Frankrijk geëva-(«erd vrorden ; deze herbergen er nu engeveer Ml Ten teste van eagehenrde moeilijkheden, Kroadtrniet «Se geriagste w*s de taestemming a àa bezetofcende averheid te bekamen en, met bulpvaa aanziealijke Belgische en Zwitser-ke p®rsa»eo, slaagde de heer minister er in owerktet stand te breagen; meer dan 900 >derai hebben er nn reeds de voordeelen van totea, m afwaehting dat nog andere konvooien ben. B» Mg«n moyen dus gerust gesteld zijn «ver il lot aer kleine» ; personen vol toewijding pen hoB lot in handen genemen; en voor hun ■Teedîng, hun onderwijs, enz., zal gezergd Mes. p«t earete kenvisoi bestaad dus uit joage Lui-f falen, setaid door den heer en rrievreuw ptfHaeri nog enkele andere Zwitsersche dames, t&werk ter harte genemen hebbea. Men * zich voorstellen met heeveel vreujde de •ine barsHelingen te Evian ontvaagea werden; hoc gelukkig zij zelve waren den gastvrijen ïnsciwn bedem onder de voeten te voelen. na Ïflietleed dat zij onder Duitschen druk verdra-fc haddec. paar, k het laad dat men hen geleerd had pfflder te beminaen, oindat het Fransche M naast het Belgische heeft gevloeid,veelden pch thuis en de kleinen dedon dan ook op de Migste en de geestdriitigste manier hun Iwaarheid blijken. ûe heer Petret. de algeaieeae seci-etaris van > w»rk veor bijstand a;\n de vlue^telingen, ™ lstterlijk bestsrmd door een zw#r«n klei-11 die hera aiet loslaten wilden. Ook eenige "îsehe soldaten, die daar aan het statian stou-•> werden ^eestdriftig begreet deor de kleine Igels, die tôt nu tee niets aaders dan de ruwe sratnle Pruisisehe « Feklgrau&n » had^en Ren. Ook de dames die hen zeo liefdevol pen ontvangea, worderi hartelijk begroet; en "ànen verhaien de "wederwaardigheid van pis, vertellen hoe het lehuis gaat in België. fjsakof allen een nieuw gezin hebbeu ge-iden. 6 Ja die eerste ontbaezemingen worden de kin-feu naar het casino van Evian gebracht, waar 11 eea overvloedigen maaitijd wordt opge-; later worden hua Beigische vlag^etjes fedeeld, en vreldra ziet de zaal er ais een «oerige luidrucht.ige bijenzwerin uit, waar-J6R overal onze heldere driekleuren wapperen. "en heeft de kleinen, die al sedert tnaanden gij'.ets anders meer dan water kennen, e«n *sje Fransehe wijit geschonken, en dat doet Juidrucktigheid ten top stijgen. Het is een felaten hende, die na driejaar verdrukking voor het eerst al het genot van de vrijheid Jaarnavperdea de nanen afgeroepen en begint J «et de ideaiéifieatie. ,en maakt de fiche van ieder kind o» ; twee lrisehe militaire dekfcers en een Amurikaansch les,;he8r, caderaaeken of niemand doar be-''tehjke ziebten aangetast is. Maar bekake enkele keel-entstekingen zijn al de kinderen goed gezond. Met wat flink voedsel èn een gezond regiem zijn het allen, -binnen korten tijd, weer krachtige besigels. Zij die er wat haveloos uitzien worden door het kleedingswerk weer opgeknapt. Dat ailes gaat iwetorde en stelselmatig te werk ; naarmate de kleinen in orde zijn, worden zij naar de hôtels gebraeht, waar ailes voor hen klaar staat. Enkele kleine meisjes, nog wel wat zenuwachtig van de lange reis, vroegen nog naar moeder alvorens in te sluimeren, doch de goede zusters liadden ze gauw gerust gesteld. D«n volgenden dag werd de reis voortgezet naar Farijs. Naar Parijs De eerste halte van den bijzonderen trein is te Bellegarde. Daar voelt men zich reeds wat op Belgisehen bodem. Het parsoneel van het sanatorium veor Belgische teringlijders is de kleine landjçenooten komen begroeten en heeft hun lek-kers meegehraeht ; koekjes en suiket goed worden uitgedeeld. Ook te Parijs, aan de gare de Lyen, is het een feestelijke ontvangst. Ouder hen die de kleinen kwamen begroeten, bemerkt men eerst den h. Paul Berryer, minister van binnenlandsche zaken. met vers«heidene Fransche en Belgische aanziealijke personen ; senalor Empain,de volks» vertegenweordigers Bruneten Feron;deh.Ogiei't b®6tuurder van den kontreaidienst, en Imbert, inspeeteur, b«iden aan het Fransch ministerie van binnenlandsche zaken ; de h. Guiohard, on-derbestuurder van de isuaicipale polîtie van Parijs, met gaaseh een personeel van de palitie prefektuur ; Mevrouw'Mllle, de Amerikaansehe weldoensler van onze kleinen van den Yser, Mevrouw en Mejuffer Berryer en nog tallooze aaderen die er aan gehouden hadden de kleine Beigen te kora«*n bsgraetwi. IN a dat ze uit den te-esn ware» gestapt, werd den kleine» ia de eetzaal van het station, die voor deze gelegeaheid keurig versierd was, een maal opgediead door de Franseiie verpleegsters van het Raod-Kruis. Oek was het feest en voelden de kleinen zich spaedig op hun gemak. Minister Berryer, die zelf oek ran Luik is, eadervraagt za vol belangstelling hoe het ginder al gesteid is, in bunne ge&uertfisted ; Mpjuffer Berryer weet al even gauw hun vertr®uwen te winnen. N De rijtuigen staan klaar, om ze naar het gestieht van Saint-Sulpice te voereti, waar zij het middagraaal gebrwiken ; dan, in den namiddag, wot'^en ze aaar de g«re Saint Lazare gebraeht, van waar ze, in sç>«eia!e i-iituigen, naar hun res-pektievelijke sehêoîîsoloffiiln werden gezenden ; eok bu w«rd er Batuiirlfjk flink voor hen gezorgd, en eenige greote manden met botei'haminen en lekkers, deden de reis mee, om er onderweg d'en mo<*d ia te houden. Bij hanaankemst in de statiete Rouaan, wacht de kleine vluchtelingen een nieuw onthaal : Fransehe en Belgische overheidspersonen komen de kleine Bel^en afhalen. Het was rond 10 uur 's morgens. Sommité van de kleiaen sliepen nog, vermoeid van al dat reizen. Anderen staan reeds nieuwsgierig aan het venster, en toonen beezeer ze in hun sehik zijn, dat ze eindelijk het doel van hunne lange reis bereikt hebben. Want te Rouaan çingen de kleine vluchtelingen uiteen : Enkelen bleven in de stad zelf, anderen werden naar de verschillende scheolkoto-aiën gestuuM, die zieh daar in den omlrek be-vinWen. Ken aadere groep nog heeft den volgendeu dag den weg naar Dieppe genornen, waar zij werden opgewacht door Mevrouw Carton da "Wiart, bij wie zich meg enkele Fransche en Belgische overheidspersonen gevoegd hadden. Zoo liep deze lange reis ten einde tijdeas de-welke, zoaals men er zich van heeft kunuen over-tuigen, de kleine bannelingen overal het harie-lijkste onthaal genoten. Yoor h@t Rood-Eruis ©ntvange» 5 fr. van den wachtm. Bixlkfroid, L., D. 19, (57e batiierij : Tow eesie opBartie in d<s K. 8. — Onlvangen 8fr. 50 van Marcel Lisoxard, D. 519, 40« batt : Voor erne opname in de K. B. — Oatvangea 8 fr, IS, spf't van sergeant Victor Â. R, M, te Kaîes : ©m verliregen inlich-tingea, ' « Van Rechts en Links De « Association Générale belge » te Parijs richt voor Zondag, 18 November aanstaande, te 2 u. 1/2 in den namiddag, in de ^roote zaal van den Trocadero, eene vaderlandsche betooging in, bij gelegenheid van de naamfeeisten van H.H.M.M. den Koning en de Koningin der Belgen. * * ut De ministers met portefeuille en ministers van State hebben verleden Donderdag, onder het voorzitterschap van baron de Broqueville, minister van buitenlandsche zaken en kabinetshoofd, eene vergadering gehad. Verscheidene vraagstukken rakende de eet-warenvoorziening van bezet België werden onderzecht. De ministers hebben boveadien zich onledig gehouden met den diplomatischen en den mili-tairen toestand en met het afdoen der loopende zaken. * * « De heer Paul Hymans, minister van staathuis-houdkundige zakt*n, is uit Londen teruggekeerd ; na bij het kabinetshoofd te gast te zijn geweest, heeft hij de vergadering bijgewoond van het komiteit van oorlog en van nationale heropbou-wing, welke dinsdag in de nabijheid van het front heeft plaats gehad. « * * Te Brussel is er een komiteit tôt stand geko» men, om een gedenkteeken op te richten ter nagedachtenis van den heer Louis Frank, eenen der stichters van het feminism in België, die voor enkele maauden is overleden. •* * a De Fransche vliegenier Geo Ghemet, die in de handen der Duilschers was gevallen, is veor enkele dagen is den Rijn verdronken, toen hij al zwemmende den Zwiiserschen bodem trachtte te bereiken. Deze knappe vliegenier won Parijs-Deauville in 1913 en iegde verleden jaar 230 km. af over de Âdriatische Zee. *. # ■ Eene nationale geldinzameling heeft Donder» dag in Engeland, ten voordeele van militaire werken plaats gehad. De koning heeft een gift van 10,000 pond sterii»g ; de koningin 1,000 pond sterling; da prins van Wales 3,000 p®nd en het Ameri-kaansch R.-K. 200,000 pond sterling gezonden. « als blijk van hooge waardeering tegenover het B'i-itsch R. K. en als bewijs van het verlangen van het Amerikaansche volk om mjn aandeel in de oorlogslasten te nemen ï. * * * Een Britsch mœcenas, de heer William Har-vey, heeft aan zijn land zijne galerij schilderijen afgestaan, bestaande uit talrijke stukken uit de "Viaamsehs en de Hallandseke sohoal ; gewreeh-ten van Rubens en Van Dyck, die op 70.000 pond sterling geschat zijn, zijn de prachtigste stukken uit die merkwaardige verzameling. * * * Verscheidene Amerikaansche parlementsleden zullen eerlang op het Westerfront een bezoek brengen. * * Voorzitter Wilson heeft een dekreet uitgevaar-digd, waarbij bepaald wordt dat de dag van 24" October met dennaam van dea Vrijheidsdag zal bestempeld worden ; vaderlandsche vergade-ringen zullen ingericht werden onder de be-scherming van de secretaris van de schatkist en van de komiteiten der Vrijheidsleening. ♦V» * * Het kerkeli jk gereehtshofta Athenea heeft den metropoliet afgezet en tôt twee jaar verblijf in een klooster veroordeeld, den bisschop van Larizisa afgezet, en tôt drie jaar uitsluitiag van allen kerkelijkea dienst veroordeeld, en tevens de bisscheppen vaa Gephaleaië, Phoeida en Me-lida afgezet. . Al de veroordeelden behooren tôt het Heilig. Synodium dat de bauvloek tegen Venizelos uit» , sprak. 23 Onfoher t fM 7 Nnmm^r 4PO . ir imm nn iirîi—nMnr-t É-raBTflirr., iw^rrmnrrfrMlTT»rr'iwmframffr<^Trr»^— - î~vyrr*f^-l»r-r--frafjy--Trf*rl'- ^ flIBU il mu t. r;wa ri mm—r i^nvrrirnrr^rf>-rrrr- f ri7iTn—-fii-rn-iiliMiB m mi i nain < i m awinfii>\<ê

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes