De legerbode

1115 0
27 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 27 Oktober. De legerbode. Geraadpleegd op 02 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/wm13n21b8t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende _ —~~~ — — — w Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Op het Belgisch Front. — Officieren en Soldaten Heldhaftige ZeSfopoffering / ■ Een geweldig bombardement, uitgevoerd door Ae Belgische artillerie met die kracht en die juistheid, die de vreugde van het voetvolk uit-maken, had een Duitsche loopgraaf, vlak in de nabijheid van den Yser, geîieel overhoop geschoten. Een nauwkeurig onderzoek had reeds doen vermoeden dat de vijand hem moest geëva-Jcueerd hebben. De Belgen besloten echter de verkenning van den rechteroever van den stroom, grondiger door te zetten, en nauwkeu-rige en omstandige inlichtingen mede te brengen. In den nacht van 20 op 21 Oktober, stak luitenant Dedeker met eenige dapperen, onder het jkanonvuur dat maar steeds bleef doorwoeden, <ien Yser over met de opdraclit de Duitsche werken te onderzoeken, die over een lengte van jninstens 250 meters waren stuk geschoten. Na een moeiiijken marsch door een kleverige fliepe modderpoel, overai met granaatkuilen doorzaaid, waren onze mannen, voortsluipend 'door de bressen die er in de hindernissen en versperringen geschoten waren, de vijandelijke yerdedigingswerken binnen gedrongen, die zij l llïderdaad onbezet vonden. Het vernielingswerk, door de Belgische artillerie verricht, was ver-schrikkelijk ; slechts eenige dekkingen, die trouvons iedig waren, hadden min of meer weer-itand geboden. In den donkeren kouden nacht, wordt de verkenning voortgezet, moeizaam en nauvrkeurig, te midden van den niet te ontwarren doolhof van foaar aile kantea verspreide materialen, te midden van de granaatontploffiugen die voortdux*end op elkander volgen. Een zoo groote vermoeienis woog op de ver-ienners dat zij veel zouden gegeven hebben om, ondanks het gevaar, eenige oogenblikken in den Vijandelijken loopgraaf te kunnen rusten. Maar dat zon dwaasheid geweest zijn. De zeer korte tijd die er voor hun verkenning was aangewe-aen, was verloopen. Rondom hen groeide het Belgisch bombardement reeds in geweld. Ter jeelfder tijd begon de Duitsche artillerie een -woedend vuur op de verlaten werken. Het werd tijd om deze hel te verlaten. Geleid door haar aanvoerder, begint de patroelje terug naar Jiare liniën te trekken, als plots een verscheu» rende kreet al het geraas beheerscht ; ongetwij-feld werd er een man, die achter de patroelje gçbleven is, zwaar gewond. Na aan zijn troep te hebben bevolen den weg voort te zetten, keert luitenant Dedeker alleen naar den geweldig gebombardeerden loopgraaf terug, waar een zijner mannen misschien aan het zieltogen is. Hij wil hem kost wat kost red-den. Dit zoeken is tragisch en moeilijk in de diepe duisternis, die slechts bij tusschenpoozen verlicht wordt door de purperen klaarte van de entploffingen. Hij tracht, zoo goed en zoo kwaad als het gaat, zijn weg te vinden volgens het ge-kerm dat nu en dan hoorbaar wordt ; met de Îtem moedigt hij zelf den gewonde aan. Eindelijk lereikt hij hem : De man is bijna stervend ; een ."van zijn beenen werd afschuwelijk door een granaat verpletterd. Hoe uitgeput hij zelf ook moge zijn, gelukt luitenantv Dedeker er in den ongelukkige op te beffen en hem eenige meters ver te sleuren, van jgranaatkuil tôt granaatkuil, onder het helsche 'vuur dat niet ophouden wil. Maar hij heeft te veel van zijn krachten verhoo.pt ; hij kan niet jneer en vreest zijn bloedigen last te moeten achtcrlaten, als een bekende stem plots zijn oor komt trefFen. Het is de sergeant-foerier Pullinckx, die zelf ook uit eigen beweging op zijn stappen >is terug gekeerd om hulp en bijstand aan zijn «verste en aan den verminkten soldaat te bren- fen. Als zij hun beider krachten vereenigen is et niet te veel om hun heldhaftige taak tôt een goed einde te brengen. Rondom hen is het ter-Tein nog slechls een volkaan in voile uitbarsting. J)e ontploffingen volgen op elkander ; balken, l>etonblokken, gekrom4e spoorstaven, worden •naar aile kanten geslingerd. Toch moet men voor-, tlit, als men den gewonde wil redden. Daar het niet mogelijk is recht te staan, zonder zxch aan de dood bloot te stellen, strekken Dedeker en Pullinckx, na zich te hebben ontlast van ailes wat hen hinderen kon, zich uit op den rug en plaatsen hun zieltogenden makker tus-schen hen in; met ongehoorde moeilijkheden slepen zij hem, meter per meter voort. Hun kleederen blijven haken en scheuren aan het prikkeldraad waarmede de grond bezaaid is ; weldra zijn zij half naakt. maar zij blijven niet-temin hijgend en uitgeput verder kruipen, in het kleverige modder dat gansch hun lichaa.ni be-dekt. En dat duurt ; en de weg schijnt eindeloos lang onder den stortvloed van vuur die de held-hattige redders schijnt te achtervolgen. Eindelijk is de oever van den Yser bereikt en de gewonde in veiligbeid gebracht. Luitenant Dedeker, die geheel uitgeput was, maakte zich gereed om weer naar ziin mannen te gaan, toen eene stem hem toeriep dat één van hen nog op het appel ontbrak. Toen zag men dit verheven voorbeeld van zelfopoffering : De officier die, wat er hem nog aan krachten overbleef verzamelde, terugkeerde in den hellegloed en, na een tijd van doodelijken angst voor zijne wapenmakkers, terugkwam met den gewonden soldaat, dien hij niet in de handen van den vijand had willen laten. De Zege van Le Chemin des Dames Geh<kwtîiscljeti van Koning; Albert en van den Minister van Oorlog Z. M. Koning Albert heeft aan den heer Poincaré, voorzitter van de Fransche Republiek, het volgend telegram gezonden : <r Bij de gelegenheid van de schitterende overwinning die de Fransche troepen behaald hebben. houd ik er aan, Mijnheev de Voorzitter, u mijn hartelijkste gelukwenschen toe te sturen, en u de bewondering uit te drukken die gansch het Belgisch leger met mij deelt voor de onver-gelijkbare dapperheid van de soldaten en de hooge waarde van hun aanvoeders. » Anderzijds heeft luitenant-generaal De Ceu-ninck, minister van oorlog, aan generaal Pétain het volgend telegram gezonden : « Hartelijke gelukwenschen voor de schoone overwinning die de Fransche troepen behaald hebben. » De generaal opperbevelhebbervandeFransche troepen heeft als volgt geantwoord : a Ik b«dank u hartelijk, in mijn naam en in naam van het Fransche leger aan de Aisne, voor uw hartelijke gelukwenschen. » Het taktisch Belang van de Hoogvlakte van Malmaison De hoogvlakte, beheerscht door den beuvel van het fort van Malmaison, geeft aan de Fran-schen uitzichten over het Westen van den Chemin des Dames, en de noordelijke te^enhellin-gen van de hoogvlakte waarvan de defilementen en dekkingen zooveel kracht gaven aan den weerstand in April. De in bezit name er van door onze Bondgenooten is een klaarblijkejid teeken dat de slag, die door den vijand ôp de hoogvlakte van de Aisne werd aanvaard, geheel en al tôt zijn taktische nederlaag is uitgeloopen, ondanks al de inspanningen, de effektieven en de werken die hij met het tegenovergestelde doel opgeofferd heeft. De Belgische Pers in BaUingschap Sl6chls drie Belgische bladen van vôôr den oorlog zijn blijven verschijnen, namelijk IjC XXe Siècle, U Indépendance Belge en La Métropole. Het Antwerpsch blad La Métropole, dat thans in Londen uitgegeven wordt, verscheen juist voor drie jaren voor de eerste maal in Engeland. Het blad verscheen in Antwerpen tôt den 7 Oc-tober 1914, toen de Scheldestad door de Duit-schers werd gebombardeerd, en de lokalen van het blad door de Duitsche projectielen werden . vex'nield. Van Rechts en Links Generaal De Ceuninck, minister van oorlog, bezoekt thans de instructiekampen. Reeds heeft hij, deze jongste dagen, het kamp van Honflem' en het kamp van Dieppe feezocht. * * * Men meldt het overlijden in Engeland van àeH heer Léo Gilliot, plaatsvervangenden senator voor Antwerpen en ridder in de Leopoldsorde. De afgestorvene was in 1864 te Antwerpen ge-boren.De asch van den befaaraden sehilder Leys, welke in het ontachikt kerkhof van Berchem rust, werd onlangs naar het Schoonselhof-kerk-hof overgebracht in de aanwezigheid van de notabelen van Antwerpen en Bercham. Burge-meester Jan De Vos heeft eene roerende rede-voering uitgesproken, waarin hij het levon vaa den grooten scnilder heeft afgeschetst. De lijkkist werd te midden van den nieuwea doodenakker in eenen grafkelder gezet, welke te dier gelegenheid fraai met bloemen versierd was. De bisschop van Laon; die uit Giney voor en-kele dagen naar Namen was gekomen, waar bq in het hôtel La Couronne was afgestapt, is daar plotseling overleden. *** De Amerikaansche Aero-Club heeft eene* brief aan den vader van Guynemer gestuurd, en daarin hem vermeld dat hij zijn meaalje aan den heldhaftigen en roemrijken vliegenier heeft verleend. Andei-zijds werd door den Franschen Aers-Club reeds een som van S0,000 fr. ingezameld voor het oprichten van een gedenkteeken tpt nagedachtenis van den gesneuvelden luchtheld. * * * De municipale raad van Angers hesft besloten al de municipale bedieningen voor te behouden aan de ooi logsverminkten, waar zulks mogelijk is, en de studiebeurzen bij voork«ur te verleenen aan de oorlogsweezen, *** Een dringende oproep werd onlangs aan al d» in Schotland verblijvende Belgen gerieht, met het oog op het openen, einde November 1917* van eene groote tentoonstelling met verkoop van door onze landgenooten afgewerkte en vervaar-digde voorwerpen. Mevrouw de hertogin van Ursel en de be«r' Patrick S. Dunn, onze consul te Glasgow, hebben het eerevoorzitterschap van die tentoonstelling aanvaard. *** De Daily Express vermeldt dat de vers«hil-lende deelen van de wereld weldra in verbindicg zullen gebracht worden do®r vliegtuigendiensten op verren afstand. Zoo het weder gunstig is, zal men nog voor het jaar ten einde loopt, viâ de Azorische eilanden den Atlantischen Oceaau kunnen oversteken. De ko rte te weg z»u gaan langs het Noorden van den Atlantischen Oceaan en Newfoundland, en deze weg zou insgelijks kunnen gevolgd worden. New-York zou alzpn slechts maar op vier-en-twintig uur afstand van Londen liggen. **# Een liefdadig werk in Australie had eenea tombola ingericht. Daar het moeite had om zijne biljetten aan den man te brengen, bezon het, op aanraden van een lid van het komiteit, den vol-genden truk : Als eerste prijs, zou 5 kg. suiket verloten worden. Dit slim gedacht had dadelijk zijn uitslag en de biljetten waren vlug uitver-kocht.Er behoeft soms maar iets woinigs om eeme zaak te doen gelukken. In verband met de kolenbesparing, zullea te Keulen dezen Winter ongeveer 50 schalen eesla-ten worden. In de overige wordt «leohta naKe dagen onderwijs gegeven. 27 Oeïober

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes