De legerbode

291 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 04 Mei. De legerbode. Geraadpleegd op 01 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rj48p5w45s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dinsdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ont-van^t tien of vijftien Fransciie en Nederiandsche exemplaren. Geëvakueerden uit Vlaanderen IRét sehrikkelijk offensief, sinds meer dan éen niaand door de Duitschers begonnen, heeft het uitzicht van onze bij het front gelegen dorpen iichtelijk veranderd. De Duitsche woede.vruchte-îoos losgebroken, ten eiude onze bondgenooten te dwingen Yper te verlaten, heeft onze dappere jlandgenooten verschrikt, die leven in de streek, 'altijd blootgesteld aan vijandelijk vuur; ook heeft de heer Berryer, minister van Binnen-landsche zaken, in akkoord met de burgerlijke en militaire overbeid ter plaatse, zonder uitstel • de bedreigde bevolking laten evakueeren. Voor de jonge gezonde personen was de zaak niet overmoeilijk, maar lastiger is het voor de andere inwoners, ouderlingen. zieken en kin-deren die moeten geleid en zelfs weggedragen worden. De krisis der ijzeren wegen maakte de onderneming nog ongemakkelijker en het evakueeren moest bij etappen geschieden. Het was niet zonder moeite. helaas ! dat men de oude lîeden er toe kon doen besluiten het Haanderen te verlaten, waar zij geboren zijn, en waar hun eentonigzwoegers-bestaan van zonen van de aarde doorgebracht werd. Meer dan andere, houdt de landbouwer aan zij a en haard. Zijn veld, den vruchtbaren grond, dien hij dagelijks betrad, zou hij opeens moeten verlaten; het uur der beproeving was geslagen, waarop hij vaarwel moest zeggen aan het huis, door zij ne voorouders opgebouwd en waar zi j gestorven waren; de antieke klokhorlogie, die al de gelukkige en droevige familiegebeurtenis-sen had aangewezen; de waggelende zetel. waar • de grootmoeder in rustte, al deze heilige zaken, tengevolge van eene rarap waaraan zij heele-rnaal vreemd waren, zouden zij weldra moeten achterlaten. Wanneer zij het bevel tôt evakueeren kregen, Voelden zij eenigeu schrik en verzetten zieh er tegen; men zou ze niet uit hun huis dragen, tenzij iinet de voeten vooruit, zegden zij, 1.1. z. dood. .Maar het menschelijk kart is veranderlijk, en ras bewogen door de ergste bedreiging. Zekeren nacht wierpen de MofFen viammende ■vloeistoffen en stikgasgranaten op het sluime-rend dorp. De ouderlingen waren bevreesd en ■wanneer. in den killigen lentemorgen, de zware Amerikaansehe automobielen kwamen ora ze .weg te brengeu, ver van het nare doodsgevaar, besloten zij te vertrekken en, den vijand ver-ivloekend, namen zij plaats in het voertuig. fSommigen richtten zich naar « Le Repos Ste-Elisabeth », andere naar het hospitaal van 'Montreux. Maar daar deze gestichten reeds stampvol waren, dienden zij slechts als tijdelijk verblijf. De kinderen werden in de Sehooîkolonie te Leysele geplaatst. Men had den Casino van Puy ' (Dieppe) voor ken besehikt, en deze was heele-maa! daartoe voorbereid door dèn minister van Binnenlandsehe zaken, maar de huidige omstan-digheden deden er anders over beschikken en dit gebouw zal dienen voor de ouderlingen. Intusschentijd is men verplicht geworden deze , op goed geluk te evakueeren. Daarom kreeg de heer Berryer hel goed ge-dacht zieb te richten tôt het Home van Sanvic, en deze prachtige instelling, tijdelijk onbewoond, Werd te zijner beschikking gesteld. Dank aan de vriendelijkheid en de zelfopof-fering van Mevr. Renkin, voovzitster van het werk, van den heer Bléro, bestuurder, en de dienstvaardigheid van den baron Kervyn. militaire kommandant van de instelling, werd deze | onmiddellijk klaar gemaakt voor hare toeval-lige bestemming. Daarenboven boden Mevr. Renkin en de heer Bléro vrijwillig het Home de Petit-Cour orme (Rowaan) aan ; dit is een iiliaal van het Home i>an Sanvic, waar onze landgenooten weldra de warmste gastvrijheid genoten. Wij hebben onze brave ouderlingen gezien, enkele uren na hunne aankomst te Sanvic. Zij hadden reeds eenige rust genomen. Zij waren vergezeld van kloosterzusters. Hun onthaal hier, washarteiijk en edelmoedig. — Mij, zegde een vlugge zeventigjarige, die eene groote pijp aan 't rooken was, krijgen zij hier nooit meer uit dit kasteel. — En mij nog min, zegde beslist een andere oude. Een overvloedig eetmaal,brood. boter,versche eieren, vleesch, blond schuîmend bier, warme koffie en melk, gaf spoedig krachten weer aan die brave lieden. Onder deze edele en ongelukkige personen, wijst titen mij eene dame aan, die bij de kust woonde wanneer de Duitschers aankwamen. Het was haar onmogelijk te vluchten. Zij moest hare villa verlaten en in Zuid-Vlaanderen komen verblijven. Weldra geraakte zij zonder midde-len en deze vrouw der burgerij, onschuldig slachtofîer der Mofien, viel ten laste der open-bare weldadigheid. Zonder nieuws van hare fainilie sinds vier jaren, heeft zij immer betrou-wen, in onze overwinning. — Oh, zegt zij met vreugde, hoe schoon zijn onze kleinen soldaten. Geloof mij, niemand weegt tegen hen op. * Na het warm outhaal, dat hen werd vdorbe-houden, hebben de oudjes weer moed gekregen. Na de benauwdheden van den langen kruisweg van het ballingschap, leeft weer een sprankel hoop in hunne oogen. Zij kouten en diskuteeren, al wandelend in het park, waar de vogelen kwelen : zij zoeken nieuwe indrukken, ten einde de vreeselijke beklemdheid der bombardemen-ten en het heimwee van hun geboox-tedorp te TTQtKYûlûn ÎPA W "R A t? Eene Uitwisseling van Belgische Gevangenen De dagbladen laten de uitslagen kennen van de laatste conferentie die te Berne handelde over het rapatrieeren en het interneeren der krijgs-gevangenen; maar het is onjuist, dat zij enkel spreken over de Fransche gevangenen, want al de maatregelen genomen ten hunuen voordeele zijn insgelijks toepasselijk aan de Belgische gevangenen. De Belgische regeering heeft altijd veel beîang gehecht aan den toestand onzer landgenooten, die door het lot der wapens in de handen van den vijaud vielen: daarom, ter gelegenheid van de conferentie die zich komt te vereenigen, werd naar Berne eenen afgevaardigde gestuurd, gelast met het volgen der werken van de conferentie, en met het opmerkzaam maken op den bijzon-deren toestand onzer laudgenooten, die eerst aan den vijandelijken inval hadden te weerstaan, en dus eerst aàn 't gevangen genomen worden waren blootgesteld. Onze Gemeentevrijheden De wil onzer landgenooten niet toe te geven aan de Duitsche pogingen ten voordeele der aktivisten is waarlijk schoon. Een zekere von Àbel, burgerlijk kommissaris der Mofîen te Mechelen, had bevel gegeven aan de plaatselijke overbeid den Fr anse hen tekst te doen verdwijnen van deplaten, waarop de namen der straten aangeduid zijn. Het bestuur heeft krachtdadig geweigerd. « De maatregel die gij ons wilt doen nernen », verklaarde het bestuur, « gaat recht in tegen de gemeentevrijheden, gewaarborgd door de Belgische wet, die wij gezworen hebben te eerbiedi-gen en die niettegenstaande de bezetting in voege blijit. Enkel een besluit van den gemeente-ïaad zou er ons toe kunnen dwingen. » Groot-Bretanje en den Oorlog Verleden jaar heeft Groot-Bretanje 60 milliard 75 miljoen franken voor den oorlog uitgegeven ; de totale uitgaven voor 1918-1919 worden ge-schat op 74 milliard 400 miljoen franken. Op het einde van het jaar zal de schuld van Groot-Bretanje ongeveer 200 milliard bedragen. Met het doel in deze nieuwe kredieten te voor-zien zal de brieventalis en het zegelrecht voor de eheques 50 p. h. verhoogd worden. De belasting op net inkomen werd insgelijks verzwaard; eene taks op de luxevoorwerpen werd jngesteld. Eindelijk wordt de belasting op de alcoholische dranken van 18 fr. 50 tôt 37 fr. 50 gebracht ; deze op het bier van 31 fr. 25 tôt 62 fr. 50 per vat ; deze oj> den tabak vau 8 fr. tôt i0 fr. 20 per pond. Se Duitsche Gevangenen De Brievea van dessn, door de Belgea genomen den 17 April. « Zij worden wel behàndeld en voelen zich gelukkig uit den strijd te zijn. (Van een Ooggetuige.) Belgisch front, April. De 700 en eenige Duitschers, door onze zege-pralende troepen gevangen genomen den 17 April, tusschen Kippe en Langemarck, hebben de toelating aan hunne ouders en hunne oversten over hunnen toestand te schrijven. Ik heb eenen oogslag kunnen werpen op hunne omvangrijke briefwisseling, des te belangrijker, dat de aanval tegen ons uitgeyoerd en die uitliep op eene totale neerlaag, 4 divisies in linie bracht : 2 Pruisische, eene Beiersche en eene divisie marine-fusiliers. De brieven zijn bestemd voor de Rhijnlanden, Berlijn, Oost-Pruisen, Hamburgen de zeesteden, Beieren en Opper-Palts. In alîen bestatigt men een gevoel van voldoening. In allen staat dezin : « Wij worden hier goed behàndeld » (Es gekt uns sehr gut hier). Soins aarzelt de schrijver niet er bij te voegen, alhoewel zijn brief door de Duitsche censuur zal onderzocht worden, vooraleer afgeleverd te worden aan den bestem-meling : « De oorlog is voor mij geëindigd en ik ben er gelukkig over. » Hierbij eenige uittreksels als bewijs : Lui tenant Walter Becker, 5e regiment marine-infanterie, schrijft aan Mev. Becker, te Aken: « Ik stel'het wel. Ik wordt goed behàndeld. » Lui tenant Arfs, zelfde divisie, gekwetst, schrijft aan Mevr. D. Fittje, te Hamburg : « Nu ben ik voor eenen langen tijd tôt werkeloosheid gedwongen. Het zal mij lastig vallen. Anders, word ik hier heel goed behàndeld ». Dezelfde officier, schrijvend aan zijne moeder te Kiel, geeft bijzonderheden over het gevecht : <c De aftocht kwam ons zeer duur te staan, want wij waren beschoten door machiengeweren. 's Avonds werd ik opgenomen door Belgische brankar-diers. Zij hebben mij op de schitterendste wijz» en met de grootste omzichtigheid weggebracht, niettegenstaande de moeilijkheid, over een moerasachtig slagveld vol trechters. Eerst werd ik naar eenen huippost, en later naar het hospitaal gebracht. De dokters verzorgen mij wel. » De scldaat J. Lintle, van Enterhofen, Opper-Palts, vindt den geneeskundigen dienst nog beter : Aasgezeichnet gut, schijft hij (Uitstekend goed). Een andere, Liesenmeier, van Theibenberg, in Midden-Frankenland, legt uit aan zijne moeder hoe spoedig hij gekwetst en genomen werd ; hij klaagt er hoegenaamd niet over. Hij schrijft : « Den 17" ,'smorgens, werd ik Iichtelijk gekwetst aan den schouder en gevangen genomen. Twee uren later bevond ik mij reeds (sic) in een Belgisch hospitaal. Men bracht er mij in een Rood-Kruis automobiel. 1k heb een zeer goed bed. Ik stel het zeer wel. Het eten is insgelijks zeer goed.» Knecht. van Keulen, is even tevreden : « Ik ben gelukkig », zegt hij, « er zoo goedkoop te zijn van afgekomen; er zijn er niet veel overgeble-ven. » Paul Miske, van Wilhelmshafen, drukt op de verliezen in gevangenen : « Een groot getal mijner makkers zijn, zooals ik, gevangen genomen. » Hans Bûttner, van Lauf, bij Nurenberg (Beieren), zegt hetzelfde : « Na hevige en moeilijke uren, bevind ik mij gaaf en gezond, gevangene der Belgen. Wees niet ongerust. Ik word wel behàndeld. » Richard Steinmann, van Kônigsberg, drukt hetzelfde gevoel uit, in andere woorden : a Tengevolge van ongelukkige omstandigheden (sic) werd ik gevangen genomen door de Belgen. Ik ben niet gekwetst. Ik stel het wel. Ik lieg niet. Ik verzeker u dat ik wel behàndeld word. Tût weerziens. » Zoo zijn er dozijnen brieven. Ik doorlees ze haastig.Nochtansblijftmijneaandachteen oogen-blik getrokken, en ik lees dezen zin : a Welke vreugd van uit de handen der Pruisen verlost te zijn. » Ah,bah 1 4 Mei 4 918 Nnmtner 571

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes