De legerbode

1313 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 05 April. De legerbode. Geraadpleegd op 27 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nz80k2755c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE LEGERBODE den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of bat ter ij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. IHET VLIEGWEZEN IN AFRIKA ïndruïckea vati een eerste Vlucht aan het Tanganika-meer (Mei 1916) Onze negers hadden ons niet geloofd. Weinig dingen kunnen hun nochtans vanwege de blan-ken verwonderen. « Mayele na Mondele aleki toayela Mongo » (Zij zijn nog slimmer dan slim) ; Dat is hun altijd voldoende geweest om ailes aan te nemen. Zij hebben stoomschepen hun prauwen zien vervangen, de motor hun armen zien vervangen ; zij hebben de spoorwegen gezien die 20 etappen op één dag afleggen ; zij hebben nog zooveel an-flere dingen gezien. Toch glimlachen zij als wij hen zeggen : « Dit schip is niet een schip gelijk de anderen ; het gaat over het water loopen en zich daarna als een vogel in de luclit verheffen. » Waarlijk, zij blijven sceptisch. Zij hebben de Mer zware kisten opgeheven, zij hebben er de ramen uitgehaald die zoo moeilijk te behandelen zijn dat ze nog zwaarder leken, zij hebben mede gewerkt aan het monteeren van de machienen. Aan het zoo zware raam, hebben zij zware drij-vers vastgp.hecht en reusachtige vleugels. De Blanke maakt wel wat misbruik van hun lieht-geloovigheid. Zij durven nochtans niets zeggen. Zij glimlachen stilletjes. Erzijn veertig man noodig geweest om het reusachtige watervliegtuig tôt aan het water te sleuren. Dat heeft hun indruk nog niet veel ge-wijzigd. Zij wachten vol vertrouwen. Wij hebben, als soldaten of als scherpschutters, inboor-lingen van al de Kongeleesche nationaliteiten. De lieden van de kust hebben de transatlantie-kers gezien, de sneltreinen, de automobiels. Zij kennenden telegraaf, den telefoon, enz. Anderen zijn echte wilden : Baloebas, gerekruteerd en gecommandeerd door een Europeaan die inTrans-vaal leefde, en die zelf ook nog nooit heeft zien vliegen en er van droomt. Het toestel ligt te water, de motor draait rond, het toestel glijdt, eerst Iangzaam, dan sneller en licht ; het lcomt niet los, draait, voigt den zuidelijken boord van het meer en keert terug. Luitenant Behaeghe — die de eerste vluch-ten, de eerste bombardementen deed en later in het hospitaal van Mumba overleed — beproeft den motor. Hij houdt te midden van het water stil, daalt neer op een van de drijvers, opent het luik dat toegang geeft tôt den karburateur, en onaerzoekt. Welk een zekerheid in de oogen van onze ïwarten. Ditmaal heeft men ze bedrogen « Commandant assali maicle na bisu » ('t Is een schip, zooals de anderen). Het gaat misschien een beetje sneller en daarom heeft het dien zonderlingen Vorm. Behaeghe is weer vertrokken. Als hij voorbij korat, roept hij ons toe « Het gaat goed » en in Voile vaart schiet hij ons voorbij. De snelheid tyordt steeds grooter. Het toestei schijnt lichter te worden, het schijnt zich van het water op te lieffen ; wij volgen het gespannen, met zijn schuimend zog, al onze wilsliracht gevestigd naar dien vogel dien wij willen zien opstijgen. Eu plots is het water beneden hem kalm geworden. « Hij is opgevlogen », roept men. En «etis waar. Het is zoo roerend dat wij,met de tra-Hen in de oogen, lachen en schreien van vreugde. De negers hebben een kreet van verrassing geslaakt. Met de hànd kloppen zij verscheidene roalen op hun open mond : « Rlama ne n'Gae ; Tata ma Bisu ; Lappa Likunda », huilen zij. Zij Bijn werkelijk bang. Het meesi roerende voor ons is onzen Russi-scken « contractor » te hooren en te zien, die sedert 20 jaar in Afrika gevestigd is. Hij weent koortsachtig en vraagt om ons de hand te mogen drnkken ; hij zweert dat dit het mooiste uur van gansch zijn leven is. Het toestel zwenkt, draait langs den berg die °ûs van de ïanganika scheidt en keert naar ons terug. Behaeghe begroet ons in het voorbijkomen Kiet een handgebaar. Hij gaat naar den Toa-post. Wij verliezen hem nit het oog, ongerust zooals taenschëh hun kleintje zich van heh. zien verwij-deren, waarvan den gang nog niet zeker is. Ilij teert terug, daalt aeer op het watei\ komt tôt ons te midden van ons geestdriftig geroep. De soldaten loopen naar de schuitjes ; zij brengen den vogel op zijn wagentje aan. Met open armen ontvangen wij onzen duurbaren held, wiens on-vergelijkbare arbeid en wiens zoo groote kennis van de zaken van de lucht, ons hadden toegela-. ten van den eersten keer met deze vluchten in Midden-Afrika te gelukken, op 900 meter hoogte, iets dat veel lieden beweerd hadden onmogelijk te zijn. Wij zouden later wel harde oogenblikken, maar ook groote vreugden kennen. Nimmer hebben wij weer de ontroering gekend van deze eerste proefneming, den smartelijken angst, en dan de geweldige, onuitsprekelijke vreugde, die slechts uiting vond in een ontroerd handedruk-ken ; en den trots, nauweiijks een maand na onze ontscheping, te kunnen bevestigen aan onze oversten die den uitslag van onze ptoefne-mingen afwachten : <r Reken op ons, wij zullen weldra uw bevelen kunnen uitvoeren. » Maart 1917. Nali Koro. 's Koniiîgs Verjaring Bij gelegenheid van de 42» verjaring van de geboorte van Z. M. Koning Albert, zal er een plechtige groet aan de vlag te Havre plaats hebben, den S April, te 10 uur, aan het minis-terie van oorlog, viUa Louis XVI. 0< Esniigii ri?? Esipn in ItaDI De Giornale (Vltalia deelt mede dat Koningin Elisabeth van België, vergezeld van hare doch-ter, prinses Marie-José, van eene eeredame en van kolonel Oultremont, incognito Firenze en 4e krijgsgasthuizen heeft bezocht. De jonge prinses werd geplaatst in Ste-Annon-ciade-gesticht te Poggio-Imperiale, waar zij hare opvoeding zal voltooien. Prias Karel in de Marine Een telegraphisch agentschap bericht dat de jongste zoon onzer Vorsten, prins Karel, graaf van Vlaanderen, op schitterénde wijze in zijn ingangsexaam voor het Royal Naval College te Osborne is geslaagd. Px-ins Karel zai dus zeeman worden. OORLOGSKRUIS Het Oorlog'skruis wordt verleend aan navermelde militairen, die om oorlogsfeiten gedecoreerd of eer-vol bij legerdagorder vermeld werden. Servais E.-R., hulpoiïicier ; Leroux J., soldaat, înf. ; Pottier H.l, hulponderl. id. ; Colraan J., luitenant, id. ; Cox T., kapitein-com., id.; Brodheoux E., luitenant, id. ; Lacroix H., soldaat,id. ; Opderbeck A., id. ; Gilliard A., id. ; Bocart J., tweede kapitein, id. ; Kuck L., id. ; Laiieux J., hulponderl., id. : Cambien A., soldaat, genie ; Blairon, majoor, inf. ; Defrai-teur O., wachtm. cav. ; Wahis F., onderluitenant, id. ; Soetens R.. hulponderl., inf. ; Vancamps E., id., art. ; De Wyels E., aalmoezenier ; Christiaens G., hulponderl., inf.; Couvreur J , soldaat, id.; Walte-ner F., hulponderl., id. ; De Deken, id., cav. ; Ber-touille, kapitein-com., inf.; Jorion, hulponderl., id.; Decorte, id.; Anspach H., taalman; Lauwers G., brigadier, A../V. A.; Miehiels, wachtineester, id. ; Van Loey E., soldaat, 2. C.F. ; Willemsen I., wacht-meester cav. ; Tasnier L.-H., luitenant, A./V. N. De Eerste Rrijgsmedalje De eerste krijgsmedalje werd gesticht door de Fi'ansche Keizer Napoléon III, om de roemrijke daden van het Fransch leger te beloonen. Aan den prins van Wales, die nadien onder den naam van Edward VII zou regeeren, en juist had deelgenomen aan den tocht op de Bal-tische Zee, werd de eerste krijgsmedalje toege-kend.Edward VII droeg steeds met zekere voorliefde dit eereteeken, welk als de ogperste beloorting voor de dapperen geldt. " t lDe Gebeurtenissen in Rusland Voor de Zege De nationale regeering is in het hoofdkwârtiev van generaal Mohilev aangekomen, waar zij ontvangen werd door generaal Alexeief, in aan-wezigheid van de militaire attachés uit vreemde land«n, van de garnizoenstroepen, de vertegen-woordigers van de zemstvos, van de openbare insteUingen en van een reusachtige menigte. De ministers van buitenlandsche zaken, van oorlog en van rechtswezen hebben redevoeringen uitgesproken waarin zij al de klassen opriepea tôt de eendracht voor de zege. De staf van het 12" leger heeft de TOlgçnâe proklamatie uitgevaardigd : « Makkers, « Rusland wordt bedreigd. Wij weten dat Wiihelm II troepen heeft aangevoerd en een aanval tegen ons voorbereidt. Hij is het die ten allen tijde onze vrijmaking belemmerde. Zoo hij heden zegepraalt.zalhij het oud regiem hersteflûn en zullen wij tevens onze vrijheid en ons vader-land verliezen. a Allen op als één man voor de verdediging van Rusland. » Dit is ailes niet. Verscheidene tienduizenden soldaten van het garnizoén van Petrograd, hebben zich naar het paleis van Tauride begeven. Zij hebben de voorloopige regeering begroet en hebben er hun voile vertrouwen in uitgedrukt, terwijl zij als oorlogsdevies aannam « Tôt aan de beslissende zege », terwijl zij naarstig werk wor het aanmaken van munitie vroegen. Gelijke Rechtea I)e minister van oorlog, Goutchkoff, heeft gedekreteerd dat al de jonge lieden, die de voorwaarden vervullen, voortaan in de ofiiciers-scholen kunnen aangenomen worden, zoowel als officieren voor hèt aktief leger als voor de reserve, welk ook de godsdienst of de secte moge zijn waaraan zij toebehooren, met uit-sluiting van de genaturalizeerde Duitsche onder-danen.De Bevrijdiîig van Polen De nieuwe regeering heeft eene proclamatia aangekondigd, gericht aan de Polen, aangtf&nde het onafhankelijk nieuw Polen, dat het grond-gebied van de drie deelen van Polen, welke thans gescheiden zijn en waarvan de bevolking voor het meerendeel Poolsch is, zal vereenigen. De Polen zullen zelf, zoo luidt verder de proclama tie, hunnen regeeringsvorm bepalen op eene grondwetgevende vergadering welke op de basis van het algemeen stemrecht, in do hoofdsitad van Polen, zal belegd worden. De Keizerlijke Famiiie De regeering heeft bevolen dat al de personen, die met den gewezen tzaar, in het paleis van Tsarkoje-Tselo opgesloten waren, naar de Sint-Pieter-en-Pauwelsvesting zullen overgebracht worden. De gewezen keizer en zijne vrouw zijn door het feit zelf, geheei van elkander gescheiden.Ter zelfder tijd heeft dé wacht van Tsarkoje-Tselo bevel gekregen de gevangenen nog scher-per te bewaken en driemaal daags, behalve het inorgen- en het avondbezoek, vast te stellen dat de gewezen tzaar en de vroegere tzarin, zich nog werkelijk in het paleis bevinden. Anderzijds Werd grootvorst Boris, neef van den tzaar, aangehouden onder beschuldiging een komplot te hebben gesmeed met het doel grootvorst Nikolaas tôt tzaar uit te roepen. De Val der valsche Goden De bevolking van Moskow heeft het groote ge-denkteeken, opgericht aan de nagedachtenis van Stolypin, oud voorzitter van den ministerraad, neergehaald. Een Mémorandum aan de Vereenigde-Staten De Birjevia Vredomosti meldt dat de heei' Millioukow, minister van buitenlandsche zaken bij het Russisch voarloopig bewind, aan dea heer Wilson een mémorandum gezonden heeft om aan de Vereenigde-Staten te vragen zoo spoedig inogelijk aan den oorlog »p&e te Nnmmer 404 5 April 191?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes