De legerbode

287625 0
23 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 23 December. De legerbode. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/p26pz52b09/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE LEGERBODE den Dlnsd&g, Donderdag en Zaterdag verschijnende pit blacl is VOOH DE BELGÏSCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. I Î8 OMp Tas Belgea lar MscliM Een pracktig Atilwoord ra» Eardicaal Mercier aan GoeverneiU4 von Biss'.Gg Ta antwoord op de eerste protestatie, welke hfj den goevernenr gencraal had gresluurd, ontvins-X. E. kardinaaJ Mercier den bric!', waarover wfj sceds gcwangd hebben. Zîjiie Doorluchtigheid heei't daai*op geanfwoord met den verheycn en waartligen bries', dlca wij hier inten volgeo. AAnTSMsDOJI Wecheles Mechelen, den 27 November 1910k Mijnheer de GoeveFneur-gMisraal, Do brief (I, 11234), dien Uwe Exeelleneie gérwaardiçd heei't onder datum van 23 November K)ij toe te richten, is voor mij eene teleurstelling. In verscheideue kringen, welke ik redenon had aïs aauwkeurig ingelieht te aanschouwcn, werd er gezegd dat Uwe Exeellencie zieh tôt Elicht had gerekend protest in te dienen bij de oogste rijksoverlieden tsgen de maatregelen welke zîj genoodzaakt is in Belgie toe te passcru ïk verhoopte dus, in afwachting dat die raaat-l'egeîen opnieaw werden onderzocht, minstens een uitsteî in de toepassing dezer, alsmede eene vevzaehting in de wijzen van dezer ten uitvoer frreagen. Welnu, zîedaar dat, zonder een woord te aut-woorden op do in mijne brieven van 19 October en 10 November vervatte bewijsvoering, van den tegea de reehten indruischenden en antiso-cialen aard van de veroordceiing der Belgische werkersklae tôt dwangarbeid en ontvoering, Uwe Excelleneie rich bepaalt met in zijne aan-sekrijviag van 23 November, den tekst zelf van eîjnen brief van 23 Oetober te herhalen. Zijne twee brieven van 23 November en 2G Oetober hebben inderdaad denzeifden inhoud en nage-ttoeg denzeifden vorm. De aanwerving der zoogezegde werkeloozen gesehiedt, bijna altoos, zonder dat men de aan-Werkingen der plaatselijke overkeid in acht tteemt. Uit verscheideue verslagen, welke ik be-eit, blijkt dat de geestelijkheid ruwweg van kant gekonden en de burgemeesters en raadsleden tôt zwijjen gedwongen worden; de aanwervers trtaan dus terenover onbekendeu, waaronder zij wilîekcurig hunne kenze doen. Veorbeelden, van wat ik aanbaal, zijn er met de vleet ; ziehier er een paar versche onder eene keele hoop andere, welke ik ter beschikking van trwe Excaîlentie boudt : Den 2in November, had te Keesbeek-Miscom de werving plaats. Op de 1,323 zielen dezer ge-aieente, nainen de aanwervers er eene groep van ,34 mede, zondr-r ondersebeid van maatsc'nappe-Hjkea stand of bereep : Paehterszonen, steunen Vtm bejaarde en gebrekkelijke oaaers, t'amilie-vaders latende vrouw en kir.deran in de ellende, allcn broodneodig aan hunne Tamiliên. Bij elk Van twee familiêa worden vier zonen ontvoerd. Op de 94 wegjeveerdenj waren cr slecbts twee Aie zonder werk zaten. Te Aar9ehot en emstreken bad de licbtiag den 96" November plaat3; te Rillaer, Gelrode. Rotse-la«v werden jongelingen, steunen van eone Biceder-weduwe, landbouwers, lioofden van tal-rijke gezinnen (een hunner, meer dan 30 jaar pud, heeft tien kinderen, bebouwt land, bezit verseheidene boornbeesten en heeft nooit een cent van deopenbare Iiefdadigheid getrokken), Wet geweld ontvoerd, spijts ai de protestâtes. tn het dorpje Rillaer.werden zelfs 23 jongelingen ▼an 17 jaar weggevoerd. Uwe Exeellentie hadde ^ewild dat aî de gemeentebestnren die liatelijke werving in de «and zonden gewerkt hebben. Uit boofde van kan wettelijk ambt en, voor him geweten, moeh-ten ze dat niet doen. Maar zij konden de aan-servers inlicbtingcn geven, en waren daar do' hevoegde personen voor. De priesters die beter <ftin gelijk wie het kleine voik kennen, zonden to»r de aanwervers kostbare helpers geweest 0i]n. Waarsm weigert mon hunne medewerking ? „<>P het cinde van haar brief vermeldt Uwe j Eseei'.cneie dat de neannen, dis vrije beroepen ïù'iWivacu, liiet verynh'ust worden. Zoo men [| enkel de werkeloozen ontvocrde, zon ik dieu * uitzonderingsmaatregel begrijpen. Maar zoo men de weerbare mannen, zonder ondersebeid, blijft wegvoeren, is die nitzondering niet gercchtvaar-digd.? Hel zou o.tirechtvaardig zijn, de onlvoering op de werkersklas alieen te doen wegen. De bur-gerssland moet ook mede zijn deel drag-en in de 0 qtïfers, welke de natie worden opgelegd — hoe p wreed deze ook zijn, en juist daarom — tal van j;' mijne priesters hebben mij aanzoebt dat ik voor c hen een plaats vooraan op de lijst der vervolgden zou vragen. 1k neem nota van hun aanbod, eu deel het u met fierheid mede. Ik durf nog verbopen dat de Rijksoverlieden hun laatste woord nog niet hebben gezegd. Zij zulien aan onze onverdiende smarten, aan de blaam van de besehaafde wereld, aan het oordeel pan de geschiedenis, en aan Godes •® hastijding denken. ■v Aanvaard, Excel!encie, do verzekering mijner '• hoogachting. 11 D. J. Kard. Mbrcibe, j '» Aai'lsbissckoi) van Bletihelen. >t c M. Bescîiaiie! aan Voorsîttcî" Schollacrt u i. De beer Desehan^î.voorzitter van de Fransche ! t- Kamer, heeft een antvvoord gestnard aan den is heer Sehollaert, die hem het naaniiest der Belgi- :e eehe werklieden had overgernaakt. sr De voorzitter der Fransche Kamer dmkt eich Barnelijk volgenderwijze uit : L- « Ik ben de tolk van aî mijne collega's, wan- :r neer ik u verzeker dat de Fransebe Kamer met n verontwaardiging de hatelijke daden Iaakt, welke 3- gij aan de besehaafde wereld ter kennis brengt. e \Vij zijn vast besloten te strijden tôt dat de j, terngkeer van znllce verkracbtigingen van het î- volkenrecht onmogelijk gemaakt zijn. 3 c Het Antwoord van Italie 1* De heer Marcora, voorzitter der Italiaansehe Kainer heeft aan den heer Sehollaert het volgend antwoord van het Italiaansch Parlement doca geworden : j <l De smartkreten der Belgische arbeiders tref- fen ons hart als een der droevigste en beangsti-gende gebeurtenissen van den oorlog. . « Wij drukken u, vertegenwoordiger der diep- bepi'oei'dc natie, onze bijtreding ait tôt het protest der- menschheid en brengen aan nw volk J den innigsten groet en de vurigë wensehen van het Italiaansch volk. dat al het .^ruwclijke en het 2 verhevene van uw lijden gevoelt. » a Het Protest der Bcîgische Werkers a» De heer minister Vandervelde heeft zich naar s- Engeiand begeven om de verspreiding van het n protest der Belgische werklieden door aile mid- S- delen te verzckereii- Hij heeft dienaangaanda a een onderhond gehad met de hoogstaande ledea 3- der Werkerspartij. Honderd dnizend exemplaren 3. van het in het Engelscb vertaald mardfest werden k gedrukt. Dergeîijkc veldtocht is tua h s in de Ver- 1. eenigde-Staten begonnen; hij heeft eene doelzama re medewerking gevoaden bij den machtigea Wer-kersbond.f. Bewondcfsnswaardige Honding ie der Parleineatskden van Bsrgen ,'j. D? parlementsleden van Bergen, wifrkraeht- dadig optreden wij onlangs vermeld hebben, heb-n ben zooals hunne collega's van Brussel, met von \ Bissing eene briefwisseling gehad, waaria zij eene stevige bewijsvoering hebben aange-^ "wendenvurigevaderlandsliefde betoond. Op een antwoord der Dmtsehe overheid,m»ar-i0 bij nieawe ontvoeringen werden aangekondigd, [0 hebben zij opnicuw vinnig geprotesteerd : n < Ooggetuigen van de liebtingen welke in i- onze streek plaats hebben, zijn wij overtaigd i- dat de uitvoering der besluiten aangaande de le" werkeloosheid klaarblijkelijk gebenrt in strijd •p met de beschouwingen. welke gij osjs uiteenzet : a Wij Irarmen enkel herhalen dat de drijfveev st dier veri'ichting, noeh de bezorging van arbeid ? aan de werkeloozen noeh de ontlasting van de ■o opeahare Iiefdadigheid is. » n En de verteogers bewijzen ztllks met QSUW- n kçurige gevaiien aaa te kaiea, « Wat er in de Gemeenten gebenrt Te Quaregnon. op 1,000 op de kontrool ontbà den werklieden, werden er 304 weggevoerd, waar» onder 227 niet-werkeloozen, Men heeft hetzelide feit in al de aedere ten vastgesteld. In de iioogovens en gîeterijen van La LouvîèrCî werden 70 ten bonderà van het personecl ontvoerd, zoodat die fabrieken in de onmogelijkheid zijn te blijven werken. In de fabrieken Boël, te La Louvière, heeft meR 249 n;an, waaronder eenenbnreeloverste, 18 bc-dienden, en 21 meestergasten weggevoerd. Al die Aveggevoerde bedienden en arbeiderSi waren aan het werk ten tijde van de confcrool» In de glasblazerij van Jemappes, was do toc--passing van dit stelsel zeer in 't oog springend'. Die inrichting was terug in werking sedei'U den 4 December 1915; er werd dan xond«» onderbreking, zelfs meer en meer bedrijvig, t«è den 1 September 1916 gearbeid. Om de oven^ te herstellen, met het oog op verdere uitbreiding, werd de arbeid daar tôt dea 10 November ge-Staakt.Men heèft de helft van haar uitgelçzea pcrSlSj ncel ontvoerd. * De Weggrevoerden zija geene Werkeloozen Te Dour, op 137 ontvoerden. warea et 117 niet-werkeloozen, waaronder 2 landbouwers, 4 studenten en tal van kleine patrenen welk* ten huize werken. Te Wasmes, op iS6 ontvoerdea, 130 niet-irep. i keloozen. Te Frameries, op 200 ontvoerden, 187 niet-wer» keloozea. ; Te Homu, op 140 ontvoerden, 87 niet-wer« keloozen. Te Pâturages,op 139 ontvoerden, 134 niet-Trer» keloozen. Te Ghlin, op 156 ontvoerden, 109 niet-werkeloozen.Te Havre had de burgemeester aan de weo» vingaofQeieren verklaard dat al de tôt de inlij* ving opgeroepene mannen aan het werk warea. (Hij had een onderzoek doen instellen, en vroeg om het bewijs er van in te leveren). Zijne op-merkiagen kwamen niet in aanmerking en op de 450, die op de kontrool werden geroepe*, werden er 48 ontvoerd. In dè smederijen en pletterijen van Baume, t* Haine-St-Pierre, werden van de 400 arbeiders die ' op de kontrool kwamen, er 52 weggevoerd. In de fabrieken Gilson,te La Croyère, werde* er 50 op de 225 op de kontrool ontboden manne* ontvoerd, enz. Dczelfde toestaad in de giasbla» , aerijen. waar men : • 40 "U der glasblazers ; 1 30 •/„ der eerste glasblazerknapen ; , 30 "/, der tweede gl&sblazerknapen ; 40 % van het persoonel der glasslijpers t [ 35 •/. van de glasuitspreiders, al d» electrîeK» Jiswerkers, paswerkers, enz. heeft ontvoerd. j Vraehteîoose Protestaties De nijverheidsbazen hadden nntuurlijk bij de wervingsofîîcieren doen geldea, hoe zeer h on volledig personeel voor den goeden gang huauer nitbating noodig was. Hunne opmerkingea wer* den niet aanhoord. Wat kenschetsend is en het bepaald opzet van het kier.en onder bepaalde stielen of catégorie^ verra adt, is het volgende feit : Het geschieddè dat de militaire overheid do arbeiders van fabrieken in voile bedrijvigheid op zijde deed zet-ten en onder de oogen van den putreoa ea, ©*-danks dezes protestaties, hunne kenze dedea. Dit gebeurde namelijk in de pletterijen va* Jemappes, in de bouwwerkhuizes» van Nimy ea in de werkhuizen Bouvy, te La Louvière. Wat kan mea verwijten aan die brave Iiedea, weike men aan hunne fa mi lie en aan den natio-i nalen arbeid ontrukt om ze, tea voordeelo vam Duitschland, tôt dwangarbeid te verplichten? Nooit, Exeellentie, nooit heeft het volkenreckî jralke maeht aan de overwinnaars toegekoad, nooit zal het zalke ongerechtigheid bekraehtige*. Vraagt ons niet om aan ons volk te zegge* dat het in hun voordeel is dat ni^n. ee n»nr Dnit^cK-land stuurt : Zoo doeude, zw udua wj uns vïidlér* iaad verra den. » 23 Decemher ! 9 j 6 ^ ^ ^ ^ Nummer 360

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes

Collecties

Die Zwangsarbeit