De legerbode

598361 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 27 April. De legerbode. Geraadpleegd op 08 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sb3ws8jb55/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

27 April 1915 ' Nmmer HIO 1 DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compag-aio, escadron of batterij ontvang-L tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Roemrijke Bladzijden De Eerste Ruiterij-OMsie en de 4* GeiwgÉ Brigade te Haelea '12 Oogst 1914) II y* Tusschenkomst van de S® gemengde brigade.. Rond 7 uur 's morgens van den aantocht van den vijand op Haelen verwittigd, had het commando van het leger aan de 1" divisie bevolen de 4' gemengde brigade (4e en 24e linieregiment, 1 groep van 3 batterijen die te Hautem-Sint-lMargaretha kantonneerde) aan de ruiterij-divisie ter hulp te sturen. Een bataljon m/4) ter bewaking van het logement te Haekendover latende, ééne kompagnie als hoofdwacht te Neerlinter en één peleton te Hautem-C mt-Margaretha, zette de 4e gemengde brigade zich om 9 u. 45 op weg. Het hoofdkorps ging langs Suerbempde,Kersbeek, Miscom, Lox. bergen, Haelen. Een bataljon (m/24) marcheerde als flankwacht rechts langs het Z.-O. van Corte naeken op Velpen. Onderweg, en op bevel van den commandant der ruiterij-divisie, werden twee kompagnieën opeenvolgentlijk te Budingen en te Geet-Betz gedetacheerd. Het was stikkend heet. De te volgen weg be-droeg een tocht van 21 kilometers, meestendeels door zandige aardewegen, waarin het marschee-ren zeer moeilijk viel. Maar men was haastig. In de verte hoorde men onophoudelijk de kanon-flen bulderen. Ruiterijordonnansen kwamen in Vollen galop de kolom tegen met bevelen om den marsch te bespoedigen. De vier bataljons van de brigade stapten haastig voort onder de blakende ffliddagzon ; het stof verblindde de manschappen en plakte hen het zweet op het aangezicht; een brandende dorst verschroeide de kelen ; de ran-sel en het geweer wogen loodzwaar op de schou-ders. Maar, ongevoel^g voor de vermoeienissen, zou het dappere voetvolk vleugels willen gehad bebben om eerder op de plaats van het gevecht te zijn. Naarmate het kanongebulder naderde, blonk een heller licht in de oogen van die men-schen die de vuurproef gingen ondergaan. *egen den middag heeft een ruiter, grijs van het stof, den commandant der kolon ingehaald. l)e batterijen te paard staan tegenover eene sterke tegenpartij ; men moet ze dadeliik ver- Eene Tentoonstelling te Parijs Wij hebhen in het begin van Februari reeds fielding gemaakt van de heerlijke pogingen on-®°ldaten om de rijkdommen onzer kerken, t atJ uizen en muséums, van het niet bezet ge-ee te van België, in veiligheid te brengen. Deze unstgewrochten werden tentoongesteld in het useuiï» van Havre, waar talrijke bezoekers ze ^.amen bewonderen. Deze tentoonstelling is ans voorgoed gesloten. Al de tentoongestelde oorwerpen worden kortelings naar Parijs over-ge racbt, waar zij in het « Petit Palais » gaan 1 gestald worden. De Municipaliteit heeft de aVI i Van ^ juweeltje van bouwkunde ter be-»kking der Belgische regeering gesteld. De ^ ,00rzi"w van de Republich zal de ooeninsr van sterken. Onmiddellijk wordt aan den groep van de gemengde brigade bevel gegeven het voetvolk vooruit te trekken en zich in allerhaast naar Loxbergen te begeven. Op den machtigen en gelijkmatigen draf van hunne Ardennerpaarden zetten de drie batterijen zich in beweging, rijden de voorwacht voorbij in het geschok der stuk-ken en caissons die over den weg botsen. 7 kilometers lang draven zij zonder opontlioud, be-reiken Loxbergen en, zonder zich zelfs den tijd te gunnen om uit te blazen, beginnen zij onmiddellijk het gevecht. De 7° en de 8e batterij neme» stelling aan den molen van Loxbergen, de 9' batterij ten Noorden aan den zoom van het dorp ; zij openen een welgemikt vuur op de vijande-lijke artillerie en op Haelen en brengen den vijand, die de plaats bezet, aanzienlijke verliezen toe. Vereenigd met dat van een groep te paard, houdt een vernietigend vuur de ruiterijaanvallen tegen en fnuikt de pogingen tôt aanvallen. Op sommige oogenblikken nochtans konden de batterijen de Unies vijandelijke infanterie tôt op nauwelijks 1,000 meters van de stukken zien vooruit rukken. De tusschenkomst van den groep artillerie van de 4'' gemengde brigade was eene gi-oote hulp voor de ruiterij-divisie, die boog onder den aanval van de overmacht. Maar zonder de aankomst van de infanterie ging de weerstand onmogelijk worden. Eindelijk, om 13 u. 40, na 21 kilometers op vier uur te hebben afgelegd ko m en het bataljon der voorwacht (1/4) en de flankwacht (111/24) in het gevecht, het eerste ten Westen, bet tweede ten Zuiden van Velpen. De lansiers, uifgeput door hun prachtigen weerstand die reeds sedert den morgen duurt, voelen zich gered wanneer men hen de komst van de infanterie aankondigt. Door een dier dwa-lingen welke men in dergelijke omstandigheden wel begrijpen kan, verlaten sommige elemcnten hunne loopgraven alvorens door het voetvolk te zijn vervangen. Eenige verwarring werd aldus veroorzaakt. Zij is van korten duur ; de wilskracht der officieren heeft spoedig de orde hersteld. En de aanval teekent zich af met eerst Velpen, daar-na Haelen tôt doel. De eerste elementen die den zoom van Velpen bereiken, ondergaan het doodende vuur van de in de huizen verborgen machine-geweren. Maar niets kan den aanloop der troepen tegenhouden. Overigens komen er nog versterkingen. Inderdaad, naarmate de kompagnieën Loxbergen bereiken, worden zij in het gevecht gewik-keld, de éénen naar Velpen, de andere naar de hoeve Yzerebeek. voor het bezit van deweik© een hevig gevecht geleverd wordt. Dank aan de hulp van de artillerie, die met Eilaas er zijn er veel! Maarschalk Bugeaud heeft, al voor enkele ja-ren, onder andere bekende spreuken, deze woor-den uitgesproken die den heerlijksten lof aan de Britsche infanterie toezwaaien : « Gelukkiglijk, er zijn er niet veel. » Onze koene bondgenooten hebben, sedert acht maanden, bewezen dat hunne infanterie niets heeft verloren van de waarde die de roemvolle maarschalk van Frankrijk haar toeschreef. Heel onlangs nog, heeft zij zich onderscheiden te Nieuw-Capellen ente Zwartelen door hare vin-nigheid en dapperheid. De kaiser, bij ongeluk, kan zich met hetzelfde gedacht als maarschalk Bugeaud niet vertroosten. Met het heden en de 4-nnlr/-nv»ct !-nr» V»i i nT>lr/i! Kifi ana eene merkwaardige kalmte en nauwkeurigheid schiet. vordert de aanval. De hoeve wordt inge-nomen, Velpen valt in onze handen. Ongeveer te 16 ure zendt ten slotte de bevel-hebber der ruiterij-divisie wat nog beschikbaar van zijne eerste brigade overblijft, namelijk dri# schadrons en half, aan den linkerkant der aan-vallende troepen, in de riehting van Boekenberg en Liebroeck, met opdracht hetzij te vuur, hetzij stormenderhand. volgens de omstandigheden, '# vijands flank te bestoken. Rond 17 ure en half geeft de vijand teekens van verzwakking. Allengskens wijkt hij, alhoewel het vuur zijner mitrailleurs nog steeds onze aan-dringende troepen in bedwang houdt. Ten slotta begint hij te zwichten en trekt zich in allerhaast naar* Haelen terug. Ras verlaten de Duit-schers de booiden der Gethe, waar onze knappe en heldhaftige jongens de dolle en verwoede aanvallen van eenen overmachtigen vijand had-den gestuit en verijdeld. Dat was het zeegi i jke gevecht te Haelen, waar tijdens het grootste gedeelte van dendag van 12 Augustns, de ruiterij-divisie, bestaande uit 2,100 ruiters eri 410 wielrijders, en hebbende 12kanon-nen en 6 mitrailleurs, den scliok onderstend vaa den vijand, die beschikte over 6 regimenten ruiterij, 3.000 geweren. 36 kanons en talrijke mitrailleurs. Het was nagenoeg tusschen 14 en 15 ure toen ze versterking kreeg van 3.000 geweren, 12 kanons en 12 mitrailleurs der 4e gemengde brigade.De verliezen van den vijand waren ontzettend ; zijne divisie ruiterij leed deerlijke verliezen, on-danks den steun van een allerbeste infanterie: den volgen.len dag begroef men op de plaats vaa het gevecht 3,000 Duitsche lijken. Wat de Belgen betreft. zij verloren in dit eerste gevecht in vlakke veld 22 officieren en ongeveer 1,100 man, dooden, gewonden of vermisten. Zij bleven dus overwinnaars ten koste van betrekke-lijk lichte verliezen, en hunne sehitterende over-winning, door de waarde vçin ons leger te beves-tigen, droeg er, na de heldhaftige verdediging van Luik toe bij om den strijdlust en het onwrik-baar zelfvertrouwen van onze dappere troepen aan te wakkeren. Als blijk van een praehtig wapenfeit, is de naam Haelen voortaan in onuitwischbare Ift'ters geschreven op de vaandels, standaarden, batal-jonsvaandels en schilden van al de eenheden die zich daar met lauweren bedekteh : Het Ie en het 2* regiment gidsen ; het 4° en het 3e lansiers ; de artillerie te paard. het wielrijders-bataljon en de wielrijders-pioniers van de divisie ruiterij : het 4e en het 24e linie-regiinent, de artilleurs van de 4* gemengde brigade. Brieven voor De personen, in Frankrijk of in het niet bezette deel van België verblijvende, kunnen hunne tôt het bezette deei des lands bestemde brieven laten geworden als Volgt : Worden alleen aangenomen persoonlijke brieven ; de brieven oiogen geene ixilicktingeii, rechtstreeksch of onreehtstreeksch nieuws bevatten nopens den ooriog. Zij moeten ook afgegeven worden in open omslag, zoa-deT zegel, en ciuiileiijk den naam en het adrab van dea bestemmeling in België opgeven. De brieven welke aan die vereischten voldoen moetea in eenen tweeden omslag ^eschoven worden, gericht fian het Comité officiel belge de secours aux réfugiés, place Frédéric-Sauvage, 2, Suinte-Adresse (Seine-Inférieure!• Die laatsle oins la g moet voldoende get'rankeera wortffeu (onget'rankeerd voor de militairen). De tusschenkomst van het Belgisch Comiteit strekt zich niet uit tôt de antwoorden (1er hesteuimelingen. Het is dus niet toe^elaten noogei'Slaand adres van Uet Cyuii-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes