De legerbode

1735 0
02 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 02 November. De legerbode. Geraadpleegd op 17 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h12v40kv17/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2 November 4 94 8 Nïi/mrner 624 DE LENGERBODE den Dinsdag en Zaterdag verschijnende '' ■ ' ' — " T.IJMKM ■ ■ ■■ Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vjjftien Fransche en Nederiandsche exemplaren. jw—uhi De Pastel " aan de roemvolie Eenheden Een koninklijk besluit erkent, op voorstel van den minister van Oorlog, de instelling van de « nestel » bestemd om de roemvolle daden te herdenken, tij-dens den veldtocht verricht door regimenten, batal» jons, groepen en gelijkgestelde eenheden. Er zullentwee soort « nestels « bestaan: De eene gevlocliten uit de kleuren van het Iint van het Oorlogskruis ; De andereuit dekleur van het lint derLeopoldsorde. De eerste zal toegekend worden aan de eenheden die tweemaal eervol bij Legerdagorder werden ver-meld;De tweede zal toegekend worden aan de eenheden waarvan het vaandel vereerd werd met de Leopolds-orde of die minstens viermaal eervol werden ver-meld bij Legerdagorder. Elk opschrift op de vlaggen, vaandels of pantser-schijven, staat gelijk met eene eervolle meldiug bii L.D.O. Aile officïeren en troepen zullen de nestel dragen ; bij zal worden aanzien als een deel van het uniform der eenheid. * * vf Dit koninklijk besluit is voorafgegaan vanvolgend Verslag aan den Koning : Sire, Door eene onafgebrokene reeks roemvolle wa-penleiten is de militaire dapperheid van het leger, eveneens als de gehecktheid der Natie aan Recht eu Eer, bepaald in de geschiedenis getre-den.Ten dage der Duitsche aanranding openbaarde het Belgisch volk zich aan de wereld als het 'zinnebeeld van het Recht; de dapperheid en de heldhaftigheid van het leger, tijdens den oorlog, hebben het vereeuwigd in een tweede zinnebeeld : Dit van de Macht ten dienste van het Recht. Kloekmoedig bij overlevering van ras en door-drongen van de verhevenheid, die lien boven-menschelijke kracht inboezemt, tarten onze sol-daten koelbloedig den dood, terwijl zij aan de getuigenis van hun geweten en aan het innig genoegen van den in zijn geheel volbrachten vaderlandsplicht, de allereerste belooning liun-xier dapperheid vragen. Hun heldenhart, even bescheiden als vurig, is nochtansgevoelig aan de kenteekenen der Glorie. Het bezit de edele eérzuchl der onderscheidingen welke — in zoo verre zulks mogelijk is — de heldendaden van den oorlog erkennen. Aanvoerder en getuige dezer dapperen, heeft Uwe Majesteit, ten hunnen inzichte reeds, ter verheerlijking der individueele militaire dapperheid, het Oorlogskruis, frontclievrons ea kwetsuurchevrons ingesteld. Heden schijnen deze maatregelen niet meer in voldoende betrek met de betoonde kloekmoe-digheid.De laatste gevechten om het bezit van de hoogte vau Vlaanderen verplichten mij, de goedkeuring Uwer Majesteit aan te vragen, voor een nieuw besluit dat dit maal de gezamenlijke militaire dapperheid erkennen zal. Het instellen van den Nestel beantwoordt dit inzicht. Voor de regimenten en eenheden die de uit-zonderlijke eer zullen hebben het te dragen, zal de Nestel tegelijkertijd ter herinnering dienen van hunne wapenfeiten en het beste voorbeeld zijn van de vruchtbaarheid der inspanning door eendracht. Door het verleenen van Hare Koninkliike Be. krachtiging aan de instelling van den Nestel, zal ■Uwe Majesteit aan Haar leger een plechtig blijk geven der voldoening van den opperbevelhebber die het heeft geleid tôt den zege en tôt de on-sterfelijkheid.Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer trouwe dienaaar, jDe xninister van Oorlog, Dii taajiUNCK. I • DE BUÎT 4 f[ & | tijdens de Overwinning ia Vlaandereo 3 m Van 14 tôt October, narn de leger- 0 g groep van Vlaanderen i8,2q3 gevange- i nen waaronder 331 officieren ; het Belgisch '4 £ leger telt er y,36a ; het 2° Britsch leger f 5,354 ' het Fransoh leger 5,5jj. .J Samen met de 12,000 gevangenen, j Vjs genomen van ss8 September tôt 14 Octo- à £( ber, beloopt het getal gevangenen geno- § p men gedurende eene maand tôt meer dan S D 3o,ooo. Het materieel van allen aard, dat % V werd buitgenomen is zoo talrijk, dat het ^ f( tôt nogtoe niet lion worden opgeteld. ff B Wat de kanons betreft, er werden er jj "g 5og buitgemaakt, waaronder 351 veld- \ ® stuhken, 110 zware stukken, 48 stukken (f § van groot kaliber en van kustartillerie. J M Het Belgisch leger veroverde 24J7 stuk- ^ 1 ken en het Britsck leger 21 t. Meer dan ,î 12,000 machiengeweren. iî®5îi 1 "^UniIPîijïrïîli,, ' i l,> mj - - ■ i .«■■<" .i"1■ 1 ■■■, 1 .■ Een Adres van de Oostendenaars Het komiteit « Hulp en Voeding », plaatselijke afdeeling van de « Commission for Reliefs, heeft de Belgische regeering verzocht aan de verbon-dene regeeringen volgend adres te w'illen over-maken, uit Oostende gedagteekend, den 18 October 1918 : « Onder den invloed van de vaderlandslievende geestdrift, uitgelokt door de gelukkige bevrij-ding van het Verdrukkend juk, onder hetwelk de tweede koninklijke &tad gedurende vier jaren heeft gezucht, sluurt het komiteit « Hulp en Yoeding » van Oostende aan de prachtige en dappere volkeren die zich vereenigden ter be-scherming der kleine landen en hen het leven hebben verzekerd, zi jnen groet van grenzelooze erkentenis en daukbaarheid. « Het verzoekt de verbondene regeeringen deze te willen aanvaarden met de verzekering zijner hoogachting. « Het uitvoerend Komiteit : De voorzitter, Ern. Van Glabbeke ; de af'gevaardigde, Victor Fermon ; de leden, Alf. Elle-boudt, Cl.-A. Leyiiausen, Ed. Van Vlaenderen.» Os Duitsche Kuiperijen t@gen België Twee belachelijke lalichtingen De Hollandsche krant De Maasbode meldde den 25 Oktober, dat eene omwenteling op het uitbarsten stond in België, indien geen onmiddel-lijke vrede wordt geteekend en dat twee Belgische divisies weigerden op te trekken. Deze twee inHchtingen, klaarblijkelijk van Duitschen oorsprong, zijn beide valsch en on-•waarschijnlijk. Het Belgisch leger, dat in 1914 en gedurende vier lange jaren eene bewonderens-waardige wilskracht en een nitzonderlijk weer-standsvermogen heeft getoond, heeft in Zijn zege-pralend offensief van Vlaanderen, onder de bevelen van Koning Albert, bewijs gegeven van eenen strijdlust en eene dapperheid die kreten van bewondering afdwongen aan de Fransche « poihis » en aan de Britsche « tommies » die aan zijne zijde streden. Wat den geest in België betreft, men heeft zekei-e bewijzen van de gevoelens der bevolking in West-Vlaandçren, onlangs vrijgemaakt, b.v. in den geestdrift der Bruargelingen wanneer Koning Albert, Koningin Elisabeth en prins Leo-pold Vrijdag liunne intrede maakten in de stad aan het hoofd der Belgische troepen. De Belgen die nu nog lijden onder het Duitsch juk, hebben slechts één gedacht : « De dwingelanden van België moeten gestraft worden, moesten wij daarvoor nog eenige wekeu meer te lijden hebben. » Herdenkingsmedaille van den Si a g aan den Ys&s* VERSLAG AAN DEN KONING Sire, Bij de vierde verjaring der heuglijke dagen va^ October 1914 gaat de gedacbte van het erkentenisvol land andermaal tôt de heldhaf'Uge soldaten die, bij den oproep van Uwe Majesteit, met ontembyre dapperheid en taaiheid den aan-rultkenden vijandelijken drom vôôr den Yser hebben tôt staan gebracht. « Soldaten » — zoo spraakt gij tôt hen, bij, legerdagorder van 13 October 1918, waarvan de herinnering steeds door het nageslacht zal be-houden worden, — « Soldaten, ziedaar twee maanden en nog langer dat gij strijdt voor de rechtvaardigste der zaken, voor uwe haardste-den, voor de nationale onafhankelijkheid. « Gij hebt de vijandelijke legers in bedwang gehouden, drie belegeringen ondergaan, ver-scheidene uitvallen gedaan, en langs een smallen gang en zonder vei'lies eenen langen aftocht ge-maakt.« Tôt nu toe bleeft gij afgezonderd in dien onmetelijken strijd. Nu bevindtgij u aan de zijde der dappere Fransche en Engelsche legers. Aan u behoort het, met den taaien moed waarvan gij zooveel bewijzen hebt gegeven, de faam onzer wapens te houden. Onze naiionale eer staat ov het spel. « Soldaten, « Beschouwt de toekomst met verlrouwen, strijdt met moed. Dat uit de stellingen waarin ik u plaatsen zal, uwe blikken alleen naar voren zijn gewend en aanschouwt als verrader van het vaderland dezen die het woord terugtocht zal uitspreken zonder dat daartoe uitdrukkelijk bevel worde gegeven. « Het oogenblik is daar om met de hulp onzer machtige bondgenooten den vijaud te verjagen van den bodem van ons dierbaar vaderland, welken bij spijts zijne verplichtingen en de ge-heiligde rechten van een vrij volk, heeft over-weldigd.< Albert. » Die mannelijke laal heeft steeds onze troepen bezield en bij de sombersîe oogenblikken hun moed gesteund en opgevoerd. Het wondervol werlcvan deverbonden légers, gedurende meer dan vier jaar, om den vijand terug te drijven, laat thans toe en 's vijands ge-duchte macht te meten en met voile zakenkennis den dienst te waardeeren, welken het Belgisch leger van 1914 heeft bewezen. Tijdens den heelen veldtocht van 1914, kwara Duitschland, dank zij zijner langdurige en me-thodisebe voorbereiding, voor alsstaande op het toppunt zijner militaire macht. în de voorhoede der Fransche-Britscbe legers, overgelaten aan zijne eigene middelfen tôt eindeJ October, moest het Belgisch leger den eersten scholc van die onbegrensde kracht doorstaan ; op zijn uiterste oostergrens bood het een vinni-gen weerstand, welke" met hardnekkigheid heel het land door tôt nabij zijne westergrens werd voortgezet. Vôôr Luik, verijdelde het door zijn dapperheid de ontwerpen van het zoogezegd <r Duitsche Maasleger », dat zinnens was zonder slag of stoot het land te overrompelen, vooraleer het in staat van verdedigiDg gebracht kon worden. De vijand was genoopt een nieuw en machtig leger te been te brengen om de vesting in te nemen en daar gedwongen, twee weken te reke, heel zijnen reehtervleugel in de onmiddellijke nabijheid der stelling te liandbaven, alzoo den Franschen opperbevelhebber een kostbaren tijd gunnend. Daarop naar de stelling Antwerpen terugge-trokken, bleef het Belgisch leger 's vijands flank bedreigen, den Fransch-Britschen troepen aile mogelijkheid tôt insluiting gunnend : het be-stookte onverpoosd den vijand, viel dezen tôt twee maal met aile vereenigde krachten aan, legde ten slotte zooveel bedrijvigheid aan den dag zoodat het dezen noodzaakte een talrijk leger ja België op te houden en het zenden van lxuip-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes