De legerbode

598 0
03 november 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 03 November. De legerbode. Geraadpleegd op 29 maart 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pv6b27qg1f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag em Zaterdag verschijnende J)it ,blad is VOOR DE SOLDATEN foestemd ; iedere compagnie, escadron oi batteâj ontvangt tien Franscïie en tien Nederlandsehe exemplaren. Strategie er Uitputtingsstrijd air ûsmgiMaaiMgtfuaii sjw kiert half September, loen de Duitschers m op de Marne meesterlijk werden terug-mlagen tôt op de door hen voorbereide ltelMng op de Aisne, is de grootste veldslag, llien de geschiedenis ooit heeft gekend, aan lien gang, ontwikkelî zich en breidt zich nit, ■a âlerhande phasen, vooraleer het huidige \nogtepunt te bereiken. Legers vier millioen mn sterk, voortdurend door nieuwe hulp-tnepen aangevuld. staan reeds verschillende iteken tegenover elkaar zonder dot een der lartijen een volkomen beslissenden uitslag hft bekomen. Dat is tôt nog toe een hoofd-hmerk mn den oorlog, die meer en meer cÉiardl tôt een strijd van uitputting en tfmtiing en niet toi een manœuver-oorlog, rte tan aard is snelle en roemrijke overwin- ngen aan te teekenen. * & * Sochtans bij het begin van den veldtochl, àeen het aïsof de Dnitsche theorie van de hwrekkende beweging. de groote roi zou sfelen welke de krijgsleer van den vijand kman toekenden. Aan dezelve trouw blij-wnd, zullen de dnitsche legermassas opruk-md door ons grondgebied. voortdurend $teden met het doel den linkervleugel van iûmdgenuoten te omsingelen. Ze slaagden WaUôoin, dien vlengel nit al zijne. stellin-g<n achteréènvolgens weg te slaan, tôt unneer het verbondene leger, afgerieht èw dien aftocht. stand bleef hoiulen op de Une. Dit was de door Generaal Joffre verkozene flaats om zijne legermachten zoodanig te |Mcentreeren, om offensief op le ïredert en ofyne beurt een beslissend voordeel trachten itkhalen met een overrompelende beweging lit te voeren. Deze lukte zoo wel dat het %er van von Kluek, bij verrassing overval-aan een ramp enkel ontsnapïe met in mrijl tôt op jookil. iV.-O. van Pdrijs ferait te trekken, samen met heel de msc-he- strijdlinie. * * * h den loop van die twee eerste phasen ~ Mop- en achteruitrukken der Duitschers — is het dus door een omlrekkende en overrom-fflende beweging• dat de bevelhebbers der mndige legers hun voornaamsle voordeeten »malden. En loch hadden deze in geen jn beide gevallen het beslissend kenmerk ™ de theorie er aan toedaçht. Von Kluck enkel de bondgenoolen doen achteruil-w/ken, zonder hun weerstandsvermogen aan ftusten. Ook Generaal Joffre, ondanks zijn "ffle en gewichtvolle zegepraal, was het niet jetukt den vijand een dier noodloitige slagen oe te brengen, waardoor een vijand voor "Kg, zooniei voor altijd verpletterd ligt. * * * Jh't vordeel erdoor op een vleugel behaald. Meen loch feitelijk zoo grooi dat, langs fjde kan! en, de legeroverslen, een s de ^nuve st'ellingen bezet, voortdurend bekom-waren, lot eigen voordeel. de beweging y» tweede maàl te beproeven of een dus-'uriige van wege den vijand le verijdelen. 1 us daardoor dat de gevechlslinie zich ilootsgewijze naar het Aoorden uits/rek;e. ni inibreiden was het gevolg o j'wel van een Krplaatslen van Iroepe.n, oj'wel van een toe-Per vaii huiplroepen. Meermaals dacht m,en nu aan de eene, " aan de andere zijde het oogenblik gunslig ^ de beslissende beweging op den vijande-']!■■ en vleugel le beproeven. Maar deze bleef ^ntbaar, door zich voortdurend X&%Pd- waarts te verlengen om een overrompeling le vermijden, totdat hij legen de zee kwam aan le leunen. En nu bijna dagen doel de vijand op de zeekusl een laatsle poging om den uitersten linkervleugel der Bondgenoolen door le breken. En eens te meer is die poging mislukl. * * Zoolang de veldslag op de Aisne aan den gang is, werden al die omlrekkende bewe-gingen verijdeld. Immers om te lukken moet die beweging sleunen op een zeer overwegen-de getalsterkte of een verrassing zijn. Von Kluck bezat dat eerste voordeel in den begin-ne ; generaal Joffre wist op meesterlijke wijze partij te trekken uit het tweede. Maar sedertdien is de toestand gansch anders. Bij het aanwendcn van al de bescfiikbare man-schappen kan van een overwegende getalsterkte kwalijk meer sprake zijn. De werking der luchtvaarl met de voorzichtigheid aan weerszijden maakt aile verrassing onmoge-lijk. Beproeft men het manœuver aan de eene zijde, zoo maakt men het noodige tegen-manœuver aan de andere. zoodanig dat voor het oogenblik over gansch het front aan zulkdanige operatie geen vleugel meer bloot-staai : de vleugels steunen aan den eenen kant op de zee, aan den anderen op een ste-vig versterkt grondgebied. 7 Ts een strijd over gansch het front, strijd ufgekeurd in de Dnitsche krijgsleer, omdat hij afmat, uilput en blijft duren, terwijl Daitschland enkel redding verwachlen kan van snelle overwinningen. * * * 'l Zal de roem zijn van Generaal Joffre, die uiipatiende strategie aan den vijand op-gedrongen te hebben en deze op haar hoogste punt te drijven op het oogenblik dat even de opmarsch der Russen zijn voile kracht gaat krijgen. De veldslag door de bondgenoolen rond half-September aangevat en die nu voor het hevigst woedt van aan de zeekust in . België toi aan de Vogezen. heeft enkel voor cloel den vijand uit te putlen door een reeks hevige gevechten, waarbij de bloem van zijne legermachten te vergeefs aandringt legen den levenden muur opgebouwd door de krijgskunst van den opperbevèlhebber der verbondene legers. Deze hebben tijd genoeg; de vijand daarentegen moel er des te vlug-ger een einde aan maken naarmale de op-ruk der Russen bedreigender wordt. En voortdurend put hij zich ait op zoek naar eene onmogelijke overwinning ; hij werpi in den strijd in der haasi zoo goed en zoo kwalijk mogelijk opgestekle legers. en die het eenig vmrdeel hebben sterker in aantal le zijn, maar ook het bewijs lever en dat Daitschland, in lict Westen zijn laatsle krachien inspant. Hij pu1 zich zoodanig uit dat hij weldra zal gedwongen zijn, ondanks allés, zijne neerlaag te bekennen. Hij speelt zijn laatslen iroefàf, levwijl de verbondenen, wier taaiheid den triomf verzekerl, nieuwe legers vereenigen om de overwinning te vol-tooien die stilaan, stap voor stap, dag bij dag, nadert. ff IJet iMr van den einda flochi des vijànds nadert », sehrijf Le Temps ; « wij kunnen waehlen, waril de wanhopige pogingen die hij thans doel putlen hem uit en zullen bel zijne legers onmogelijk maken lang le weerst a an op eene andere. verdedigingslijn, zij het de Maas ofden Rijn. Wij mogen zeggen dat de overwinning die de verbondenen thans behalen wel eene .beslisséncle overwinning is en dut ai de te komen gevechten deze slechls zullen bevesli.gen. Moed en gednld.! Meer dan ooit zijn de woorden van \apoleon waurheid : « De overwinning behoori den hardnékkigste ! ». Koning ALBERT Het lijdt geen twijfel dat, zonder koning Albert de zaken zoo niet zouden gebeurd zijn ; en de ge-schiedenis zou een van nare sehoonste en glorie-volste bladen gemist hebben ; voorzeker zou België woord gehouden hebben en zijne onzij-digkeid verdedigd hebben. Een regeering welke geaarzeld hadde zulks te doen, zou onmeedoo-genioos omvergeworpeîi geweest zijn door de onweerstaanbare verontwaardigiging van een volk dat, hoe ver we ook de gesehiedenis door-zoeken, nooit aan zijn woord te kort kwam. Maar dan zou men die onvermijdelijke ver-warring en besluiteloosheid gezien hebben in een land plots met de grootste rampen bedreigd» Het zou. geworden zijn vergeefseh redetwisten» slecht opgevatte maatregelen, onherstelbare mis-stappen ; — en, bovenal.zou men de verwachte woorden, klaar en beslissend, niet hooren uit-spreken hebben, en de meest beldhaftige krijgs-daden, die we ons voorstellen kunnen, zouden geen plaats gegrepen hebben. Dank aan den Koning, sehittert de heerlijke daad in haren vollen luister : de weg tôt held-haftigheid ligt vrij open, klaar getrokken, over-heerlijk zooàls deze der Thermopylen tôt het onbepaalde verlengd ! Maar wat hij reeds geleden moet hebben, wat hrj nog lijdt elken dag, wetenzij alleen die het voorrecht hebben gehad van nabij dien held te zien ; hij de gevoeligste en de zachtmoedigste der mens «hen ; zwijgend en ingetogen; iemand die zijne ontroering bedwingt met een zedigheid, een sckuchterheid zoo verrassend als bekoorlijk; hij bemint zijn volk niet zoo zeer als een vader zijn. kind, maar eer aïs een zoon zijne moeder die hem aanbidt. Van gansch dat geliefde koning-rijk. zetel van zijn geluk. middenpunt van zijn liéfdc en zijn veiligbeid, blijven slechts een hand-vol stahjes ongedeerd, elk oogenblik nog be-dreigd door den ai'sehuwelijksten overw-eldiger dien de wereld ooit gedragen heeft Maurice Maeterlinck. — - .. .T..^,r- - iiruriii 'i Minister de BROQUEVILLE verlieerlijkt de heldhaftigheld onzer Soldaten Wij "knipprn uil een interview ffiel de heer de Broqne-vilbe, verseUenen in de «Malin», deze roerende -regels : « Aile volkeren waren het eens te denken, dat de val van de nationale wijkplaats Antwerpen, den val der regeering en der natie moest na zich slepen. Antwerpen bleef in de handen van den aanvaJler zooals eene ledige vest in de handen van den roover. Hetgeen er in zat was naar het westen gevlogen. » De generaal-bevelhebber der Engelsche troe-pen in België, dien aftocht gadeslaand, riep nit : « Wij zullen tôt den laatsle onzer manschappen slachtofferen om zulk leger te dekken. » « Bewaker van den linkerflank der bondge» nooten, moesten wij den Yser bereiken, daar post vatten en stand houden, wij hebben den Yser bereikt. </. Men had ons gezegd : « iïoudt vier en twintig uur stand ! » « De vijand geeselde ons met zijne granaten. "Wij liouden A'ier en twintig uur stand. « — Nog vier en twintig uur stand ! vraagt men ons". Het Duitsehe geschut, nu talrijker geworden, overgiet ons letterKjk. Wij houden het acht en veertig uur nit. Een baanongeval verhiiidert nog steeds de aankomst der hulp-troepen. Dit standliouden moede, komt het Bel-giscîi leger uit zi jn loopgrachten en valt oiistuimig aan. Het valt den vierden dag onstuimig aan, eu den vijfden dag, wanneër de bondgenoolenkomen opdagen, vinden zij het niet meer op den oever, welken het te bewaken liad, maar vooraan de rivier, aan het bruggenhoofd hun de bres in de Dnitsche massa openend. » Wij waren ons drie in dit kabinet : de eerste minister, de Meier van Duinkerke en uw dienaai-, Eenieder kruiste zich de armen op de borst om de ontroering terug de dringen. — Onze Koning. ging de heer de Broqueville yoort, heeft het 7' linie niet de Leogoîdsorde I 3 Novcmber 191A Nnmmer 2S5

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes