De legerbode

1662 0
04 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 04 Oktober. De legerbode. Geraadpleegd op 30 september 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/416sx64r45/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BEL.GISCHE SOIjDATEN besfemd ; iedere compagnie, escadron q£ batterij ontvang-t tien ol vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Op het Britsch front in Viaandereu I Si VjpifpBj fe MM op é te» ïisar flemi I Set gebrekld{o nieuw Duitsch verdedigingstak-I liek. — We.ergaloos fel artillerievuur. — De dailssh!>• v%'egeniers onUvijken het gevecht. — l'rachiig a vtreden der infanterie.. — Bewon-derensmairdig moreel der gewonden. —— I De ki'ijg'sv errichtingen op de baan naar Mee-tastelien voorwaar een mooi succès voor onze bondgenooten daar. Behalve op twee punten I Tau ïeringe: krijgsgewichtigheid, waar evenwel I Tooraitgang van belang werd verwezenliikt. I lezetten de Britsche troepen de linie, welke hun Uangewezen was geweest. HetNonuenbosch on het bosch van Herenthage werden algeheel be-I Jnachtigd, ja zelfs in het Polygoon-bosch schoot lie infanterie verder op dan uien van haar ver-eiseht had. P® Dnitscihers schijnen verrast te zijn geweest. Zij 'uadden weliieht gemeend dat het voorberei-dffijsvuur en het vuur der tegenbatterijen 11 og verseheidefne dagen zouden vcortgezet wordea.. I Ce Jaags ea 's nachts voor den aanval gevalien. I retpa had hen enkel in kurtne meening versterkt., Dat zij verrast werden, biijkt eenigermate ui.fc net uitblijven van tegenaanvallen langsheen de Mac Yper Meenen. op het gewiehtigste strate.. gisch punk, waaj de Britten het nieest vooruiU • kwaïuen. Maav dit gebrek aan terugwerking ; loiat veruioedelijk voort uit het feit dat de dit -ttaaldoor het Britsch leger aangewende method e «m zijne vcren samen te-trekken, spervuur uii 1 te Vocren en zijne infanterie ten aanval te leidei 1, [«orte met tien met het Duitsch verdediginesta.' b« tek heeft gemaakt. b Sieebts m den noordeliiken aanvalsseetor, na ai* ea tant van de baan Yper-Zonnebeke. slaa ;g-en de Duitschers er in tegenaanvallen in te U -if1 ^au 11 °S werden deze aanvallen door Wetartille.rievuur schier gedempt, vooralei'r de 'J , nMit de Britsche infanterie in voeling- !kon Ïvïakeij. , Sezuiden die baan, hadrlen de Duitschers; nog een ^ eSei 10 h s i e f in te zetten,. toen . Lv jj B ^'Oepen reeds tien uur hun doel pun-[ . bereikt. Weliswaar werd eeme> y.eev J zienlçk® kolonne autobussen, welke lienke-<U?Q régi ment infanterie naair het J,»-i ^00r ^et zwaar geschut, op ver-llwiiwf • ,i!®ra#5e van de P'^ts, wa.î ir dit gCDomea ^ ' "!u*e îe verspueideu, ondei vuur j *>*# !fcwV(wl'k'.'lv ;')escln'oLio^ en het s*pêrvuur ami 1 " in S vveid al wafc lot dusvee d oor het Uni ni verricht. Ziehier dienaan gaande e b'jzonderheden : den a,a'lval van 31 Juli, slaa: gden de Van Ut kS' I?et ^e'lnlp van in het '!icht< e loover Ue ewo^ °S j Van Hei'ojHhage verdolcen . machi-^ buis v 6n' vx7-a 0Pruttl'scb der achter bel t heuvel-| stuitpi rï ,s,l^ek aanzettende trf>epen te lenkelo i ns ^ er Van bosch r,-og blechts Ve-li L mstom?en ovei>. in voldo, 8,,de hoe-VeiKpi °m er P^kilraad aan vast te it iaken. I i» tu4vU r 6 tsclle loopgraven eu 1 namelijk lifmaehti^ m,j ^erd®a zonderslag 'tiochstoot I fïdonrl a? 'C? aar'n vertoevende 'Ouitschers I Tusseh«n 1 ! «7 &eïeR<i — stukgefa %kt. Meeien . 1 Nonuenbosch en de baan naap «wfil Î!f° een stuk iooP&ra* if van een dei»Pt Tqp^6 m,et Y1j andelij ke lijken ge-bemerktA m 1Qjn e ^3kan wil<He oprapen, lEftieel was "U er €een enkel i'iichaam nog kfisten^ 'dat'V66rhet opruldî enderinfan-I [dige wiiZp .aan»evYeud' was ' merkwaar->»a auderè '/w- 6n W 8'3voed. De goldaten die I verklni.,aie,Sevcc^hten hat?(d en deelgeno-I flaien. in \Pva w#! z'' tot' 'ïsver hndden I ^pel J ^iaarmede ^ een kin- De dikke mist die bij het rijzen van de dage-raad over het slagveld hiiig en de motregen, welke kort 11a zonopgang begon te vallen, belctten de vliegeniers aan het begin van den slag deel te nemen. Maar te beginnen van 7 u. 1/2 waren zij reeds op dreef, en zaaiden onver-moeid schroot op loopgraven, op marseh zijnde troepen, aanrollende wagens en vooruitgetrok-ken batterij en. Zij leverden voorwaar flink werk. Zoo had een Duitsch zwaar artiîleriestuk, wiens opstel-ling niet gekend was, het vuur geopend. Een vliegtuig bemcrkt het, deelt per D. T. de opstelKug ervan mede, en 3 mînuut na de ont-rangst van het bericht, was het stuk reeds buiten gebruik gesteld. Een tweedekker die bij het inschieten naar eene zware batterij behulpzaam was, ondervond wegens het nevelaclitig weder wat rnoeite om het vuur na te gaan. Hij daalt zoo laag bij den grorid, dat eenegranaat van de Britsche batterij, wier vuur hij ieidde, hem in voile karkas treft. Weliicht ten gevolge van de verliezen welke het de drie eerste weken leed, was het vijande-lijk vliegwezen min in touw en tastte min dan gewoonlijk aan. Het ontweek doorgaans den strijd en had zelfs toevlucht tot een in Britsch vliegtuig vermomd toestel om gedurende de gevechten eene verkenning uit te voeren. Die val&che sluwheid werd ras ontdekt. * # De Britsche infanterie gedroeg zich op alîer-loiTelijkste wijze. Zij trotseerde het vuur als bij eene parade, zonder zich om barre veriie.'en te bekreunen. De heerlijke wapenfeiten van artillerie en vliegwezen bleken alleen haar belang in te boezemen. Maar uiterst bewonderenswaardig was haar moreel en, ik dui-f het zelfs zeggen, de roerende opgeruimdheid der gekwetsten. Deze waren zoo tevreden over wat zij gedaan en gezien hadden, dat zij hunne kwetsuren als zakcn van ininder belang schenen te aa izien. Zij spraken over het succès en de ontvvikkeling van den aanval, alsof zij enkel toeschouwers en niet er de bewerkers van waren geweest. Een lcerel die den veldtocht van Transvaal in de gelederen der Boeren had medegemaakt, toonde zijn door een Daitschen kogel doorboor-den linkerschouder, en op het klein litteeken ^ Iievens de wonde wijzende : « Dat is het litteeken », zegde hij, a van een Britschen kogel. En hij begon te spreken over den Tugela, over Spionkop, over Maïeking. » In eene verbandplaats vroegen andere gewonden al lachende eenen whisky. — Vooreerst een verband, kerels, zegde de geneesheer. — No! eerst eenen whisky. Wij hebben hem Verdiend, klonk hun antwoox'd. * * * De Duitsche verliezen waren ontzettend. Hevig 00k had het geschut gebulderd en het is vrij verbazend dat twee duizend krijgevangenen ongedeerd door dit orkaan van ijzer en schroot geraakten. De Britten hadden maar geringe verliezen ; op sommige plaatsen zelfs waren deze verre beneden eenieders berekening. De slag lcan overigens onder meer dan een oogpunt vergeleken worden met dien aan de heu-vel.-.ruin van Wytsehaete-Meessen. Het Britsch oppercommando had op zulk een meesterachtige wijze en met zulk een volkomen kunde van 's vijands steliingen den aanval bereid, dat al de Duitschers binnen de voor den vooruitgang der troepen aangeduide grenzen gedood, gewond of gevaugen gemaakt werden. Bovendien werden de verschanste, of samen-getrokken, of op verscheidene kilometer achter de strijdlinie gekantonneerde Duitsche troepen, uren te relte onder een uiterst i'el en tot dusver onbekend vuur geuomen. * * * Sedert den Britschen aanval van 20 Septem-ber, !iad<lr»ï d<; Du;i^c!iers enkel plaatselijke tejjcuaauvailcii gevoerd. Den Diusdag (2oa) daar- Ksi Procès na Miss Ml la ftmerika De h. De Levai, de Brusselsche advokaat, dia de eerste verdediger was van Miss Cavell, de onsterfelijke heldin van den grooten oorlog, geeft op dit oogenblik eene reeks voordi'achten. in Amerika. Voor de balie van New-York, en in aanwezig-heid van de afgevaardigden der verbonden natiën en van het personeel van het Belgisch konsulaat, spak de h. De Levai eerst over de Duitsche wetten en over hun toepassing in België. Het is voor een Belg; zoo zegde hij, onmogelijk op eerlijke wijze recht voor de Duitsche recht-banken te verkrijgen ; het procès en de veroor-deeling van M s s Cavell bewijzen dit. Onder den druk van deze barbaarsche wetgeving, kan een advokaat niet vrij met zijn kliënt spreken, vôôr dat deze voor zijne rechters verschijnt ; nog meer, als het oogenblik gekomen is. laât men aan den advokaat geen tijd om zich met zijn kliënt te onderhouden. Ten slotte weigert men hem de dossiers mede te deelen. Dit was het geval voor de ongelukkige ea dappere Engelsche nurse. De voordrachtgever deed de opsomining van de Duitsche misdaden en van des bezetters schendingen van de Ilaagsche Conventie ; hij vermeldde de buitengewone belasting wHaronder de burgerbevolkiug gebuktgaat; de terdoodver-oordeelingen van mannen, vrouwen en knapen. Hij eindigde met te zeggen hoe zeer het moraal derBelgen onwrikbaur blijft,; hij bracht hulde aan den heer Brand Whitlock en aan Amerika, die Belgic een voortdurende en edelmoedige b'.ilp verleendhebben. Ten.slottebracht de h. De Levai op schitterende wijze hulde aan Mgr Mercier. Heel de zaal stond recht en heeft den naam van den prelaat toegejuieht. ' -?■! 1 111 i" '1 ' 1"' V'-—y"— op, zetten zij met twee divisies op een front van ongeveer 2 kilometer, benoorden en bezui-den de baan Yper-Meenen, in de î-iehting va a het bosch van Herenthage (^nveness Copse), hoofdgewichtig punt, een tegeriaanval op groota schaal in, welke door een roffetvuur 2 uur te reke werd voorafgegaan. De strijd woedde hevig en duurde heel den dag. Twee Britsche divisies, waaronder een Australische, hielden het zege-vierend tegen dit reusachtig tegenoffensief uit. Welnu, deze twee divisies moesten, den 26° 's morgens, met andere eenheden deelnemen aan een op een front van een tiental kilometer ta ondernemen offensief. Als naar het gaat, diende men deze troepen te aanzien als onbekwaam voor een nieuwe aan-valsonderneming. Weliicht zou men den aanval moeten uitstellen. Maar neen, ondanks de verliezen, welke zij den 2on leden, togen deze dappere soldaten den 26° ten aanval en, rechts en links op heerlijke wijze ondersteund, slaagden zij er in de door het Britsch oppercommando vôôr het inzetten van den Duitschen tegenaan-val aangewezen doelpunten te bereiken en tal-rijke krijgsgevangenen te maken. Dit feit had nooit, zoo ik mij niet bedrieg, eea Toorgaande in de geschiedenis van dezen krijg. * * « De aanval van dien dag had hoofdzakelijk de bemachtiging ten doel, van punten, die de om-geving beheerschten, en konden dienen voor het waarnemen van 's vijands bewegingen en meteen voor het verduiken van die der Britsche troepen aan 's vijands oogen. Het succès was volledig. Van op de nieuwe stelling, bemerkt men 's vijands stelKngen te Poelcapelle. Ten Zuiden laten de veroverde waarnemings-posten toe gansch het bezuiden de baan naar Meenen gelegen terrein gade te slaan. Feitelijk bezitten de Britten nu vooruitgescho-ven vestingwerken, welke de natuur daar ter verdediging van den heuvelkam van Passchen-daele biedt. De Duitschers lossen stilaan hunne steliingen in Vlaanderen. De Britsche troepen bevinden zich thans ongcveev ter halverwege van Roese-laere eu Mecucu. «A.. Ma.ia.gns, A Ootober 1P17 Nnmmer 482 n««iMiiiii-f^WTI>f'VTi3à A V:' ~ ^ L' i ."V r JT1»* ^ : fiiTM» ivwinil» i<wwnii>inin»pimwHp«iiii« i m* * n ^>i'*ini»i—iw ipi^ipbpw cmi i i i ■■iiim— ■. i» ■■■■ ■ ■- ■ainnnii i —u ■ iim nim , ■ m il» ii i m i ii m mi m m — bmmi ■!■!■■■ ■mai « »'f t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes