De Limburger

762147 0
24 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 24 Januari. De Limburger. Geraadpleegd op 13 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/610vq2t320/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

**m Vf Nr'O. — Een-en-Zeventigste Jaar. 1914 H'iÈc Zaterdag 24 Januari. ABONNEMENT VAN DIT BLAD. Verschijnende 's Dinsdags, 's Donderdags en 's Zaterdags Drie maal, 6 fr. - ïwee maal, 5 fr. - Zaterdags, 4 fr. Men schrijft in bij A. OOIAH'S'EAL drukkeruitgever en eigenaar van dit blad in de Hasseltsche. straat, N° 21, te Tongeren, als ook bij alle PostDirecteurs. VRIJHEID. RECHT EN VRE1)E-MIMEND. ^RiJS DER ANNONCEN, 15 cent. den regel. der reklamen,20 »% De annoncen en reklamen zijn betaalbaar voor alle personen zonder onderscheid ; geabonneerden of niet çeabonneerden. Do aankondigingen van binnon- on buitonland, behalve die or provincie Limburg en Luik worden uiuluitolljk ontvangen door de succursaal dor Age.<» Hava.. Martelaren Plaats, 8, te Brunei en Choapiido, 08, Londen, E. Geen stuk wordt ongeteekend overgenomen. Alle toezendingen van brieven, annoncen, geld em. moet gefrankeerd zijn. er iü werkelijkheid 98,82 ten honderd hunnen dienst. Tongeren, den 24 Januari 1914. VEREISCHTEN VOOR DE INLIJVING BIJ HET LEGER. ^ Het Staatsblad van Zondag kondigt de herziene lijsten af '1er lichaamsgebreken en ziekten welke recht geven up vrijstelling van den krijgsdienst en de voorwaarden die geëischt worden voor de verschillende wapens. Deze voorwaarden zijn : Het voetvolk moet de kloekste mannen van het contingent ontvangen. Men zal voor dit wapen eischen : Een sterk gestel, een goed ontwikkelde borst, den rug regelmatig gevormd, gezonde en gespierde leden, gecambreerde voeten, vrij van smetten en niet aangedaan van overvloedige uitzweeting, eeu normaal gezichtsvermogen, ten minste met een der oogen en bij voorkeur met het rechteroog. Men zal in de eerste plaats voor dit wapen aanwijzen de mannen wier borstomvang gelijk is aan de helft der lengten, meer : 2 centimeter, indien de lengte minder is dan 1 m. 65, 1 centimeter, indien de lengte 1 m 65 bereikt of meer. Voor de ruiterij zal men bij voorkeur de milicianen kiezen die slank en lenig gebouwd ziju ; de lengte der beenen moet geëvenredigd zijn tot de lengte van het lijf. De mannen moeten vrij ziju van lichamelijke misvormdheden welke het paardrijden kunnen bemoeilijken, zooals krouiheid der knieën, gebreken der handen, beengezwellen, litteekens, niet gevaarlijke gezwellen, sommige aderspatten, enz. Het gewicht mag niet meer dan 66 kilogram bedragen. Voor de bereden artillerie en artillerie te paard passen de mauneu van middelbare sterkte, hebbende, anderzijds, voor 't paardrijden, de geschiktheden vereischt voor de ruiterij. Men zal degenen uitsluiten wier gehoorvermogen niet normaal zou wezen. Het gewicht mag Diet meer dan 70 kil. bedragen. De vestingsartillerie vergt een sterk gestel en een goed gehoor. Voor de genie en de bijzondere kompanies der genie moet men al de voor het voetvolk vereisehte hoedanigheden bezitieu. Voor het vervoerkorps zijn dezelfde voorwaarde gesteld als voer de ruiterij. De troepen van administratie vereischen mannen met sterk gestel ; men mag eenige lichamelijke gebreken en een lichte vermindering van gezichts- en gehoorscherpte gedoogen. De mannen, aangedaan van waterbreuk of speenziekte, zullen bij voorkeur worden aangewezen voor de niet bereden wapens of troepen van administratie ; degene welke aangedaan zijn van aderspatten, van overvloedig zweeten of andere gebreken aan de voeten zullen aaugewezen worden voor de bereden wepens of voor de vestingsartiilerie. De mannen met een zekeren graad van zwaarlijvigheid zullen aangewezen worden voor de vestingsartillerie. Öe itiehtiüg Van 1913. Voor de lichtingvan 1913 zijn 31,015 milicianen (de vrijwilligers en de jougelingen, die voor eenen broeder dienst doen, inbegrepen) ingelijfd geworden. Drie honderd acht-en-zestig milicianeu van 1913 werden tot heden in verlof gezouden. Van het getal opgeroepen milicianen doen w- VORSTELIJKE ROOKERS. Koning Georges van Griekenland en koniDg Albert van België zijn wellicht de eenigste Europeesche vorsten die de pyp rooken. Al de anderen zrjn vurige aanklevers van de cigaar of de cigarette. Keizer Franz Joseph van OostenrijkHon-gariëis, op den eerbied waardigen ouderdom van drieen-tachtig jaar, gekend als de hevigste koninklijke rooker. Bij voorkeur en meerendeels gebruikt hij cigaren, zóó eenvoudig en goedkoop dat zij gerookt worden door eiken laudbouwer in de streek. Het is eene lange zwarte cigaar die langs beide zijde op een punt uitloopt en waarin een stroopijl is uitgestoken. De keizer rookt per dag meer dan 20 van dergelyke cigaren zooder zich in de minste mate ongesteld te gevoelen. Turksche cigaretten worden fel gewild door den tsaar van Rusland, die nooit anders rookt. Zijne cigaretten worden gemaakt van tabak, die uitsluitendvoor hem te Turkije wordtgeplaot. Elkecigàrette kost ongeveer 1.25 fr. en de tsaar heelt er dagelijks veeriig of vijftig noodig. Alles te samen geteld, geeft, de tsaar jaarlijks tusschen 4000 en 5000 t'r. uit aan tabak. Koning Alfonso van Spanje is eyeneens een liefhebber van cigaretten, met dit verschil, dat hij meer cosmopoliet is in zyn smaak. Hy rookt alle soorten van cigaretten : Turksche, Egytische, Russische, Algerische, enz. Zijne cigaretten worden meerendeels bijzonder voor hem gemaakt door een koopman uit Londen, en zyne jaarlijksche uitgave, wat dit aangaat beloopt ongeveer 3000 fr. Keizer Wilhelm van DuiUchland heeft vooral trek naar fijne Havana-cigaren, waarvan hij er zelden minder dan tien per dag rookt. Hij betaalt ze ongeveer 250 fr. de honderd, zoodat zijn lust tot rookec hem elk jaar nos* al veel geld kost. De keizer bedient zich ook nu en dan van cigaretten. Noch'ans had de laaste koning Edward de bijzoriders'e erj. eigeraprdigstn begrippen onder al de souvereioen, voor wat aangaat het rooken. Zijne cigaren, die zeer lang en dik waren, en die in Havana uitsluitend voor hem werden gemaak*, duurden meer dan vyfen-zeventig minuten, alvorens opgerookt te zijn, en koning Edward wist nogal een zeker getal yan dergelijke cigareu op één dag Ie rooken. Moot? a\ft/e OQeabels prneht- en aowoiie, wendt u naar de Groote Magazijnen en Vorkoopzalen St-LAMBEST, Florimontstraat, 18, te LUIK, (achter het groote Posthotel), het Huis waar men het beste koop is. De avondmaaltijd en de slaap. Over het algemeen heerscht de meening, dat men vôôr te gaan slapen niet moet eten. DrDornhliith komt hier echter tegen op in zijn hoek getitelt : « Over slaap en stoornissen van den slaap ». Men mag wel genoeg eten, maar moet de maag niet overladen. Dornblüth verzekert op grond van zijn uitgebreide praktijk, dat hij slechts hoogst zelden patiënten heeft aangetroffeu, die door zeer overvloedige maaltijden hun slaap geschaad hadden, maar zeer vele, die onder al te groote beperking leden. Een goedgekozen avondeten gaat na vier uur uit de maag in de darmen over. Dikwijls krijgt men dan een gevoel vau leegte in do maag en 't gebeurt vaak, dat men den slaap onderbreekt, om weer te eten, wat dan zeer ondoelmatig is. De angst voor een goeden avondmaaltijd is dikwijls zoo groot, dat men de lijdei .-n dikwijls slechts met moeite kan beweger, een normale hoeveelheid tot zich te nemen, maar de uitslag is doorgaans buitengewoon. Bij groote weerspannigheid beveelt Dornblüth aan vooreerst om 7 i/j of 8 uur een matig avondeten te gebruiken en om 10 uur in bed nog een glas melk, een kwart liter melkchocolade of een boterham. De patiënten zijn dan minder angstig en kunnen zich er in rust van overtuigen, dat deze gewoonte hun wel bekomt. Een bijzonder gevaar zien velen in het gebruikvan vleesch 's avonds. Deze meening houdt Dornblüth voor ongegrond. Het ts niet waarschijnlijk, dat in 't algemeen menschen,die 'savonds vleescheteu, 's nachts slechter slapeu dan anderen. Ook in Engeland, waar de avondmaaltijd gepaard gaat van rijkelijk gebruik van vleesch, is daarvan niets bekend. il fi r-ffTf-i o- » — H^NDTASSCIjEN voor Damen, zeer sterk naar de laatste schepping, Porte-Monnaie, Sigaren-Kokers, Reisartikels G. SCHRHIBEÎ* Pont-d'Ilestraat — 34 — te LUIK. VW JSlut en Wetenschap. Zeep in den strijd tegen de longtering. De bekende Duitsche bakterioloog dr. W.Zeuner heeft aangetoond, dat zeep niet alleenuitstekende diensten verleent tot een uitwendige reiniging,doch bij iongtuberkulosis ook inwendig voortreffelijk werkt. Trouwens iedermensch heefc een olie zeepoplossing in hetbloed eu iu de klieren. DrZeuner heeft dezehoeveelheid willen vermeerderen, en is op degedachtergelijke oliezeep te bereiden, die teiinglijdeuuen goed moet doen. Inderdaad is hij hierin geslaagd. Zeep werkt namelijk scheikundige ontgiftigend en maakt de toxine der tciug-bacille onschadelijk. Vijgen bezitten een heilzamen invloed op maag en ingewanden en zijn vooral goed om in te nemen bij storingen in de spijsverteringen. Ook allen die hoesteu of aan longziekte lijden is 't gebruik van vijgen aan te raden. Een eenvoudig, maar zeer goed werkende borstthee bestaat uit een afkooksel van gewone gerst met 5 of 6 vijgen en een handvol rozijnen. Vijgen, in de breedte doorgesneden en op de zweren gelegd, vormen een verzachtend geneesmiddel. In de 15eeeuw werd iederen man of vrouw, die met water vervalschte melk verkocht, met een terechtzooveel van die water melk in den mond gegoten, als naar 't oordeel des dokters maar even zonder levensgevaar kon geschieden. Vraagt de Peperkoek CARTENSTADT Specialiteit van koninklijken koek. == TONGEREN = Olaomsçhe loping Schouwburgzaal CASINO,Krui spoort ZATERDAG 7 FEBRUARI 1914, om 7 i/i uren stipt 's avonds & ZONDAG 8 FEÊ^UflHl 1S14, om 2 1/2 uren namiddag, 2 Praehtige tfertooningen VAN ILIIIlTOM Drama in 5 bedrijven en 1 tafereel drden beroemden schrijver Victorien S ARDOU met de medewerking vau Mevr. Hortense DANS-DE LANGE, tooneelkunstenares van den Vlaamscheu Schouwburg van Antwerpen, Mej. Marie POLUS, tooneelspeelster te Hasselt, xMej. J. D., liefhebster te Tongeren en't SYMPHON1SCH ORKEST van't Casino. EERSTE BEDRIJF: In de St-Andrée-kerk der Jesuiten te Rome. TWEEDE BEDRIJF: In het groot paleis Farnèse. DERDE BEDRIJF : In de Villa Cavaradossi. VIERDE BEDRIJF : In de kamer van Baron Scarpia, regent .van Politie. VIJFDE BEDRIJF : 1* tafereel. — De gevangenis van den Engelenburg. 2#tafereel. —Op het platvorm van den Engelenburg. üe handeling van dit stuk heeft plaats te Rome op 17 Juni 1800.P PRACHTIGE COSTILUEN uit het huis Verhoeven van Antwerpen. Nieuwe Schermen & Tooneelschikking Talrijke Figuratie. — Electrische Lichtstralen. PRIJZEN DER PLAATSEN : Voorbehoudeue genummerde stoelen, 1,50 fr. ; 1°, 1 fr. De galerij boven is ook eerste plaats en stoelen kunnen er ook voorbehouden worden. Er zal cea ii.ouw "crhocg mot stoeien geplaatst z 2® met verhoog 60 cmon . De voorbehoudene plaatsen kunnen tot genomen worden bij M. Henri GILISSEN, « Café Grétry;»,aan 't Casino, te Tongeren, van af Zondag 18 Januari. Vreemdelingen kunr.eu hunne plaatsen ook voorbehouden per brief aan't adros van M. Henri Gilisseo, «Café Gretry » Tongeren, niits 't bedrag der plaatsen in een postbon bij te voegen en 10 centiemen het opsturen der plaatsbewijzen. OOOOOOOOAOOOOOOO Haodel- en jMi]vet»heid. NOG DE HANDEL IN 5KRANKSTUK-KEN. — Eeu vakblad geeft eenige inlichtingen over den handel in zilvergeld, waarover zooveel gesproken wordt. Blijkens de berekeningen van dit blad zou de som die dagelijks iu zilvergeld naar Frankrijk overgegebracht wordt, ruim 't raillioen fr. bereiken. Inderdaad, de invoer van zilvergeld uit Frankrijk naar België was voor de 11 eerste maanden van 1912 geklommen tot340 millioen. Heden, gezien de handel steeds toeneemt, mag dus de som die, dagelijks onder vorm van 5frank-stukken over de grens wordt gebracht, op een millioen worden geschat. De « handelaars » welke deze bezigheid uitoefenen, winnen dus geregeld 40,000 tot 50,000 fr. per dag. De Nationale Bank kan onmogelijk het hoofd blijven bieden aan dien staat van zaken en daarom ook wordt het uitgeven van «bankjes» van 5 fr. te gemoet gezien. BELGIË'S HANDEL IN 1913. - De totale invoer in België bedroeg in 1913 een bedrag van 82,661,491 ton terwaarde van 4,998,303,000 fr. tegen 31,282,537 ton rer waarde van 4,856,577,000 fr. in 1912 zijnde dus eene ver.raoerdering. van 1,378,951 tonen 141,726,000 fr. waarde. De uitvoer iu 1913 bedroeg 20,886,081 ton ter waarde van 3,656,818,000 fr. tegen ton 20,866,835 ter waarde van 3,849,443,000 fr. in 1912, zijnde eenevermeerderiug van 19,249 ton en eene vermindering van fr. 192,625,000 waarde. Degeheven tolrechtenbedroegen 74,419,656 fr. in 1913 en 74,460,572 fr. in 1912, zoodus eene vermindering van 40.916 fr. De scheepvaartbewcging in al de Belgische havens klom van 16,353,933 ton in 1912 tot 16,907,417 ton in 1913, zijnde eene vermeerdering van 553,484 ton. PEERDENHANDEL. — Gedurende de elf eerste maanden van het jaar 1913, werden er ia België ingevoerd : 26,087 dienstpeerden, 20 duizend 163 slachtpeerden, en 2296 veulens. De uitvoer bedroeg: 27,168 peerden en 3,103 veulens. üand- en Tainboaua. HET WERK IN JANUARI. Gedurende de maand Januari is er voor den landman slechts weinig werk te velde , doch alwie vooruitziende is vindt altoos eenige bezigheid. Bij de lange winteravonden kan de boer zijne plannen opmaken voor de werkzaamheden, aankoopea enz, dienstig voor het aanbrekende landbouwjaar. Zoo zal hij reeds bedacht zijn op den aankoop van meststoffen, zooals het zwavelzuurammoniak of de Peru guano, dat eerstens dienen zal voor de weide. Immers van in 't begin der maand Februari zullen de graslanden voordeelig, al waren zij dan nog met een laagje sneeuw bedekt 150 a 200 kgr. dezer meststoffen, per Heet. ontvangen. Die bemesting zal voor gevolg hebben dat de veehouder reeds van in de eerste helft van April zijne dieren in de weide zal kunnen brengen. uioüüvuuiueci worn aai !I_.u^.. VARIA. IN 'T GEVANG. — Voor wat zit gy hier ? Omdat ik van iemand geld geleend heb. Daar wordt men tocb niet voor gestraft ! Ja maar, ziet ge, ik heb dien vent eerst 'nen keer of zes op zijnen kop moeten tikken met mijn boksijzer, eer hij dat geld wilde geven. MADAME SPIEGELS verwachtte bezoek en ze gelastte de meid eon taartje te bakken. Hoeveel eieren moet ik er in doen ? vroeg de|meid. Vier, antwoordde madame Spiegels, maar van twee moet ge alleen maar 't wit en van de twee andere alleen de dooier nemen. TOERIST. — Hoever zijn we nu nog van den waterval verwijderd ? Gids. — Nog slechts een paar minuten. Zoodra de dames ophouden met spreken, zullen wij het gedonder van het neerploffende water kunnen hooren. IN DE SCHOOL. — Gij daar, Fransken waarmee moet men doopen ? Fransken zwijgt. Weet ge dat niet ? Neen, meester... Waarmede wascht moeder u ? Met de schotelvod, meester. UIT DE ONDERVINDING. - Hoe netter de kamermeid, hoe vriendelijker de keukenmeid, hoe langer een ervaren werkman noodig heeft om het plafond der keuken te witten. JONG MEISJE. — Ach, als die vreemde heer, die onlangs voor mij wilde sterven, nog maar één teeken van leven wilde geven ! Mengelwerk Yan den LIMBURGER. 2. OTHELLO OF De Cfïoop Van Venetië naar het Engelsen door Bert LïEB. Intusschen waren er te Venetië snelboden aangekomen, die meldden dat een sterke Turksche vloot koers zette op het eiland Cyprus, (1) een sterke bezetting in bezit van Venetië, met het doel om het aan de republiek te ontnemen. In dien dringenden nood viel de keus van den Raad van State, bij hoogdringendheid 's nachts bijeengeroepen, als van zelf op Othello, die meermalen reeds de Turken met goed gevolg bevochten had. En den nacht zelf van zijn huwelijk werd Othello voor den Senaat gedaagd. Terwijl de senatoren beraadslaagden en de Doge (2) Othello op de hoogte bracht van den toestand en hem op het harte drukte wat de Staat nogmaals van hem verwachtte, verscheen daar eensklaps Brabantio, die intusschen alles vernomen had. Ziedend van toorn en verontwaardiding, met heftige woorden beschuldigde hij den Moor, door toovermacht en geheime middelen zijn dochter Desdemona bekoord en ontvoerd te hebben, en hij eischte onmiddellijk recht. Het optreden van Brabantio, dien allen achtten niet alleen om zijn staat, maar ook omzijn ouderdom, zijn mededeeling zelf brachten verwondering, ont- Een aanzienlijk eiland in de Middellandsche zee. Een titel dien de hoofden van de republieken Venetië en Genua hadden aangenomen. (Vbbbodbn nadeuk.) steltenis en verslagenheid te weeg onder de leden van den hoogen Raad. De eerbiedwaardige Doge stond recht en beloofde den edelen Brabantio de wetten in al haar strengheid toe te passen, zelfs op Othello in dit oogenblik, zoo deze schuldig bevonden werd — maar rechtvaardig wilde hij zijn en daarom vroeg hij bewijzen. Toen verzocht Othello, dat men zijn gade zou ontbieden om van haar, uit haar eigen mond, en in aller tegenwoordigheid, te hooren wat zijn schuld was geweest en welke toovermiddelen hij zou gebruikt hebben. Terwijl er aan dit verzoek voldaan werd, bad Othello om de gunst intusschen het geheim te mogen ontvouwen. Op een teeken van toestemming van den Doge, ging hij toen aan 't vertellen van zijn vrijage, op dezelfde ongekunstelde wijze als hij weleer zijn avonturen vertelde aan Desdemona. Toen deze kwam en op haar beurt tot spreken werd genoopt, bevestigden haar woorden ten volle het verhaal van Othello en op de vraag of zij in de vergadering iemand zag, wien zij gehoorzaam moest zijn boven allen, sprak zij : « Edele vader, ik zie hier verdeelden plicht : aan u ben ik verbonden door geboorte en opvoeding en die leeren mij beide u te eerbiedigen, gij zijt ja mijn heer en ik uw dochter ; maar hier staat mijn gemaal en evenveel gehoorzaamheid als mijn moeder u betoonde door u te verkiezen boven haar vader, ben ik verplicht te toonen aan Othello, mijn meester. » Brabantio moet zich bij deze woorden neerleggen en alhoewel met tegenzin schonk hij den Moor zijn dochter met de woorden : « Treed nader, Moor, "hier geef ik u van ganscher harte wat ik u; zoo gij het nog niet hadt, van ganscher harte weigeren zou. » (1) (1) De aangehaalde deolen zijn ontleend aan do vertaling van Burgersdyk. Daarna werd de bespreking der staatszaken hervat en Othello nam de zware taak aan, die men hem opdroeg. Desdemona wenschte echter haar echtgenoot te vergezellen, want zij wilde alles deelen met hem, dien zij boven allen uitverkoren had. Maar de tijd eischte spoed en Othello moest denzelfden nacht nog vertrekken. Ook daartoe toonde hij zich bereid, enkel een uur vroeg hij om zich tot den tocht uit te rusten en dan zou hij gaan, waar de plicht hem riep. Hij vertrouwde zijn gade aan de goede zorg van zijn vaandrig Jago, die ze hem zou brengen op Cyprus. Dan wenschte de Doge den edelen Moor geluk en brak de vergadering op met deze woorden tot Brabantio gericht: « Hangt schoonheid af van schoonheid van het hart, Dan is uw schoonzoon eerder blank dan zwart. » Maar in het brein van Jago broeide een helsch plan van wraak. Cassio zou onbewust hem helpen dit uit te voeren en dan zelf als slachtoffer vallen. Hij wilde Othello's hart op wreedaardige wijze folteren en genoegen scheppen, een duivelachtig genoegen,in het aanzien van die foltering. Viel dan de Moor ook als tweede slachtoffer, wat bruide het hem ? Of eerder, des te beter ! Zijn diepe menschenkennis, een eigenschap veelal aan boozèn eigen, fluisterde hem in, dat de smart door jaloerschheid veroorzaakt de hevigste en de ondraaglijkste is voor een man en meer nog voor een man als Othello met warm bloed en een hartstochtelijke natuur. En voorwaar hij kon van niemand beter hulp verwachten dan van Cassio, van Cassio, den zwierigen, vroolijken, ontvlambaren Florentijnschen jonker, die zoo mooi kon praten en vrouwen vleien ! Wat zou hij licht door toedoen van Jago het vuur der jaloerschheid in Othello's hart kunnen ontsteken, in het hart van Othello die toch een zwarte was, een Moor, ende veel oudere echtgenoot van een jonge en schoone vrouw. Trouwens andere omstandigheden maakten hem de taak nog lichter. Cassio was vroeger altijd een trouw bezoeker geweest van het huis van Brabantio en onder al de jongelieden had hij den meesten indruk gemaakt op Desdemona. Zonder echte liefde voor hem te gevoelen, had zij hem steeds met voorkomendheid bejegend en langzamerhand was er tusschen beiden een innige vriendschap ontstaan. En ook Othello luisterde met welbehagen naar Cassio, omdat deze hem telkenmale wat verstrooiing bezorgde door zijn aangenaam gepraat, aan hem die van natuur ingehouden en ernstig was. Openhartig en vrank als hij was, had Othello echter nooit het minste kwaad gezien in de betrekkingen tusschen Desdemona en Cassio en hij liet ze vaak alleen praten en lachen zonder eenige achterdocht. Voorwaar de boozen worden dikwijls door het lot begunstigd en Jago, de sluwe, de arglistige, zou daar weten gebruik van te maken. Bijna te gelijkertijd als Othello en Desdemona op Cyprus landden, kwam daar het nieuws toe, dat een geweldige storm de Turksche vloot uiteengeslagen en grootendeels vernield had. Het gevaar van een aanval op het eiland was dus geweken, de strijd was gewonnen, eer hij aangevat werd. Maar voor Othello zou nu eerst een strijd beginnen, veel gevaarlijker dan tegen de ongeloovigen, een strijd gevoerd door list en leugen, waar hij licht spoediger zou in bezwijken.... Om het blijde nieuws van de vernieling der vijandelijke vloot en zijn aankomst op Cyprus alsmede zijn bruiloft te vieren, liet Othello afkondigen, dat de voorraadkamers openstonden en iedereen zich dien dag in volle vrijheid aan geliefkoosde vermaken en verlustigingen mocht overgeven. Nochtans beval hij zijn luitenant Cassio een waakzaam oog te houden op de wacht, om alle overdreven uitspattingen te verhinderen. (Wordt voortgezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Limburger behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Tongeren van 1847 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie