De Maeseyckenaar

1541 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Maart. De Maeseyckenaar. Geraadpleegd op 21 juni 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dj58c9rr08/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nu m nier 4. Maart 1917. DE MAESEYCKENAAR ■ — — ? UlTGEGEVEX DOOR DE MAESEYCKER YRIEXDEX IX LE HAVRE. Yoor inlichtingen zicli le wenden loi M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasl)ourg, .'56, Le Havre. Moed Gehouden! Tusschen de menigvuldige brieven, die mij van 'L front toekomen, vind ik wel een s een, die in mij de twijfelingen doet opreizen of hij wel uit de pen vloeide van dien lustigen, snaaksehen grappeiiinaTièr of poetsenbakker, die ons vroeger zoo menigwerf deed uilproe-zen van lachen. Dat riekt nu naar een zweem van zwaarmoedigheid ; daarin wordt geklaagd over bel onmogelijk «tijd omkrijgen»; men vreest baast er een schipbreuk te zien aan hoop en moed !...„. En dat van jongens van Maeseyek en om-streken ? van jongens uit die lachende gouw, waar de jollige meid haar. gezang doet weer-schetteren over beemd en kamp, wâar knecht en boerenzoon zijn lied je Huit en neuriet acbter den ploeg en naast de kar, in schôp en schuur ! Dat is haast onaannemelijk ! Zeker bet leven in de loopgraebten is eene opeenstapeling van de grootste moeilijkheden; doodsgevaar dreigt er van aile kanten. Zeker mag en moet er eene verlangende gedachto ge-stuurd worden naar buis, voor vader en moeder, voor vrouw en kind, voor de flinke meid, die op ons wacht. Maar daarom toeb geen kniezers, mann'en ! OMROEPER. Wij waren voornemens geweest de adressen op te geven der mannen van de dorpen. Doeh, helaas ! bitter weînig adressen zijn ons toege-komen en wij zien ons genoodzaakt voorloopig van ons voornemenaf te zien. Zouden er echter hier en daar eenige flinke kerels willén optre-den om ons daarin te voorzien, zoo laten we dan eensdaags al de namep. der militairen van 'l kanlon Maeseyek op een afzonderbjk bladje verschijnen. Allons mannen, wie helpt er mee ? * + * Daar bel ons niet gegund is, bi j gebrek aan de noodige adressen, een grooler aanlal pakjes te sturen aan onze broeders-krijgsgevangenen in de duitsche kampen, zullen we dan, op voorstel van onzen geacbten vriend Qndër-Lui-lenant Dr Delsuphé, eenige hulpmiddelen, zelfs geldelijke, laten geworden aan onze zwaar gewonden of erg ziekelijke wapenbroeders, in de hospitalen bedlegerig. * * -K Het bestuur van De Maeseyckenâar heel't een pakje met levensmiddelen verzondeli aan Ign. Renaud, sergeant, 14e linie, barak 36, kriegsge-fangenen lager, Gottingen en aan Snijekers J., kprporaal, gefangenen lager, Hamelen, Z. IY-1525, prov. Hannover. * M M Een sprekend bewijs dat de Maeseyekenaren U dappere jongens, niet vergeten bli jkt uit de edelmoedige baiidelwijze van den iieer Byls, Ingenieur, 57 Conradkade, Den Haag. Hij ver-zoekt ons U te melden, dat bet bijzonder komiteit eene nieuwe som gelds te zijner be-sçbikking gesteld beeft, voor aankoop van cigaren, tabak, enz. De lieer Byls zal een dezer dagen eene eerste reeks verzendingen doen. Gaarne zou hij echter weten wat het liefst verlangd wordt: tabak, cigaren of cigaretten; de belanghebbende doen best hem recht-streeksch te schrijven, na zich onderling ver-staan te hebben. Hulde en dank aan Mijnheer Byls !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Maeseyckenaar behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes